Občinski razpisi

Javni natečaj - Naj prostovoljski razred v letu 2016

Predmet razpisa: Občina Postojna razpisuje natečaja za Naj prostovoljski razred občine Postojna v letu 2016. Posameznike, neformalne skupine, društva, zavode ter druge javne ali zasebne institucije vabimo, da predlagajo posameznice in posameznike, ki so v letu 2016 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.
Naročnik: Občina Postojna
Datum objave: 7.4.2017
Razpisni rok: 29.4.2017
Kontakt: Alenka Hladnik Suša
E-pošta: alenka.hladnik@obcina-postojna.si
Telefon: 05 7280 700
  Povezava do razpisa

Šole, ki delujejo na območju občine Postojna vabimo, da predlagajo v izbor za Naj prostovoljski razred Občine Postojna razred ali razrede, ki so se v letu 2016 posebej izkazali s prostovoljskim delom in nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.


V izboru lahko sodelujejo vse šole iz občine Postojna. Šole lahko sodelujejo v dveh kategorijah, in sicer:
- osnovne šole
- in druge šole (srednja, višja...).


Posamezna šola lahko v izbor predlaga največ štiri (4) razrede. Prijavnica za obe kategoriji je enotna.
Predlagatelj je lahko šola,  v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.
Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik ali skupina po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Prijavnica: https://www.boreo.si/materiali/priloge/slo/prijavnica-naj-prostovoljski-razred.docx

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.