Arhiv

(5.9.2023) Po-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2023

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na naši Po-stoj-na živi ulici Tržnici NVO in športnih idej. Prihaja več kot 70 različnih nevladnih in drugih organizacij.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite na naši Po-stoj-na živi ulici Tržnici NVO in športnih idej. Prihaja več kot 70 različnih nevladnih in drugih organizacij.

V Postojni si spet lahko obetamo pestro tržnico z zanimivim dogajanjem na Titovem trgu, na Tržaški cesti in v Mestnem parku.

Tržnica bo živahna in privlačna za obiskovalce vseh starosti, potekale bodo različne aktivnosti za otroke, mladino in tudi odrasle. Letos bomo sam dogodek izkoristili tudi za promocijo prostovoljstva, zato vam bodo prisotna društva in druge NVO predstavile svoje delo, aktivnosti in povedale kako se jim lahko pridružite. Bodite z nami 10. septembra od 15. ure dalje.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

(4.9.2023) Boreo vprašalnik o informiranju

Še zadnjič v tem programskem obdobju vas prosimo, da izpolnite naš vprašalnik o informiranju.
Celotna novica...

Še zadnjič v tem programskem obdobju vas prosimo, da izpolnite naš vprašalnik o informiranju.

Za Boreo se konec septembra zaključuje 4 letno programsko obdobje.
Seveda že kujemo nove načrte in skrbno pripravljamo prijavo na nov razpis. V ta namen vas še enkrat, zadnjič v tem obdobju in za popotnico novemu obdobju, prosimo, da izpolnite naš vprašalnik. Vaši odgovori nas bodo pohvalili za nazaj in nam pomagali, da bomo v prihodnje še boljši.

mailhttps://www.1ka.si/a/785ba671

(4.9.2023) Kaj vam prinaša drugi sklop interventnih ukrepov

Državni zbor je v četrtek, 31. avgusta 2023, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki že velja. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo v pomoč tudi nevladnim organizacijam.
Celotna novica...

Državni zbor je v četrtek, 31. avgusta 2023, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki že velja. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo v pomoč tudi nevladnim organizacijam.

Ocena škode pri društvih in ustanovah

Društva in ustanove boste lahko oceno škode, ki ste jo utrpeli zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prijavili pri ministrstvu, pristojnem za področje delovanja vašega oškodovanega društva ali ustanove. To pomeni, da bo na primer kulturno društvo oceno škode podalo pri Ministrstvu za kulturo, športno društvo pa pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. 

Ocena škode se bo izvajala po metodologiji, ki je predvidena za odpravo posledic škode v gospodarstvu. Društva in ustanove boste tako lahko prijavili oceno škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. 

V prvem koraku boste morali čim bolj realno sami oceniti nastalo škodo. Šele v nadaljnjem postopku boste to ceno dokazali z zapisnikom zapriseženega cenilca. Zato vam svetujemo, da do cenitve hranite slike in druga dokazila o nastanku škode. 

Obrazec in rok za prijavo škode bo znan v prihodnjih dneh, ko bomo nadaljnje podrobnosti objavili v posebnem članku.

Do 20. septembra lahko oceno škode pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport prijavite vsi zavodi, ki ste utrpeli posledice poplav in plazov avgusta 2023. Več o tem preberite tukaj. 

Povračilo izplačila plače delavcem, ki ste jim odredili opravljanje posledic poplav in plazov

Za delavce, ki ste jim od 3. avgusta 2023 odredili opravljanje posledic poplav in plazov, lahko uveljavljate povračilo izplačanih plač. Do povračila izplačanih plač delavcem, ki pri vas odpravljajo posledice poplav in plazov, ste upravičeni dokler trajajo okoliščine, ki upravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela (v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja), vendar najdlje do 3. septembra 2023. Zahtevek za povračilo je treba vložiti pri Zavodu ta zaposlovanje. Več o vlogi in pogojih si preberite tukaj.

Razdeljevanje sredstev v okviru prostovoljnih gasilskih društev

Od 4. avgusta do 31. decembra 2023 med naloge prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v zaradi poplav in plazov prizadetih občinah, prištevamo tudi zbiranje in razdeljevanje denarnih in drugih sredstev fizičnim osebam, ki so bile prizadete zaradi poplav in plazov.

Od tako zbranih in razdeljenih denarnih in drugih sredstev se ne plača dohodnina.  

V primeru, da ste PGD že obračunala in odtegnila akontacijo dohodnine za posameznega upravičenca (torej pred 2. septembrom 2023), lahko vložite popravek obračuna davčnega odtegljaja, in sicer do 2. oktobra 2023. Popravek po določbah tretjega do sedmega odstavka 54. člena Zakona o davčnem postopku oddate pri FURS-u. 

DDV za gasilsko opremo v višini 5 odstotkov

Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, ki se dobavljajo javnim gasilskim službam ali prostovoljnim gasilskim društvom. 

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu

Za plače delavcev, ki ste jim med 3. avgustom 2023 in 3. septembrom 2023 odredili opravljanje drugega dela, konkretno odpravljanje posledic poplav in plazov, ste upravičeni do povračila izplačanih plač. Več o tem najdete tukaj. 

Dodatno sofinanciranje socialnovarstvenih programov

Izvajalci javnih socialnovarstvenih programov iz 18.s člena Zakona o socialnem varstvu, ki ste v letu 2023 sofinancirani na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, boste za dodaten obseg izvajanj svetovanj in psihosocialne pomoči ranljivim skupinam, ki se soočajo s posledicami poplav in plazov, lahko za leti 2023 in 2024 prejeli do 15 % višine pogodbene vrednosti javnega socialnovarstvenega programa za leto 2023, ki ga sofinancira MDDSZ.

Dodaten obseg se bo financiral iz obstoječih programov socialne rehabilitacije zasvojenih, duševnega zdravja, za brezdomce, starejše, za preprečevanje nasilja, za otroke in mladostnike, invalide in Rome ter drugih programih za pomoč v stiski.

Dodatna sredstva bodo lahko namenjena za stroške dela ter stroške materiala in storitev. Sredstva boste morali porabiti do 30. novembra 2024, pri čemer morajo biti zgoraj opisane storitve opravljene v času veljavnosti že sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnega socialnovarstvenega programa. Če boste oziroma ste dodatna sredstva za zgoraj opisani namen že prejeli iz drugih virov, do dodatnih sredstev ministrstva niste upravičeni. 

Zahtevke za izplačilo dodatnih sredstev boste vložili pri MDDSZ. Način izstavitve zahtevkov, potrebna dokazila in roke izplačil bo določil minister, pristojen za socialno varstvo. 

Dodatno financiranje programov v podporo družini

Organizacije, ki programe v podporo družini iz 280. člena Družinskega zakonika izvajate v okviru Javnega razpisa za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021–2025, boste upravičene do 15 % vrednosti programa v podporo družini, ki ga MDDSZ financira v letu 2023. Sredstva bo treba porabiti do 30. novembra 2024.

Ta sredstva bodo morala biti namenjena za dodatno izvajanje vsebine svetovanja in psihosocialne pomoči skupinam obstoječih in novih uporabnikov, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju in drugimi psihosocialnimi stiskami kot posledica poplav in plazov. Če boste oziroma ste dodatna sredstva za ta namen že prejeli iz drugih virov, do dodatnih sredstev ministrstva niste upravičeni.

Zahtevke za izplačilo sredstev boste skupaj z dokazili vložili pri MDDSZ. Način izstavitve zahtevkov, roke izplačil in potrebna dokazila določi minister, pristojen za družino. Izvajalec programov v podporo družini ne more uveljavljati dodatnih finančnih sredstev iz prvega odstavka tega člena, če jih je za navedeni namen že prejel iz drugih virov.

Ugodnejša davčna obravnava za uničeno opremo

Organizacijam, ki opravljate dejavnost in davčno osnovo ugotavljate na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, ter vam je bila v poplavah oziroma plazovih uničena oprema (in jo boste tako odpisali), ki ste jo kupili pred manj kot tremi leti in ste za vlaganje vanjo že uveljavljali davčno olajšavo za investiranje, ne bo treba povečati davčne osnove v višini koriščenja davčne olajšave. 

Zvišanje dovoljenega obsega občasnega in začasnega dela upokojencev

V obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2023 lahko upokojenci, če gre za opravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, opravljajo začasno ali občasno delo v neomejenem obsegu, in ne le v okviru določenih ur v koledarskem mesecu, kot to določa 27.c člen Zakona o urejanju trga dela.  

Pri tem je treba upoštevati vsa določila veljavne delovne zakonodaje, ki urejajo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, delovni čas, nočno delo ter odmore in počitke.

Prav tako se ne upoštevajo določbe zakona o omejitvi bruto dohodka upokojenca za opravljeno začasno in občasno delo. 

Nov program javnih del Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov

Program javnih del se bo izvajal v skladu s potrebami občin, prizadetim zaradi poplav in plazov. Program se bo izvajal najdlje do 31. decembra 2024.

Za izvajanje pomoči pri odpravi posledic poplav in plazov bo Zavod za zaposlovanje RS povabil k vključitvi vse brezposelne osebe, ne glede na trajanje brezposelnosti. 

Najnižje plačilo za opravljeno delo v okviru programa je v višini minimalne plače. Za dela na ravni zahtevnosti VI. in VII. ravni izobrazbe pa 110 % oziroma 120 % višine minimalne plače. 

Zavod za zaposlovanje RS bo v celoti financiral plače in druge stroške dela udeležencev javnih del, do katerih so udeleženci javnih del upravičeni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.

Solidarnostna sobota

Za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov, boste lahko delodajalci po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če pri vas tega ni, pa z delavci, določili eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Kot solidarnostna delovna sobota se lahko šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri vas oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto.

Delavec mora za delo na solidarnostno soboto podati soglasje.

V primeru opravljanja dela na solidarnostno soboto je prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije enak znesku plače za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost. Prispevek delodajalca pa mora biti enak znesku, ki ga prispeva delavec. 

Prispevek delavca in delodajalca izračuna delodajalec sam, in sicer v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije, ki se šteje za obračun davka. 

Obračun prispevkov bo treba predložiti Finančni upravi Republike Slovenije v mesecu, v katerem je bila organizirana solidarnostna delovna sobota. Obrazec bo v prihodnjih dneh pripravil FURS. Rok za plačilo prispevka je 10 dni po predložitvi obračuna. 

Prispevek delodajalca se ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini. 
Plačilo obveznega solidarnostnega prispevka ne velja za društva, zavode in ustanove

Plačilo obveznega solidarnostnega prispevka ne velja za društva, zavode in ustanove, saj 102. člen interventnega zakona določa izjemo in sicer za zavezance, ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

Plačilo solidarnostnega prispevka prav tako ne velja za versko skupnost, politično stranko, zbornico, reprezentativni sindikat, če so v skladu s posebnim zakonom ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Ukrepi za zasebne vrtce

Starši, ki jim je izdana odločba o izredni denarni socialni pomoči za namen odprave posledic poplav in plazov avgusta 2023, so oproščeni plačila vrtca. Oprostitev plačila velja za obdobje od 4. avgusta do 31. decembra 2023. Za oprostitev je treba vrtcu predložiti odločno o izredni denarni socialni pomoči. 

Zasebni vrtci, ki se sofinancirate v skladu z drugim odstavkom 34. člena ZVrt, uveljavljate višje stroške za kritje razlike med plačili staršev in veljavnimi cenami programov, ki jim je nastala zaradi oprostitve plačila staršev na podlagi tega člena, pri proračunu Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

V primeru, da zasebni vrtec, ki zaradi poplav in plazov ni dostopen za starše oziroma je zaradi poplav in plazov zaprt ali je preventivno zaprt zaradi nevarnosti plazov, proračun Republike Slovenije krije izpad plačil staršev. Izpad plačil staršev se prizna za dneve, ko otroci niso mogli obiskovati vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo. Vrtci sredstva uveljavljajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za predšolsko vzgojo. Prav tako se za posameznega vključenega otroka krije tudi 15 % cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, v kateri ima sedež zasebni vrtec ali njegova enota.

Zasebnim vrtcem država povrne izplačilo solidarnostnih pomoči zaposlenim, ki se izplačajo v skladu s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. 

Ukrepi za izvajalce osebne asistence

Osebni asistenti, strokovni vodje, usklajevalci osebne asistence in drugi zaposleni na dejavnosti osebna asistenca pri organizaciji, ki je izvajalec osebne asistence in ki so jih prizadele poplave in plazovi ter so bili zaposleni pri izvajalcu osebne asistence na dan 3. avgusta 2023, so upravičeni do enkratnega izplačila solidarnostne pomoči za zaposlene zaradi poplav in plazov v višini 668,21 evrov neto. 

Delodajalci morate solidarnostno pomoč izplačati na podlagi zahtevka za izplačilo, ki ga vloži delavec na dejavnosti osebna asistenca. Rok za oddajo zahtevka je 30. september 2023. 

Zahteva za izplačilo solidarnostne pomoči za zaposlene mora vsebovati vsaj podatke zaposlenega, dokazila o nastali škodi in dokazilo, iz katerega je razvidno, da je zaposleni na dan, ko je škoda nastala, na lokaciji, na kateri je nastala hujša materialna škoda, dejansko prebival (potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču). 

Delodajalci boste celotno povračilo izplačila solidarnostne pomoči morali vložiti pri MDDSZ. Zahtevku bo treba priložiti zahtevo delavca za izplačilo solidarnostne pomoči za zaposlene skupaj s prilogami in  kopijo pogodbe o zaposlitvi. 

Ukrep za izvajalce storitve pomoč na domu

Organizacija, ki izvaja storitev pomoč na domu na podlagi koncesijske pogodbe ali z dovoljenjem za delo, lahko zaradi odprave posledic poplav in plazov svojega zaposlenega, brez njegovega soglasja, začasno premesti tudi k drugemu izvajalcu socialnovarstvene storitve pomoč na domu na enako ali drugo delovno mesto.
Ribiškim društvom delna oprostitev plačila koncesijske dajatve

Ribiška društva, koncesionarji za izvajanje ribiškega upravljanja v skladu z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo, katerim je nastala škoda zaradi poplav in plazov, bodo oproščena plačilo koncesijske dajatve v letu 2023 in prvega obroka v letu 2024.

Če ste koncesijsko dajatev za leto 2023 deloma ali v celoti že poravnali, se plačani znesek upošteva pri plačilu naslednje koncesijske dajatve, in sicer do višine že plačane koncesijske dajatve v letu 2023. Podrobnejši pogoji in postopek za oprostitev bo določila Vlada RS.

Ukrepi namenjeni delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom je do 31. decembra 2023 omogočena poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023. Sredstva lahko porabijo  za nakup opreme, ki je bila poškodovana (do višine stanja neamortizirane vrednosti) in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji ali za odpravo posledic škode, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec. 

Za dokazovanje namenske porabe sredstev morate hraniti dokazila v obliki računov in knjigovodskih listin za nedoločen čas ter jih na zahtevo kadarkoli dati na vpogled pristojnemu organu oziroma MDDSZ.

Brez stroškov za energente v primeru popolnoma uničenih objektov

Odjemalci, katerih objekti so popolnoma uničeni in zato odjem električne energije in/ali odjem plina ni mogoč, od 4. avgusta 2023 pa do vzpostavitve ponovne oskrbe ste lahko oproščeni plačila računov za električno energijo in/ali zemeljski plin.

Pomembno! Za oprostilo plačila računa morate najprej škodo na objektu prijaviti pri popisu škode na stavbah, ki poteka v vaši občini. Do 2. oktobra 2023 bodo distributerji na podlagi teh zapisnika ocene škode, ki jih bodo pripravile občine, razvrščeni v tri skupine. S strani svojega dobavitelja boste obveščeni, če ste upravičeni do oprostitve plačila računa za energente.

Seznam dobaviteljev električne energije.

Dobavitelji zemeljskega plina.
Povračilo NUSZ

Občina bo lahko organizaciji, ki ji je kot posledica poplav in plazov na nepremičnini nastala hujša škoda, ki onemogoča izvajanje dejavnosti, na podlagi njene vloge in potrdila o plačilu odmerjenega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023, določila izplačilo v celotni ali delni višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 za to nepremičnino. 

Ta sredstva lahko nato uporabite kot del sredstev za odpravo posledic škode po poplavah in plazovih, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec in ste jo prijavili. Pri tem morate zagotoviti, da 

vsota teh sredstev - sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, prejetih donacij in sredstev, dodeljenih iz proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov - ni večja od dejanske škode, ki jo potrdi pooblaščeni cenilec. 

Odlog plačila kredita

Banka odobri kreditojemalcem, ki ste utrpeli škodo zaradi posledic poplav ali plazov v višini najmanj 10.000 evrov, odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če posamezna obveznost iz kreditne pogodbe, za katero zahtevate odlog plačila, do 31. julija 2023 še ni zapadla v plačilo. Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga.

Za odlog plačila je treba na banko vložiti vlogo za odlog plačila, najpozneje do 31. decembra 2023.

V vlogi morate utemeljiti, da izpolnjujete davčne obveznosti, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami poplav ali plazov, ne morete zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter v ta namen predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic poplav ali plazov. Prav tako morate vlogi priložiti izjavo, da na dan 31. julija 2023 nimate neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, višjih od 50 eurov. 

Banka bo lahko prekinila ali skrajšala obdobje odloga plačila, če ugotovi, da ste v vlogi navajali lažne podatke, in vam natečene obresti za pretečeno obdobje odloga obračuna po pogodbeni obrestni meri.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki boste koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, je na novo določena obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače. Vse o povračilu nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, si preberite tukaj. 

(21.8.2023) Humanitarne organizacije po neurjih pričele z razdeljevanjem prvih sredstev

Vlada Republike Slovenije je 3. in 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih neurjih in poplavah. V skladu s tem je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v neurjih od 12. julija do 2. avgusta 2023 ter v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.
Celotna novica...

Vlada Republike Slovenije je 3. in 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih neurjih in poplavah. V skladu s tem je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v neurjih od 12. julija do 2. avgusta 2023 ter v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih, višina pomoči bo glede na škodo, ki je nastala na stanovanjskih objektih, znašala 500, 1.500 ali 3.000 evrov.

Izpolnjene vloge (v prilogah Vloga A za neurja in Vloga B za poplave) morajo prosilci za pomoč oddati najkasneje do 28. avgusta 2023 – po pošti ali osebno, na najbližje območno združenje Rdečega križa Slovenije, Karitas ali občino, kjer so utrpeli škodo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vloga A - neurja

Vloga B - poplave

(17.8.2023) S porastom phishing napadov ne pozabite poskrbeti za kibernetsko varnost

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je izdal Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2022. V lanskem letu je bilo zabeleženih 4.123 incidentov, kar predstavlja 30-odstotni porast v primerjavi z letom prej. Ponovno je bilo mogoče zaznati predvsem izrazito povečanje phishing napadov oz. napadov spletnega ribarjenja (1.432 incidentov). S poznavanjem tveganj in vzpostavitvijo dobrih praks lahko k informacijski varnosti v svoji organizaciji pripomorete tudi sami. Ukrepe, s katerimi lahko zmanjšate tveganja za kibernetske incidente, povzemamo v nadaljevanju.
Celotna novica...

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je izdal Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2022. V lanskem letu je bilo zabeleženih 4.123 incidentov, kar predstavlja 30-odstotni porast v primerjavi z letom prej. Ponovno je bilo mogoče zaznati predvsem izrazito povečanje phishing napadov oz. napadov spletnega ribarjenja (1.432 incidentov). S poznavanjem tveganj in vzpostavitvijo dobrih praks lahko k informacijski varnosti v svoji organizaciji pripomorete tudi sami. Ukrepe, s katerimi lahko zmanjšate tveganja za kibernetske incidente, povzemamo v nadaljevanju.

Kako lahko pripomorete k večji kibernetski varnosti v svoji organizaciji?

 •     Redno izobražujte svoje zaposlene, da se bodo znali z nevarnostmi ustrezno spopadati. Z usposobljenimi zaposlenimi v organizaciji vzpostavite dobre prakse in določite protokole, s katerimi boste zagotovili varno uporabo informacijskih sistemov.
 •     Na računalnikih in službenih pametnih telefonih redno posodabljajte programsko opremo in operacijski sistem. S posodobljeno programsko opremo in operacijskim sistemom si zagotovite najnovejše varnostne popravke in s tem preprečite zlonamerni programski opremi, da bi izkoristila varnostne luknje.
 •     Uporabljajte močna gesla. Gesla za različne programe in spletne storitve naj bodo močna, kar pomeni, da vključujejo male in velike črke ter ločila. Gesla naj ne bodo taka, da se jih da uganiti, in naj se ne podvajajo pri prijavi v računalnik, elektronsko pošto ali programe, ki jih organizacija uporablja. Gesla si zapomnite ali pa listke, kjer so napisana, hranite na mestu, ki ni javno dostopno. Nekatere nasvete, kako določiti močna gesla, najdete tukaj
 •     Bodite pazljivi pri elektronski pošti. Nikoli ne odpirajte sumljivih priponk in ne klikajte na povezave v elektronskih sporočilih neznanih pošiljateljev ali neznanih spletnih mest. Tudi v primeru, da vam je pošiljatelj znan, vendar se vam zdi vsebina sporočila sumljiva in/ali neobičajna (npr. zahteva nakazilo zneska), po telefonu ali na drug način preverite, ali je sporočilo res poslala podpisana oseba (več o tem, kako prepoznati sumljive priponke, lahko izveste tukaj). Previdni bodite tudi pri SMS in drugih zasebnih sporočilih s sumljivo vsebino, saj je bila v zadnjem času zaznana rast v napadih spletnega ribarjenja preko teh kanalov.
 •     Premislite, preden v spletne strani vpisujete podatke. Spletno stran, kamor boste vpisali podatke (osebne podatke, številko bančne kartice in podobno), vedno prej preverite. V naslovu naj ima spletna stran pri navedbi »https« na koncu vedno končnico »s« (primer: https://www.primer.si).
 •     Uporabljaje protivirusni program. Protivirusni program zaznava grožnje ter poskuša izbrisati viruse in drugo škodljivo programsko opremo. Večji sistemi, kot so Windows, Gmail, MacOS ipd., imajo takšne programe že vgrajene, vseeno pa morate paziti, da tudi te posodabljate.
 •     Poskrbite, da je odklenjen računalnik vedno pod vašim nadzorom. Če računalnika ne uporabljate oziroma zapustite prostor, kjer se nahaja, ga ugasnite oziroma se odjavite iz sistema.


 

(10.8.2023) Prvi intervencijski ukrepi za odpravo posledic poplav

Državni zbor je 9. 8. 2023, v okviru Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) sprejel prvi paket ukrepov po poplavah, ki so v preteklih dneh prizadele državo. Zakon je že objavljen v Uradnem listu RS. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo pomagali tudi nevladnim organizacijam.
Celotna novica...

Državni zbor je 9. 8. 2023, v okviru Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) sprejel prvi paket ukrepov po poplavah, ki so v preteklih dneh prizadele državo. Zakon je že objavljen v Uradnem listu RS. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe, ki bodo pomagali tudi nevladnim organizacijam.

Plačana odsotnost delavca, ki opravlja prostovoljsko delo

Delavec, ki bo opravljal prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije zaradi odpravljanja posledic poplav, ima pravico do plačane odsotnosti z dela do sedem (7) delovnih dni. Odsotnost bo lahko upravičena le na podlagi potrdila prostovoljske organizacije, da je prostovoljec v obdobju odsotnosti opravljal prostovoljsko delo.

Država bo izplačilo nadomestila plače zaradi izredne odsotnosti delavca povrnila v celoti.

Povračilo nadomestila plače delavcem, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi poplav v avgustu 2023, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov), nevladnim organizacijam pa bo izplačilo v celoti povrnila država.

Kot višja sila se upošteva nezmožnost prihoda na delo (npr. zaradi neprehodnosti javnih poti), nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali za zavarovanje življenj ali zdravja ljudi ali živali, odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine.

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca, si lahko preberete tukaj.

Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Nevladne organizacije, ki delavcem zaradi posledic poplav začasno ne morete zagotavljati dela, lahko delavca napotite na začasno čakanje na delo in od države prejmete povračilo v višini 80% izplačila nadomestila plače (a največ do višine 2208,15 evrov). Upravičenost do povračila velja od 3. avgusta do 31. oktobra 2023.

Delavec je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % njegove povprečne mesečne plače (a ne nižje od 1203,36 evrov).

Več o postopku, pravicah in obveznostih delavca ter delodajalca si lahko preberete tukaj.

Davčna obravnava enkratne solidarnostne pomoči

Enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023 za hujšo škodo, ki je nastala delavcu zaradi poplav v avgustu 2023, bo do višine 10.000 evrov oproščena plačila dohodnine.
 

Dodatna olajšava za donacije za leto 2023

Vse pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo boste lahko v letu 2023 uveljavljali  dodatno davčno olajšavo, in sicer za vsa plačila za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, ki jih boste plačali na za ta namen posebej oblikovan račun Republike Slovenije, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Štela se bodo vsa namenska plačila do 31. decembra 2023. 

Neupoštevanje pogodbenih kazni v primerih odprave posledic poplav v avgustu 2023

V pogodbah o dobavi blaga ali izvajanju storitev ali izvedbe gradenj, ki ste jih sklenili z državnimi organi ali samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, javnimi agencijami, javnimi skladi, javnimi zavodi in javnimi gospodarskimi zavodi ter drugimi osebami javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije ali proračuna lokalne skupnosti na podlagi ZJN-3 in se ne nanašajo na dobavo blaga, ki predstavlja opremo, potrebno za odpravo posledic poplav v avgustu 2023, se do 31. decembra 2023 določbe o pogodbenih kaznih zaradi zamude ne bodo uporabljala.

Prav tako se pogodbeno dogovorjeni roki podaljšajo za obdobje trajanja odprave posledic po poplavah 2023.

(10.8.2023) Pojasnjujemo, kdaj se nevladna organizacija šteje za prostovoljsko organizacijo

Ob napovedani možnosti izrabe izrednega dopusta zaposlenega za opravljanje prostovoljskega delo na območjih, prizadetih v nedavnih poplavah, pojasnjujemo, kdaj se nevladna organizacija šteje za prostovoljsko organizacijo.
Celotna novica...

Ob napovedani možnosti izrabe izrednega dopusta zaposlenega za opravljanje prostovoljskega delo na območjih, prizadetih v nedavnih poplavah, pojasnjujemo, kdaj se nevladna organizacija šteje za prostovoljsko organizacijo.

Prostovoljske organizacije opredeljuje in ureja Zakon o prostovoljstvu.

Za društva, zavode in ustanove velja, da se kot prostovoljska organizacija štejejo takrat, ko izvajajo prostovoljsko delo v dobro drugih ali v splošno korist ali zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ter so vpisani v Vpisnik prostovoljskih organizacij. Vse ostale pogoje, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu, izpolnjujejo že na podlagi zakonodaje, ki ureja njihovo delovanje. Prostovoljsko delo lahko v okviru nevladne organizacije izvajajo tako člani kot drugi zainteresirani posamezniki.

Za društva, zavode in ustanove velja, da se kot prostovoljska organizacija štejejo takrat, ko izvajajo prostovoljsko delo v dobro drugih ali v splošno korist ali zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ter so vpisani v Vpisnik prostovoljskih organizacij. Vse ostale pogoje, ki jih določa Zakon o prostovoljstvu, izpolnjujejo že na podlagi zakonodaje, ki ureja njihovo delovanje. Prostovoljsko delo lahko v okviru nevladne organizacije izvajajo tako člani kot drugi zainteresirani posamezniki.

Organizacija, ki izpolnjuje pogoje za prostovoljsko organizacijo, postane prostovoljska organizacija z vpisom v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pri AJPES. Vpis opravite tako, da pri AJPES oddate obrazec Priglasitev v Vpisnik. Vpis je enostaven in brezplačen ter ne zahteva prilog in drugih utemeljitev.

Seznam organizacij, ki imajo status prostovoljske organizacije, je dostopen tukaj.

Nasvet: Ker morate kot prostovoljska organizacija ob oddaji letnega finančnega poročila na AJPES javiti tudi statistični povzetek o številu prostovoljcev (spol, starost, opravljene prostovoljske ure glede na vrsto in področje dela) svetujemo, da te podatke ažurno zbirate skozi celo leto.

(9.8.2023) Lokalni program kulture Občine Cerknica

Občina Cerknica pripravlja Lokalni program kulture za obdobje 2023-2026.
Celotna novica...

Občina Cerknica pripravlja Lokalni program kulture za obdobje 2023-2026.

Organizacije in posameznike, ki delujete na področu kulture, vabijo k oddaji splošnih ali področnih predlogov, kulturnih projektov, zamisli, komentarjev in različnih pobud, za katere ocenjujete, da so pomembne v procesih priprave tega občinskega razvojnega dokumenta.

Predloge sprejemajo do 21. avgusta 2023 na naslovu marusa.opeka@cerknica.si.

Več: https://www.cerknica.si/objava/801606

(7.8.2023) Kako pomagati prizadetim v neurjih in poplavah

Nevladne in humanitarne organizacije neutrudno delajo vse za to, da bi pomagale prizadetim v neurjih in poplavah. Pri tem potrebujejo vašo pomoč!
Celotna novica...

Nevladne in humanitarne organizacije neutrudno delajo vse za to, da bi pomagale prizadetim v neurjih in poplavah. Pri tem potrebujejo vašo pomoč!

Svetujemo darovanje organizacijam, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, organizacijam, ki imajo status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva, ali dobrodelnim ustanovam. Le tako bo namreč pomoč, ki jo bo prejela fizična oseba, oproščena plačila dohodnine.

Na enem mestu smo zbrali nekaj pozivov organizacij, ki dobro poznajo razmere na terenu in lahko poskrbijo, da bodo prebivalci prejeli pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Seznam se sproti dopolnjuje.

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Prizadetemu prebivalstvu pri sanaciji škode po neurjih in poplavah pomagate tako, da na številko 1919 pošljete SMS s ključno besedo UJMA 5 oz. UJMA10 ter tako donirate 5 oz. 10 EUR.

