Občinski razpisi

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2018

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 9.000 EUR
Datum objave: 15.1.2018
Razpisni rok: 15.12.2018
Kontakt: Jana Knafelc Sterle
E-pošta: Jana.sterle@pivka.si
Telefon: 05 7210000
  Povezava do razpisa

- prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

- večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

- prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj.

- mednarodne in tradicionalne prireditve.


Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR in sicer 4.000,00 EUR iz  proračunske postavke promocija in 5.000,00 EUR iz  proračunske postavke kulturne prireditve društev in vaških skupnosti.

Sredstva dodeljena na javnem pozivu morajo biti porabljena do 31.12.2018. Zadnji rok za oddajo vloge je 15.12.2018 oziroma do porabe sredstev.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.