Nacionalni razpisi

Razpis EU za izvajanje pripravljalnega ukrepa »Izmenjava in mobilnost v športu«

Predmet razpisa: Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov) omogočiti, da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nove spretnosti.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Vrednost: 200.000 EUR
Datum objave: 29.5.2019
Razpisni rok: 11.7.2019
  Povezava do razpisa

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene:

  •    trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju profesionalnega športa,
  •    trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju množičnega športa.

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati mednarodno razsežnost športa. Ukrep se bo zato izvajal s 5 različnimi sklopi:

    Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom
    Sklop 2: sodelovanje z vzhodnim partnerstvom
    Sklop 3: sodelovanje z Azijo
    Sklop 4: sodelovanje z Latinsko Ameriko
    Sklop 5: sodelovanje z Afriko

Upravičeni prijavitelji

Pri vseh sklopih so upravičeni projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  •  so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti,
  •  imajo sedež v eni od držav članic EU.

Upravičene so samo dejavnosti, ki vključujejo udeležence vsaj 3 organizacij s sedežem v 3 različnih državah članicah EU (organizacija prijaviteljica in še 2 drugi organizaciji s sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj ene organizacije s sedežem na Zahodnem Balkanu, v državah vzhodnega partnerstva, Aziji, Latinski Ameriki ali Afriki.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.