Sredstva za pomoč pa lahko nakažete tudi na njihov TRR račun:

Rdeči križ Slovenije

Mirje 19, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0310 0123 4567 891 (odprt pri SKB Banka d. d.)
sklic: 00 96875
namen: Ujma 2023
BIC banke: SKBASI2X
koda namena: CHAR

 

SLOVENSKA KARITAS

Svoj prispevek lahko donirate z SMS sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate 5 EUR ali KARITAS10 na 1919 in prispevate 10 EUR za prizadete v neurjih.

Sredstva za pomoč pa lahko nakažete tudi na njihov TRR račun:

Slovenska karitas
Kristanova ulica 1
1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761
Namen: POMOČ NEURJE
Sklic: SI 00 624

 

ADRA SLOVENIJA

Prispevate lahko s kratkim SMS-sporočilom s ključno besedo LJUDJE5 na 1919 in tako darujete pet evrov.

Večje donacije lahko nakažete na njihov tekoči račun:

HD ADRA Slovenija
Njegoševa 15, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0284 3026 3945 425
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI00 2023
Namen: NEURJE 2023
Koda namena: CHAR

Pomoč s kreditno kartico preko Paypal.

Če želite prostovoljsko pomagati, izpolnite anketo.

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE

Pošljite SMS s ključno besedo ENOSRCE5 na številko 1919.

Pomoč zbirajo  tudi na tekočem računu:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0000 3512 232
sklic: SI00 245021
koda: CHAR
namen: neurje

Prav tako prosijo, če ima kdo na voljo dodatne materiale, ki bi lahko olajšali stisko prizadetim, da se obrne na njih. Poleg finančnih prispevkov zbirajo tudi sredstva za higieno in hrano, saj so to osnovne potrebe, ki so ključne v teh razmerah.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE - POLJE

Donacije zbirajo preko sms sporočila VERIGA5 na 1919.

Večja nakazila pa na TRR z naslednjimi podatki:
Veriga dobrih ljudi
ZPM Ljubljana Moste-Polje,
Proletarska 1, 1000 Ljubljana
ADDIKO bank d.d.: SI56 3300 0000 1303 865
BIC: HAABSI22
Koda namena: CHAR
Namen: pomoč prizadetim v poplavah
SI00 750

SLOVENSKA FILANTROPIJA

Zbirajo interes za prostovoljsko pomoč po poplavah. Na njihovi spletni strani lahko izpolnite obrazec in se s tem vpišete na njihov seznam.

Zbirajo tudi sredstva za stroške, ki bodo nastali s prostovoljskimi akcijami:
TRR ZA NAKAZILO: SI56 0201 4025 8581 012, NLB D.D.
SKLIC: SI00 202308
NAMEN: PROSTOVOLJSKA POMOČ PRIZADETIM V POPLAVAH
KODA NAMENA: CHAR
IME PREJEMNIKA: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana


HUMANITARČEK

Društvo je objavilo SMS-gesla posameznih prostovoljnih gasilskih društev, ki jih lahko pošljete na številko 1919 za pomoč gasilcem:
PGD Pesje: PESJE5 na 1919
PGD Škrilje: SKRILJE5 na 1919
PGD Vinice - Zapotok: PGDVZ5 na 1919
PGD Tržič: PGDTRZIC5 na 1919
Gasilci Novo Mesto: GASILCINM5 na 1919
PGD Stara Loka: STLOKA10 na 1919
PGD Jesenice: PGDJESENICE5 na 1919
Enota za prvo pomoč gasilske zveze Vodice: EPP5 na 1919
PGD Podgorci: PODGORCI5 na 1919
PGD Veliki kamen: CISTERNA5 na 1919
PGD Podgorje: PODGORJE5 na 1919
PGD Grosuplje: GASILCI5 na 1919
PGD Sečovlje: PGDSECOVLJE5 na 1919
PGD Most na Soči: MOST5 na 1919
PGD Trbovlje: PGDTM5 na 1919
PGD Radovljica: GASRAD5 na 1919
PGD Koprivnik: KOPRIVNIK5 na 1919

(7.8.2023) Pozor! Zaprti nekatere upravne enote in drugi uradi

Zaradi posledic poplav so zaprti nekateri upravni uradi. Vlada je zato sprejela Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, s katerim je določila ukrepe, ki bodo olajšali poslovanje s strankami. Ukrepi veljajo za upravne enote in upravne postopke, ki jih vodijo ministrstva, občine ipd. Veljali bodo do 6. septembra 2023, in sicer na območju celotne države.
Celotna novica...

Zaradi posledic poplav so zaprti nekateri upravni uradi. Vlada je zato sprejela Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, s katerim je določila ukrepe, ki bodo olajšali poslovanje s strankami. Ukrepi veljajo za upravne enote in upravne postopke, ki jih vodijo ministrstva, občine ipd. Veljali bodo do 6. septembra 2023, in sicer na območju celotne države.

Sprejeti so bili naslednji ukrepi:

 •     odpravljena je krajevna pristojnost, kar pomeni, da lahko vlogo vložite na kateri koli UE;
 •     vse vloge lahko vložite elektronsko, tudi če nimate kvalificiranega digitalnega podpisa;
 •     podaljšani so procesni roki (npr. za vložitev pritožbe ali dopolnitev vloge …);
 •     v določenih primerih so podaljšani tudi drugi roki (če zaradi poplav ni mogoče pravočasno vročiti odločbe ali ni mogoče izpolniti kakšne obveznosti ipd.);
 •     vpogled v dokumentacijo se namesto na UE zagotavlja s posredovanjem kopij stranki.

Pomembno! Ukrepi ne veljajo za sodišča, ki poslujejo normalno.

 

 

(26.6.2023) Rok za izplačilo regresa za letni dopust je le še do 1. julija

Regres za letni dopust morate nevladne organizacije svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2023. Ker je 1. julij sobota, svetujemo, da izplačilo regresa izvedete tako, da bodo delavci znesek na svoje račune prejeli 30. 6. 2023. Pogoj za izplačilo regresa je delovno razmerje. Do izplačila so torej upravičeni tudi delavci na starševskem dopustu in bolniško odsotni delavci.
Celotna novica...

Regres za letni dopust morate nevladne organizacije svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2023. Ker je 1. julij sobota, svetujemo, da izplačilo regresa izvedete tako, da bodo delavci znesek na svoje račune prejeli 30. 6. 2023. Pogoj za izplačilo regresa je delovno razmerje. Do izplačila so torej upravičeni tudi delavci na starševskem dopustu in bolniško odsotni delavci.

Regres mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače v Sloveniji. Ta za leto 2023 znaša 1.203,36 evrov. Kolektivna pogodba ali vaš interni akt (pravilnik, sklep odgovorne osebe) lahko seveda določajo višji znesek za izplačilo.

V primeru, da delavec pri vas ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa. Prav tako mu regres pripada sorazmerno delovnemu času po pogodbi o zaposlitvi. Na primer, delavcu, ki je pri vas zaposlen celo leto za polovični delovni čas (npr. 20 ur tedensko), pripada polovični znesek regresa. To pa ne velja za delavca, ki uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Takemu delavcu pripada celoten regres.

Regres za letni dopust se izplača v neto znesku, kar pomeni, da je prost plačila prispevkov in dohodnine. Regres pa je kljub temu obdavčen, če znaša več kot povprečna plača zaposlenih v Sloveniji. V tem primeru se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega ta znesek.

Za invalidske in humanitarne organizacije velja, da ne smejo izplačevati višjih prejemkov iz dela kot veljajo za uslužbence v javnem sektorju. Regres v teh organizacijah tako ne sme biti višji od 1.203,36 evrov.

 

(26.6.2023) Ali je potrebno direktorja, ki v zavodu ni zaposlen, a za delo prejema plačilo, prijaviti v obvezno zavarovanje?

Na CNVOS so v zadnjem času s strani nevladnih organizacij prejeli več vprašanj, povezanih z obveznimi zavarovanji direktorja zavoda, ki delo opravlja odplačno, vendar brez pogodbe o zaposlitvi. Zato so se odločili, da na enem mestu zberejo najpomembnejše informacije glede zavarovanja direktorjev.
Celotna novica...

Na CNVOS so v zadnjem času s strani nevladnih organizacij prejeli več vprašanj, povezanih z obveznimi zavarovanji direktorja zavoda, ki delo opravlja odplačno, vendar brez pogodbe o zaposlitvi. Zato so se odločili, da na enem mestu zberejo najpomembnejše informacije glede zavarovanja direktorjev.

Delo za vašo organizacijo direktor lahko opravlja:

 •     na podlagi civilnopravne pogodbe o poslovodenju ali
 •     prostovoljno zgolj na podlagi imenovanja.
 •     na podlagi pogodbe o zaposlitvi, s katero nastane delovno razmerje med njim in vašo organizacijo,

Kako se zavaruje direktor, ki delo opravlja na podlagi civilnopravne pogodbe?

S pogodbo o poslovodenju se direktor zaveže, da bo vodil posle, zastopal organizacijo in opravljal vse druge naloge, ki sodijo k njegovi funkciji, organizacija pa se zaveže direktorju za to plačati.

    Zdravstveno zavarovanje

Če direktor opravlja delo zgolj na podlagi pogodbe o poslovodenju (odplačno) in hkrati ni zavarovan drugje, se zavaruje po šifri 048 – kot oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje na drugi podlagi. Organizacija mora obračunati in plačati prispevke v višini 6,36 % plačila, nato pa ta znesek odšteje od bruto plačila direktorju.

Poleg tega mora organizacija direktorja zavarovati za poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri ZZZS ga prijavite na obrazcu M12, višina prispevka pa je 0,53 % plačila.

Potrebno je torej obračunati dva prispevka za zdravstvo, in sicer prispevek za poškodbe pri delu, ki gre v breme organizacije, in prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki gre v breme direktorja.

    Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Direktorji, ki svoje delo opravljajo na podlagi pogodbe o poslovodenju in niso zavarovani že na drugi podlagi, se lahko v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključijo prostovoljno.

Če direktor ni zavarovan prostovoljno, pa se mora zavarovati na podlagi drugega pogodbenega razmerja. Višina prispevka je 15,5 % honorarja. Zavezanec za plačilo je sicer direktor, vendar mora prispevek obračunati in plačati organizacija, nato pa ta znesek odšteti pri izplačilu.

Poleg tega morate direktorja v vsakem primeru zavarovati za invalidnost in smrt pri delu. Višina tega prispevka je 8,85 % bruto zneska.

Kako se zavaruje direktor, ki je hkrati ustanovitelj in delo opravlja prostovoljno?

Kadar direktor delo opravlja prostovoljno in je istočasno tudi ustanovitelj tega zavoda ter ni zavarovan že na drugi podlagi, mora plačati prispevke za vsa obvezna socialna zavarovanja. Če je torej oseba zgolj direktor ali zgolj ustanovitelj, mu socialnih prispevkov iz tega razloga ni treba plačevati. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Kaj spada med obvezna socialna zavarovanja?

 •     zdravstveno zavarovanje,
 •     pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 •     zavarovanje za starševsko varstvo in
 •     zavarovanje za primer brezposelnosti.

Kako se zavaruje direktor, ki delo opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi?

Kadar je podlaga pogodba o zaposlitvi, pa za direktorja veljajo enaka pravila, kot za vsakega drugega delavca. Prijaviti ga morate v vsa obvezna socialna, in sicer z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi in najkasneje pred začetkom opravljanja dela. To storite preko portala SPOT, kamor oddate obrazec M-1 in s tem opravite vse socialna zavarovanja hkrati. Več o delovnem razmerju si lahko preberete tukaj.

(23.6.2023) Krvodajalske akcije Rdečega križa Slovenije v mesecu juliju

Kri je nenadomestljiva in nadomestljiva hkrati. Kar vsak četrti zemljan bo enkrat v življenju potreboval nadomestek svoje krvi v obliki krvi drugega. Vsak krvodajalec lahko v samo desetih minutah, kolikor traja odvzem, pomaga podaljšati tri življenja.
Celotna novica...

Kri je nenadomestljiva in nadomestljiva hkrati. Kar vsak četrti zemljan bo enkrat v življenju potreboval nadomestek svoje krvi v obliki krvi drugega. Vsak krvodajalec lahko v samo desetih minutah, kolikor traja odvzem, pomaga podaljšati tri življenja.

Morda bo prav vaša kri nekomu pomagala pri:

 •     zdravljenju in premagovanju težke bolezni,
 •     okrevanju po operaciji ali nesreči,
 •     nosečnosti ali rojevanju.

Zato vas Rdeči križ Slovenije vabi, da postanete krvodajalec/-ka in pomagate reševati življenja.  Kri lahko daruje vsaka oseba med 18. in 65. letom starosti, ki tehta vsaj 50 kg in je dobrega zdravja. Moški na vsake 3 mesece, ženske na vsake 4 mesece.

Seznam krvodajalskih akcij v mesecu februarju najdete na daruj-kri.si. Na krvodajalsko akcijo se je potrebno naročiti.

 

(23.6.2023) Izvedena je bila Akademija o pravicah na področju enakosti spolov, preprečevanju nasilja in spodbujanju ekonomske neodvisnosti ranljivih skupin žensk in deklet za nevladni sektor

okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore, se je minuli konec tedna pričelo "Usposabljanje za osebje, prostovoljce in aktiviste v NVO sektorju" za izboljšanje znanja in zmogljivosti na področju nasilja na podlagi spola. Usposabljanje je potekalo v času od 16. do 18. junija 2023.
Celotna novica...

okviru projekta »Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk in deklic v Črni gori – EKOS«, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga Zavod KROG iz Slovenije v partnerstvu z NVO IMPULS in NVO IKRE Rožaje iz Črne gore, se je minuli konec tedna pričelo "Usposabljanje za osebje, prostovoljce in aktiviste v NVO sektorju" za izboljšanje znanja in zmogljivosti na področju nasilja na podlagi spola. Usposabljanje je potekalo v času od 16. do 18. junija 2023.

Akademija je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij v Črni gori, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja na podlagi spola. Cilj je usposobiti trenerje za kakovostno podporo ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja, ter ozaveščati o pomenu preprečevanja nasilja in varovanja človekovih pravic žensk.

Usposabljanje je zajemalo različne teme, povezane z nasiljem na podlagi spola, vključno z različnimi oblikami nasilja, nasiljem v družini, spolnim nasiljem nad ženskami in dekleti, vrstniškim nasiljem, spletnim nasiljem in drugimi relevantnimi področji. Udeleženci so se imeli priložnost seznaniti z razpoložljivimi viri v skupnosti za uresničevanje pravic žrtev nasilja ter se seznaniti s človekovimi pravicami in mednarodnimi mehanizmi in instrumenti za zaščito človekovih pravic žensk. Hkrati so imeli udeleženci možnost v interaktivno delo vključiti prepoznavanje in izgradnjo osebnostne moči, krepitev samozavesti ter se dotakniti osnov pozitivne psihologije.

Usposabljanje je bilo interaktivno in prilagojeno specifičnim potrebam udeležencev. Strokovni predavateljici iz Slovenije sta skozi predavanja, delavnice in skupinske razprave delili svoje znanje, izkušnje in dobre prakse iz Slovenije na področju nasilja na podlagi spola. In ravno trenerki sta s svojo energijo in strokovnostjo na udeležencih usposabljanja pustili poseben in pozitiven vtis.

»Usposabljanje za trenerje v nevladnem sektorju« predstavlja pomemben korak h krepitvi zmogljivosti nevladnega sektorja v Črni gori pri soočanju z izzivi nasilja na podlagi spola. Usposabljanje bo udeleženkam in udeležencem omogočilo pridobitev strokovnih znanj in veščin, potrebnih za zagotavljanje podpore žrtvam nasilja, ter aktivno sodelovanje pri preprečevanju nasilja in zaščiti človekovih pravic žensk. To potrjujejo tudi izjave udeležencev usposabljanja, ki že po prvem modulu pravijo, da program prinaša novosti, sveže ideje in nove uvide.

 

(12.6.2023) Prijave na Lupo 2023 so odprte!

Bliža se Lupa, dan, ko praznujemo nevladnice in nevladniki! Že 21. vseslovenski festival nevladnih organizacij bo v četrtek, 14. septembra 2023, od 10. do 18. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Celotna novica...

Bliža se Lupa, dan, ko praznujemo nevladnice in nevladniki! Že 21. vseslovenski festival nevladnih organizacij bo v četrtek, 14. septembra 2023, od 10. do 18. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Odprte so  prijavo za stojnice, prijave za program v živo in prijave za spremljevalni program. Prijave bodo odprte do 10. julija oz. do zapolnitve prostih mest.

Na jubilejnem 20. vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij se je na stojnicah v centru Ljubljane predstavilo več kot 120 nevladnih organizacij. Na stojnicah so svoje delo predstavili sodelavci zavoda Škatlica, ki mladim omogoča brezplačno psihološko svetovanje, Društvo VTIS, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Društvo SOS telefon, Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Društvo za raziskovanje jam, Društvo Focus, Varna hiša Gorenjske in mavrica drugih zavodov in društev iz različnih področij. Malo nas je presenetilo le slabo vreme, a so se udeleženci vseeno uspeli predstaviti v najboljši luči in odigrati sedaj že tradicionalni ping-pong pri društvu paraplegikov.

Tudi letos boste lahko nevladne organizacije svoje delo na stojnicah predstavile brezplačno. V središču Ljubljane bodo predstavitev omogočili nevladnim organizacijam iz različnih področij. Prav tako boste lahko svojo dejavnost vključili v program v živo in v spremljevalni program, ki ga boste letos spet lahko pomagali soustvariti.

(12.6.2023) Participativni proračun občine Postojna

ČAS JE ZA AKCIJO!! V občini Postojna vstopamo v nov cikel participativnega proračuna.
Celotna novica...

ČAS JE ZA AKCIJO!! V občini Postojna vstopamo v nov cikel participativnega proračuna.

Predloge lahko oddate do 14. julija 2023 prek spletnega obrazca na povezavi https://www.postojna.si/objava/773124, kjer si lahko preberete vse o PP za leti 2024 in 2025.

Denarja za PP bo v naslednjem obdobju nekaj več - 150.000 EUR na leto.

Občina Postojna predstavlja tudi predstavitvene delavnice po posameznih območjih:

 • Območje Planina/Studeno, 19. 6. 2023 ob 18.00 v Kulturnem domu Planina
 • Območje Prestranek, 20. 6. 2023 ob 18.00 na OŠ Prestranek
 • Območje Postojna, 26. . 2023 ob 18.00 v Kulturnem domu Postojna
 • Območje Hruševje, 29. 6. 2023 ob 18.00 v Vaški hiši Hruševje

VABLJENI.

(12.6.2023) Bistr'čani skupaj! Participativni proračun Občine Ilirska Bistrica

V soboto, 10. junija, so v Ilirski Bistrici začeli zbirati predloge za participativni proračun za leti 2024 in 2025.
Celotna novica...

V soboto, 10. junija, so v Ilirski Bistrici začeli zbirati predloge za participativni proračun za leti 2024 in 2025.

Predloge bo možno oddati do 20. julija osebno, po pošti ali prek aplikacije na tej spletni strani s klikom na gumb PARTICIPATIVNI PRORAČUN.

V proračunu za leto 2024 bodo na voljo sredstva v višini 130.000 evrov, in prav toliko v proračunu za leto 2025, skupaj torej 260.000 evrov.

Predlagatelj in upravičeni glasovalec je lahko vsak posamezni občan/-ka, ki je oziroma bo v letu 2023 dopolnil/-a vsaj 15 let. Projekte lahko predlaga posamezni občan/-ka, v primeru če so finančno ovrednoteni do 15.000 evrov, ali skupina občanov/-k, ki šteje vsaj 50 oseb s stalnim prebivališčem v območju, v primeru predlaganja projektov, ki so finančno ovrednoteni med 15.000 in 20.000 evrov.

Mladinske projekte lahko predlagajo ali zanje glasujejo samo mladi, to so osebe, ki so oziroma bodo v letu 2023 dopolnile 15 let ter niso starejše od 29 let (rojeni do vključno 31. 12. 1994).

Z vsemi podrobnostmi se lahko seznanite v zavihku PARTICIPATIVNI PRORAČUN,  objavljene so tudi v novi številki Bistriških odmevov, ki je na naslove vseh gospodinjstev v občini prispela 12. junija.

Ob tem pa še opomba: v letaku, ki je objavljen v že natisnjenih Bistriških odmevih, je napačno zapisan znesek, ki velja za območje Ilirska Bistrica. Prebivalci tega območja bodo lahko glasovali za projekte v vrednosti 60.059 evrov. Za neljubo napako se na Občini Ilirska Bistrica opravičujejo!

(12.6.2023) Kako vam (še) lahko koristimo?

Naša anketa vam bo vzela 66 sekund :-)
Celotna novica...

Naša anketa vam bo vzela 66 sekund :-)

Morda kaj manj ali kaj več. Je pa res kratka, tako da vam vzame malo časa, nam pa zagotovi dragocene informacije o tem, kakšne vsebine, ki jih lahko zagotovimo, bodo koristne za organizacije v naši regiji.

Vsem, ki ste našo anketo že izpolnili, se zahvaljujemo, za tiste, ki jo še boste, pa je dostopna na povezavi:

https://www.1ka.si/a/bc878141

 

(29.5.2023) Hvala vsem, ki ste sodelovali pri #TADOBRAVEČERJA 2023

#Tadobravečerja nas vedno znova spomni, kako lepo je, ko se skupnost poveže za dober namen. Tokrat ste z donacijami podprli društva, ki se borijo proti nasilju v družini, vrstniškemu nasilju in nasilju nad ženskami.
Celotna novica...

#Tadobravečerja nas vedno znova spomni, kako lepo je, ko se skupnost poveže za dober namen. Tokrat ste z donacijami podprli društva, ki se borijo proti nasilju v družini, vrstniškemu nasilju in nasilju nad ženskami.

Društvu SOS telefon ste pomagali pri nakupu umetniških pripomočkov za mlade.

Varni hiši Pomurja ste pomagali pri reševanju prostorske stiske in urejanju zaprte terase.

Varna hiša Gorenjske vam bo hvaležna za vašo pomoč pri nakupu otroških koles in obnovi sob v varni hiši.

Pri Društvu prijateljev mladine občin Postojna in Pivka bodo zbrani denar namenili za izvajanje delavnic za preprečevanje vrstniškega nasilja.

Društvo življenje brez nasilja bo denar namenilo žrtvam nasilja, ki si prizadevajo zgraditi novo varno življenje.

Z vašo pomočjo so ta društva dobila dodaten denar, ki jim bo pomagal pri njihovih pomembnih projektih. Skupaj smo opozorili na pomen tovrstnih organizacij za našo skupnost, opozorili na problem nasilja v naši družbi in kako pomembno je, da o tem na glas govorimo. Prispevali ste z vsako donacijo, z ljubeznivim komentarjem in lepo besedo o akciji, ki ste jo delili s prijatelji.

Posebna zahvala gre regionalnim stičiščem, ki so poskrbela, da se je o #tadobravečerja govorilo v lokalnih medijih, na radijih, v objavah vplivnežev in družbenih omrežjih. Pri akciji so sodelovali:

 •     Regionalno stičišče NVO Podravja
 •     LRF za Pomurje – Regionalno stičišče Pomurja
 •     Zavod Tri – Regionalno stičišče Gorenjske
 •     BOREO INFO – NVO Stičišče Primorsko-notranjske regije
 •     Regijski NVO center Jugovzhodne Slovenije

Prav posebna zahvala pa gre dobrodelnim restavracijam, ki so v društvih prepoznale dober namen in se odločile pomagati z dobrimi jedmi. Srečneži, ki jih bomo izžrebali v sredo, bodo deležni kulinaričnega razvajanja v eni izmed naslednjih odličnih restavracij:

 •     Restavracija Strelec
 •     Restavracija Pr'Pepet
 •     Dvorec Gregorčič
 •     Bistro Štorja
 •     Bar Bunker

Iz srca se zahvaljujemo vsem chefom, ki bodo prijazno pogostili naše dobrodelneže in dokazali, da so dobre jedi boljšega okusa, ko za njimi stoji dober namen.

Hvala.

(29.5.2023) Postopek izbora namestnikov predstavnikov NVO v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri

CNVOS razpisuje dodatni postopek izbora 3 (treh) namestnic oziroma namestnikov predstavnikov (v nadaljevanju: namestnik) NVO v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri. Rok za prijavo je 5. 6. 2023 do 15.00 ure.
Celotna novica...

CNVOS razpisuje dodatni postopek izbora 3 (treh) namestnic oziroma namestnikov predstavnikov (v nadaljevanju: namestnik) NVO v interesni posvetovalni skupini za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri. Rok za prijavo je 5. 6. 2023 do 15.00 ure.

Ministrstvo bo sklep o imenovanju Interesne posvetovalne skupine za sodelovanje pri upravljanju velikih zveri dopolnilo še z :

 •     namestnikom predstavnika NVO s področja zaščite živali,
 •     namestnikom predstavnika NVO s področja narave in
 •     namestnikom predstavnika NVO s področja okolja.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih in ki imajo znanje oziroma izkušnje s področja velikih zveri.

Če nevladna organizacija deluje na več področjih in se želi prijaviti kot volilni upravičenec na več področjih, se lahko prijavi večkrat. Prav tako lahko predlaga več kandidatov za različna področja. NVO mora izkazati, da deluje na izbranem področju oz. področjih.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje oziroma znanje s področja velikih zveri, na katerem kandidira. Vsakega kandidata se lahko predlaga za namestnika le na enem področju. Če NVO istega kandidata prijavijo na več področjih, bomo kandidata pozvali k pojasnilu, na katerem področju želi kandidirati. Če kandidat pojasnila ne pošlje, se upošteva prva prispela kandidatura.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora namestnikov predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na omenjenih področjih, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 •     24. 5. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 •     5. 6. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 •     8. 6. 2023 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
 •     9. 6. 2023 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
 •     9. 6. 2023 – objava seznama upravičencev in kandidatov
 •     14. 6. 2023 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 •     14. 6. 2023 – začetek volitev (pogojno)
 •     19. 6. 2023 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
 •     20. 6. 2023 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja velikih zveri.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa, skenirano podpisano prijavo ali biti podpisana z digitalnim potrdilom.

Prijave pošljite:

 •     po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 •     po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. 6. 2023 do 15:00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).  Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

(25.5.2023) Boreo razpis Varstvo okolja

Z oddajo poročil se je konec aprila dokončno zaključil naš razpis Varstvo okolja.
Celotna novica...

Z oddajo poročil se je konec aprila dokončno zaključil naš razpis Varstvo okolja.

Trem nevladnim organizacijam iz Primorsko - Notranjske regije smo v Boreu z razpisom sofinancirali tri projekte, ki so jih izvedli v partnerstvu ali samostojno.

Zavod Symbiosis, so. p. so v svojem projektu "Mi za metulje" želeli okrepiti ozaveščenost o pomenu ohranjanja ekstenzivnih travnikov na Blokah. Rdeča nit njihovih aktivnosti so bili metulji, ki so ena najpomembnejših skupin živali v Naturi 2000 na območju Bloščica. Za predšolske otroke in učence prve triade so pripravili ozaveščevalne delavnice, v katerih je sodelovalo 74 otrok, ki so preko igre spoznavali svet metuljev, njihov razvojni krog in pomen metuljev v ekosistemu. Za glasilo Bloški korak so pripravili dva članka o metuljih in skupaj s strokovnjaki opravili monitoring o metuljih ter podali oceno ohranjenosti habitata. Pripravili in izvedli so tudi naravoslovni izlet. Osrednja aktivnost njihovega projekta pa je bila revitalizacija travnika v bližini Velikih Blok, ki so ga s pomočjo članov društva Drobnovratnik očistili lesnih rastlin, ki so jih pustili zgolj na mejah travnika, da bi preprečili širjenje intenzivnejše rabe na območje travnika.

V društvu Dolomitne lutke so s projektom "Čista in pitna voda izziv in priložnost regije" želeli z analizo obstoječih informacij in s pomočjo dodatnih raziskav na območju Loške doline pripraviti predstavitev trenutnega stanja voda ter možnosti za prihodnjo rabo in ohranjanje voda. Zaposleni v društvu ter prostovoljci so analizirali relevantne podatke o stanju voda v Loški dolini in opravili dodatne raziskave terena. Vse zbrane podatke so objavili na spletni strani društva in z njihovo pomočjo pripravili tri predstavitve za 3 različne ciljne skupine.

Društvo Destilator je v svojem projektu "Rusty Vintage" pripravilo upcycle kolekcije izdelkov, ki so nastali iz starih oblačil, ki so jih zbrali preko javnih pozivov s pomočjo aktivacije lokalnih prebivalcev.  Izbrane kose oblačil in platna so očistili, po potrebi popravili in / ali predelali ter ustvarili kolekcijo unikatnih oblačil in pohištva z avtorskim potiskom (Maja Modrijan). Poleg tega so oblikovali tudi novo storitev: možnost tiska na oblačila strank, po naročilu – s tem pripomorejo, da posamezniki oblačila, ki jih sicer ne nosijo in so jih nameravali zavreči, obdržijo v svoji garderobi in jih ponovno vzljubijo. Z enakim namenom so organizirali tudi delavnico zarjavelega tiska na tekstil, da bi tehniko prenesli na čim več posameznikov.

V Boreu smo s projekti, ki smo jih sofinancirali, zelo zadovoljni. Veseli smo, da smo lahko s prispevkom 2.000 € za posamezen projekt prispevali k izvedbi. Organizacijam čestitamo za izvedbo projektov, ki pomagajo pri ozaveščanju ljudi in varstvu okolja. Hkrati pa se zahvaljujemo Ministrstvu za javno upravo, ki nam s sredstvi iz Sklada NVO omogoča tako in drugačno podporo nevladnim organizacijam v regiji.

(22.5.2023) Akcija Ta dobra večerja 2023 se je začela!

Skenirajte kodo, darujte v dober namen in sodelujte v žrebanju za odlično kulinarično doživetje! Dobrodelna akcija poteka do 28. maja, do polnoči!
Celotna novica...

