Aktualno

JAVNI POZIV ZA VSTOP V LAS NOTRANJSKA

31. januar 2023

Povezava do vira: https://www.lasnotranjska.si/las-notranjska-2023-2027.html

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska vabi vse zainteresirane na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja na območju treh občin.

Tudi v obdobju do leta 2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izvajanje lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sami oblikujejo izzive in razvojne potrebe. To bo zapisano v Strategiji lokalnega razvoja do leta 2027 in uresničevano s projekti na podlagi javnih pozivov LAS.

LAS je vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev (javni sektor, ekonomski oz. gospodarski in zasebni oz. civilni sektor), pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS Notranjska vabijo vse zainteresirane predstavnike s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina, in sicer kot predstavnike:

  •     javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi in agencije, javni skladi ali druge osebe javnega prava);
  •     ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, ki opravljajo tržno dejavnost ali druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička);
  •     zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oz. pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetje, ki ne opravljajo dejavnost na trgu, posamezniki).

V LAS se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS Notranjska, vendar pa delujejo na tem območju.

Članstvo LAS je prostovoljno in odprtega tipa ter dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pristopno izjavo najdete na povezavi: https://www.lasnotranjska.si/las-notranjska-2023-2027.html

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.