Nacionalni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Predmet razpisa: Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.
Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo
Vrednost: 290.000 EUR
Datum objave: 19.5.2021
Razpisni rok: 11.6.2021
E-pošta: mzi.etm@gov.si
  Povezava do razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 (v nadaljevanju ETM 2021). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih desetih vrst aktivnosti:

A – Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM,

B – Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«,

C – Promocijska kampanja o javnem prevozu,

D – Uvedba prevozov na klic,

E – Aktivno v vrtec ali šolo,

F – Šolska ulica,

G – Parkirni dan,

H – Popravljalnica in izmenjevalnica koles,

I – Otroci in javni prostor,

J – Peš kažipoti.

Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnosti J) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 16. 9.–22. 9. 2021. Občina lahko od podpisa pogodbe o sofinanciranju do ETM 2021 že izvede del aktivnosti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 2021, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami le te izvesti tudi v tednu od 16. 9.–22. 9. 2021. Predmet sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2021, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 290.000,00 EUR. Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme je 10.000,00 EUR.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.