Skenirajte kodo, darujte v dober namen in sodelujte v žrebanju za odlično kulinarično doživetje! Dobrodelna akcija poteka do 28. maja, do polnoči!

Odlične slovenske restavracije in nevladne organizacije smo ponovno povezali v dobrodelni akciji, kjer je dobra hrana ravno tako pomembna kot dober namen! Naš cilj: zbrati čim več denarja za nevladne organizacije, ki delujejo na področju nasilja v družini vrstniškega nasilja in nasilja nad ženskami. Kako? Nikoli še ni bilo tako preprosto!

Dober namen, ki je skupen vsem sodelujočim nevladnim organizacijam, podprite s simboličnim prispevkom (najmanj) 5 evrov in svojo srečo kar petkrat preizkusite v žrebu za okusno nagrado! Denar se zbira na računu ene od sodelujočih nevladnih organizacij in se na koncu akcije enakomerno razdeli med vseh pet organizacij.

Srečneži si bodo prste obliznili ob izvrstni večerji za dve osebi v eni izmed petih odličnih slovenskih restavracij! Chefi pravijo, da kuhajo še bolje, ko kuhajo za dober namen!

Katere so letošnje dobrodelne restavracije in s kom so se povezale?

    Bunker + Društvo varnega zavetja Pomurja
    Bistro Štorja + Društvo prijateljev mladine občin Postojna in Pivka PO-PI
    Dvorec Gregorič + Društvo življenje brez nasilja
    Restavracija Pr'pepet + Društvo Varna hiša Gorenjske
    Restavracija Strelec + Društvo SOS telefon

KAKO SODELUJEM?

(17.5.2023) Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij ZaNVO organizira nacionalno konferenco Digitalna orodja in pomoč ZA NVO

Kolikokrat se zalotite pri misli, da ste se vašemu društvu/zavodu/ustanovi pridružili zato, ker imate radi šport, kulturo, zdravje, gasilstvo … ne pa zato, da boste urejali evidence članov, prostovoljcev in računov, pisali poročila, izplačevali potne stroške, zbirali sponzorstva ipd.? Ste kdaj pomislili, da zagotovo obstaja lažja pot? Večino teh nalog namreč lahko opravite veliko hitreje, lažje in bolj enostavno z uporabo (tudi brezplačnih) digitalnih orodij. A kako se znajti v množični ponudbi spletnih rešitev? In katere so najbolj uporabne in varne prav za nevladne organizacije?
Celotna novica...

Kolikokrat se zalotite pri misli, da ste se vašemu društvu/zavodu/ustanovi pridružili zato, ker imate radi šport, kulturo, zdravje, gasilstvo … ne pa zato, da boste urejali evidence članov, prostovoljcev in računov, pisali poročila, izplačevali potne stroške, zbirali sponzorstva ipd.? Ste kdaj pomislili, da zagotovo obstaja lažja pot? Večino teh nalog namreč lahko opravite veliko hitreje, lažje in bolj enostavno z uporabo (tudi brezplačnih) digitalnih orodij. A kako se znajti v množični ponudbi spletnih rešitev? In katere so najbolj uporabne in varne prav za nevladne organizacije?

1. 6. 2023 ob 10.00 preko spleta

 

Mreža stičišč ZaNVO bo na tretji nacionalni konferenci prvič na enem mestu predstavila prav tista digitalna orodja, ki smo jih razvile ali nadgradile nevladne organizacije. In so na voljo za prosto uporabo!

Ne zamudite priložnosti, da se na hitro seznanite z različnimi programi, ki vam lahko pri delu prihranijo dragoceni čas in nekaj živcev. Z njihovo uporabo so lahko vsi ključni podatki vaše organizacije vodstvu ali članom na voljo kadarkoli, zmanjšate zmedo ob morebitni menjavi predsednika društva, imate vedno dostopen in urejen pregled vsega, kar potrebujete, le “en klik” stran, za njihovo uporabo pa zadostuje osnovna raba računalnika.

Vsako novo spletno orodje spremlja tudi kanček dvoma o njegovi varni rabi, zato se bomo na konferenci s strokovnjaki dotaknili tudi teh vprašanj. Ob koncu pa boste imeli priložnost pobliže spoznati tisto digitalno rešitev, ki vas je v uvodni predstavitvi najbolj navdušila in ste v njej prepoznali največ koristi za vaše delo.

Vljudno vabljeni!

Svojo prijavo na konferenco čim prej ali najkasneje do srede, 31. 5. 2023, oddajte TUKAJ.


Program

10.00 – Zakaj so digitalna orodja že skoraj nuja pri delu nevladnikov? Kako pri tem pomaga država?
Maja Cimerman, Inštitut Danes je nov dan, in Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo

10.15 – Vodič po digitalnih orodjih za nevladne organizacije – predstavitev aktualne ponudbe
Jan Magdić, strokovni sodelavec Zavoda Nefiks

10.45 – Okrogla miza: O uporabnosti ne dvomimo, a kako je z varnostjo? Petra Kovačec, višja svetovalka v Sektorju za digitalno vključenost, Direktorat za digitalno družbo Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, predstavnik Mreže NVO-VID
Jože Gornik, vodja Stičišča Središče, Zavod Nefiks Matija Ravnikar, SRC Infonetov strokovnjak za varstvo podatkov

11.20 – Sklepne misli in vprašanja udeleženk_cev

11.30 – Predstavitve posameznih orodij v ZOOM sobah

Podrobnejša predstavitev tiste digitalne rešitve, ki bi lahko najbolj koristila vašemu delu in vaši organizaciji

Moderator konference: Luka Pečar Pahor, CNVOS

Dogodek sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO.

 

(16.5.2023) VODKOV ZABAVNI DAN

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o., poleg svojih prioritetnih dejavnosti, velik poudarek namenjajo ozaveščanju in informiranju svojih uporabnikov. V okviru priljubljenega projekta Vodko, kjer je njiov poglavitni cilj izobraževanje najmlajših, se z otroki in učenci redno srečujejo na delavnicah in naravoslovno naravnanih učnih urah.
Celotna novica...

V podjetju Kovod Postojna, d.o.o., poleg svojih prioritetnih dejavnosti, velik poudarek namenjajo ozaveščanju in informiranju svojih uporabnikov. V okviru priljubljenega projekta Vodko, kjer je njiov poglavitni cilj izobraževanje najmlajših, se z otroki in učenci redno srečujejo na delavnicah in naravoslovno naravnanih učnih urah.

V letu 2018, 2019 in 2022 so za najmlajše pripravili VODKOV ZABAVNI DAN, ki je bil nekaj svežega, drugačnega in zabavnega. Otroci so bili nad dogajanjem navdušeni, zato bodo dogodek letos ponovili, seveda v še večjem obsegu in ga tudi nadgradili z novimi vsebinami. VESELI BODO VAŠEGA SODELOVANJA, SKUPAJ LAHKO OTROKOM PRIPRAVIMO NEPOZABEN DAN.

V juniju organizirajo dva dogodka (enega v Pivki in enega v Postojni), na vsakem pričakujejo cca 500 otrok, dogodek pa bo odprt tudi za ostalo javnost, prijavljen v program meseca vseživljenjskega učenja. Namen je na dogodku povezati več lokalnih deležnikov, zato vas vabijo k sodelovanju.

Pripravljajo učne postojanke, na njih se v intervalu 15 minut zvrsti posamezen razred. Vsaka učna postojanka ima glede na zavod, društvo, organizacijo svojo vsebino, skupno vsem se je zabavati, obenem pa naučiti ali utrditi zavedanje o skrbi za okolje, pomenu vode… Vsekakor je cilj dogodka celovito zaokrožiti zgodbo sodelovanja, ki obenem predstavlja vašo dejavnost ter otroke seznaniti s tem, kar počnete.

Škrat Vodko načrtuje nepozaben vodni dan, kjer se bodo otroci družili, zabavali, bili športno aktivni ter se tudi kaj novega naučili.

KAJ: enodneven športen, zabaven in poučen dan
KDAJ: 7. junij (Trg pred Krpanovim domom v Pivki); 6. junij (Titov trg Postojna)
URA: od 8.30 do 12.00 ure
KDO: vrtčevski otroci, učenci od 1. do 5. razreda
ZAKAJ: otroci se bodo družili, se preizkusili v športnih, zabavnih in poučnih igrah, osvojili novo znanje, se zabavali, ustvarjali…
KAJ SE BO DOGAJALO: športne igre in štafete z vodo, ples, igrala, ustvarjalni vodni kotiček, bralni kotiček, zdravstveni kotiček, poklicni kotiček…

 

Veselijo se vašega sodelovanja in prosijo, da jim svojo namero čim prej sporočite na elektronski naslov: novinarji@kovodpostojna.si

  

(15.5.2023) Še zadnja priložnost za sodelovanje pri raziskavi, ki je za nevladni sektor izjemno pomembna

Sodelujete pri raziskavi, cilj katere je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priložnosti, kot je ta, res ne gre izpustiti iz rok!
Celotna novica...

Sodelujete pri raziskavi, cilj katere je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priložnosti, kot je ta, res ne gre izpustiti iz rok!

Vaše mnenje lahko pomembno vpliva na priporočila raziskave, ki bo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028. Skratka nevladniki in nevladnice pomagamo njim, zato da lahko oni pomagajo nam. 

Izkoristimo priložnost, da se glas sektorja sliši!

 

POVEZAVA NA ANKETO

Projekt »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti« financirata Ministrstvo za javno upravo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost.

(8.5.2023) Spremembe pri vodenju evidenc na področju dela veljajo tudi za NVO

V Uradnem listu je objavljena novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki jasneje določa, da je potrebno evidence voditi tudi za prostovoljce in študente, ki opravljajo delo v vaši organizaciji, in med drugim spreminja tudi evidenco delovnega časa. Nove obveznosti morate izpolnjevati od 20. novembra 2023.
Celotna novica...

V Uradnem listu je objavljena novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki jasneje določa, da je potrebno evidence voditi tudi za prostovoljce in študente, ki opravljajo delo v vaši organizaciji, in med drugim spreminja tudi evidenco delovnega časa. Nove obveznosti morate izpolnjevati od 20. novembra 2023.

Evidence na področju dela in socialne varnosti je potrebno voditi za osebe, ki v organizaciji opravljajo delo na katerikoli pravni podlagi (torej tako za delavce kot tudi za npr. prostovoljce in študente, osebe, ki delajo na podlagi avtorske in podjeme pogodbe), in sicer:

 •     Evidenca o zaposlenih delavcih,
 •     Evidenca o stroških dela,
 •     Evidenca o izrabi delovnega časa,
 •     Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu in
 •     Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

Od 20. novembra dalje boste morali podatke iz evidence o zaposlenih delavcih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije posredovati z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi oziroma najpozneje pred začetkom opravljanja dela, in ne več v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, kot velja sedaj.

Prav tako bo od 20. novembra dalje obvezno voditi razširjeno evidenco o izrabi delovnega časa, ki bo morala poleg podatka o opravljenem številu ur dela, skupnega števila opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljenih ur v času nadurnega dela, neopravljenih urah, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljenih urah, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljenih urah, za katere se ne prejema nadomestilo plače in števila ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, vsebovati še:

 •     čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 •     izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 •     opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 •     opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 •     tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa.

Obrazec za vodenje evidence ni predpisan in si lahko tako evidenco prilagodite po svoje. Mora pa vsebovati zgornje postavke.

Prav tako boste morali delavce pisno/elektronsko obvestiti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne v vaši organizaciji oziroma omogočiti neposreden elektronski dostop do evidence o izrabi delovnega časa. Delavec pa bo lahko od vas zahteval, da ga o stanju iz evidence obvestite enkrat tedensko. Podatke iz evidence o izrabi delovnega časa in dokumentacijo, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki, boste morali hraniti na sedežu organizacije oziroma na kraju opravljanja dela.

Evidenco o izrabi delovnega časa boste lahko še naprej vodili ročno (npr. v excel obrazcu) elektronsko vodenje (v posebni aplikaciji) pa bo obvezno za tiste delodajalce, ki bodo ugodili predlogu delavcev za elektronsko vodenje evidence ali pa jim bo tako naložil inšpektor za delo v primeru pravnomočno ugotovljenih kršitev.


V septembru bo CNVOS na temo vseh novih obveznosti organizirali tudi posebno delavnico, tako da boste na nove obveznosti dobro pripravljeni.

 

 

(4.5.2023) Pojasnilo: Sodelovanje v vladnih ali občinskih posvetovalnih telesih ne vpliva na neodvisnost nevladnih organizacij

Pogosto slišimo, da sodelovanje nevladnih organizacij oziroma njihovih predstavnikov v raznih vladnih ali občinskih delovnih, posvetovalnih ali strateških telesih ogroža neodvisnost teh organizacij. Sodelovanje se enači z nekritičnim prikimavanjem, strinjanjem in podporo stališčem vlade ali občine. Prvič: Sodelovanja in podpore ne gre enačiti. Samo zato, ker nevladniki sodelujejo v delovnih telesih, ne pomeni, da avtomatično podpirajo vse predloge, ki jih predstavniki oblasti položijo na mizo. Drugič: Sodelovanje v vladnih ali občinskih delovnih telesih nevladnikom omogoča ravno obratno od očitanega. Svojo prisotnost lahko izkoristijo za izražanje nestrinjanja, ločenih mnenj, opozarjanje na spregledano in vključevanje drugače izključenih glasov v razpravo.
Celotna novica...

Pogosto slišimo, da sodelovanje nevladnih organizacij oziroma njihovih predstavnikov v raznih vladnih ali občinskih delovnih, posvetovalnih ali strateških telesih ogroža neodvisnost teh organizacij. Sodelovanje se enači z nekritičnim prikimavanjem, strinjanjem in podporo stališčem vlade ali občine. Prvič: Sodelovanja in podpore ne gre enačiti. Samo zato, ker nevladniki sodelujejo v delovnih telesih, ne pomeni, da avtomatično podpirajo vse predloge, ki jih predstavniki oblasti položijo na mizo. Drugič: Sodelovanje v vladnih ali občinskih delovnih telesih nevladnikom omogoča ravno obratno od očitanega. Svojo prisotnost lahko izkoristijo za izražanje nestrinjanja, ločenih mnenj, opozarjanje na spregledano in vključevanje drugače izključenih glasov v razpravo.

Pojasnimo:  

Posvetovalna in delovna telesa, v katerih imamo nevladne organizacije svoje predstavnike, pravzaprav nimajo moči odločati. Za razliko od izvršnih teles, ki odločajo, posvetovalna telesa služijo predvsem kot prostor za izmenjavo mnenj, stališč in podajanje predlogov izvršni oblasti. Ta telesa tako predstavljajo eno od zelo pomembnih oblik vključevanja javnosti in deležnikov v oblikovanje politik. Predstavljajo enega od načinov vključevanja strokovne javnosti v demokratični proces. 

Za nevladne organizacije pa sodelovanje v tovrstnih delovnih in posvetovalnih telesih pomeni enega izmed mnogih kanalov, prek katerih komunicirajo svoja stališča ali predloge. Pri svojem komuniciranju na ulici, preko dopisov, pisem, družbenih omrežij ali drugih medijev so popolnoma enako neodvisni, kot pri sodelovanju v delovnih ali posvetovalnih telesih. 

Zato članstvo v določeni delovni skupini, ministrovem ali premierjevem posvetovalnem ali strateškem svetu ne pomeni, da avtomatično podpiraš veljavne ali načrtovane vladne politike. Še manj pomeni, da podpiraš aktualno lokalno ali državno oblast. Po pravilih našega postopka izbire nevladnih predstavnikov izbrani predstavniki predstavljajo edino in izključno le nevladne organizacije. So delegati in glas nevladnega sektorja, katerih naloga je, da predstavljajo interese, stališča in vrednote nevladnih organizacij na določen področju ali pri določenem vprašanju, naj ta sovpadajo z vladnimi načrti in stališči ali pa ne.

Naši predstavniki so popolnoma avtonomno izbrani s strani nevladnih organizacij. Pravila našega postopka izključujejo vmešavanje uradnih organov, ki so postopek naročili, v samo izbiro. Izbira predstavnika, ki jih bo v delovnem ali posvetovalnem telesu zastopal, je v celoti v rokah nevladnikov samih. Naročnik postopka (bodisi vlada, ministrstvo ali občina) sme določiti edino pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati in nevladne organizacije, da lahko sodelujejo v postopku (npr. strokovne izkušnje, področje delovanja organizacij itd.). A tudi pri teh pogojih CNVOS v skladu s pravili vedno presoja, ali so smiselni in utemeljeni. Če ugotovimo, da niso, naročila postopkov zavračamo oziroma od naročnika zahtevamo popravke.

 

 

(3.5.2023) [IMPACT4VALUES] Znane lokacije za mobilne pisarne za javni razpis za male in srednje projekte

Do roka za prijave na javni razpis za male in srednje projekte je še manj kot mesec dni. Še vedno se lahko prijavite na individualno svetovanje, na podlagi interesa pa so zdaj določili tudi datume in lokacije za mobilne pisarne. Obiskali bodo 6 krajev po Sloveniji in vam pomagali razvijati vaše projektne ideje.
Celotna novica...

Do roka za prijave na javni razpis za male in srednje projekte je še manj kot mesec dni. Še vedno se lahko prijavite na individualno svetovanje, na podlagi interesa pa so zdaj določili tudi datume in lokacije za mobilne pisarne. Obiskali bodo 6 krajev po Sloveniji in vam pomagali razvijati vaše projektne ideje.

Na srečanjih se torej ne bo predstavljal javni razpis (za to si lahko pogledate posnetek informativne delavnice), ampak bo čas namenjen vsebini: kakšne projekte bodo financirali in kako se vaša projektna ideja sklada s tem?

Za udeležbo na projektni pisarni se morate obvezno prijaviti! Prijave sprejemajo do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do dneva pred dogodkom do 12.00 ure.

(3.5.2023) Postopek izbora dveh predstavnikov NVO v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika

Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika (v nadaljevanju: delovna skupina). Rok za prijavo je 10. 5. 2023 do 15.00. Delovno skupino ustanavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Celotna novica...

Razpisujemo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij v delovni skupini za pripravo sprememb in dopolnitev Družinskega zakonika (v nadaljevanju: delovna skupina). Rok za prijavo je 10. 5. 2023 do 15.00. Delovno skupino ustanavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

MDDSZ bo imenoval širšo medresorsko delovno skupino, katere naloge bodo:

 •     pregled in ocena obstoječe ureditve,
 •     priprava predlogov sistemskih sprememb na področju urejanja družinskih razmerij in zaščite pravic in koristi otrok in oseb, ki same niso sposobne skrbeti za svoje pravice in koristi, s ciljem nadgradnje in izboljšave obstoječega ureditve.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kandidati za predstavnika NVO v delovni skupini morajo izkazovati izkušnje s področja urejanja družinskih razmerij  oziroma  z delovanjem na področju varstva koristi otrok, odraslih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo.

V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izkažejo delovanje na področju urejanja družinskih razmerij  oziroma  z delovanjem na področju varstva koristi otrok, odraslih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo. NVO o izpolnjevanju pogojev podajo izjavo.


Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 •     3. 5. 2023 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 •     10. 5. 2023 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 •     14. 5. 2023 do 15:00- rok za dopolnitev prijav
 •     15. 5. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled prijav
 •     15. 5. 2023 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 •     17. 5. 2023 ob 15:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 •     17. 5. 2023 - začetek volitev (pogojno)
 •     21. 5. 2023 - zaključek volitev (pogojno)
 •     22. 5. 2023 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

NVO, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata z referencami, iz katere izhajajo kandidatove izkušnje s področja urejanja družinskih razmerij  oziroma  z delovanjem na področju varstva koristi otrok, odraslih oseb, ki potrebujejo posebno varstvo.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 •     po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 •     po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Prijava mora prispeti na enega izmed zgornjih naslovov najkasneje do 10. 5. 2023 do 15:00.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

PRIJAVA

(18.4.2023) [ANKETA] Katere storitve bi še lahko opravljale nevladne organizacije?

Ministrstvo za javno upravo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost financirata projekt »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, cilj katerega je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priporočila raziskave bodo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost financirata projekt »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, cilj katerega je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priporočila raziskave bodo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.

Dobro je, da pri pripravi Strategije Ministrstvo razpolaga tudi z mnenjem nevladnikov in nevladnic samih. Zato je del raziskave tudi ANKETA, ki vam bo vzela približno 30 minut. Da bo šlo še hitreje, priporočamo, da si prej pripravite finančne podatke vaše organizacije za leto 2022. Za čim boljša priporočila je zelo pomembno, da dobimo čim več odgovorov različnih NVO. Sodelovanje pri raziskavi bo lahko pomembno prispevalo k razvoju sektorja in posledično vaše dejavnosti.

Anketo lahko izpolnite do 10. maja.

Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, v partnerstvu s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Centrom nevladnih organizacij – CNVOS.

 

(7.4.2023) Delavnica za Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

Ministrstvo za javno upravo organizira informativno delavnico, na katero vabijo potencialne prijavitelje.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo organizira informativno delavnico, na katero vabijo potencialne prijavitelje.

Delavnica bo v četrtek, 13. aprila 2023, od 10. do 14. ure, v veliki konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Zaradi omejitve prostora je udeležba omejena na 60 oseb, prijave pa so omejene na eno osebo na organizacijo. Prijave bodo zbirali do 12. 4. 2023 do 15:00 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Prijave na delavnico TUKAJ.

(5.4.2023) Katere možnosti nudijo občinski participativni proračuni nevladnim organizacijam

Kaj morajo nevladne organizacije vedeti o participativnem proračunu in kakšne možnosti jim nudi?
Celotna novica...

Kaj morajo nevladne organizacije vedeti o participativnem proračunu in kakšne možnosti jim nudi?

Skupaj z ostalimi stičišči po Sloveniji delujemo kot mreža ZaNVO. Vzpostavili smo tudi spletno stran www.zanvo.org, na kateri so objavljena aktualna izobraževanja in kontakti stičišč ter dobre zgodbe, ki jih pomagamo soustvarjati. Občasno pa objavimo tudi kak članek z bolj izobraževalno vsebino.

Tokrat si lahko preberete, Katere možnosti nudijo občinski participativni proračuni nevladnim organizacijam. V regiji trenutno ena občina izvaja participativni proračun, v občini Postojna gremo letos že v tretje glasovanje. Se pa obeta uvedba participativnega proračuna tudi v nekaterih drugih občinah. Pri uvajanju procesa in izvedbi priprave ter glasovanja se s svojim znanjem vključujemo tudi na Boreu. Ko bo čas, se s svojimi idejami vključite tudi vi!

(3.4.2023) Prijavite se na informativno delavnico za Javni razpis za male in srednje projekte Programa Impact4values

Prejšnji teden je CNVOS skupaj s hrvaškimi partnerji objavil Javni razpis za male in srednje projekte Programa Impact4values.
Celotna novica...

Prejšnji teden je CNVOS skupaj s hrvaškimi partnerji objavil Javni razpis za male in srednje projekte Programa Impact4values.

Informativna delavnica o programu in posebej o tem razpisu bo v torek, 11. aprila 2023, ob 10.00 uri na spletni platformi ZOOM. Na informativno delavnico se lahko prijavite tukaj najkasneje do 7. 4. 2023.

 

Na podlagi izraženega interesa bodo razpis v živo predstavili v 6 slovenskih krajih, kjer bodo na voljo tudi za svetovanje. Mobilne enote bodo (od kraja do kraja potovale) med 17. aprilom in 7. majem. Kraje, v katere bodo prišli, bodo izbrali glede na vaše prijave. Poskušali bodo izbrati kraje, ki pokrijejo dovolj veliko število zainteresiranih. Interes za mobilno enoto v vašem kraju lahko prijavite tukaj najkasneje do 16. 4. 2023.

Za daljše individualno svetovanje se lahko prijavite tukaj najkasneje do 10. 5. oz. do zapolnitve terminov, na voljo je namreč le približno 15 terminov.

Kratka vprašanja lahko postavite na podpora.cerv@cnvos.si ali 01 542 14 22, vsak dan med 10.00 in 12.00 uro, ob torkih in četrtkih pa med 10.00 in 14.00 uro. Na vprašanja odgovarjata Veronika Vodlan in Emilija Kastelic. Prvi odgovori na vprašanja so že objavljeni tukaj.

 

 

(3.4.2023) Program ACF: Odprte so prijave na Javni razpis za hitre projekte (hiter odziv)

Še enkrat spominjamo, da se lahko od ponedeljka dalje prijavljate na Javni razpis za hiter odziv. Na razpisu je na voljo približno 100.000 evrov, odprt je do porabe sredstev. Nanj se lahko prijavite s projekti v višini financiranja do 5. 000 evrov.
Celotna novica...

Še enkrat spominjamo, da se lahko od ponedeljka dalje prijavljate na Javni razpis za hiter odziv. Na razpisu je na voljo približno 100.000 evrov, odprt je do porabe sredstev. Nanj se lahko prijavite s projekti v višini financiranja do 5. 000 evrov.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Vsebinsko enak javni razpis je CNVOS objavil že v letu 2020, zato posebne informativne delavnice za ta razpis niso organizirali, posnetek delavnice za prejšnji razpis in kratko video razlago si lahko pogledate tukaj.

Odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja pa najdete na tej povezavi.

(23.3.2023) Za namestitev piškotkov na vaši spletni strani potrebujete privolitev

Novembra 2022 je v veljavo stopil nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki določa, da morate pri uporabi piškotov upoštevati vse predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. To pomeni, da morajo biti piškotki skladni tudi s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za namestitev nenujnih piškotkov tako potrebujete izrecno privolitev obiskovalca vaše spletne strani.
Celotna novica...

Novembra 2022 je v veljavo stopil nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki določa, da morate pri uporabi piškotov upoštevati vse predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. To pomeni, da morajo biti piškotki skladni tudi s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za namestitev nenujnih piškotkov tako potrebujete izrecno privolitev obiskovalca vaše spletne strani.

ZVOP-2 je določil tudi globe, ki so lahko relativno visoke in se izrečejo organizaciji, pa tudi odgovorni osebi oziroma posamezniku.

Kaj sploh so piškotki?

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovo napravo. Poznamo jih več vrst, običajno pa jih delimo na nujne in opcijske piškotke. Nujni piškotki so tisti, ki jih spletno mesto potrebuje za pravilno delovanje, zato privolitev uporabnika ni potrebna. Opcijskih pa je več vrst in se delijo med analitične, oglaševalske, sledilne ipd., za vse pa je potrebna privolitev posameznika.

Kdaj privolitev obiskovalcev ni potrebna in kdaj je?

Pri nujnih piškotkih od uporabnika ni treba pridobiti privolitve, saj so na primer piškotki pogoj, da vaša spletna stran sploh deluje. Kljub temu pa morate na spletnem mestu navesti informacije o teh piškotkih, torej obiskovalca obvestiti, kateri piškotki se bodo naložili, koliko časa trajajo, njihov namen, itd. Informacije o piškotkih so lahko del politike zasebnosti, ki jo mora vaša spletna stran vsebovati.

Pravna podlaga za uporabo opcijskih, torej nenujnih piškotkov pa je izrecna privolitev. To pomeni, da se za uporabo teh piškotkov zahteva aktivnost obiskovalca. Da bi bila privolitev veljavna, mora na primer obiskovalec obkljukati okence, da se z namestitvijo piškotkov strinja. Okence ne sme biti v naprej obkljukano, saj se v tem primeru od obiskovalca ne zahteva nobene aktivnosti za podajo privolitve. Privolitev mora biti prostovoljna, specifična, informirana in nedvoumna. Prav tako morate zagotoviti, da je umik privolitve k uporabi piškotkov enostaven.

Primer veljavne privolitve:

Ko obiščete našo spletno stran, v vašo napravo samodejno namestimo nujne piškotke, da lahko naša spletna stran pravilno deluje. V vašo napravo lahko namestimo tudi neobvezne statistične piškotke, če spodaj izberete možnost »Sprejmi vse«. Ti piškotki zbirajo in analizirajo različne informacije o vaši interakciji z našo spletno stranjo, ki jih uporabimo za spremljanje obiska spletnega mesta z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
Prosimo, kliknite na polje »Sprejmi vse«, če se strinjate z uporabo vseh vrst piškotkov ali zavrnite neobvezne piškotke s klikom na »Zavrni vse« Za več informacij si oglejte našo Politiko zasebnosti.

Primer neveljavne privolitve:

Spletno mesto z namenom boljše uporabniške izkušnje uporablja nujne, statistične in analitične piškotke. Piškotke lahko kadarkoli izklopite v nastavitvah.

 

(20.3.2023) Kultura za prihodnost: serija regijskih posvetov o viziji kulturne politike

Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti.
Celotna novica...

Vodstvo Ministrstva za kulturo bo v naslednjem mesecu in pol obiskalo vseh 12 regij po Sloveniji. Na seriji posvetov bo prisluhnilo predlogom javnosti ter predstavilo ključne točke novih smernic kulturne politike s ciljem skupnega oblikovanja kulturnega modela prihodnosti.

Ministrstvo za kulturo v letu 2023 izvaja pomembne reforme kulturnega modela: spremenilo bo obstoječi Nacionalni program za kulturo, spisalo spremljajoči akcijski načrt, spremenilo bo krovni Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, hkrati pa izvedlo tudi reformo statusa samozaposlenih v kulturi.

Na regijske posvete o spremembah Nacionalnega programa za kulturo ministrstvo vabi vse deležnike v kulturi (samozaposlene in druge delavke in delavce v kulturi, javne zavode, nevladnike, ljubitelje, občinstvo), predstavnike občin (strokovne službe in odločevalce), razvojnih agencij in drugih resorjev. V prizadevanju po decentralizaciji si bo ministrstvo še posebej prizadevalo, da v to razpravo pritegne deležnike iz vse Slovenije, ki so bili do zdaj v teh procesih mnogokrat spregledani.

S posveti želijo deležnikom na terenu prisluhniti in skupaj z njimi sooblikovati rešitve za skupne izzive ter sooblikovati družbeni ekosistem, v katerem bosta kultura in umetnost lahko prispevali k povezani družbi, trajnostni prihodnosti ter delovali v javno dobro.

