Evropski razpisi

Razpis Evropske komisije: Podpora za ukrepe za informiranje v zvezi s kohezijsko politiko EU

Predmet razpisa: Evropska komisija želi s tem razpisom za zbiranje predlogov izbrati morebitne upravičence za izvajanje vrste ukrepov za informiranje, ki jih sofinancira EU. Glavni cilj je zagotoviti podporo za pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, pri čemer je treba spoštovati popolno uredniško neodvisnost udeleženih akterjev.
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 300.000 EUR
Datum objave: 14.5.2018
Razpisni rok: 28.6.2019
  Povezava do razpisa

Posebni cilji tega razpisa za zbiranje predlogov so:

   - spodbujanje boljšega razumevanje vloge kohezijske politike pri podpiranju vseh regij EU,
   - povečanje ozaveščenosti o projektih, ki jih financira EU – zlasti v okviru kohezijske politike – in njihovem vplivu na življenja ljudi,
   - širjenje informacij in spodbujanje odprtega dialoga o kohezijski politiki, njenih rezultatih, njeni vlogi pri doseganju prednostnih nalog politike EU in njeni prihodnosti,
   - spodbujanje državljanske udeležbe pri vprašanjih, povezanih s kohezijsko politiko, in spodbujanje sodelovanja državljanov pri določanju prihodnjih prednostnih nalog te politike.

Predlogi morajo ponazarjati in ocenjevati vlogo kohezijske politike pri uresničevanju prednostnih nalog politike Evropske komisije ter obravnavanju sedanjih in prihodnjih izzivov za EU, njene države članice, regije in lokalno raven.


Upravičeni prijavitelji: Upravičeni vložniki (glavni vložniki in sovložniki ter morebitni povezani subjekti) morajo biti pravne osebe, ustanovljene in registrirane v državi članici EU.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.