Posvet v Primorsko-notranjski regiji bo potekal v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva v Postojni (Veliki Otok 44b), v četrtek, 6. aprila, ob 14. uri. Ministrstvo za kulturo bodo zastopali: mag. Marko Rusjan, državni sekretar, člani in članice kabineta ministrice ter uslužbenci in uslužbenke Ministrstva za kulturo.

Vir in več informacij: https://www.gov.si/novice/2023-03-07-kultura-za-prihodnost-serija-posvetov-o-viziji-kulturne-politike/

(15.3.2023) Rok za oddajo letnih poročil za nevladne organizacije letos ostaja nespremenjen

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022.
Celotna novica...

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2022 pri AJPES je že na voljo.

Izjema: Društva, ki so zavezana k reviziji, morajo letno poročilo predložiti do 31. 8. 2023.

Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije je na voljo v našem vodiču.

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 evrov. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov.

Do 31. marca morajo vse pravne osebe prav tako poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto (obračun DDPO). Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem elektronsko prek eDavkov.

Pri pripravi obračuna bodite še vedno pozorni na upoštevanje prejetih pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2022. Te pomoči namreč predstavljajo prihodke davčnega zavezanca in jih morate vključiti v davčni obračun. Na FURS-ovi strani si lahko preberete vse o upoštevanju posameznih vrst pri pripravi obračuna DDPO. Več o informacij o pripravi in oddaji davčnega obračuna je na voljo tukaj.

(6.3.2023) IMPACT4VALUES – prvi javni razpis za nevladne organizacije predvidoma že konec marca

CNVOS je bil skupaj s hrvaškima organizacijama, ustanovama Slagalica in Solidarna, uspešen na javnem razpisu Evropske komisije. Nastal je več kot 4-milijonski program Impact4values, v okviru katerega bodo preko javnih razpisov nevladnim organizacijam v Sloveniji in na Hrvaškem razdelili več kot 2 milijona evrov in izvedli široko paleto različnih usposabljanj.
Celotna novica...

CNVOS je bil skupaj s hrvaškima organizacijama, ustanovama Slagalica in Solidarna, uspešen na javnem razpisu Evropske komisije. Nastal je več kot 4-milijonski program Impact4values, v okviru katerega bodo preko javnih razpisov nevladnim organizacijam v Sloveniji in na Hrvaškem razdelili več kot 2 milijona evrov in izvedli široko paleto različnih usposabljanj.

Osnovni cilj programa Impact4valus, podobno kot vseh drugih »re-granting programov« Evropske komisije, je s financami in znanjem podpreti manjše nevladne organizacije, da bi se povečalo število organizacij, ki se lahko vsakodnevno borijo za uresničitev evropskih vrednot (človekove pravice, vladavina prava, demokracija ipd.).

Prvi javni razpis za male in srednje projekte v vrednosti 2.000.000 evrov, od tega za Slovenijo 800.000 evrov, je tako namenjen nevladnim organizacijam, ki so v obdobju zadnjih treh let (2020 – 2022) imele manj kot 300.000 evrov povprečnega letnega prihodka. Več o ostalih pogojih za prijavo si lahko preberete tukaj.

Razpis bodo objavili predvidoma 27. 3. 2023. Otvoritev programa in informativna delavnica bo 11. aprila na Platformi ZOOM – prijave bodo odprli v kratkem. Ob tem bodo organizirali tudi 6 regionalnih srečanj, kot je to že običajno, pa bo na voljo tudi telefonska in elektronska podpora. 

 

 

(2.3.2023) Obisk dobrih praks ponovne uporabe

V ponedeljek, 27. 2., na mednarodni dan nevladnih organizacij, smo na študijski obisk dobrih praks odpeljali predstavnike občin, komunalnih podjetij in nevladnikov naše regije. Naša pot nas je najprej zanesla na Komunalno podjetje Vrhnika, kjer so nam predstavili marsikaj.
Celotna novica...

V ponedeljek, 27. 2., na mednarodni dan nevladnih organizacij, smo na študijski obisk dobrih praks odpeljali predstavnike občin, komunalnih podjetij in nevladnikov naše regije. Naša pot nas je najprej zanesla na Komunalno podjetje Vrhnika, kjer so nam predstavili marsikaj.

Že takoj lahko povemo, da smo si rezervirali čisto premalo časa. Direktor KPV Gregor Klemenčič nam je predstavil delovanje podjetja, vse dejavnosti in seveda tudi sodelovanje. Poudaril je pomembnost komunikacije z občani in vnašanje vsebin ravnanja z odpadki že v vrtce. Občine Vrhnika, Brezovica in Log-Dragomer se lahko ponašajo z izredno visoko stopnjo ločenosti odpadkov. Kar 83 % odpadkov, ki jih na KPV poberejo, občani pravilno ločijo.
Seveda se taki dosežki ne zgodijo sami od sebe in čez noč, na Vrhniki se s problematiko odpadkov ukvarjajo že od 90. let dalje, certifikat Zero waste občine pa imajo že od leta 2014. In kako na Vrhniki dosegajo uspehe na področju ravnanja z odpadki, predvsem pa zmanjševanja le-teh? Predvsem z dobro komunikacijo. Za občane pripravljajo različne delavnice, pripravili so tudi informativni material za tujce (tako za priseljence kot za turiste), enkrat letno pa vsa gospodinjstva prejmejo glasilo, ki občane prav tako izobražuje o pravilnem načinu ravnanja z odpadki.
Delovanje občin v skladu z zero waste oziroma težnjo po zmanjšanju (predvsem mešanih) odpadkov in večjemu in pravilnejšemu ločevanju odpadkov nam je predstavil tudi Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja. Pomemben del delovanja namenijo tudi podpori občinam pri težnjah proti zero waste.
Na KPV smo si ogledali tudi delavnice, kjer različne predmete (pohištvo, kolesa, oblačila …) popravijo in pripravijo na ponovno uporabo oziroma izdelajo nove uporabne predmete (npr. torbice iz varnostnih pasov). Delavnice so povezane z delovanjem vrhniškega Depoja, ki je eden izmed prvih centrov ponovne uporabe pri nas. Samo delovanje tako delavnic kot Depoja nam je predstavil Edin Behrić.
Z Vrhnike smo se odpeljal v Krško, kjer smo si ogledali eno izmed lokacij, na katerih deluje socialno podjetje Knof. Delovanje organizacije, ki se ukvarja izključno s popravili, predelavo, izboljšavami oblačil, pohištva in drugih predmetov ter predelavo odpadne plastike ali tekstila v uporabne predmete, nam je predstavila Polona Hrovat Mavsar, vodja razvoja. Stara šola, kot imenujejo svoje prodajalne rabljenih predmetov, deluje na več lokacijah v Sloveniji in tako uspešno promovira pomembnost ponovne uporabe, popravila in tudi nakupov v trgovinah z rabljenimi oblačili in pohištvom.
Ogledali smo si njihove delavnice, kjer popravljajo pohištvo, pripravljajo oblačila za nadaljnjo prodajo ipd., pa tudi prodajni del. Težav pri takem delovanju je seveda precej, pomembno pa je, da ne razmišljamo le o problemih, ampak predvsem o rešitvah, se povezujemo in skupaj delujemo v smeri rešitev. Predvsem je pomembno, da skrbno izberemo, kaj in kje bomo kupili, kje je bil produkt izdelan, kaj se bo z njim zgodilo, ko ga ne bomo več uporabljali.
Udeleženci so bili z našim poučnim izletom v večini zelo zadovoljni. Mi si seveda želimo, da bi bilo naslednjič še več zanimanja, saj se nam zdi izjemnega pomena, da pričnemo na ravni regije razmišljati o bolj ekoloških rešitvah in delovati v smeri vzpostavitve centra ponovne uporabe.

(27.2.2023) [ACTIVE CITIZENS FUND V SLOVENIJI] »Last minute« delavnica za Javni razpis za hiter odziv

Nov Javni razpis za hiter odziv objavil je CNVOS objavil 30. januarja. Svoje ideje lahko prijavite od 3. aprila dalje, razpis bo odprt do porabe sredstev. Da boste lahko pred odprtjem prijav testirali svoje projektne ideje, 20. marca ob 10. uri organizirajo posebno “last minute” delavnico. Delavnica bo potekala na platformi ZOOM.
Celotna novica...

Nov Javni razpis za hiter odziv objavil je CNVOS objavil 30. januarja. Svoje ideje lahko prijavite od 3. aprila dalje, razpis bo odprt do porabe sredstev. Da boste lahko pred odprtjem prijav testirali svoje projektne ideje, 20. marca ob 10. uri organizirajo posebno “last minute” delavnico. Delavnica bo potekala na platformi ZOOM.

Posnetek delavnice za prejšnji razpis, ki je bil vsebinsko enak temu, in kratko video razlago o tem, kaj pravzaprav pomeni hiter odziv, si lahko pogledate tukaj. Odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja najdete na tej povezavi.

Na “last minute” delavnici ne bodo razlagali vsebine razpisa, namenjena je preverjanju in nadgradnji vaših projektnih idej. Zato delavnice ne bodo snemali, bodo pa vprašanja in odgovore v generalizirani obliki objavili na spletni strani. Na delavnico se prijavite tukaj, povezavo boste prejeli dan pred delavnico.

(27.2.2023) Postopek izbora predstavnika NVO v Podnebnem svetu Vlade RS

Zaradi odstopa enega izmed predstavnikov NVO v Podnebnem svetu CNVOS razpisuje nov postopek izbora predstavnika NVO. Rok za prijavo je 14. 3. 2023 do 15:00.
Celotna novica...

Zaradi odstopa enega izmed predstavnikov NVO v Podnebnem svetu CNVOS razpisuje nov postopek izbora predstavnika NVO. Rok za prijavo je 14. 3. 2023 do 15:00.

Glavna naloga Podnebnega sveta je znanstveno svetovanje v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi o obstoječih in predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU s področja podnebnih sprememb. Podnebni svet:

 •     spremlja izvajanje in revizije Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije, Celovitega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in drugih strateških dokumentov, ki urejajo blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, se opredeli do poročil o njihovem izvajanju ter predlaga ukrepe za njihovo učinkovito izvajanje;
 •     predlaga ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in prispeva k celoviti obravnavi čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;
 •     pripravi letno poročilo o svojem delu in ga javno objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave;
 •     sodeluje s strokovnimi institucijami na področju podnebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.

Mandat članov Podnebnega sveta je šest let z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja.

(24.2.2023) RAZPIS za podelitev priznanj in nazivov Občine Postojna v letu 2023

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Postojna, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega poziva.
Celotna novica...

Pobude za podelitev priznanj lahko posredujejo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Postojna, društva in druge organizacije civilne družbe ter posamezni občani. Pobude morajo biti pisne in obrazložene ter podane v skladu z določili javnega poziva.

Naziv Častni občan Občine Postojna je najvišje priznanje Občine Postojna in se lahko podeli posameznikom, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj občine ter za njeno povezovanje. Naziv se podeljuje sedanjim in bivšim prebivalcem Občine Postojna. Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za prepoznavnost Občine Postojna v slovenskem in mednarodnem prostoru.«

Priznanje »23. april« se lahko podeli posameznim občanom in pravnim osebam za njihove zasluge pri ohranjanju vrednot TIGR-a, NOB in osamosvojitvene vojne ter za dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka ter za zasluge na humanitarnem, solidarnostnem in drugih splošno koristnih področjih.

Priznanje župana Občine Postojna se podeljuje posameznikom ter podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi, ki so s svojim delom prispevali h kakovostnejšemu življenju občanov ter imajo pomen za razvoj in ugled Občine Postojna na različnih področjih. Priznanje se podeli tudi za življenjsko delo ali za enkratne izjemne dosežke pri delu.


Pogoji in kriteriji za podajo pobud in predlogov za podelitev posameznega priznanja so natančno opredeljeni v javnem razpisu, ki je v celoti objavljen na spletni strani Občine Postojna www.postojna.si.

Obrazce za prijavo lahko dobite v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Postojna.

(20.2.2023) Nagrade in priznanja na področju prostovoljstva

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022.
Celotna novica...

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022.

Kandidati so lahko prostovoljci oziroma prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
 • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
 • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva.

Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 3. april 2023, do 12. ure. Predlogi morajo do tega roka fizično ali v skenirani obliki prispeti na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

 

 

(17.2.2023) Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka objavlja Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka

Občina Pivka praznuje občinski praznik 9. maja. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Občine Pivka.
Celotna novica...

Občina Pivka praznuje občinski praznik 9. maja. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Občine Pivka.

Razpisana priznanja so: častni občan Občine Pivka, plaketa Občine Pivka in priznanje Občine Pivka.

Besedilo razpisa in obrazec-predlog sta v prilogi.

Predloge za podelitev priznanj Občine Pivka posredujte do 17. marca 2023, do 13. ure, na naslov Občina Pivka, Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka z oznako: »ZA RAZPIS – PRIZNANJA OBČINE PIVKA – NE ODPIRAJ«. Sklep o podelitvi priznanj bo sprejel Občinski svet Občine Pivka.

Dodatne informacije lahko v času uradnih ur dobite na tel. št. 051 68 26 68  ali po elektronski pošti erika.kovacic@pivka.si .

(14.2.2023) JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2023

Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2023.
Celotna novica...

Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2023.

Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti:

1. Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe in zasluge na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem ter raznih drugih področjih človekove ustvarjalnosti in so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine. Naziv častni občan se lahko podeli tudi posthumno.

2. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti se podeljuje  zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene izjemne uspehe na področju družbenega življenja. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju družbenega življenja, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

3. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva se podeljuje  zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene izjemne uspehe na gospodarskem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju gospodarstva, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

4. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje kulture se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene izjemne uspehe na kulturnem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju kulture, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

5. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje športa se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim, za dosežene izjemne uspehe na športnem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju športa, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

6. Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših jubilejih.

Plakete Občine Ilirska Bistrica, navedene pod zaporednimi številkami 2, 3, 4. in 5. tega javnega razpisa se podeljuje za življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.

Nadalje se plakete Občine Ilirska Bistrica, opredeljene v prejšnjem odstavku podeljujejo tudi za najmanj deset let dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega strokovnega področja; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na nove trge in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike ter športa; za raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti ali imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica morajo vsebovati:
• za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
• za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
• navedbo, katero od priznanj naj bo kandidatu podeljeno;
• pisno soglasje kandidata h kandidaturi;
• pisna privolitev kandidata k obdelavi osebnih podatkov;
• podatki predlagatelja, elektronski naslov, tel. št.

Predlogi morajo biti oddani v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica". Predloge za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti.  Predlogi za podelitev priznanj morajo na spodnji naslov prispeti najkasneje do 31. 3. 2023 do 14.00 ure vključno s poštnimi pošiljkami, ki prispejo do navedenega roka. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komisija. Komisija ugotavlja, ali so bili predlogi poslani v roku ter ali so pravilno pripravljeni in označeni. Nepravočasne in nepravilno pripravljene pobude komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud obvesti pobudnika.

O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanje, odloča komisija na seji. Zaradi preverjanja navedb iz podanega predloga lahko komisija pozove predlagatelja k morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga. Komisija izdela končni predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje v odločanje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Ob podelitvi se izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom so dostopne na tel. št. 05 71 12 300, el. pošta: tajnistvo@ilirska-bistrica.si.

(13.2.2023) Skrajni čas, da zavodi uskladijo svoje akte z Zakonom o nevladnih organizacijah

Skoraj pet let od uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah veliko (zasebnih) zavodov svojih aktov o ustanovitvi še vedno ni uskladilo z zakonom. V razpisih za financiranje NVO, ki jih izvajamo skupaj s partnerji, smo v CNVOS po vzoru ministrskih javnih razpisov statutarne pomanjkljivosti doslej tolerirali (prijavitelji so lahko podpisali izjavo, da bodo akt uskladili z ZNOrg ob prvi naslednji spremembi akta). V naših novih razpisih za NVO, od marca naprej, pa bomo izpolnjevanje pogojev, ali je organizacija statutarno NVO ali ne, preverjali v celoti.
Celotna novica...

Skoraj pet let od uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah veliko (zasebnih) zavodov svojih aktov o ustanovitvi še vedno ni uskladilo z zakonom. V razpisih za financiranje NVO, ki jih izvajamo skupaj s partnerji, smo v CNVOS po vzoru ministrskih javnih razpisov statutarne pomanjkljivosti doslej tolerirali (prijavitelji so lahko podpisali izjavo, da bodo akt uskladili z ZNOrg ob prvi naslednji spremembi akta). V naših novih razpisih za NVO, od marca naprej, pa bomo izpolnjevanje pogojev, ali je organizacija statutarno NVO ali ne, preverjali v celoti.

Zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, velja že od aprila 2018. Med pogoji, po katerih organizacija velja za NVO, je tudi pogoj neprofitnosti. Zakon pravi, da je neprofitna tista organizacija, ki ima v svojem aktu določeno, da:

 •     presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,
 •     svojega premoženja v nobenem primeru ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe,
 •     v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Več o izpolnjevanju pogoja neprofitnosti si lahko preberete tukaj.

Pred kratkim so na CNVOS analizirali akte o ustanovitvi (zasebnih) zavodov s področja zdravstva, sociale in izobraževanja. Pregledali so 1317 ustanovnih aktov. Od teh jih kar 1000 ne izpolnjuje kriterija neprofitnosti in s tem pogojev za NVO. Od tega jih je 870 sicer imelo urejeno ne-delitev presežka, vendar hkrati niso imeli urejenega prenosa premoženja na drugo nevladno organizacijo oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava v primeru prenehanja.

Javni financerji in po njihovem vzoru tudi CNVOS s partnerji v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji so tovrstno delno neizpolnjevanje pogoja neprofitnosti, ki se nanaša na prenos premoženja ob prenehanju, doslej tolerirali in prijaviteljem na razpise za NVO omogočali podpis izjave, da bodo pomanjkljivosti uredili ob prvi naslednji spremembi akta.

V CNVOS so prepričani, da je 5 let dovolj dolgo »prehodno obdobje« in si obenem želijo, da se zakon dosledno uveljavi in spoštuje,  odločili so se, da bodo v njihovih javnih razpisih, ki jih bodo objavili od marca 2023 naprej (razpisi v okviru Programa IMPACT4VALUES), upravičenost NVO preverjali v celoti. Vsem zavodom, ki nameravajo kandidirati na razpisih za NVO, zato priporočajo, da preverijo svoje akte o ustanovitvi oz. njihovo skladnost z ZNOrg.

(6.2.2023) Pridružite se regijski mreži NVO!

Mreženje in povezovanje nevladnih organizacij v okviru občin in regije je ključno za izboljšanje pogojev za delovanje NVO, učinkovitejšo komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti in doseganje sprememb v družbenem življenju.
Celotna novica...

Mreženje in povezovanje nevladnih organizacij v okviru občin in regije je ključno za izboljšanje pogojev za delovanje NVO, učinkovitejšo komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in drugimi subjekti in doseganje sprememb v družbenem življenju.

Zato smo se v Regijskem stičišču nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO odločili vzpostaviti Regijsko mrežo nevladnih organizacij, v katero se lahko nevladne organizacije vključite na prostovoljni osnovi in brez obveznosti.
Vzpostavitev Mreže temelji na prostovoljnem pristopu NVO k mreži, ki bo organizacije povezovala najprej na nivoju občin, prek izbranih predstavnikov lokalnih mrež pa tudi na nivoju regije.

Z aktivnostmi v sklopu Mreže bomo pričeli v drugi polovici marca. Vsi prijavljeni boste seveda prejeli vabilo na prvo srečanje, kjer se bomo dogovorili, kako bomo delovanje Mreže peljali dalje. Članstvo v Mreži ni zaključeno, tako da se lahko nove organizacije z izpolnjeno prijavnico (https://www.boreo.si/pristopna) priključite tudi kasneje.

Glavni razlog za vzpostavitev mreže je opažanje, da se NVO v regiji premalo povezujejo med sabo, v pogovorih z občinami (in sicer) delujejo samostojno, nepovezano in posamezne interese zagovarjajo relativno neučinkovito, četudi gre morebiti za širše potrebe nevladniške scene. Pogosto so zaradi tega organizacije pri teh aktivnostih brez potrebe tudi neuspešne.

Glavni cilji vzpostavitve mreže so:
• vzpostavitev učinkovitega načina komunikacije in sodelovanja med NVO;
• vzpostavitev osnove za skupno sodelovanje NVO v prihodnosti;
• spremljanje potreb in uveljavljanje pobud NVO;
• učinkovito posredovanje informacij o dejavnostih NVO širši javnosti in med organizacijami;
• redno informiranje članov mreže o priložnostih, razpisih …;
• izboljšanje dostopa NVO do lokalnih skupnosti, institucij države in drugih subjektov;
• vzpostavitev skupnega mehanizma zagovorništva NVO na lokalni ravni.

Mreža se vzpostavlja od spodaj navzgor, najprej na nivoju posameznih občin v regiji, potem pa še kot regijska mreža, v kateri sodelujejo predstavniki posameznih lokalnih mrež.
Član mreže lahko postane vsaka nevladna organizacija s sedežem v Primorsko-notranjski regiji.

Za pristop k mreži izpolnite pristopno izjavo, v kateri vas naprošamo za aktualne podatke za vzpostavitev učinkovite komunikacije. Prosimo vas, da nam posredujete kontaktne naslove, ki jih redno spremljate, saj lahko le tako vzpostavimo učinkovit in reden stik.

Prijavnico lahko izpolnite elektronsko na naslovu https://www.boreo.si/pristopna, pri čemer se izjava upošteva, ko podpis potrdite v prejetem e-poštnem sporočilu, ki ga boste prejeli po oddaji spletnega obrazca. Lahko pa nam pišete tudi za natisnjen obrazec, ki ga izpolnite in po pošti na naslov Regijsko stičišče BOREO, Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna ali skenirano po elektronski pošti na naslov info@boreo.si.

Vabimo vas, da se nam pridružite v mreži NVO Primorsko-notranjske regije. Skupaj smo močnejši!

(2.2.2023) Postopek izbora predstavnika okoljevarstvenih NVO v Odboru za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice okoljevarstvenih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik) v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Rok za prijave je 7. 2. 2023 do 15.00. Zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika postopek ne bo potekal po običajnem Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ampak za ta postopek veljajo posebna pravila.
Celotna novica...

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice okoljevarstvenih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik) v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Rok za prijave je 7. 2. 2023 do 15.00. Zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika postopek ne bo potekal po običajnem Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ampak za ta postopek veljajo posebna pravila.

Naloge Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju Odbor) so opredeljene v 40. členu Uredbe (EU) 2021/1060. Odbor bo na ustanovni seji sprejel poslovnik delovanja. Vsak član Odbora ima en glas. Seznam članov Odbora bo skladno z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

Pri postopku bodo upoštevali usmeritve MKRR z namenom zagotovitve učinkovitega dela Odbora:

 •     kandidat okoljevarstvene organizacije
 •     krovno poznavanje skladov EU – zaželeno je, da ima član Odbora specifična znanja s področja skladov EU in
 •     načelo nepristranskosti oz. izločitev konflikta interesov imenovanih članov in njihovih namestnikov, vključno z načelom, da član Odbora ne sme biti plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Postopek za imenovanje predstavnika okoljevarstvenih organizacij:

 •     kandidata lahko predlaga okoljevarstvena organizacija. Za ta postopek bomo kot okoljevarstvene organizacije šteli vse organizacije, za katere je iz njihovega temeljnega akta (statuta ali akta o ustanovitvi) nedvoumno razvidno, da delujejo na področju varstva okolja.
 •     Upravičena organizacija lahko predlaga le kandidata, ki izpolnjuje pogoje. Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko posameznik, ki izkazuje specifična znanja s področja skladov EU in se zavezuje, da ne bo kot fizična oseba plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Upravičena organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev. 
 •     Upravičena organizacija lahko predlaga le enega kandidata.
 •     Upravičena organizacija kandidata predlaga z izpolnjeno vlogo, ki mora biti v celoti izpolnjena in pravočasna. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. Obvezna priloga vloge je temeljni akt organizacije, razen če ima organizacija status delovanja v javnem interesu na področju okolja.
 •     Upravičena organizacija vlogi lahko priloži izjave podpore drugih okoljevarstvenih organizacij in njihovih temeljnih aktov. Temeljnih aktov ni potrebno prilagati, če gre za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Izjava podpore mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata.
 •     Upravičene organizacije, ki želijo kandidata podpreti, lahko izjavo podpore s temeljnim aktom oddajo tudi samostojno.
 •     Prepozne vloge bodo zavržene. Organizacije, ki bodo oddale nepopolne vloge, bodo pozvane k dopolnitvi.
 •     Izbran bo tisti predstavnik, ki izpolnjuje pogoje in bo zbral največ izjav podpore upravičenih organizacij.
 •     V primeru, da ima več kandidatov enako število izjav podpore, se med njimi opravi žreb za predstavnika.
 •     Po koncu postopka CNVOS na spletni strani objavi seznam vseh upravičenih kandidatov in organizacij, ki so jih podprle.

Časovnica postopka:

    1. 2. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in podpornikov
    7. 2. 2023 ob 15.00 - rok za oddajo prijav in izjav podpore
    9. 2. 2023 ob 15.00 - rok za oddajo dopolnitev
    9. 2. 2023 ob 16.00 – seja komisije za pregled prijav in izjav podpore, izdaja sklepa o imenovanju

Prijave in izjave podpore pošljite:

    po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
    po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava upravičene organizacije prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 7. 2. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

(1.2.2023) V veljavo je stopil nov Zakon o varstvu osebnih podatkov

26. januarja 2023 je stopil v veljavo nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki v slovenski pravni red prenaša Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Nov zakon ureja področja, ki jih GDPR prepušča v urejanje državam članicam. GDPR je tako treba še vedno v celoti upoštevati. Spodaj lahko preberete, katere so najpomembnejše novosti, ki se tičejo tudi nevladnih organizacij.
Celotna novica...

26. januarja 2023 je stopil v veljavo nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki v slovenski pravni red prenaša Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Nov zakon ureja področja, ki jih GDPR prepušča v urejanje državam članicam. GDPR je tako treba še vedno v celoti upoštevati. Spodaj lahko preberete, katere so najpomembnejše novosti, ki se tičejo tudi nevladnih organizacij.

ZVOP-2 na novo ureja obveznost vodenja dnevnika obdelave, in sicer določa, kdaj je vodenje obvezno, njegovo vsebino in rok hrambe. Med drugim je vodenje dnevnika obvezno, kadar gre za redno in sistematično spremljanje posameznikov. To pomeni, da boste morale na primer dnevnik obdelave voditi socialno varstvene organizacije, ki redno in sistematično spremljate duševno zdravje svojih uporabnikov, njihovo zaposlitveno rehabilitacijo in podobno. Vodenje dnevnika obdelave pomeni, da morate zabeležiti vrsto dejanja obdelave, datum in čas obdelave, identifikacijo osebe, ki je obdelavo izvedla, in identifikacijo uporabnikov osebnih podatkov.

ZVOP-2 je uredil tudi videonadzor, med drugim na delovnem mestu. Videonadzor je možen zgolj, če je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja, varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Hkrati morajo biti zaposleni o videonadzoru vnaprej pisno obveščeni, pred uvedbo pa se mora delodajalec posvetovati s svetom delavcev. Določbe o delavcih se uporabljajo tudi za prostovoljce.

Pomembna novost je tudi to, da se za kršitve GDPR ali ZVOP-2 sankcije poleg organizaciji izrečejo tudi odgovorni osebi oziroma posamezniku.

 

 

(31.1.2023) JAVNI POZIV ZA VSTOP V LAS NOTRANJSKA

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska vabi vse zainteresirane na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja na območju treh občin.
Celotna novica...

Lokalna akcijska skupina (LAS) Notranjska vabi vse zainteresirane na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja na območju treh občin.

Tudi v obdobju do leta 2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Izvajanje lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor« lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sami oblikujejo izzive in razvojne potrebe. To bo zapisano v Strategiji lokalnega razvoja do leta 2027 in uresničevano s projekti na podlagi javnih pozivov LAS.

LAS je vključujoč in organiziran kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev (javni sektor, ekonomski oz. gospodarski in zasebni oz. civilni sektor), pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS Notranjska vabijo vse zainteresirane predstavnike s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina, in sicer kot predstavnike:

 •     javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi in agencije, javni skladi ali druge osebe javnega prava);
 •     ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, ki opravljajo tržno dejavnost ali druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička);
 •     zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oz. pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetje, ki ne opravljajo dejavnost na trgu, posamezniki).

V LAS se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS Notranjska, vendar pa delujejo na tem območju.

Članstvo LAS je prostovoljno in odprtega tipa ter dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pristopno izjavo najdete na povezavi: https://www.lasnotranjska.si/las-notranjska-2023-2027.html

(24.1.2023) Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

26. januarja 2023 bo začel veljati nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
Celotna novica...

26. januarja 2023 bo začel veljati nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Ali sme društvo seznam svojih članov posredovati občini za sofinaciranje njihovega programa na razpisu?
Ali mora pridobiti privolitev članov? Kaj pa če želi društvo javnost obvestiti o svojem delu – kako zbere
kontakte zainteresiranih posameznikov? Ali sme za podatke zaprositi občino ali drugega upravljavca?
Ali sme objaviti podatke svojih članov na spletu, v almanahu ali zborniku? Navedena in mnoga druga
vprašanja se zastavljajo mnogim, ki delujejo v najrazličnejših društvih v Sloveniji.

Na tej povezavi je brezplačno na voljo priročnik v katerem je informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) združil vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
v društvih, jih razvrstil in nanje poskusil odgovoriti kar se da jasno in jedrnato.

 

(23.1.2023) Prepoved sklepanja novih pravnih obveznosti z nekaterimi javnimi madžarskimi institucijami

V Uradnem listu Evropske unije je bil objavljen sklep Sveta Evropske unije o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem. Do nadaljnjega velja, da na ravni Evropske unije velja prepoved sklepanja pravnih obveznosti z nekaterimi javnimi madžarskimi institucijami za programe, ki se izvajajo v neposrednem in posrednem upravljanju (npr. Erasmus+, Interreg).
Celotna novica...

V Uradnem listu Evropske unije je bil objavljen sklep Sveta Evropske unije o ukrepih za zaščito proračuna Unije pred kršitvami načel pravne države na Madžarskem. Do nadaljnjega velja, da na ravni Evropske unije velja prepoved sklepanja pravnih obveznosti z nekaterimi javnimi madžarskimi institucijami za programe, ki se izvajajo v neposrednem in posrednem upravljanju (npr. Erasmus+, Interreg).

Okvirni seznam teh institucij si lahko ogledate tukaj.

Gre za prepoved, ki se nanaša tako na prijavitelje kot partnerje, zato vam svetujemo, da v primeru prijave na projekte skupaj z madžarsko institucijo preverite, ali gre za organizacijo, za katero velja omenjena prepoved.

V primeru, da bo v vašo prijavo vključena institucija s seznama oziroma da boste s takim partnerjem v projektu sodelovali, se vam lahko zgodi, da bo vaša prijava zavrnjena oziroma bo v najboljšem primeru potrebnega veliko dela z nadomeščanjem tega partnerja.

Če ste tak projekt že prijavili, pa se čimprej obrnite na financerja.

Gre za začasni ukrep in velja do preklica omenjenega sklepa.

 

 

(20.1.2023) Pozor: vse organizacije morate imeti odprt transakcijski račun!

Skladno z Zakonom o davčnem postopku morate imeti tudi nevladne organizacije kot oblike poslovnih subjektov odprte svoje transakcijske račune (TRR) pri bankah oziroma hranilnicah.
Celotna novica...

Skladno z Zakonom o davčnem postopku morate imeti tudi nevladne organizacije kot oblike poslovnih subjektov odprte svoje transakcijske račune (TRR) pri bankah oziroma hranilnicah.

FURS je napovedal povečan nadzor nad to obveznostjo, zato priporočamo, da v primeru, da za svojo organizacijo še niste odprli TRR-ja, to čim prej storite. Če FURS ugotovi, da organizacija nima odprtega TRR-ja, namreč uvede prekrškovni postopek in z globo kaznuje tako organizacijo kot tudi njeno odgovorno osebo.

V primeru, da nameravate plačilni račun odpreti v tujini, vas opozarjamo, da je tak račun potrebno prijaviti na FURS. Prijavo lahko opravite preko portala eDavki. Več o postopku prijave si lahko preberete tukaj. Če boste račun odpirali v Sloveniji, taka prijava ni potrebna

(16.1.2023) NVO OBVESTILNIK

V Boreu pripravljamo sklop NVO obvestilnik, ki bo postal del naše spletne strani. V njem želimo predstaviti nevladne organizacije v naši regiji, s čim se ukvarjate in kaj lahko ponudite drugim organizacijam in posameznikom.
Celotna novica...

V Boreu pripravljamo sklop NVO obvestilnik, ki bo postal del naše spletne strani. V njem želimo predstaviti nevladne organizacije v naši regiji, s čim se ukvarjate in kaj lahko ponudite drugim organizacijam in posameznikom.

Prosimo vas, da nam do 23. 1. 2023 pošljete predstavitev vaše organizacije (polovička A4 strani bo dovolj), ki naj vsebuje tudi vaše redne aktivnosti, tržne aktivnosti (če jih imate) in povezavo do spletne in/ali facebook strani.
Na naši spletni strani bomo najprej objavili predstavitve organizacij, pripravili pa bomo tudi koledarček aktivnosti, zato vas bomo vsak mesec pozvali, da nam pošljete podatke o aktivnostih, ki jih v naši regiji pripravljate v naslednjem mesecu.
Za več nformacij nas lahko kontaktirate na tina@mcp.si.

(5.1.2023) Novi ukrepi za ohranitev delovnih mest v času visokih stroškov energentov

Od januarja dalje velja, da lahko nekateri delodajalci na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize delavca napotite na začasno čakanje na delo ali pa mu odredite delo s skrajšanim delovnim časom. Oba ukrepa sta bila v veljavi tudi v preteklih dveh letih, v času koronavirusne krize. Tokrat ukrepa nista namenjena vsem delodajalcem, ampak le tistim, ki boste prejeli oziroma bi lahko prejeli subvencijo države zaradi visokih cen energentov.
Celotna novica...

Od januarja dalje velja, da lahko nekateri delodajalci na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize delavca napotite na začasno čakanje na delo ali pa mu odredite delo s skrajšanim delovnim časom. Oba ukrepa sta bila v veljavi tudi v preteklih dveh letih, v času koronavirusne krize. Tokrat ukrepa nista namenjena vsem delodajalcem, ampak le tistim, ki boste prejeli oziroma bi lahko prejeli subvencijo države zaradi visokih cen energentov.


Katere NVO so upravičene do ukrepov za ohranitev delovnih mest?

Do ukrepov so upravičene nevladne organizacije, na katere se je prenesla ena od pomoči po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize ali bi bile do le te upravičene. Vse o pomoči si lahko preberete tukaj.

Upravičeni ste tako tisti delodajalci, društva oziroma zavodi, ki ste bili registrirani za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. Pri tem vam bo morala biti predhodno odobrena ena od vrst pomoči za gospodarstvo oziroma na dan uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače izpolnjujete pogoje za odobritev ene od vrst pomoči za gospodarstvo.

Do ukrepa ste lahko upravičeni, če:

 •     zaposlujete delavce po pogodbi za polni čas,
 •     na dan oddaje vloge niste v postopku likvidacije oziroma stečaja,
 •     nimate neporavnanih davčnih obveznosti v višini več kot 50 evrov in
 •     ste za zadnjih 5 let pred dnevom vložitve vloge predložili REK obrazce za dohodke iz delovnega razmerja.

Do ukrepov niste upravičene NVO, ki ste upravičene do pomoči skladno s sprejetimi ukrepi za omilitev posledic visokih cen zemeljskega plina in ukrepi za omilitev posledic visokih cen električne energije.
 
Delno povračilo nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa

Delavcu lahko odredite delo s skrajšanim delovnim časom do 30. marca 2023. Vlada RS bo lahko s sklepom ukrep podaljšala največ dvakrat za en mesec. Pravico do delnega povračila nadomestila plače boste lahko koristili tisti delodajalci, ki po lastni oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne morete zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela. O tem boste morali podati izjavo.

Za odreditev dela s skrajšanim delovnim časom boste lahko uveljavljali delno povračilo nadomestila plače v obliki delnega povračila. Vlogo je treba oddati pri Zavodu RS za zaposlovanje. Upravičeni ste lahko do povračila 80 % izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), vendar ne več kot 2.024,03 evrov (bruto povprečna plača za mesec oktober 2022).

Vse o postopku odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, kje lahko vložite vlogo in kakšne so vaše obveznosti, si preberite tukaj.
 
Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

V obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 lahko napotite delavca na začasno čakanje na delo, a posameznega delavca le za največ 30 delovnih dni. Za napotitev delavca na začasno čakanje na delo lahko uveljavljate delno povračilo nadomestila plače. Upravičeni ste lahko do povračila 80 % izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), vendar ne več kot 2.024,03 evrov (bruto povprečna plača za mesec oktober 2022).

Vlogo za povračilo izplačanega nadomestila morate oddati pri Zavodu RS za zaposlovanje v elektronski obliki v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo.

Vse o postopku napotitve delavca na začasno čakanje na delo, kje lahko vložite vlogo in kakšne so vaše obveznosti, si preberite tukaj.

 

(4.1.2023) Naj bo leto 2023 ustvarjalno

Ustvarjalnosti ne moreš porabiti. Bolj jo uporabljaš, več je imaš. (Oscar Wilde)
Celotna novica...

Ustvarjalnosti ne moreš porabiti. Bolj jo uporabljaš, več je imaš. (Oscar Wilde)

V novem letu vam želimo ustvarjalnosti, ki je gonilna sila vseh naših projektov.

Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije, smo tu zato, da se vsa ustvarjalnost NVOjev v regiji lažje pretopi v dogodke, izdelke, projekte in vse ostalo kar z vašo pomočjo bogati vsak dan in lepša življenje.

Na razpolago in v pomoč smo vam:

 • pri prijavljanju na razpise
 • pri povezovanju z drugimi organizacijami
 • pri pridobivanju različnih znanj
 • pri različnih vsakdnjih izzivh v vaši organizaciji

 

Tatjana (tatjana.rant@boreo.si), Tina (tina@boreo.si) inSamo (samo@boreo.si) se veselimo sodelovanja z vami.

 

(3.1.2023) Na voljo bodo subvencije za investicije v obnovljive vire energije

Državni zbor je sprejel Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je namenjen spopadanju z energetsko krizo. Zakon velja med 20. 12. 2022 in 31. 12. 2023.
Celotna novica...

Državni zbor je sprejel Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je namenjen spopadanju z energetsko krizo. Zakon velja med 20. 12. 2022 in 31. 12. 2023.

Zakon med drugim spodbuja naložbe v obnovljive vire energije, tudi za samooskrbo.

Predvidene so subvencije za naprave za proizvodnjo električne energije ali za shranjevanje električne ali toplotne energije inštalirne moči med 50 kilovati in enim megavatom, za proizvodnjo obnovljivega vodika ter bioplina in biometana iz odpadkov ter nekatere skupnostne projekte.

Pomoč bo dodeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Dodeljeval jo bo Center za podpore, zato vam priporočamo, da spremljate njihovo spletno stran, kjer bodo v javnem pozivu objavili, kdaj bodo subvencije na voljo, in podali nadaljnja navodila za njihovo pridobitev.

 

 

(3.1.2023) Regulacija cene električne energije tudi za vse NVO, ki izvajajo pridobitno dejavnost

Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja in tako tudi za nevladne organizacije, ki opravljajo pridobitno dejavnost, začasno določila najvišje drobnoprodajne cene električne energije.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja in tako tudi za nevladne organizacije, ki opravljajo pridobitno dejavnost, začasno določila najvišje drobnoprodajne cene električne energije.

Do regulacije cene električne energije po tej uredbi je upravičena tista NVO, ki je končni odjemalec, opravlja pridobitno dejavnost in za katero ne veljajo omejitve cene električne energije iz Uredbe o določitvi cen električne energije in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini. O regulaciji cen za te upravičence so že pisali tu in tu.

Določitev najvišje dovoljene cene električne energije

Nevladne organizacije, ki izvajate pridobitno dejavnost, boste upravičene do omejene cene, in sicer za 90 odstotkov porabljene električne energije, kot ste jo porabile v letu 2021. Za količino, ki presega 90 % vaše porabe v letu 2021, vam bo dobavitelj lahko električno energijo dobavil po tržnih cenah.

V primeru, da ste za leto 2023 že sklenili pogodbo o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz te uredbe, za vas ta omejitev cen tako ne velja.

Najvišje drobnoprodajne cene električne energije bodo tako lahko za eno kilovatno uro (brez DDV) znašale:

    za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
    za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
    za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

Določeno je tudi, da omejitev cen velja ne glede na morebitno predhodno podpisane pogodbe o dobavi električne energije do 30. junija 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 1. 1. 2023 dobavlja električno energijo, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgoraj postavljeno ceno.

Omejitev drobnoprodajne cene velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022, za dobave med 1. 1. 2023 in 30. 6. 2023.

 

 

(29.12.2022) Državna pomoč zaradi visokih cen energentov za društva in zavode tudi v letu 2023

Začel je veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki tudi za društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.
Celotna novica...

Začel je veljati Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki tudi za društva (ali zveze društev) in (zasebne) zavode, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost, ponovno ureja sofinanciranje visokih cen energentov.

Do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov energentov (električne energije in zemeljskega plina in toplotne pare) je upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki:

 •     je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti),
 •     ima stroške energentov v letu 2023 višje od 1,5 kratnika povprečja cene iz leta 2021,
 •     se ne uvršča kot mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022),
 •     na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 evrov ali več,
 •     nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec in
 •     zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. V letu 2023 boste tako lahko upravičeni do pomoči za stroške energentov (upravičeni stroški so nakup električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare) za vsak posamezni mesec (torej za mesece januar, februar, marec, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november in december 2023).

Novost! Subvencija vam bo odobrena le, če bo izračunana skupna višina zaprošene pomoči presegla 600 evrov!

Pomembno! Društva in zavodi, ki spadate med male poslovne odjemalce, torej vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina ne presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022, za pomoč po tem zakonu ne morete zaprositi, saj za vas že velja regulirana cena energentov. Več o tem si lahko preberete tu.

Na voljo je 5 različnih vrst pomoči:

 •     enostavna pomoč za gospodarstvo
 •     osnovna posebna pomoč za podjetja
 •     posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti
 •     posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja
 •     posebna pomoč za energetsko internzivna podjetja v posebnih sektorjih

Pri oddaji vloge lahko uveljavljat le eno vrsto pomoči. Za katero vrsto pomoči boste zaprosili, bo odvisno od preračuna vaših upravičenih stroškov.
 
1. Subvencija v okviru enostavne pomoči za gospodarstvo

Zaprosite lahko za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec.

Zaprosite lahko za največ 2 milijona evrov nepovratnih sredstev, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, ki ste jih za namen pomoči zaradi energetske krize že prejeli.

Upravičeni boste do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek posameznega upravičenega energenta. V primeru, da imate več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif.

Pomembno! Tokrat je z zakonom določena najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v letu 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja. To je 510 evrov na MWh pri elektriki in 160 evrov na MWh pri zemeljskem plinu. Hkrati je določena najnižja cena na enoto energenta v letu 2023, in sicer 150 evrov na MWh pri elektriki in 79 evrov na MWh pri zemeljskem plinu.

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Upravičeni strošek posameznega meseca = (p) – p(ref) x 1,5) x q

q = porabljena količina (število enot) energenta (v MWh)

p = plačana cena na enoto energenta (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev. Cena  ne more presegati 510 evrov na MWh za električno energijo in 160 evrov na MWh za zemeljski plin (v primeru, da ste plačali ceno preko teh zneskov, se vam kot plačana cena upošteva največ 510 oziroma 160 evrov).

p(ref) = cena na enoto energenta in se upošteva kot povprečna cena na enoto energenta v RS za leto 2021, vendar največ 62,26  eur/MWh za električno energijo oziroma največ 26,40 eur/MWh za zemeljski plin in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Pomembno! Za izračun upravičenega stroška morate uporabiti samo ceno energenta brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.
 
2. Subvencija v okviru osnovne posebne pomoči za podjetja

Zaprosite lahko za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec. Pri izračunu osnovne posebne pomoči se bo upoštevalo le 70 % porabljene količine energenta v letu 2021.

Zaprosite lahko za največ 4 milijona evrov nepovratnih sredstev, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, ki ste jih za namen pomoči zaradi energetske krize že prejeli.

Upravičeni boste do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek posameznega upravičenega energenta. V primeru, da imate več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif.

Pomembno! Tokrat je z zakonom določena najvišja možna zgornja cena na enoto energenta v letu 2023, ki jo upravičenec lahko uveljavlja. To je 510 evrov na MWh pri elektriki in 160 evrov na MWh pri zemeljskem plinu.

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Upravičeni strošek posameznega meseca = (p) – p(ref) x 1,5) x q

q = porabljena količina (število enot) energenta (v MWh).

p = plačana cena na enoto energenta (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev. Cena  ne more presegati 510 evrov na MWh za električno energijo in 160 evrov na MWh za zemeljski plin (v primeru, da ste plačali ceno preko teh zneskov, se vam kot plačana cena upošteva največ 510 oziroma 160 evrov).

p(ref) = cena na enoto energenta in se upošteva kot povprečna cena na enoto energenta v RS za leto 2021 in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Za izračun upravičenega stroška morate uporabiti samo ceno energenta brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.

Za izračun upravičenih stroškov se lahko upošteva največ 70 odstotkov vaše porabe v istem obdobju v letu 2021. Če ocenjujete ali imate zakupljeno električno energijo za leto 2023 po ceni, ki je nižja od 150 eurov na MWh oziroma ocenjujete ali imate zakupljen zemeljski plin v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, in ne vključuje vračil davkov in dajatev, ste upravičeni do posebne pomoči le za tisti delež ocenjene oziroma zakupljene električne energije ali zemeljskega plina, ki presega ta znesek.
 
Kje lahko vložite vlogo?

Vlogo za pomoč bo potrebno vložiti elektronsko, preko posebne aplikacije, pri Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Vlogo bo mogoče oddati preko posebne aplikacije, ki trenutno še ni na voljo. Aplikacija bo predvidoma vzpostavljena do 13. 2. 2022. Predvidevamo, da bo šlo za enako aplikacijo, kot je bila že na voljo za oddajo vloge za subvencije po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.  Vlogo boste lahko oddali do 28. februarja 2023 do 12.00. Po tem roku vloge ne bo več mogoče oddati, saj bo aplikacija neaktivna.

Vlogi za dodelitev pomoči za enostavno pomoč za gospodarstvo in osnovno posebno pomoč za podjetja boste morali priložiti obrazec s podatkom o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje in v aplikaciji potrditi med drugim tudi naslednje izjave:

 •     da nabavljate energente pri dobaviteljih energentov kot končni odjemalec,
 •     da zoper vas ni na dan oddaje vloge uveden stečajni postopek ali postopek likvidacije in da nimate na dan oddaje vloge neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki znašajo 50 eurov in več, in imate izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dneva oddaje vloge ter da v primeru, da ste v postopku prisilne poravnave, nimate neporavnanih davčnih obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne poravnave,
 •     da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkom 2.1. začasnega okvira, ne presega 2 milijonov eurov,
 •     da skupna višina osnovne posebne pomoči za podjetja skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z oddelkoma 2.1. in 2.4. začasnega okvira, ne presega 4 milijone eurov,
 •     izjavo, s katero se zavezujete, da boste na zahtevo pristojnega organa predložil podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter da se strinjate, da se za namene nadzora pridobijo in preverijo podatki o dobavljenih količinah in cenah energentov za vas pri operaterjih in dobaviteljih,
 •     da ne spadate med odjemalce, kot jih določa 1.člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) in
 •     da za vas ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomembno! Vlogo bo moral digitalno podpisati zakoniti zastopnik društva ali zavoda (predsednik društva ali direktor zavoda), zato vam svetujemo, da v primeru, da zakoniti zastopnik kvalificiranega digitalnega potrdila še nima, da si ga uredi. Vloge ne bo mogoče podpisati po pooblaščencu.

V vlogi boste morali določiti vrsto pomoči za gospodarstvo, za katero uveljavljate pomoč in navesti podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje, ki bo izračunana s pomočjo spletnega kalkulatorja, objavljenega na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Vlogo boste lahko umaknili najkasneje do roka, ki ga bo na spletni strani objavila javna agencija SPIRIT. Umik vloge se odda elektronsko prek aplikacije. Vloge, ki ne bodo oddane preko aplikacije ne bodo upoštevane in bodo zavržene.
 
Kdaj lahko pričakujete prvo izplačilo?

Izplačilo bo do februarja 2024 v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Za vsak mesec upravičenega obdobja boste upravičeni do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja.

Prvo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023 bo do 31. marca 2023. Naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 se bodo nakazovala mesečno, in sicer do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za izplačila v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 se bo poračun izvedel v letu 2024. 

Znesek v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči bo upravičencem izplačan do 28. februarja 2024. 

Če se zgodi, da skupni znesek pomoči iz prejetih vlog presega 850 milijonov evrov, se višina pomoči vsem upravičencev sorazmerno zniža do skupne višine 850 milijonov evrov.

Izplačilo boste prejeli na transakcijski račun, ki ga boste javili ob oddaji vloge. Mora pa  bit odprt pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnici banke države članice v Republiki Sloveniji.
 
Obveznosti društva ali zavoda ob prejemu pomoči

Javna agencija SPIRIT bo lahko za namen izvajanja nadzora neposredno od upravičenca pridobivala dokazila, pojasnila in druge listine z namenom ugotovitve dejanske upravičenosti do pomoči.

V primeru, da se v postopku preverjanja s strani javne agencije SPIRIT ugotovi, da vam je bila pomoč odobrena oziroma izplačana neupravičeno oziroma v postopku naknadne kontrole pogojev za dodelitev pomoči za gospodarstvo ugotovi, da je bila pomoč odobrena oziroma izplačana neupravičeno, izda odločbo in naloži, da se vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Po poteku roka za vračilo neupravičeno prejete pomoči se bodo morale plačati tudi  zakonske zamudne obresti.

V primeru, da vam je bila pomoč odobrena in izplačana, naknadno pa boste ugotovili, da do pomoči niste upravičeni, ker ne izpolnjujete pogojev oziroma vam je bila, glede  na dejanske nastale stroške, izplačana previsoka pomoč, morate o tem takoj oziroma najkasneje do 30. aprila 2024 obvestiti Spirit Slovenija.

Tudi tokrat pa velja, da v primeru odobrene pomoči poslovodstvu (npr. direktorju zavoda) ne boste smeli izplačati dela plače za poslovno uspešnost za leto 2023. Ta prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.

(27.12.2022) Identifikacija prostorskih potreb NVO v občini Postojna

Projekt revitalizacije stare porodnišnice kot družbenega centra nevladnih organizacij je še vedno aktualen. Ker smo prostorske potrebe NVO nazadnje preverjali pred desetimi leti, želimo med zainteresiranimi organizacijami ponoviti raziskavo.
Celotna novica...

Projekt revitalizacije stare porodnišnice kot družbenega centra nevladnih organizacij je še vedno aktualen. Ker smo prostorske potrebe NVO nazadnje preverjali pred desetimi leti, želimo med zainteresiranimi organizacijami ponoviti raziskavo.

Prosimo vas, da s pomočjo pričujočega anketnega vprašalnika čim bolj realno ocenite potrebe vaše organizacije in nam posredujete relevantne podatke. Potrebe bomo tako lahko predstavili Občini Postojna v postopku priprave projektnega predloga revitalizacije stare porodnišnice.

Vprašalnik je dostopen na povezavi https://boreo.si/stara.php.

Prosimo vas, da vprašalnik izpolnete do petka, 6. januarja 2023.

Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

(22.12.2022) Transparentna, dostopna in vključujoča občina

Na voljo je brazplačni pririočnik z naslovom Transparentna, dostopna in vključujoča občina.
Celotna novica...

Na voljo je brazplačni pririočnik z naslovom Transparentna, dostopna in vključujoča občina.

Inštitut Danes je nov dan je v sodelovanju z društvom Organizacija za participatorno družbo in norveško organizacijo Åpenhet izdal priročnik z naslovom Transparentna, dostopna in vključujoča občina.

 

Priročnik vsebuje vsebuje konkretne nasvete, s katerimi lahko občine izboljšajo svojo transparentnost in poskrbijo za dejavno vključevanje javnosti v delo lokalnih oblasti.

 

Dostopen je na spletnem mestu djnd.si/prirocnik in je na voljo brezplačno.

(19.12.2022) Ste pripravljeni na izplačilo decembrskih plač v januarju?

Od 1. januarja 2023 se bo za poročanje o izplačanih dohodkih uporabljal novi REK-O obrazec. Gre za enotni obrazec, preko katerega morate poročati izplačilo plače, avtorskega honorarja, podjemne pogodbe, nagrad, bonitet in ostalih izplačil dohodkov, ki ste jih morali do sedaj poročati na različnih REK obrazcih.
Celotna novica...

Od 1. januarja 2023 se bo za poročanje o izplačanih dohodkih uporabljal novi REK-O obrazec. Gre za enotni obrazec, preko katerega morate poročati izplačilo plače, avtorskega honorarja, podjemne pogodbe, nagrad, bonitet in ostalih izplačil dohodkov, ki ste jih morali do sedaj poročati na različnih REK obrazcih.

Delodajalci boste morali izplačila decembrskih plač, ki jih boste izplačali januarja 2023, že poročati na novem REK-O obrazcu. REK-O obrazec bo nadomestil trenutno veljavne REK obrazce: REK-1, REK-1a, REK-2 in tudi PNiPD ter REK-1f obrazec. S tem se bo poenostavilo poročanje dohodkov, popravljanje REK obrazcev ter predlaganje popravkov in oddaje REK obrazcev na podlagi samoprijave. Zmanjšalo se bo število vrst dohodkov, saj novi REK-O obrazec predvideva združevanje vsebinsko enakih dohodkov, ki so hkrati tudi enako obdavčeni.

Obrazec boste morali še vedno oddati preko portala eDavki, morate pa poskrbeti za ustrezno pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala (EDP pooblastilo). V primeru, da ste sedaj posameznemu pooblaščencu dali pravice le za oddajo posameznega REK obrazca, morate urediti novo pooblastilo za oddajo REK-O obrazca. S 1. januarjem se namreč ukinja vrsto pooblastil za posamezne REK obrazce.  Vaš pooblaščenec bo sedaj lahko oddajal REK-O obrazec tako za izplačila plač, avtorskih honorarjev, nagrad …

Zbirni del obrazca REK-O ostaja nespremenjen. Po vnosu individualnega dela REK-O obrazca (iREK), se bo skupni del samodejno izračunal. Še vedno ostaja tudi možnost uvoza preko .xml datoteke.

Nekaj novosti je pri poročanju izplačil plač. Po novem boste morali ob poročanju vpisati  šifro kolektivne pogodbe, ki velja za zaposlene pri delodajalcu. Če se pri vas ne uporablja nobena kolektivna pogodba, morate v polje vpisati šifro 999. Novost pri poročanju izplačila plače je tudi poročanje o sestavnih delih plače. Tako se ločeno poroča o osnovni plači, delu plače za delovno uspešnost, dodatkih ter plačilu za poslovno uspešnost.

Olajšano bo popravljanje REK-O obrazca, in sicer boste lahko oddali le popravek posameznega iREK obrazca in ne več celotnega.

Pri poročanju uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske člane ni sprememb.

Oddaja novega REK-O obrazca prek sistema eDavki bo omogočena od 3. 1. 2023. Od tega dne dalje se bo torej za poročanje o vseh vrstah izplačanih dohodkih uporabljalo novi REK-O obrazec.

Finančna uprava RS je pripravila tudi poseben dokument Obračun davčnega odtegljaja REK- O obrazec in postopek oddaje preko eDavkov, ki si ga lahko prenesete tukaj.

 

(15.12.2022) Delovni posvet o Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij

Ministrstvo za javno upravo organizira delovni posvet o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo organizira delovni posvet o Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju.

Delovni posvet bo v četrtek, 12. januarja 2023, od 10. do 13. ure v veliki konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo na Langusovi 4, v Ljubljani (1. nadstropje).
Posvet je namenjen pogovoru o potrebah nevladnih organizacij na področju krepitve aktivnih državljanskih pravic in opredelitvi konkretnejših vsebin javnega razpisa.
Informacije pridobljene na posvetu bo Ministrstvo za javno upravo uporabilo pri pripravi besedila javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljeno do konca februarja 2023.
Za udeležbo na posvetu je potrebna obvezna predhodna prijava. Udeležba je omejena na 60 oseb, prijavi se lahko ena oseba na organizacijo. Prijave zbirajo do 11. januarja 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Klik za prijavo.

(13.12.2022) Šest preprostih nasvetov za predstavitev rezultatov vašega dela

Pomemben del transparentnega poročanja o delovanju nevladne organizacije poleg razkritja finančnega poslovanja predstavlja tudi predstavitev rezultatov. Kaj konkretno se je pri naši ciljni skupini spremenilo zaradi našega dela? Kaj smo dosegli? Smo koristno porabili sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev, sponzorjev, donatorjev?
Celotna novica...

Pomemben del transparentnega poročanja o delovanju nevladne organizacije poleg razkritja finančnega poslovanja predstavlja tudi predstavitev rezultatov. Kaj konkretno se je pri naši ciljni skupini spremenilo zaradi našega dela? Kaj smo dosegli? Smo koristno porabili sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev, sponzorjev, donatorjev?

Nevladne organizacije pogosto posvečamo (pre)več pozornosti tehničnim podrobnostim evalvacij svojega dela, na primer stopnji odziva na anketni vprašalnik, količini merljivih sprememb … Redko pa se ustavimo in vprašamo: zakaj sploh izvajamo evalvacijo? Kaj bi se radi naučili iz odgovorov?

Zelo pomembno je, da pred izvedbo evalvacije dobro razmislite, kako boste oblikovali anketo. Osredotočite se na manjše število konkretnih, merljivih rezultatov, ki jih lahko nadzorujete. Izbor takšnih rezultatov je lahko izziv, še večji izziv pa predstavlja predstavitev teh rezultatov. Ali veste, kako jih učinkovito predstaviti ciljnemu občinstvu?

1. Sporočilo naj govori o vaših specifičnih dejanjih.

Mnogo ljudi težko razume kompleksna socialna vprašanja, če niso neposredno vpleteni. Nevladniki se zato pogosto znajdemo v skušnjavi, da bi splezali na vrh strehe in na ves glas kričali: »imamo problem, kateremu moramo posvetiti pozornost!«. A takšno komuniciranje žal ne prinaša želenega učinka. Ljudi bomo težko prepričali, da nas podprejo, če jim ne bomo razložili, zakaj lahko naš pristop pripomore k reševanju problema.

Ko oblikujete sporočilo, povejte, kaj je problem in razložite, zakaj je prav vaš pristop tisti, ga bo razrešil ali vsaj omilil.

Ne recite le: Nasilje nad ženskami v naši državi je v porastu. Moramo ukrepati.

Dodajte: V naši organizaciji pomagamo ženskam oblikovati načrt za varen umik iz nasilnega okolja. To je ključno, da se lahko umaknejo na varno in zaživijo življenje brez nasilja.

2. Pojasnite, zakaj je vaš načrt dober in izvedljiv.

Nekatere nevladne organizacije iščejo podporo za zamisli, ki niso bile še nikoli preizkušene, niti nimajo natančnega načrta za izvedbo. Podporo skušajo pridobiti na podlagi dobrih namenov, ne predstavijo pa argumentov, bi nakazovali, da bo njihov pristop dober. Gre za razliko med tem, da rečemo »upamo, da bomo tako pomagali …« in »pretehtali smo vse možnosti in ugotovili, da ima ta pristop dobre možnosti za uspeh.«

Ne recite: Naš program bo mladim pomagal do uspeha z uporabo družbenih omrežij.

Namesto tega recite: Imamo dolgoletne izkušnje s pomočjo brezdomni mladini, ki ji pomagamo usvojiti socialne veščine in določiti življenjske cilje. V zadnjih dveh letih smo 25 mladim narediti pomagali uresničiti cilje na področju izobraževanja, zaposlitve in družine. Vse svoje moči uperjamo v delo z mladimi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Naš pristop z uporabo družbenih omrežij se pri mladih še posebej dobro obnese.

3. Izogibajte se izstopajočim, senzacionalnim zgodbam, ki niso jasno povezane z vašimi dosežki.

Pripovedovanje zgodb o vašem delu ter organizacijah in osebah, ki jim pomagate, je lahko izjemno privlačen način za predstavitev konkretnih rezultatov. Pazite pa, da so zgodbe, ki jih pripovedujete, jasno povezane z vašim temeljnim poslanstvom.

Če je eni od oseb, ki je vključena v vaš program pomoči, povsem nepričakovano uspelo doseči pomemben mejnik v življenju, čeprav to ni imelo neposredne zveze z vašim delom, lahko takšna zgodba vaše občinstvo le zmede. Senzacionalnost je morda pomembna za pridobivanje klikov v rumenih medijih, vaši organizaciji pa ne bo prinesla nič dobrega. Zgodbe, ki jih delite, naj raje pripovedujejo o uspehih, za katere je zaslužna vaša vsakdanja pomoč. 

Ne recite le: Eden od naših uporabnikov je dobil odlično službo prek našega partnerja, ki ga je spoznal na treningu socialnih veščin.

Recite raje: S treningi socialnih veščin pomagamo osebam s težavami v duševnem zdravju doseči življenjske cilje. Ponudimo jim pomoč, zaradi katere se približajo tem ciljem. Ponosni smo na njihove uspehe. Eden od naših uporabnikov, ki je vztrajno sledil načrtu, se je na primer celo zaposlil pri enem od naših partnerjev.

Prva različica namiguje, da se program osredotoča na to, da bi ljudje dobili zaposlitev – čeprav gre v resnici za trening socialnih veščin, namenjen osebam, ki na samostojno delo sploh še niso pripravljene. Druga različica sicer uporabi isto zgodbo, a z njo ilustrira delo, ki predstavlja samo bistvo programa.

4. Sporočila naj kažejo vašo voljo do sodelovanja in učenja.

Nekatere nevladne organizacije se obnašajo kot samotni jezdeci – kot da so edine, ki lahko razrešijo nek kompleksen problem. Pogosto namigujejo, da je edini razlog, zaradi katerega še niso rešili te težave, pomanjkanje sredstev (in pa seveda neuki financerji, ki ne razumejo, kako fantastični so njihovi načrti). Takšen način komuniciranja je precej odbijajoč in lahko potencialne partnerje odvrne od sodelovanja z vami. Prvič zato, ker sporoča, da ste za ves dosedanji uspeh na tem področju zaslužni sami, čeprav to verjetno ni res. In drugič, ker namiguje, da v svoji veličini ne potrebujete drugega mnenja in izboljšav.

Če želite ljudem pokazati, da počnete nekaj pomembnega in velikega, ob tem obvezno omenite, kako zelo cenite prispevek svojih parterjev in sodelavcev.

Ne recite: Vemo, da je naš program pravi odgovor na to vprašanje. To vemo že dolgo časa. Edini problem je, da nam še niste dali dovolj denarja, da bi lahko uresničili svoje načrte.

Namesto tega recite: To so rezultati, ki smo jih dosegli do danes. Če nam lahko pomagate pri širitvi programa, bomo lahko dosegli XY novih oseb, vključno z XY osebami iz skupine, ki je zdaj ne dosežemo. To nam bo pomagalo zapolniti praznino, ki smo jo zaznali po opravljeni raziskavi v lokalnem okolju.

5. Osredotočite se.

Najbrž ne bi zaupali trgovcu, ki bi vas prepričeval, da je njegovo čarobno čistilo enako učinkovito na kuhinjskih površinah, emajliranih loncih in svilenih bluzah. Tudi nekatere nevladne organizacije si pogosto lastijo preveč zaslug, namesto da bi se osredotočile na specifične, konkretne stvari, ki jih počnejo zares dobro. Res je, da lahko uporabniki nekega socialnovarstvenega programa dosežejo vrsto uspehov. Vendar se pri komuniciranju raje osredotočite na tri do pet konkretnih rezultatov, ki res dobro ponazarjajo vaše osnovno poslanstvo.

Ne recite: Če pogledamo seznam rezultatov, ki bi jih morali doseči, lahko ponosno rečemo, da smo dosegli prav vse!

Ne recite: Naš program pomaga beguncem tako, da jih pripravi za delo. Včasih pa jim pomaga pri tem, da se počutijo dobro v naši skupnosti. Na nek način naš vpliv čutijo tako uporabniki kot prostovoljci. Res pa je, da je vse to osnova za naše zagovorniško delo.

Raje recite: V naši organizaciji se osredotočamo na ustvarjanje pripadnosti pri beguncih. Pripadnost za nas pomeni vključenost v skupnost, dostop do pomoči in občutek povezanosti z lokalnim okoljem.

6. Povežite se s svojim občinstvom.

Se vam je že kdaj zgodilo, da vam je znanec, ki je obiskal eksotično destinacijo, rekel, da to preprosto morate doživeti? Iz tega lahko sklepate, da se je vaš prijatelj imel fantastično. Ne morete pa vedeti, ali bo ta destinacija všeč tudi vam: ali boste tam našli stvari, ki jih radi počnete in ali imate dovolj denarja za takšno potovanje, na primer.

Turistična agencija, v kateri bi potencialnim strankam dejali, da jim ne morejo niti slučajno pojasniti doživetij, ki jih ponuja neko mesto, najbrž ne bi bila zelo uspešna. Prav tako ne bi bila uspešna, če bi strankam zgolj suhoparno naštela znamenitosti mesta. Dobri trgovci vas bodo prepričali, da boste na izletu spoznali novo kulturo, pozabili na stres vsakdanjega življenja, ustvarili spomine, ki se jih boste v družini spominjali še leta. Na kratko: osredotočijo se na rezultate, ki so pomembni za vas.

Nekatere nevladne organizacije pravijo, da rezultatov, ki jih dosegajo, ne morejo zajeti z evalvacijo; da lahko o njihovi učinkovitosti presojajo samo ljudje, ki jim neposredno pomagajo. Toda organizacije, ki se niso pripravljene potruditi, da bi svoje delo opisale na razumljiv način, ki bi širšemu občinstvu pojasnil, zakaj so koristni, po navadi nimajo širokega kroga podpornikov. V svojih sporočilih se zato osredotočajte na konkretne rezultate.

Ne recite: Lahko bi vam sicer predstavili statistiko, a ta ne pove prave zgodbe o našem delu. Naši rezultati so drugačni pri vsakem uporabniku in se ves čas spreminjajo, ker se tudi uporabniki spreminjajo. Naše delo je preprosto preveč kompleksno za evalvacijo.

Recite raje: V naši organizacije delamo z zelo ranljivimi mladostniki in prav vsak od njih se srečuje s kompleksnimi in edinstvenimi izzivi. Naše delo se ves čas razvija in mladim pomagamo na različne načine. Naš fokus pa ostaja na učenju življenjskih veščin s pomočjo umetnosti. [Tukaj je nekaj informacij o rezultatih, ki smo jih dosegli.] / [Tukaj je zgodba, ki kaže, kako smo spremenili življenje nekega posameznika.] 


 

(12.12.2022) Anketa o potrebah NVO po IKT

Služba Vlade za digitalno preobrazbo pripravlja javni razpis za nakup IKT opreme za nevladne organizacije.
Celotna novica...

Služba Vlade za digitalno preobrazbo pripravlja javni razpis za nakup IKT opreme za nevladne organizacije.

V želji, da javni razpis kar najbolje odraža potrebe nevladnega sektorja, so pripravili vprašalnik, ki jim bo v pomoč pri pripravi vsebine samega razpisa.

Prosimo, da si vzamete nekaj minut vašega dragocenega časa in odgovorite na vprašalnik. Rok za izpolnitev vprašalnikov je 23. 12. 2022.

 

Anketa je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/111ddc20

(7.12.2022) Opomnik: Vlaganje refundacijskega zahtevka le še elektronsko

Od 1. 1. 2023 dalje bo za vse delodajalce obvezno vlaganje elektronskih refundacijskih zahtevkov za nadomestilo plače.
Celotna novica...

Od 1. 1. 2023 dalje bo za vse delodajalce obvezno vlaganje elektronskih refundacijskih zahtevkov za nadomestilo plače.

Delavci imajo pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskega člana, prostovoljnega darovanja krvi in drugih razlogov, ki jih določa zakon. Nadomestilo plače izplača delodajalec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa lahko izplačilo pod določenimi pogoji povrne na podlagi refundacijskega zahtevka.

Delodajalci ste lahko že sedaj preko informacijskega sistema SPOT vlagali elektronske zahtevke za refundacijo, od 1. januarja 2023 pa bo to postalo obvezno za vse delodajalce. Oddaja refundacijskih zahtevkov v fizični oziroma papirni obliki ne bo več mogoča. Zato priporočamo, da si pravočasno uredite morebitna potrebna pooblastila, če zahtevkov za refundacijo ne bo urejal zakoniti zastopnik, oziroma kvalificirano digitalno potrdilo.

Od 1. januarja 2023 bo tako zahtevek za refundacijo mogoče vložiti le preko:

 •     informacijskega portala SPOT ali
 •     vašega programa za plače z implementiranim dostopom do eBOL in eNDM vmesnikov (vaš program za plače mora omogočati dostop do SPOT)

Navodila za elektronsko refundacijo nadomestila plače so dostopna tukaj.

(5.12.2022) V pripravi: Smernice za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami

S ciljem izboljšanja sodelovanja resorjev z nevladnimi organizacijami so na Ministrstvu za javno upravo pripravili predlog Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami.
Celotna novica...

S ciljem izboljšanja sodelovanja resorjev z nevladnimi organizacijami so na Ministrstvu za javno upravo pripravili predlog Smernic za sodelovanje Vlade RS z nevladnimi organizacijami.

Njihov predlog je bil prejšnji teden obravnavan na seji Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ideja smernic je bila pozdravljena, enako kot vsa druga vladna prizadevanja za krepitev komunikacije z NVO, a je bilo izpostavljeno tudi, da je predlog nastal brez vsakršne koordinacije z NVO. Člani sveta iz vrst NVO smo se obenem zavzeli, da se smernice dopolnijo in nadgradijo s konkretnimi priporočili ministrstvom, kako izboljšati in izvajati sodelovanje z NVO (kako konkretno sodelovati v zgodnjih fazah priprav predpisov in strateških dokumentov, kako si »pomagati« z NVO, ko se potrebuje odziv ranljivih skupin, kako do seznamov NVO na določenem področju itd.). Dogovorjeno je bilo, da bo Ministrstvo za javno upravo skupaj s CNVOS smernice po javni razpravi ustrezno vsebinsko dopolnilo. Svoje ideje in predloge glede konkretnih dopolnitev smernic lahko pošljete na gp.mju@gov.si ali CNVOS na naslov tina.divjak@cnvos.si.

(28.11.2022) Posnetek informativne delavnice za ACF razpis že dostopen

Posnetek delavnice in ostala gradiva so dostopni na spletni strani: https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/ Na delavnici so podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja ter upravičene stroške.
Celotna novica...

Posnetek delavnice in ostala gradiva so dostopni na spletni strani: https://acfslovenia.si/razpisi/razpis-za-srednje-in-velike-projekte/ Na delavnici so podrobneje predstavili cilje razpisa, pričakovane rezultate in učinke (in kakšni projekti te rezultate in učinke naslavljajo), upravičene prijavitelje, vsebino prijavnice, način prijave in ocenjevanja ter upravičene stroške.

Posodobljena je tudi stran s pogosto zastavljenimi vprašanji, kjer lahko hitro najdete marsikateri odgovor. Kot vedno, se lahko z vprašanji obrnete na CNVOS tudi po telefonu ali elektronski pošti podpora@acfslovenia.si.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj, rok za oddajo projektnih idej pa je 23. 1. 2023 ob 12. uri.

 

(17.11.2022) Šola za župane v Primorsko-notranjski regiji

V okviru pobude Šola za župane smo v oktobru v naši regiji pripravili dva dogodka. V Pivko smo povabili predstavnike občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, v Cerknico pa občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.
Celotna novica...

V okviru pobude Šola za župane smo v oktobru v naši regiji pripravili dva dogodka. V Pivko smo povabili predstavnike občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, v Cerknico pa občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Z dogodkoma smo želeli kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinski svet predstaviti delovanje nevladnih organizacij, izzive, s katerimi se srečujejo, in primere dobrih praks. Izpostavili smo teme, ki so jih v odgovorih na vprašalnik predlagale nevladne organizacije iz naše regije. Glavne teme so bile varstvo okolja, mladi in vključevanje NVO. Na dogodku v Pivki smo se še posebej posvetili pomembnosti vzpostavitvi centra ponovne uporabe regiji, prilagoditvam razpisov strategijam občin in možnosti uvedbe participativnega proračuna, namenjenega posebej mladim. V Cerknici pa smo se na področju mladih posvetili posebej možnostim vzpostavitve podjetniškega inkubatorja, na področju okolja se je pokazala potreba po več komunikacije med občinami, stroko in nevladnimi organizacijami, izpostavili pa smo tudi pomanjkanje strategij in njihove implementacije.

Razprava je potekala v sodelovalnem in spodbudnem okolju, tudi izmenjava dobrih praks se je izkazala kot zelo produktivna. Veseli smo, da kandidati v svojo predvolilno komunikacijo vključujejo teme in ugotovitve naših dogodkov, ki smo jih pripravili v sklopu letošnje Šole za župane.

Srečanja z nevladniki so se udeležili Dr. Gregor Kovačič, kandidat za župana v Ilirski Bistrici, Robert Smrdelj, kandidat za župana v Pivki, Damjana Škrlj, kandidatka za županjo v Cerknici, Domen Petan, kandidat za župana v Cerknici, in Aleksander Lavrič Pregelj, kandidat za župana na Blokah. Poleg županskih kandidatov so se na naše vabilo odzvale tudi kandidatke in kandidati za občinske svetnike Dragica Jaksetič, Alexandra Gregorc, Jana Gržinič in Ernest Margon.

 

 

 


 

(14.11.2022) Zaposlenim pri izvajalcih namestitvenih socialnovarstvenih programov pripada »covid dodatek«

Od 8. novembra 2022 velja Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki podaljšuje nekatere že sprejete interventne ukrepe na področju omejevanja posledic koronavirusne bolezni.
Celotna novica...

Od 8. novembra 2022 velja Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ), ki podaljšuje nekatere že sprejete interventne ukrepe na področju omejevanja posledic koronavirusne bolezni.


Dodatek za neposredno delo z uporabniki, obolelimi za COVID-19

Zaposleni v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD in izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program in ki neposredno delajo z uporabniki, obolelimi za Covid-19, so upravičeni do dodatka do največ 900 eur bruto mesečno za čas neposrednega dela z obolelimi za Covid-19.

Do dodatka so upravičeni tudi dijaki, študenti ali osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca.

Dodatek se izplačuje do 31. marca 2023.

Določeno je, da se za neposredno delo z obolelimi za Covid-19 šteje izvajanje ambulantnega ali bolnišničnega zdravljenja obolelih, nujna medicinska pomoč in prevozi obolelih, fizioterapevtske obravnave ali izvajanje zdravstvene nege obolelih in čiščenje prostorov, v katerih se izvaja obravnava obolelih.

Izplačana sredstva bo povrnila država. Zahtevek za izplačilo bo potrebno, skupaj z verodostojnimi knjigovodskimi listinami, vložiti pri pristojnemu ministrstvu. Način vložitve zahtevkov, obvezne priloge k zahtevku za izplačilo in roke izplačil bo določil minister najkasneje do 8. februarja 2023.

Humanitarne organizacije še vedno ceneje do zaščitne in medicinske opreme

Podaljšuje se ukrep iz 32. člena ZDUPŠOP. Humanitarne organizacije so upravičene do oprostitve plačila DDV za dobave zaščitne in medicinske opreme, ki je namenjena osebam, ki jih je prizadela epidemija Covid-19, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njimi spopadajo.


Pred nakupom medicinske in zaščitne opreme, ki je predmet oprostitve DDV, vam svetujemo, da se obrnete na prodajalca ali uvoznika opreme in se pozanimate glede možnosti nakupa brez DDV.

 

(14.11.2022) Končno smo ga dočakali – nov razpis Programa ACF v Sloveniji

Ker je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko donatorjem prijazno predlagala, da se sredstva, ki so še na voljo v okviru Finančnega mehanizma EGP, prerazporedijo na Program ACF, je objavljen prvi izmed dveh načrtovanih razpisov. Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov je odprt od 14. 11. 2022.
Celotna novica...

Ker je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko donatorjem prijazno predlagala, da se sredstva, ki so še na voljo v okviru Finančnega mehanizma EGP, prerazporedijo na Program ACF, je objavljen prvi izmed dveh načrtovanih razpisov. Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov je odprt od 14. 11. 2022.

Prijavite lahko projekte s področja demokracije, človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov, socialne pravičnosti in podnebnih sprememb v vrednosti od 5.000 do 50.000 evrov. Rok za prijave: 23. 1. 2023 ob 12. uri.

Za razpis bo 24. 11. 2022 ob 10. uri preko Platforme ZOOM organizirana informativna delavnica, nanjo se morate obvezno prijaviti. Posnetek delavnice bo na voljo tudi na CNVOS YouTube kanalu. Kot vedno, se lahko z vprašanji obrnete na nas tudi po telefonu ali elektronski pošti podpora@acfslovenia.si. 

 

(9.11.2022) Predstavitev Javnega razpisa za razvoj prostovoljskih organizacij

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo predstavitev Javnega razpisa za razvoj prostovoljskih organizacij 17. 11. 2022 ob 10h.
Celotna novica...

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da bo predstavitev Javnega razpisa za razvoj prostovoljskih organizacij 17. 11. 2022 ob 10h.

Vse zainteresirane organizacije se lahko predstavitvi, ki bo potekala preko orodja Teams pridružite na tej povezavi.

Predstavitev bo objavljena tudi na spletni strani razpisa

(10.10.2022) Ukrepi za omilitev posledic visokih cen električne energije

Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja, da ste upravičene do najvišje dovoljene cene električne energije.
Celotna novica...

Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja, da ste upravičene do najvišje dovoljene cene električne energije.

Cene kilovatne ure (brez DDV) so v tem obdobju omejene navzgor, in sicer:

 • za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 evrov/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 evrov/kWh,
 • za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 evrov/kWh.

Do najvišje dovoljene cene ste upravičene nevladne organizacije, ki izpolnjujete pogoje za t.i. male poslovne odjemalce:

 • imate priključno moč enako ali manjšo od 43 kW (priključno moč lahko preverite na položnici ali pri svojem elektro distributerju) in
 • imate skupno priključna moč vseh vaših merilnih mest enako ali manjšo od 86kW in
 • je bilo za vaša merilna mesta izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022.

Kaj še velja za vse NVO na področju omejevanja cen električne energije?

 • Od 1. avgusta 2022 dalje velja nižja trošarina za električno energijo, in sicer 1,53 evrov/ za MWh. Uredba ostaja v veljavi do preklica.
 • Od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 velja, da se DDV za električno energijo obračunava po nižji davčni stopnji 9,5 % (namesto 22%).
 • Od 1. septembra 2022 velja za 50 % nižji prispevek OVE in SPTE.


 


 

(10.10.2022) Ukrepi za omilitev posledic visokih cen zemeljskega plina

Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za zemeljski plin, in sicer 0,079 evrov na kilovatno uro brez DDV. Do najvišje dovoljene cene zemeljskega plina ste upravičene tiste nevladne organizacije, katerih predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh (t.i. mali poslovni odjemalec).
Celotna novica...

Med 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023 tudi za nevladne organizacije velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za zemeljski plin, in sicer 0,079 evrov na kilovatno uro brez DDV. Do najvišje dovoljene cene zemeljskega plina ste upravičene tiste nevladne organizacije, katerih predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh (t.i. mali poslovni odjemalec).

V primeru, da teh pogojev ne izpolnjujete, lahko zaprosite za državno pomoč zaradi višje cene energentov. Kako do pomoči, si preberite tukaj.

Kaj še velja za vse organizacije na področju omejevanja cen zemeljskega plina?

 • Od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 velja, da se DDV za zemeljski plin obračunava po nižji davčni stopnji 9,5 %.
 • Od 1. avgusta 2022 dalje velja nižja trošarina za zemeljski plin za ogrevanje, in sicer 0,86 evrov/ za MWh. Uredba ostaja v veljavi do preklica.
 • Če boste od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za 15% zmanjšali porabo zemeljskega plina v primerjavi s porabo plina v enakem časovnem obdobju v zadnjih petih letih, boste upravičeni do sorazmernega povračila prispevka OVE za zemeljski plin (gre za prispevek, ki se plačuje dobavitelju). Način dokazovanja in postopek povračila še ni določen. Bo pa treba vlogo vložiti do 30. junija 2023.


 

(7.10.2022) Znana je predstavnica NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Zaključil se je postopek izbora predstavnika ali predstavnice NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Za predstavnico je bila imenovana Tatjana Rant.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora predstavnika ali predstavnice NVO v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Za predstavnico je bila imenovana Tatjana Rant.

Tatjana Rant je vodja programa regijskega stičišča nevladnih organizacij BOREO. Kot zaposlena v organizaciji BOREO je sodelovala pri pripravi Lokalnega programa mladine v Občini Postojna. Prav tako z občinami v regiji komunicira na pomembnejših področjih, kar v veliki meri vključuje varstvo človekovih pravic.

Do roka, določenega v javnem pozivu, je prispela ena prijava upravičene organizacije za sodelovanje in ena kandidatura. Prijava in kandidatura sta bili popolni. Ker je bilo prejetih kandidatur enako število kot število predstavnikov, je na podlagi desetega odstavka 9. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij kandidatka postala predstavnica NVO. Zato je vodja postopka izdala Sklep o imenovanju, s katerim se je postopek izbora končal.

(6.10.2022) Državna pomoč zaradi visokih cen energentov tudi za društva in zavode

Državni zbor je v okviru ukrepov za omilitev draginje danes sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Do sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina so tako na pobudo CNVOS upravičena tudi društva in (zasebni) zavodi, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost.
Celotna novica...

Državni zbor je v okviru ukrepov za omilitev draginje danes sprejel novelo Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Do sofinanciranja stroškov električne energije in zemeljskega plina so tako na pobudo CNVOS upravičena tudi društva in (zasebni) zavodi, ki izvajajo pridobitno oziroma gospodarsko dejavnost.

Šteje se, da je do zneska državne pomoči za sofinanciranje stroškov električne energije in zemeljskega plina upravičeno tisto društvo ali zasebni zavod, ki

 • je registriran za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 1. novembra 2021 (to pomeni, da imate v svojem temeljnem aktu določene pridobitne dejavnosti)
 • ima stroške energentov višje od dvakratnika povprečja cene iz leta 2021,
 • ni mali poslovni odjemalec po določbah Zakona o oskrbi s plini ali mali poslovni odjemalec po Uredbi o določitvi cen energije (to pomeni, da vaša predvidena povprečna letna poraba zemeljskega plina presega 100.000 kWh oziroma je vaša skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest električne energije večja od 86 kW, ob upoštevanju, da vam je bilo soglasje za priključitev izdano do 21. 7. 2022),
 • na dan oddaje vloge nad njim ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter nima neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 1000 evrov ali več,
 • nabavlja električno energijo in zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
 • ni zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ceno svojih storitev oziroma produktov dvignil za več kot 10 odstotkov in
 • zanj ne veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Pomoč v obliki nepovratnih sredstev se bo dodelila za obdobje od 1. junija 2022 do 1. decembra 2022.

Do kakšne višine denarne pomoči ste upravičeni?

Upravičeni boste lahko do pomoči za stroške energentov (električna energija in zemeljski plin) za vsak posamezni mesec upravičenega obdobja (torej za mesec junij, julij, avgust, september, oktober, november in december).

Državo lahko zaprosite za povrnitev 50 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec ( t.i. enostavna pomoč) ali 30 odstotkov upravičenih stroškov energentov za posamezni mesec (t.i. posebna pomoč). Za katero vrsto pomoči boste zaprosili, bo odvisno od preračuna vaših upravičenih stroškov.

V okviru enostavne pomoči lahko iz tega naslova pridobite sredstva le do višine 500.000 evrov. To pomeni, da čeprav bi bili upravičeni do povračila 1.000.000 evrov (50% od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov), boste lahko prejeli le 500.000 evrov.

V okviru t.i. posebne pomoči pa lahko pridobite pomoč v višini do 2.000.000 evrov. Če bi bili vaši skupni upravičeni stroški 2.000.000, bi prejeli 600.000 evrov pomoči (30% od 2.000.000 evrov upravičenih stroškov). Omejitev za vloge v okviru posebne pomoči je, da količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov vaše porabe za enako obdobje v letu 2021.

Pomembno! Upravičeni boste do seštevkov vseh zneskov višin mesečnih pomoči v upravičenem obdobju, torej zneskov za vsak posamezen mesec za strošek električne energije in vsak posamezen mesec za strošek zemeljskega plina. 

Upravičeni strošek za posamezni mesec se izračuna po spodnji formuli:

Upravičeni strošek posameznega meseca = (p) – p(ref) x 2) x q

q = porabljena količina (število enot) električne energije oziroma zemeljskega plina (v MWh)

p = plačana cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina (v evrih/MWh), ki ne vključuje davkov in omrežnin ter drugih dajatev.

p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev

Pomembno! Za izračun upravičenega stroška morate uporabiti samo ceno električne energije oziroma zemeljskega plina brez omrežnin in drugih dajatev ter stroška DDV.

Primer:

Društvo je na podlagi računov za električno energijo v letu 2021 izračunalo, da je imel povprečno ceno električne energije v letu 2021, 60 evrov/MWh. Na položnici elektro distributerja izhaja, da je bila cena električne energije v juniju 2022 za MWH 150 evrov. V juniju je društvo porabilo 500 MWh električne energije.

Upravičen strošek = (150 – (60x2)) x 500 = 1500 evrov.

V primeru, da društvo zaprosi za t.i. enostavno pomoč, mu za mesec junij pripada višina pomoči v  znesku 750 evrov (50% x 1500 evrov).

Kje lahko vložite vlogo?

Vlogo za pomoč bo potrebno vložiti elektronsko, preko posebne aplikacije, pri Javni agenciji RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

Vloge trenutno še ni mogoče oddati, oddali jo boste lahko šele 1. 11. 2022 od 12. 00 ure dalje. Rok za oddajo vloge je 15. november 2022.

Pomembno! Vlogo bo moral digitalno podpisati zakoniti zastopnik društva ali zavoda (predsednik društva ali direktor zavoda), zato vam svetujemo, da v primeru, da zakoniti zastopnik kvalificiranega digitalnega potrdila še nima, da si ga uredi. Vloge ne bo mogoče podpisati po pooblaščencu.

Pri izpolnjevanju vloge v aplikaciji boste potrebovali naslednje podatke:

 • cene električne energije, ki ste jo plačali, za vse mesece v letu 2021
 • cene zemeljskega plina, ki ste ga plačali, za vse mesece v letu 2021
 • dejanske cene in količine električne energije za mesece od junija 2022 do septembra 2022
 • ocenjene cene in količine električne energije za mesece od oktobra 2022 do decembra 2022
 • dejanske cene in količine zemeljskega plina za mesece od junija 2022 do septembra 2022
 • ocenjene cene in količine zemeljskega plina za mesece od oktobra 2022 do decembra 2022

Aplikacija bo glede na vpisane podatke avtomatično preračunala povečanje cen za posamezni mesec glede na vaše povprečje cen v letu 2021.

V primeru, da boste uveljavljali t.i. posebno pomoč, boste morali vlogi za izplačilo pomoči predložiti tudi račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun upravičenih stroškov.

Pomembno! Uveljavljate lahko le eno izmed vrst pomoči. Zato vam svetujemo, da pred oddajo vlogo preračunate znesek upravičenih stroškov oziroma upravičeno višino pomoči.

Kdaj lahko pričakujete prvo izplačilo?

Prvo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od junija 2022 do septembra 2022 bo do 31. decembra 2022.

Drugo izplačilo sredstev pomoči za obdobje od oktobra 2022 do decembra 2022 bo do 15. marca 2023.

Obveznosti društva ali zavoda ob prejemu pomoči

Za izračun upravičenih stroškov boste morali naknadno, do 31. januarja 2023, v aplikacijo vnesti še dejanske podatke o ceni in porabljeni količini za tiste mesece, ki ste jih ob oddaji vloge le ocenili.

Za namen preverjanja boste morali na zahtevo Spirit Slovenija ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predložiti podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter se strinjati (soglasje boste podali v vlogi), da se za namene nadzora pridobijo in preverijo vaši podatki o dobavljenih količinah in cenah električne energije in zemeljskega plina pri operaterjih in dobaviteljih.

V primeru, da vam je bila pomoč odobrena in izplačana, naknadno pa boste ugotovili, da do pomoči niste upravičeni, ker ne izpolnjujete pogojev oziroma vam je bila, glede  na dejanske nastale stroške, izplačana previsoka pomoč, morate o tem takoj oziroma najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti Spirit Slovenija.

Prav tako ne smete v primeru odobrene pomoči poslovodstvu izplačati dela plače za poslovno uspešnost. Ta prepoved ne velja za izplačilo poslovne uspešnosti delavcem.

Nadzor nad pravilnostjo podatkov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo preverjalo  pravilnost in verodostojnost podatkov v vlogi. Upravičence, ki bodo zaprosili za t.i. enostavno pomoč, bo preverjalo na podlagi vzorca, kar pomeni, da ne bo preverilo vseh vlog upravičencev. Upravičenci, ki bodo zaprosili za t.i. posebno pomoč, bodo preverjeni vsi.

(3.10.2022) Objavljen je seznam upravičencev do donacij za leto 2022

Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Na seznamu so vse nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5.999 nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Vlada RS je 30. septembra objavila Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022. Na seznamu so vse nevladne organizacije, ki so do 31. decembra 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu vpisane do 30. junija 2022. Na seznamu je 5.999 nevladnih organizacij.

Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite (pišite nam na info@cnvos.si).

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine za leto 2022 upošteval zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. decembra 2022. To pomeni, da imate do 31. decembra 2022 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, naj vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

 •     Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1%). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.
 •     Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
 •     preko obrazca na CNVOS aplikaciji 1% dohodnine. Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša naša aplikacija 1 % dohodnine. (aplikacija bo posodobljena tekom tega tedna)

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2022 bo prvič izveden v septembru 2023. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra 2023.

(3.10.2022) Predstavitev kandidatov za predsednika republike nevladnim organizacijam

Ker so se nekateri kandidati za predsednika republike obrnili na CNVOS z željo po srečanju in predstavitvi svojih kandidatur nevladnim organizacijam, bodo v CNVOS v skladu s svojo politiko promoviranja aktivne civilne družbe v prihodnjih tednih organizirali srečanja z vsemi kandidati, ki bodo to želeli.
Celotna novica...

Ker so se nekateri kandidati za predsednika republike obrnili na CNVOS z željo po srečanju in predstavitvi svojih kandidatur nevladnim organizacijam, bodo v CNVOS v skladu s svojo politiko promoviranja aktivne civilne družbe v prihodnjih tednih organizirali srečanja z vsemi kandidati, ki bodo to želeli.

O srečanjih bo v CNVOS obveščali na svoji spletni in Facebook strani. Srečanja bodo potekala v Ljubljani.

Prvo je na vrsti srečanje z dr. Milanom Brglezom, ki bo v četrtek, 6. 10. 2022, ob 9. uri v Kavarni Slamič, Kersnikova ulica 1. Prijave zbirajo do srede, 5. oktobra, na tej povezavi.

 

(22.9.2022) Šola za župane

Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinske svetnike na lokalnih volitvah 2022 in vsem nevladnim organizacijam v regiji. V sodelovanju 12 regijskih stičišč bo Šola za župane v mesecu oktobru potekala po vsej Sloveniji.
Celotna novica...

Pobuda Šola za župane je namenjena vsem kandidatkam in kandidatom za županska mesta in občinske svetnike na lokalnih volitvah 2022 in vsem nevladnim organizacijam v regiji. V sodelovanju 12 regijskih stičišč bo Šola za župane v mesecu oktobru potekala po vsej Sloveniji.

Želimo si, da bi vsaka kandidatka oz. kandidat v sodelovanju prepoznal/a koristi za svoj cilj - pomagati izboljšati življenje ljudi v svoji občini.

V Šoli za župane si želimo predvsem sodelovanja med kandidati in nevladnimi organizacijami. S tem pa aktiviranje prebivalcev pri oblikovanju skupnosti, kot si jih želimo. S šolo za župane želimo spodbuditi volilce, da izberejo programe, ki so najboljša kombinacija za skupnost in okolje.

Kot predstavnike društev, zavodov in drugih nevladnih organizacij vas vabimo, da nam pomagate oblikovati vsebino Šole za župane oziroma nam poveste, kaj vi od lokalnih oblasti pričakujete. V ta namen smo pripravili anketo Za NVO: https://forms.gle/5MuFfVATVHeABoAG6

V naši regiji bo Šola za župane potekala 19. in 20. oktobra v Cerknici in Pivki. O podrobnostih poteka boste obveščeni naknadno.

(21.9.2022) Prenovljena knjigovodska kartica

eKartica je elektronska knjigovodska kartica, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Od septembra 2022 so na voljo nove funkcionalnosti.
Celotna novica...

eKartica je elektronska knjigovodska kartica, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Od septembra 2022 so na voljo nove funkcionalnosti.

eKartica sedaj omogoča tudi:

 •     takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta,
 •     omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta,
 •     ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan vpogleda,
 •     prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«),
 •     filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah,
 •     iskanje podatkov o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa.

Davčnim zavezancem je dostopna preko eDavkov.

 

 

(19.9.2022) FURS bo opravljal nadzore nad vračanjem sredstev

Nevladne organizacije, ki ste prejele sredstva na podlagi protikoronske interventne zakonodaje (PKP ukrepi) in ste kasneje ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za prejem teh sredstev (npr. ob pripravi letnih poročil ste ugotovili, da je bil upad prihodkov manjši), lahko še do 10. oktobra 2022 na FURS oddate Izjavo o vračilu upravičenj.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste prejele sredstva na podlagi protikoronske interventne zakonodaje (PKP ukrepi) in ste kasneje ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev za prejem teh sredstev (npr. ob pripravi letnih poročil ste ugotovili, da je bil upad prihodkov manjši), lahko še do 10. oktobra 2022 na FURS oddate Izjavo o vračilu upravičenj.

Izjavo o vračilu upravičenj je potrebno oddati prek sistema eDavkov. Izjavo je bilo treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej), a je FURS sedaj ta rok podaljšal, in sicer do 10. oktobra 2022. V primeru neupravičenosti prejetih sredstev vam bo FURS izdal odločbo za vračilo prejetih upravičenj. Sredstva (brez obresti) boste morali vrniti v roku 30 dneh.

V primeru, da vam bo z odločbo naloženo vračilo neupravičenih sredstev, lahko zaprosite tudi za obročno vračilo.

 

(19.9.2022) Postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke

Razpisan je postopek izbora enega (1) predstavnika oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavnika) nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Rok za prijavo je 5. 10. 2022 ob 15:00.
Celotna novica...

Razpisan je postopek izbora enega (1) predstavnika oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavnika) nevladnih organizacij v Komisiji za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke. Rok za prijavo je 5. 10. 2022 ob 15:00.

Omenjena komisija obravnava pritožbe zoper delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in lahko obravnava tudi druge primere uporabe prisilnih sredstev v postopkih Medobčinskega inšpektorata in redarstva, kadar oceni, da je to potrebno (četrti odstavek 17. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidatke oziroma kandidate (v nadaljevanju: kandidate). Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

    19. 9. 2022 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
    5. 10. 2022 do 15:00 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
    10. 10. 2022 do 15:00 – rok za dopolnitev prijav
    11. 10. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
    11. 10. 2022 – objava seznama upravičencev in kandidatov
    19. 10. 2022 ob 11:00 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
    20. 10. 2022 – začetek volitev (pogojno)
    25. 10. 2022 do 15:00 – zaključek volitev (pogojno)
    26. 10. 2022 ob 11:00 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Prijave pošljite:

 •     po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 •     po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. 10. 2022 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam v CNVOS na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti info@cnvos.si. 

(19.9.2022) Primorsko-notranjska regija peta regija v državi po številu prostovoljcev!

Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin. Vsem 41 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.
Celotna novica...

Prostovoljci so močno vezivo naših lokalnih skupnosti. Za sistematično spodbujanje prostovoljstva in zagotavljanje podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanje pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin smo na Slovesni dan prostovoljstva, 24. maja 2022, naziv Prostovoljstvu prijazna občina ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin. Vsem 41 občinam, prejemnicam naziva, iskreno čestitamo! Želimo si, da dobre prakse spodbujanja prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo ter jih ponesejo tudi med druge slovenske občine.

Komisija pa se je letos po prebiranju prijav in spremljanju dela občin prvič od l. 2014, ko se naziv podeljuje, odločila, da podeli še posebna priznanja 7 občinam za večletno spodbujanje prostovoljstva, neomajno podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti.

Posebna priznanja za večletno spodbujanje prostovoljstva, neomajno podporo delovanju prostovoljskih organizacij in izjemen posluh za pomen solidarnosti v skupnosti prejmejo Mestna občina Kranj, Mestna občina Velenje, Občina Črna na Koroškem, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Postojna in Občina Žalec.

 

(16.9.2022) Prostovoljci v letu 2021 opravili več kot 9,5 milijona ur prostovoljskega dela

lada RS se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021. Podatki kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo več kot devet milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 97 milijonov evrov.
Celotna novica...

lada RS se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021. Podatki kažejo, da slovenski prostovoljci, ki delujejo v okviru prostovoljskih organizacij in javnih zavodov, opravijo več kot devet milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 97 milijonov evrov.

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2021 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 2.232 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, od tega je oddalo poročilo 2.003 prostovoljskih organizacij in 229 organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 188.520, opravili pa so 9.503.591 ur prostovoljskega dela.

Skupno poročilo o prostovoljstvu je tako že enajsto po vrsti, vsako leto ga pripravi Ministrstvo za javno upravo.

Vsa dosedanja poročila so dostopna tukaj.

(13.9.2022) Sprehod za spomin

Zavod Rihtarjeva domačija v soboto, 17. septembra 2022 ob 10. uri, vljudno vabi na Sprehod za spomin.
Celotna novica...

Zavod Rihtarjeva domačija v soboto, 17. septembra 2022 ob 10. uri, vljudno vabi na Sprehod za spomin.

September je svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, v katerem si Spominčica, Slovensko združenje za pomoč pri demenci, in druge organizacije po svetu aktivno prizadevajo širiti informacije in ozaveščati o demenci.

Zavod Rihtarjeva domačija se letos kampanji tretjič pridružuje s Sprehodom za spomin.

Slogan letošnjega leta je: "Skupaj lahko naredimo več."

Na Sprehodu za spomin se bomo podali po gozdni cesti prek Rihtarjeve gmajne in Žleba  do Rihtarjeve domačije. Za nezahteven sprehod (4 km v obe smeri) bomo porabili dobro uro in pol. Sprehod bo v vsakem vremenu. Na Rihtarjevi domačiji si bomo ogledali tudi na novo urejen Rihtarjev skedenj in se v sproščenem klepetu nekoliko zadržali.

Zbirno mesto: javno parkirišče pred Rihtarjevo domačijo, Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu. Začetek sprehoda ob 10.00 uri. Predviden zaključek ob 12.30.

Na sprehod se je potrebno prijaviti do petka, 16. septembra 2022 na info@rihtarjeva-domacija.si. Pri prijavi navedite ime in priimek ter vaš kontakt.

Priporočamo obutev in obleko primerno vremenski napovedi.

Rihtarjeva domačija v Babnem Polju je demenci prijazna točka. S svojo udeležbo in sodelovanjem boste podprli ADI (Alzheimer's Disease International) prizadevanja za boljšo ozaveščenost in prepoznavanje demence tudi v Sloveniji.

(13.9.2022) Sprejeta je Strategija starosti prijazne Občine Pivka

činski svet Občine Pivka je na svoji zadnji seji, v četrtek 8.septembra 2022, sprejel Strategijo starosti prijazne Občine Pivka. Strategija je plod dela Lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine in strokovne podpore Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.
Celotna novica...

činski svet Občine Pivka je na svoji zadnji seji, v četrtek 8.septembra 2022, sprejel Strategijo starosti prijazne Občine Pivka. Strategija je plod dela Lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine in strokovne podpore Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Občina Pivka je oktobra 2018 sprejela sklep o vključitvi Občine Pivka v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin ter se s tem odločila, da v naslednjih letih posveti prednostno pozornost urejanju sodobne dolgotrajne oskrbe ter z njo neločljivo povezanima področjema zdravega staranja in krepitve nove solidarnosti med generacijami v času staranja prebivalstva. Razlog so splošni demografski trendi v svetu in v Sloveniji – prebivalstvo se stara, v naslednjih letih pa se bo število starejših še skokovito povečalo.

V okviru iskanja rešitve za lokalni dom za starejše, se je občina Pivka priključila projektu Grozd majhnih domov; v okviru katerega občina poskrbi za vse svoje starajoče se prebivalce, torej ne le za osebe v domskem bivanju. Tako smo se v letu 2019 vključili v program Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta in občine, ki ga koordinira Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

V Strategiji Starosti prijazne občine Pivka je začrtana smer razvoja starejšim ljudem, družinam in vsem generacijam prijazne občine ter razvijanja sodobnih skupnostnih programov za to področje. Je podlaga za načrtovanje posameznih akcij v kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni perspektivi, osnova za črpanje domačih in evropskih sredstev za investicije, osnova za vzpostavljanje potrebnih struktur za zdravo staranje, integrirano dolgotrajno oskrbo v skupnosti in krepitev solidarnega sožitja v njej.

Poleg strategije je kot osnova in izhodišče za delo nastala še  Študija za področje staranja in sožitja med generacijami v občini Pivka in Letni delovni načrt za leto 2023.

V lokalni akcijski skupini so sodelovali predstavniki vseh organizacij, ki delujejo na področju staranja v občini, občinski svetniki, občinska uprava, zainteresirani občani pa tudi osebno. Odzvalo se je preko dvajset občanov – štirje občinski svetniki, trije predstavniki občinske uprave, štirinajst predstavnikov lokalnih zavodov, društev in organizacij (Zdravstveni dom Postojna – Patronažna služba, Župnijska Karitas Pivka, Medžupnijska Karitas Zagorje in Trnje, Krajevna organizacija Rdečega križa Pivka, Župnijski urad Pivka, Kulturno društvo Juršče, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, OŠ Pivka – enota vrtec, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje, oskrba na domu CSD Postojna, Društvo upokojencev Pivka, Društvo Hospic in koordinator programa Sopotnik in koordinator projekta občina prijazna mladim ter posamezni občani, ki aktivno sodelujejo na lokalni ravni.

(12.9.2022) Vabilo k objavi informacij in vabil k vpisu novih članov - Občina Postojna

Občina Postojna poziva k objavi vabil k vpisu novih članov.
Celotna novica...

Občina Postojna poziva k objavi vabil k vpisu novih članov.

Vse zainteresirane izvajalce športnih, kulturnih in drugih aktivnosti vabijo, da pošljejo svoje vabilo k vpisu novih članov na elektronski naslov: obcina@postojna.si za objavo na spletni strani Občine Postojna ali v glasilu Prepih.

(8.9.2022) Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2021

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2021. V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2022.
Celotna novica...

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2021. V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2022.

Lani je bilo donacij manj, 510.868 zavezancev je del dohodnine za donacije namenilo 5.544 različnim upravičencem (nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim), v skupnem znesku 10.716.366,97 evrov.

Podatki temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, zato je pri izplačilu potrebno upoštevati, da morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij.

(5.9.2022) Zvišan je neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano

Zaradi zvišanja cen hrane je Vlada RS 30. avgusta 2022 za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom. Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se uporablja od 1. septembra dalje.
Celotna novica...

Zaradi zvišanja cen hrane je Vlada RS 30. avgusta 2022 za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom. Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se uporablja od 1. septembra dalje.

Najvišji neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane po novem znaša 7,96 evra na dan. Če delavec dela 10 ali več ur, pa se višina neobdavčenega nadomestila zvišuje na 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu, ki je bila opravljena po prvih osmih urah prisotnosti na delu.

Nova ureditev ne pomeni, da morajo delodajalci nadomestilo za hrano nujno povišati. Pomeni zgolj, da nadomestilo lahko povišajo, ne da bi se ga vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Že s 1. julijem je začelo veljati zvišanje meje za neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo z 0,18 evra na 0,21 evra na kilometer, in za neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju z 0,37 evra na 0,43 evra na kilometer.

(5.9.2022) Kako ohraniti znanje zaposlenih, ki zapuščajo organizacijo?

Ko zaposleni zapustijo organizacijo – bodisi zaradi odpovedi bodisi zaradi upokojitve ali drugih razlogov – izgubite mnogo več kot le njihove sposobnosti in strokovnost. Vsak zaposleni prispeva organizaciji tudi svoje lastno znanje. Sam Ursu, samostojni novinar, ki v prostem času dela tudi za Združene narode, je za portal Developmentaid.org pripravil praktične napotke, kako ob odhodu zaposlenih zadržati čim več njihovega znanja.
Celotna novica...

Ko zaposleni zapustijo organizacijo – bodisi zaradi odpovedi bodisi zaradi upokojitve ali drugih razlogov – izgubite mnogo več kot le njihove sposobnosti in strokovnost. Vsak zaposleni prispeva organizaciji tudi svoje lastno znanje. Sam Ursu, samostojni novinar, ki v prostem času dela tudi za Združene narode, je za portal Developmentaid.org pripravil praktične napotke, kako ob odhodu zaposlenih zadržati čim več njihovega znanja.

1. Uvedite mentorski program

Eden najboljših načinov za ohranitev znanja, pomembnega za organizacijo, je vzpostavitev mentorskega programa. Povezovanje bolj izkušenih zaposlenih z manj izkušenimi in na novo zaposlenimi ni le odličen način za uvajanje novih sodelavcev, temveč tudi dobra priložnost za ustvarjanje občutka povezanosti na vseh ravneh organizacije. S pomočjo mentorskih programov bodo najbolj izkušeni zaposleni svoje znanje neposredno prenesli na mlajše generacije.

2. Razvijte t. i. strategijo ločitve

Ko zaposleni oznani, da bo zapustil organizacijo, izkoristite to priložnost, da se iz nje čim več naučite. Oblikujte »strategijo ločitve«: pripravite vprašalnike za zaposlene, ki odhajajo, in z njimi opravite poglobljene razgovore o delovnih procesih. Prepogosto se namreč zgodi, da najstarejši in najbolj izkušeni zaposleni organizacijo zapustijo, ne da bi organizaciji predali informacije o znanju, ki so ga pridobili v času zaposlitve.

3. Ohranjanje znanja naj bo sistematiziran proces

V trenutku, ko zaposleni oznani, da bo zapustil ekipo, bi morala organizacija že vedeti, kaj zaposleni zna, in imeti pripravljene ukrepe za ohranitev tega znanja.

Ena najboljših metod za zaščito znanja je razvoj postopka za ugotavljanje, kaj vaši zaposleni znajo. Pozorni bodite na več vrst znanja:

    Kako izvajati določene naloge?
    Kako stvari delujejo znotraj vaše organizacije? Kdo je pristojen za kaj, na koga se lahko obrneš, ko potrebuješ določene informacije, kdo ti lahko priskoči na pomoč?
    Kakšni so odnosi in delovni procesi z zunanjimi »partnerji«, na primer z oblikovalci, honorarnimi sodelavci, prostovoljci, novinarji?

Bodite proaktivni in začnite beležiti vsa znanja, ki jih imajo vaši zaposleni, ter razvijte postopke, s katerimi boste to znanje ocenjevali in merili. To vam bo pomagalo ohraniti znanje, ko bodo zaposleni zapustili podjetje, hkrati pa bam bo pomagalo prepoznati morebitne vrzeli v znanju pri vaših obstoječih zaposlenih.

4. Ocenite tveganje izgube znanja

Ne glede na to, kako zelo so zaposleni predani organizaciji – sčasoma jo bodo vsi na tak ali drugačen način zapustili. Zato je nujno, da redno ocenjujete tveganje izgube znanja, ki se bo zgodila z odhodom zaposlenih. Tako boste že vnaprej vedeli, kaj je ogroženo, ko posameznik zapusti organizacijo.

Ocene tveganja lahko zajemajo kategorije, kot je težavnost iskanja nadomestnega zaposlenega (kako težko ali dolgotrajno bo poiskati in usposobiti novo osebo, ki bo nadomestila odhajajočega delavca na njegovem položaju), pa tudi verjetnost, da bo zaposleni podal odpoved ali pa se upokojil.

Ocene tveganja za posamezne zaposlene vam bodo pomagale razumeti, katere vrste znanja so najbolj »ogrožene«. To vam bo prišlo prav pri pripravi strategij za ohranjanje tega znanja.

5. Ustvarite zbirko podatkov o znanju zaposlenih

Organizacije pogosto shranjujejo delo svojih zaposlenih, vendar je to razpršeno v različnih datotekah in oblikah, vključno z letnimi ocenami in poročili.

Najboljši način za zaščito znanja vaše organizacije je shranjevanje, vzdrževanje in upravljanje samostojne baze znanja oz. podatkov. Priporočamo vam, da na enem mestu shranite vse svoje ocene tveganja izgube znanja (gl. točko 4), podatke in vprašalnike za zaposlene, ki zapuščajo organizacijo (gl. točko 2).

6. Delite primere najboljših praks in spoznanja

Znanja, pomembnega za organizacijo, ne pridobivajte le takrat, ko zaposleni odide iz organizacije. Eden najboljših načinov za zaščito znanja je deljenje »najboljših praks« v organizaciji.

Ne glede na to, ali boste v organizaciji to počeli enkrat na mesec, enkrat na leto ali kot redni del mentorskega procesa, bi se morali vsi izkušeni zaposleni držati formalnih postopkov za izmenjavo svojih izkušenj (kaj smo se v določenih situacijah naučili?) in najboljših praks s svojimi sodelavci. To lahko počnete na skupnih sestankih ali v paru, dobro pa je, da prav vsak uspeh svoje organizacije dokumentirate, in če je to mogoče, o poti do uspeha informirate tudi ostale sodelavce.

7. Dokumentirajte sproti

Dlje, kot obstaja organizacija, težje se zdi ohranjati znanje o tem, kako ste dosegli pretekle uspehe in kaj ste se ob tem naučili.

Eden najlažjih načinov za ohranitev znanja, pomembnega za vašo organizacijo, je, da dokumentirate čim več. Beleženje korakov, ki so privedli do sprejema neke odločitve, je enako pomembno kot dokumentiranje rezultatov te odločitve. To bo bodočim zaposlenim pomagalo razumeti tako zgodovino organizacije, pa tudi, kako delujete in kdo je bil odgovoren za najpomembnejše odločitve.

Seveda ni mogoče zabeležiti in dokumentirati prav vsega, vendar poskusite vzpostaviti ustaljen postopek za beleženje zamisli in zapisov, pomembnih za delovanje vaše organizacije.

DevelopmentAid za učinkovito organizacijo dela in upravljanje projektov priporoča svojo lastno aplikacijo, Tenderwell. Gre za aplikacijo, zasnovano za racionalizacijo procesov, ki podjetjem in organizacijam omogoča učinkovito shranjevanje in upravljanje podatkov, hkrati pa olajša komunikacijo v organizaciji. Več si lahko preberete na Tenderwell.App.

(26.8.2022) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022

Urad za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.
Celotna novica...

Urad za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.

rste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:

 •     Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
 •     Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
 •     Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z  ZJIMS.

Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe.

(18.8.2022) Uvaja se elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

S 1. septembrom 2022 se ukinja papirnati obrazec ER-8, ki je služil prijavi nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo (IRSD) ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Postopek prijave bo odslej potekal elektronsko preko portala SPOT.
Celotna novica...

S 1. septembrom 2022 se ukinja papirnati obrazec ER-8, ki je služil prijavi nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo (IRSD) ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Postopek prijave bo odslej potekal elektronsko preko portala SPOT.

Delodajalci boste morali na portalu izpolniti podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta hkrati prejela ZZZS in IRSD. Te podatke bo preko informacijskega sistema ZZZS prejel tudi splošni izbrani osebni zdravnik zavarovanca, ki bo na podlagi vpisanih podatkov in svoje ocene izpolnil še podatke zdravstvenega dela obrazca. Zdravstveni podatki iz obrazca bodo preko informacijskega sistema dostopni ZZZS, ne pa tudi delodajalcem.

(16.8.2022) Znani so predstavniki NVO v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

Zaključil se je postopek izbora desetih predstavnikov NVO v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za predstavnike so imenovani Aljoša Petek, Senka Šifkovič, dr. Mihael Jožef Toman, Tomaž Gorenc, Damjan Vinko, mag. Tina Mikuš, Maja Simoneti, Kaja Lipnik Vehovar, Jaka Kranjc in Barbara Kvac.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora desetih predstavnikov NVO v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za predstavnike so imenovani Aljoša Petek, Senka Šifkovič, dr. Mihael Jožef Toman, Tomaž Gorenc, Damjan Vinko, mag. Tina Mikuš, Maja Simoneti, Kaja Lipnik Vehovar, Jaka Kranjc in Barbara Kvac.

Zaključil se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO.

Za predstavnike so imenovani: na področju pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora Aljoša Petek, na področju podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora Senka Šifkovič, na področju vode dr. Mihael Jožef Toman, na področju varstva okolja Tomaž Gorenc, na področju biotska raznovrstnost Damjan Vinko, na področju zavarovana območja mag. Tina Mikuš, na področju urejanje prostora Maja Simoneti, na področju graditev Kaja Lipnik Vehovar, na področju krožno gospodarstvo Jaka Kranjc in na področju podnebne spremembe Barbara Kvac.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 32 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku na različnih področjih in 29 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Ker je bil Aljoša Petek edini kandidat na področju pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora, je bil v Svet kot predstavnik NVO imenovan na podlagi neposrednega imenovanja. 8. 8. 2022 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah so najvišje število glasov po področjih prejeli Senka Šifkovič, dr. Mihael Jožef Toman, Tomaž Gorenc, Damjan Vinko, mag. Tina Mikuš, Maja Simoneti, Kaja Lipnik Vehovar, Jaka Kranjc in Barbara Kvac, ki so bili imenovani za predstavnike NVO na teh področjih.

(12.8.2022) Odpravljeni posebni pogoji za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Državni zbor je 3. avgusta 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo stopil v veljavo 18. avgusta 2022. Zakon med drugim odpravlja posebne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave.
Celotna novica...

Državni zbor je 3. avgusta 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo stopil v veljavo 18. avgusta 2022. Zakon med drugim odpravlja posebne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Skladno z novo ureditvijo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave tako od 18. avgusta 2022 ne bo več potrebno izkazovati strogih posebnih pogojev, temveč samo splošne pogoje iz Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in kriterije, ki jih določa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Društvom za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave ni več treba dokazovati, da imajo 50 aktivnih članov; zavodom, da imajo v tekočem in zadnjih dveh letih zaposleni najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata šesto stopnjo izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave; za ustanove pa ni več pogoj, da imajo v tekočem in zadnjih dveh koledarskih letih vsaj 10.000 EUR premoženja v vsakem letu.

Spremenjen člen tudi znova jasno določa pravico nevladnih organizacij v javnem interesu na področju ohranjanja narave, da zastopajo interese ohranjanja narave s sodelovanjem v vseh upravnih in sodnih postopkih.

 

 

(3.8.2022) Tudi Boreo na srečanju predsednika vlade z nevladnimi organizacijami

Srečanja predstavnikov vlade in nevladnih organizacij, namenjenega okrepitvi sodelovanja z ministrstvi, smo se v petek, 29. julija 2022, udeležili tudi predstavniki 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, med njimi tudi Boreo, regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije.
Celotna novica...

Srečanja predstavnikov vlade in nevladnih organizacij, namenjenega okrepitvi sodelovanja z ministrstvi, smo se v petek, 29. julija 2022, udeležili tudi predstavniki 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, med njimi tudi Boreo, regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije.

Predsedniku Vlade smo predstavili mrežo zaNVO, ki jo sestavlja 12 regionalnih stičišč in predstavljajo podporo nevladnim organizacijam v lokalnem in regionalnem okolju.

Tako kot drugi sektorji potrebujejo in imajo svoje podporne institucije, je z vzpostavitvijo regionalnih stičišč in horizontalne mreže tudi NVO sektor dobil svoje podporno okolje za razvoj sektorja. To je prepoznal tudi zakonodajalec, ki je z Zakonom o NVO in vzpostavitvijo Sklada za NVO omogočil delovanje regionalnih stičišč in drugih podpornih projektov za razvoj in krepitev NVO.

Naši programi so usmerjeni v razvoj lokalnih NVO in kot razvojni partnerji tesno sodelujemo z ostalimi deležniki razvoja v okolju z namenom razvoja sektorja. Prepoznavamo potrebe ljudi v lokalnih skupnosti in se na njih odzivamo z razvojem novih storitev. Samo v zadnjih 3 letih smo stičišča strokovno, organizacijsko in zagovorniško okrepila več kot 150 NVO, ki so razvile več kot 100 novih storitev. Pomembno področje našega delovanja je tudi vključevanje NVO in civilne družbe v pripravo in izvajanje lokalnih politik, še posebej izpostavljamo podporo občinam pri uvajanju participativnih proračunov kot pomembnega mehanizma sodelovanja občank in občanov pri razvoju lokalnih skupnosti. Za doseganje dobrih razvojnih rezultatov je pomembno medsektorsko povezovanje in sodelovanje, zato smo regionalna stičišča promotor in koordinator številnih skupnih akcij.

Predstavili smo tudi nekaj predlogov za izboljšanje delovanja NVO.

Predlogi so se navezovali na naslednja področja:

 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in nujnost spremembe pogojev brezplačnega najema prostorov za nevladne organizacije

Poleg javnega financiranja projektov in programov nevladnih organizacij s strani države in občin je pomembna oblika podpore tudi možnost brezplačnega najema prostorov. Pri tem pa predvsem občine v obstoječem Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti trčijo ob omejitve. Zakon določa omejitev trajanja brezplačnega najema do 5 let z možnostjo petletnega podaljšanja ter obvezen pogoj statusa v javnem interesu, ki daje NVO pravico do brezplačnega najema.

Predlagamo spremembo zakona z rešitvami, ki bodo samoupravnim lokalnim skupnostim omogočile bolj fleksibilno odločanje o načinu rabe svojega stvarnega premoženja, torej omogočanje daljšega obdobja brezplačnega najemnega razmerja v prostorih, ki jih namensko določijo za delovanje NVO ter možnost presoje o delovanju nevladne organizacije v javnem interesu na lokalni ravni, saj veliko število lokalnih NVO ne izpolnjuje zahtevnih pogojev za pridobitev statusa pri pristojnih ministrstvih, v svojem okolju pa opravljajo pomembne javno koristne programe, ki jih občine potrebujejo, jih kot takšne prepoznavajo in jih želijo podpreti z možnostjo brezplačne uporabe prostorov. Ukrep, ki ga predlagamo je v interesu lokalnih samouprav, NVO ter občank in občanov, ki so koristniki programov nevladnih organizacij. Smiseln pa je tudi zato, ker se občine vse pogosteje odločajo za investicije v prenovo zgradb, z namenom  trajnejšega zagotavljanja prostorov za izvajanje javno koristnih programov brez neživljenjskih  administrativnih omejitev, ki otežujejo razvoj programov, organizacij in lokalnih skupnosti.

 • Ustanavljanje pokrajin in vključenost nevladnih organizacij v proces priprave regijske zakonodaje

V regionalnih stičiščih nevladnih organizacij pozdravljamo napore vlade za vzpostavitev pokrajin. Pri tem si želimo strokovno rešitev, ki bo politično sprejemljiva, funkcionalna in hkrati racionalna in bo prispevala k decentralizaciji države, a tudi k smiselni povezanosti območij in ne njihovi pretirani drobitvi. Regijska stičišča so bila od svoje vzpostavitve leta 2008 načrtovana kot del regijskih struktur, žal pa do vzpostavitve regij, kljub večim poskusom, ni prišlo in tako nimamo regijskega sogovornika temveč le veliko število posameznih občin in njihovih vodstev.

Ne samo nevladne podporne organizacije, tudi druge inštitucije bodo z vzpostavitvijo regij in s tem oblikovanih regijskih politik, lažje uresničevale svoja poslanstva, predvsem pa bodo z vzpostavitvijo regij, vsi razvojni partnerji v regiji lahko v večji meri delovali v smeri razvojnega povezovanja in sodelovanja.

Ker bo oblikovanje regij pomembno vplivalo tudi na delovanje in razvoj NVO in organizacij podpornega okolja, apeliramo na vključenost NVO v pripravo regijske zakonodaje.

 • Vključitev mehanizmov za zmanjševanje administrativnih ovir pri črpanju EU sredstev

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o Uspešnosti črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 ugotovilo, da je bila Republika Slovenija delno uspešna. K tej oceni gotovo prispevajo tudi administrativne ovire, postavljene s strani Republike Slovenije. Evropska komisija ponuja državam članicam širok nabor mehanizmov, ki zagotavljajo učinkovito in hitro črpanje sredstev, na državi pa je odločitev, katere mehanizme bo uporabila.

Ti mehanizmi lahko odločilno vplivajo na sodelovanje NVO pri črpanju evropskih sredstev, npr. mehanizem pavšalnega financiranja za projekte, sklad za male projekte,, predplačila, sofinanciranje lastnega deleža NVO, vzpostavitev kreditnih shem (ugodna povratna sredstva) ipd.

 • Spodbude za razvoj socialne ekonomije

Socialno podjetništvo je generator socialnih inovacij, razvoja storitev, ki jih skupnost potrebuje in zagotavljanja krepitve človeških virov, še posebej na področju zaposlovanja težje zaposljivih skupin prebivalcev. V preteklih letih se prav veliko na tem področju v smislu sistemske podpore države ni zgodilo in je razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji zastal. Socialno podjetništvo potrebuje delujoče podorno okolje, kot ga imamo za klasično podjetništvo, potrebuje spodbude za zaposlovanje in investicije v opremo. Samo s takšnim pristopom se bo lahko razvijalo v želeni smeri, ki je bila v preteklosti začrtana s strategijo in zakonom o socialnem podjetništvu ter prispevalo k blaginji in kvaliteti življenja v državi.

Zavedamo se, da je predlogov za izboljšave ogromno, vendar žal na tem srečanju vsega ni bilo možno predstaviti. V kolikor imate predlog, ki se navezuje na izboljšanje pogojev delovanja nevladnih organizacij, bodisi na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju, vas želimo slišati! Pišite nam na info@boreo.si ali nas (po avgustu in po dogovoru) obiščite v naši pisarni 108 v Velikem Otoku 44b.

(25.7.2022) Ste področna (vsebinska) mreža in želite sodelovati z ministrstvi? Dajte se na seznam!

Po prvem delovnem srečanju nekaterih področnih (vsebinskih) mrež s predsednikom vlade konec junija 2022 so ministrstva pripravila Seznam_NVO_vsebinskih mrež NVO, ki so jih identificirala na svojem področju. Ministrstvo za javno upravo je CNVOS zaprosilo, da seznam dopolni. Prosijo, da jim pri tem pomagate.
Celotna novica...

Po prvem delovnem srečanju nekaterih področnih (vsebinskih) mrež s predsednikom vlade konec junija 2022 so ministrstva pripravila Seznam_NVO_vsebinskih mrež NVO, ki so jih identificirala na svojem področju. Ministrstvo za javno upravo je CNVOS zaprosilo, da seznam dopolni. Prosijo, da jim pri tem pomagate.

Če ste področna mreža, torej če vaša organizacija združuje druge organizacije (npr. zveza društev) in se na seznamu »vašega« ministrstva ne najdete (pozor: Excel dokument ime več listov!), nam najkasneje do 8. avgusta na info@cnvos.si sporočite vaš naziv, kontaktni elektronski naslov in resorno ministrstvo.

Ministrstva so sicer na seznam, še posebej na področjih, kjer sami mreže niso identificirali, uvrstila tudi posamezne NVO, CNVOS pa išče samo vsebinske mreže in posamičnih NVO na seznam ne bomo uvrstili.

Seznam že vpisanih vsebinskih mrež najdete na povezavi:

https://www.cnvos.si/novice/3082/ste-podrocna-vsebinska-mreza-in-zelite-sodelovati-z-ministrstvi-dajte-se-na-seznam/

(18.7.2022) Ali veste, kako … predstaviti rezultate svojega dela?

Pomemben del transparentnega poročanja o delovanju nevladne organizacije poleg razkritja finančnega poslovanja predstavlja tudi predstavitev rezultatov. Kaj konkretno se je pri naši ciljni skupini spremenilo zaradi našega dela? Kaj smo dosegli? Smo koristno porabili sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev, sponzorjev, donatorjev?
Celotna novica...

Pomemben del transparentnega poročanja o delovanju nevladne organizacije poleg razkritja finančnega poslovanja predstavlja tudi predstavitev rezultatov. Kaj konkretno se je pri naši ciljni skupini spremenilo zaradi našega dela? Kaj smo dosegli? Smo koristno porabili sredstva, ki smo jih prejeli od financerjev, sponzorjev, donatorjev?

Andrew Taylor, solastnik podjetja Taylor Newberry Consulting je za kanadsko mrežo nevladnih organizacij The Ontario Nonprofit Network (ONN) pripravil šest preprostih nasvetov za prepričljivo komuniciranje o učinkih oziroma rezultatih, ki jih dosegate.

Nevladne organizacije pogosto posvečamo (pre)več pozornosti tehničnim podrobnostim evalvacij svojega dela, na primer stopnji odziva na anketni vprašalnik, količini merljivih sprememb … Redko pa se ustavimo in vprašamo: zakaj sploh izvajamo evalvacijo? Kaj bi se radi naučili iz odgovorov?

Zelo pomembno je, da pred izvedbo evalvacije dobro razmislite, kako boste oblikovali anketo. Osredotočite se na manjše število konkretnih, merljivih rezultatov, ki jih lahko nadzorujete. Izbor takšnih rezultatov je lahko izziv, še večji izziv pa predstavlja predstavitev teh rezultatov. Ali veste, kako jih učinkovito predstaviti ciljnemu občinstvu?

1. Sporočilo naj govori o vaših specifičnih dejanjih.

Mnogo ljudi težko razume kompleksna socialna vprašanja, če niso neposredno vpleteni. Nevladniki se zato pogosto znajdemo v skušnjavi, da bi splezali na vrh strehe in na ves glas kričali: »imamo problem, kateremu moramo posvetiti pozornost!«. A takšno komuniciranje žal ne prinaša želenega učinka. Ljudi bomo težko prepričali, da nas podprejo, če jim ne bomo razložili, zakaj lahko naš pristop pripomore k reševanju problema.

Ko oblikujete sporočilo, povejte, kaj je problem in razložite, zakaj je prav vaš pristop tisti, ga bo razrešil ali vsaj omilil.

Ne recite le: Nasilje nad ženskami v naši državi je v porastu. Moramo ukrepati.

Dodajte: V naši organizaciji pomagamo ženskam oblikovati načrt za varen umik iz nasilnega okolja. To je ključno, da se lahko umaknejo na varno in zaživijo življenje brez nasilja.

2. Pojasnite, zakaj je vaš načrt dober in izvedljiv.

Nekatere nevladne organizacije iščejo podporo za zamisli, ki niso bile še nikoli preizkušene, niti nimajo natančnega načrta za izvedbo. Podporo skušajo pridobiti na podlagi dobrih namenov, ne predstavijo pa argumentov, bi nakazovali, da bo njihov pristop dober. Gre za razliko med tem, da rečemo »upamo, da bomo tako pomagali …« in »pretehtali smo vse možnosti in ugotovili, da ima ta pristop dobre možnosti za uspeh.«

Ne recite: Naš program bo mladim pomagal do uspeha z uporabo družbenih omrežij.

Namesto tega recite: Imamo dolgoletne izkušnje s pomočjo brezdomni mladini, ki ji pomagamo usvojiti socialne veščine in določiti življenjske cilje. V zadnjih dveh letih smo 25 mladim narediti pomagali uresničiti cilje na področju izobraževanja, zaposlitve in družine. Vse svoje moči uperjamo v delo z mladimi, ki imajo težave z zasvojenostjo. Naš pristop z uporabo družbenih omrežij se pri mladih še posebej dobro obnese.

3. Izogibajte se izstopajočim, senzacionalnim zgodbam, ki niso jasno povezane z vašimi dosežki.

Pripovedovanje zgodb o vašem delu ter organizacijah in osebah, ki jim pomagate, je lahko izjemno privlačen način za predstavitev konkretnih rezultatov. Pazite pa, da so zgodbe, ki jih pripovedujete, jasno povezane z vašim temeljnim poslanstvom.

Če je eni od oseb, ki je vključena v vaš program pomoči, povsem nepričakovano uspelo doseči pomemben mejnik v življenju, čeprav to ni imelo neposredne zveze z vašim delom, lahko takšna zgodba vaše občinstvo le zmede. Senzacionalnost je morda pomembna za pridobivanje klikov v rumenih medijih, vaši organizaciji pa ne bo prinesla nič dobrega. Zgodbe, ki jih delite, naj raje pripovedujejo o uspehih, za katere je zaslužna vaša vsakdanja pomoč. 

Ne recite le: Eden od naših uporabnikov je dobil odlično službo prek našega partnerja, ki ga je spoznal na treningu socialnih veščin.

Recite raje: S treningi socialnih veščin pomagamo osebam s težavami v duševnem zdravju doseči življenjske cilje. Ponudimo jim pomoč, zaradi katere se približajo tem ciljem. Ponosni smo na njihove uspehe. Eden od naših uporabnikov, ki je vztrajno sledil načrtu, se je na primer celo zaposlil pri enem od naših partnerjev.

Prva različica namiguje, da se program osredotoča na to, da bi ljudje dobili zaposlitev – čeprav gre v resnici za trening socialnih veščin, namenjen osebam, ki na samostojno delo sploh še niso pripravljene. Druga različica sicer uporabi isto zgodbo, a z njo ilustrira delo, ki predstavlja samo bistvo programa.

4. Sporočila naj kažejo vašo voljo do sodelovanja in učenja.

Nekatere nevladne organizacije se obnašajo kot samotni jezdeci – kot da so edine, ki lahko razrešijo nek kompleksen problem. Pogosto namigujejo, da je edini razlog, zaradi katerega še niso rešili te težave, pomanjkanje sredstev (in pa seveda neuki financerji, ki ne razumejo, kako fantastični so njihovi načrti). Takšen način komuniciranja je precej odbijajoč in lahko potencialne partnerje odvrne od sodelovanja z vami. Prvič zato, ker sporoča, da ste za ves dosedanji uspeh na tem področju zaslužni sami, čeprav to verjetno ni res. In drugič, ker namiguje, da v svoji veličini ne potrebujete drugega mnenja in izboljšav.

Če želite ljudem pokazati, da počnete nekaj pomembnega in velikega, ob tem obvezno omenite, kako zelo cenite prispevek svojih parterjev in sodelavcev.

Ne recite: Vemo, da je naš program pravi odgovor na to vprašanje. To vemo že dolgo časa. Edini problem je, da nam še niste dali dovolj denarja, da bi lahko uresničili svoje načrte.

Namesto tega recite: To so rezultati, ki smo jih dosegli do danes. Če nam lahko pomagate pri širitvi programa, bomo lahko dosegli XY novih oseb, vključno z XY osebami iz skupine, ki je zdaj ne dosežemo. To nam bo pomagalo zapolniti praznino, ki smo jo zaznali po opravljeni raziskavi v lokalnem okolju.

5. Osredotočite se.

Najbrž ne bi zaupali trgovcu, ki bi vas prepričeval, da je njegovo čarobno čistilo enako učinkovito na kuhinjskih površinah, emajliranih loncih in svilenih bluzah. Tudi nekatere nevladne organizacije si pogosto lastijo preveč zaslug, namesto da bi se osredotočile na specifične, konkretne stvari, ki jih počnejo zares dobro. Res je, da lahko uporabniki nekega socialnovarstvenega programa dosežejo vrsto uspehov. Vendar se pri komuniciranju raje osredotočite na tri do pet konkretnih rezultatov, ki res dobro ponazarjajo vaše osnovno poslanstvo.

Ne recite: Če pogledamo seznam rezultatov, ki bi jih morali doseči, lahko ponosno rečemo, da smo dosegli prav vse!

Ne recite: Naš program pomaga beguncem tako, da jih pripravi za delo. Včasih pa jim pomaga pri tem, da se počutijo dobro v naši skupnosti. Na nek način naš vpliv čutijo tako uporabniki kot prostovoljci. Res pa je, da je vse to osnova za naše zagovorniško delo.

Raje recite: V naši organizaciji se osredotočamo na ustvarjanje pripadnosti pri beguncih. Pripadnost za nas pomeni vključenost v skupnost, dostop do pomoči in občutek povezanosti z lokalnim okoljem.

6. Povežite se s svojim občinstvom.

Se vam je že kdaj zgodilo, da vam je znanec, ki je obiskal eksotično destinacijo, rekel, da to preprosto morate doživeti? Iz tega lahko sklepate, da se je vaš prijatelj imel fantastično. Ne morete pa vedeti, ali bo ta destinacija všeč tudi vam: ali boste tam našli stvari, ki jih radi počnete in ali imate dovolj denarja za takšno potovanje, na primer.

Turistična agencija, v kateri bi potencialnim strankam dejali, da jim ne morejo niti slučajno pojasniti doživetij, ki jih ponuja neko mesto, najbrž ne bi bila zelo uspešna. Prav tako ne bi bila uspešna, če bi strankam zgolj suhoparno naštela znamenitosti mesta. Dobri trgovci vas bodo prepričali, da boste na izletu spoznali novo kulturo, pozabili na stres vsakdanjega življenja, ustvarili spomine, ki se jih boste v družini spominjali še leta. Na kratko: osredotočijo se na rezultate, ki so pomembni za vas.

Nekatere nevladne organizacije pravijo, da rezultatov, ki jih dosegajo, ne morejo zajeti z evalvacijo; da lahko o njihovi učinkovitosti presojajo samo ljudje, ki jim neposredno pomagajo. Toda organizacije, ki se niso pripravljene potruditi, da bi svoje delo opisale na razumljiv način, ki bi širšemu občinstvu pojasnil, zakaj so koristni, po navadi nimajo širokega kroga podpornikov. V svojih sporočilih se zato osredotočajte na konkretne rezultate.

Ne recite: Lahko bi vam sicer predstavili statistiko, a ta ne pove prave zgodbe o našem delu. Naši rezultati so drugačni pri vsakem uporabniku in se ves čas spreminjajo, ker se tudi uporabniki spreminjajo. Naše delo je preprosto preveč kompleksno za evalvacijo.

Recite raje: V naši organizacije delamo z zelo ranljivimi mladostniki in prav vsak od njih se srečuje s kompleksnimi in edinstvenimi izzivi. Naše delo se ves čas razvija in mladim pomagamo na različne načine. Naš fokus pa ostaja na učenju življenjskih veščin s pomočjo umetnosti. [Tukaj je nekaj informacij o rezultatih, ki smo jih dosegli.] / [Tukaj je zgodba, ki kaže, kako smo spremenili življenje nekega posameznika.] 

(5.7.2022) CNVOS so razpisali postopek izbora predstavnikov v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

CNVOS razpisujejo postopek izbora dveh stalnih predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in osmih področnih predstavnikov v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 29. 7. 2022, do 15.00.
Celotna novica...

CNVOS razpisujejo postopek izbora dveh stalnih predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in osmih področnih predstavnikov v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 29. 7. 2022, do 15.00.

Razpisujemo postopek izbora dveh stalnih predstavnic oziroma predstavnikov (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in osmih področnih predstavnikov v Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 29. 7. 2022, do 15.00.

V Svetu ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na Ministrstvu za okolje in prostor bodo:

 • en stalni predstavnik NVO za področje pravno-sistemska vprašanja s področja okolja, narave in prostora;
 • en stalni predstavnik NVO za področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje voda;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje varstvo okolja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje biotska raznovrstnost;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje zavarovana območja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje urejanje prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje graditev;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje krožno gospodarstvo;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje podnebne spremembe.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na zgoraj omenjenih področjih.

Več o razpisu najdete na povezavi.

 

(28.6.2022) Od julija sprememba davčne obravnave nekaterih povračil stroškov delavcem

Veljati je začela sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa nekatere višje zneske povračil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Spremembe se začno uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022.
Celotna novica...

Veljati je začela sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa nekatere višje zneske povračil, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Spremembe se začno uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za julij 2022.

Tako bo za povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela za mesec julij 2022 že veljalo, da se takšno povračilo ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 evra (za junij 2022 še velja 0,18 eura ) za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delavčevega običajnega prebivališča.

Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju, ko delavec uporablja svoj avto, pa se takšno povračilo ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 evrov (za povračilo stroškov za mesec junij 2022 je ta znesek 0,37 evrov) za vsak prevožen kilometer.

Vse višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

(21.6.2022) PO-stoj-na živi ulici s Tržnico NVO in športnih idej

Tudi letos vas vabimo k sodelovanju na naši Po-stoj-na živi ulici s Tržnico NVO in športnih idej.
Celotna novica...

Tudi letos vas vabimo k sodelovanju na naši Po-stoj-na živi ulici s Tržnico NVO in športnih idej.

Spet si lahko obetamo pestro tržnico z zanimivim dogajanjem, h kateremu lahko pomembno prispevate tudi vi z vašo predstavitvijo in aktivnostmi. Organizacije vabimo, da se nam pridružite in na Tržnici, ki bo potekala v nedeljo, 4. 9., od 15. ure dalje po celi Postojni, predstavite svoj program. Letos še posebej spodujamo različne aktivnosti, saj bi radi ponovno vzpostavili pisano, zabavno in aktivnosti polno Tržnico, s katero bomo privabili čimveč obiskovalcev.
Zaradi zagotovitve stojnic in prostora je prijava na dogodek obvezna. Prijave so brezplačne, sprejemamo pa jih do 31. 7. 2022.
Za več informacij nam lahko pišete na info@boreo.si ali pokličete na 041 982 781 (Tatjana) ali 040413315 (Samo)

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

(20.6.2022) Kaj mora vedeti vsak najemnik poslovnih prostorov?

Kljub temu, da je Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) prenehal veljati že pred enim letom, se ta še naprej uporablja za najemne pogodbe, ki so bile pred 19. junijem 2021 sklenjene za daljši čas. Za poslovne prostore, za katera je bila najemna pogodba sklenjena po 19. juniju 2021, pa stari zakon ne velja več. Državni zbor še ni sprejel novega zakona, ki bi urejal to področje. Dokler se to ne bo zgodilo, se za poslovni najem, tako kot za običajni najem, uporablja Obligacijski zakonik (OZ).
Celotna novica...

Kljub temu, da je Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) prenehal veljati že pred enim letom, se ta še naprej uporablja za najemne pogodbe, ki so bile pred 19. junijem 2021 sklenjene za daljši čas. Za poslovne prostore, za katera je bila najemna pogodba sklenjena po 19. juniju 2021, pa stari zakon ne velja več. Državni zbor še ni sprejel novega zakona, ki bi urejal to področje. Dokler se to ne bo zgodilo, se za poslovni najem, tako kot za običajni najem, uporablja Obligacijski zakonik (OZ).

Katere spremembe so pomembne?

Oblika pogodbe

ZPSPP je določal, da mora biti pogodba o najemu poslovnih prostorov sklenjena v pisni obliki. OZ veljavnosti najemne pogodbe ne pogojuje s kakršno koli obliko, zato je veljaven tudi ustni dogovor o najemu. Zaradi lažjega dokazovanja vsebine dogovora v prihodnosti pa še vedno priporočamo sklenitev pisne pogodbe.

Odpovedni rok

Po ZPSPP je bil odpovedni rok pri najemu poslovnih prostorov 1 leto. OZ pa določa, da – če se stranki ne dogovorita drugače, ni drugače določeno z drugim zakonom ali s krajevnimi običaji – znaša odpovedni rok 8 dni. Prav tako po OZ odpoved najema ne sme biti dana ob neprimernem času.

Sodna odpoved

Posebnost glede poslovnih najemov v primerjavi z običajnimi je po starem zakonu prav tako veljala glede sodnega odpovedovanja pogodbe. Za odpoved najemne pogodbe poslovnih prostorov namreč ni bila dovolj navadna pisna izjava, temveč je bilo treba na sodišče vložiti predlog za odpoved najemne pogodbe, sodišče pa je nato izdalo sklep, da se najemna pogodba odpove. OZ ne določa nobenih formalnih obveznosti glede odpovedi najemne pogodbe. Najemno pogodbo lahko tako odpoveste z navadno pisno izjavo, ki jo vročite nasprotni stranki.

Neplačilo najemnine

Po ZPSPP je najemodajalec lahko odpovedal pogodbo, če najemnik ni plačal najemnine v roku 2 mesecev od opozorila. Po OZ velja, da je, če najemodajalec odpoveduje pogodbo iz razloga neplačane najemnine, dodatni rok za plačilo zgolj 15 dni. Po poteku 15 dni lahko poda odpoved in začne teči odpovedni rok.

Podnajem

Po ZPSPP je veljalo, da se prostorov ne sme dajati v podnajem, razen če sta se stranki drugače dogovorili. Določbe v OZ so ravno nasprotne – če ni drugače dogovorjeno, se prostor lahko da v podnajem (če to ne pomeni škode za najemodajalca).

Molče obnovljen najem

Prejšnji zakon je določal, da se najemna pogodba, sklenjena za določen čas, šteje kot obnovljena za nedoločen čas (molče obnovljen najem), če po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, najemnik še naprej uporablja poslovni prostor, najemodajalec pa v roku 1 meseca pri pristojnem sodišču ne vloži zahteve za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora. Po OZ pa za molče obnovljen najem zadostuje, da najemnik poslovni prostor še naprej uporablja, najemodajalec pa temu ne nasprotuje.

 

 

(14.6.2022) Kako pravilno hraniti dokumentacijo?

Zakoni na različnih področjih zavezujejo nevladne organizacije k hrambi nekaterih dokumentov. Le nekatere je treba hraniti trajno. V naši pravni službi smo zbrali podatke o tem, kako hraniti dokumente, katere dokumente moramo hraniti, in kako dolgo moramo hraniti posamezne vrste dokumentov.
Celotna novica...

Zakoni na različnih področjih zavezujejo nevladne organizacije k hrambi nekaterih dokumentov. Le nekatere je treba hraniti trajno. V naši pravni službi smo zbrali podatke o tem, kako hraniti dokumente, katere dokumente moramo hraniti, in kako dolgo moramo hraniti posamezne vrste dokumentov.

Kako hraniti dokumente?

Dokumente v fizični obliki po navadi hranimo v namenskih registratorjih v omarah.

Organizacijam, katerim računovodstvo vodi zunanji izvajalec, računovodsko dokumentacijo do konca obračunskega obdobja običajno hrani računovodski servis. Po koncu obračunskega obdobja in prevzemu dokumentacije lahko to tako kot ostalo dokumentacijo hranite v prostorih organizacije ali pa uredite hrambo na drugi primerni lokaciji.

Možna je tudi elektronska hramba. Da bi bila taka hramba skladna z zakonom, mora biti tudi npr. davčnemu organu zagotovljen dostop do vse dokumentacije (v okviru zastaralnega roka), ob tem pa ne smejo nastajati neupravičeni stroški. Elektronsko arhiviranje je urejeno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Če gradivo hranimo v digitalni obliki, je treba paziti, da je pooblaščenim uporabnikom dostopno ves čas trajanja hrambe, da gradivo varujmo pred izgubo in da je ves čas hrambe možna reprodukcija gradiva ter podobno.

DOKUMENTACIJA S PODROČJA DELOVNEGA PRAVA

Na področju delovnega prava morate trajno hraniti evidenco o zaposlenih delavcih (14. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV), evidenco o stroških dela (17. člen ZEPDSV), evidenco o izrabi delovnega časa (19. člen ZEPDSV) ter dokumentacijo v zvezi z varnostjo pri delu (61. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1). Prav tako ste dolžni voditi evidenco o oblikah razreševanja nastalih kolektivnih delovnih sporov, ki vsebuje podatke o stavkah in arbitražah (20. člen ZEPDSV).

Trajno je treba hraniti tudi dokazila, ki jih je delodajalcu predložil kandidat, s katerim je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Dokazila, ki jih je predložil delodajalcu neizbran kandidat, morate hraniti 30 dni od dneva, ko je kandidat prejel obvestilo o neizbiri. Po tem roku je treba ta dokazila kandidatu na njegovo zahtevo vrniti, če gre za originalne izvode, oziroma uničiti.

Za ostalo dokumentacijo, ki nastane v izbirnem postopku in je namenjena odločanju o izbiri najprimernejšega kandidata (vabila na razgovore, objava prostega delovnega mesta, vloge neizbranih kandidatov, sklep o izbiri, pritožbe ipd.), velja, da je treba glede hrambe upoštevati zastaralne roke.

Če neizbran kandidat ne vloži pravnih sredstev zoper odločitev o izbiri, je treba dokumentacijo hraniti še 5 let od odločitve o izbiri.

Če pa neizbran kandidat meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, in v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem, morate dokumentacijo hraniti do pravnomočnosti sodbe oziroma odločbe.

EVIDENCA ČLANOV

Podatke o članih morate hraniti ves čas trajanja članstva. Društva morajo osebne podatke članov hraniti tudi po poteku članstva kot dokumentarno gradivo in poslovno dokumentacijo članstva. Čas trajanja takšne hrambe je odvisen od pravil v društvu.

Dokumentacija z osebnimi podatki članov, ki izkazujejo davčne obveznosti oziroma oprostitev davčnih obveznosti od prejete članarine (npr. pristopna izjava, dokazila o plačilu), je treba hraniti deset let od nastanka obveznosti plačila davkov oziroma prispevkov ali od izplačila.

Osebni podatki članov, ki predstavljajo dokumentarno gradivo društva, ki se nanaša na delovanje društva v javnem interesu, se trajno arhivirajo.

EVIDENCA PROSTOVOLJCEV

Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom mora voditi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela. Evidenco se vodi v elektronski ali fizični obliki tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.

Zakon o prostovoljstvu (23. člen ZProst) določa, da se podatki v evidenci hranijo 10 let od zadnjega vpisa v evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela. Listine, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani (npr. evidenca prisotnosti prostovoljca na organiziranih aktivnostih), je treba hraniti 10 let od nastanka listine.
 

POSLOVNA IN RAČUNOVODSKA DOKUMENTACIJA

Na področju računovodstva hrambo določa različna področna zakonodaja. Hramba računovodske dokumentacije je tako urejena npr. v Zakonu o računovodstvu (ZR), Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) in tudi v Slovenskih računovodskih standardih .

Roki hrambe:

 •     Trajno: letni računovodski izkazi, končni obračuni plač zaposlenih in vse, kar je povezano z obračunom plač; poslovne knjige, bilance stanja, izkazi poslovnega izida, glavna knjiga in dnevnik;
 •     10 let: poslovne knjige, kot so register osnovnih sredstev in ostale pomožne knjige za analitične evidence materialnega knjigovodstva, blagajniška knjiga itd. ter evidence, kot so knjiga izdanih računov za DDV namene, knjiga prejetih računov za DDV namene, DDV-O obračun, REK obrazci, evidence o opravljenem študentskem delu itd.;
 •     10 let: računi, v primeru da plačujete DDV po plačani realizaciji, pa tudi evidence o transakcijah in dokazila o plačilih;
 •     20 let: računi, ki se nanašajo na nepremičnine;
 •     5 let: listine, ki so podlaga končnim obračunom – npr. specifikacija;
 •     3 leta: knjigovodske listine plačilnega prometa;
 •     2 leti: prodajni in kontrolni bloki ter pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine.

Če pride do stečaja ali likvidacije, Slovenski računovodski standardi določajo posebne roke hrambe, in sicer:

 •     Trajno: letna poročila pred uvedbo postopka, otvoritvena bilanca in zaključna bilanca;
 •     5 let po koncu postopka: plačilne liste in vse, kar je povezano z obračunom plač, glavna knjiga, pomožne knjige (listine, ki pomenijo analitično evidenco blagajniške knjige, analitično evidenco osnovnih sredstev, analitično evidenco internih faktur, analitično evidenco kupcev in dobaviteljev itd.) in dnevnik;
 •     6 mesecev po koncu postopka: knjigovodske listine o plačilnem prometu, pomožni obračuni.

Pomembno: doba shranjevanja računov se računa za polna koledarska leta, tekoče leto se v dobo ne všteva. Na primer: račun ste prejeli 4. avgusta 2021, zato začne 10-letni rok teči 1. januarja 2022, poteče pa 31. decembra 2031.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Za nekatere javne razpise in pozive lahko veljajo posebni predpisi ali morebitne pogodbene obveznosti glede hrambe dokumentacije.

Za hrambo projektne dokumentacije veljajo tako roki, ki jih v razpisu določi financer, kot tudi roki, ki jih določa veljavna zakonodaja. Če financer npr. določi, da je treba določeno dokumentacijo hraniti 8 let, zakonodaja pa za iste dokumente določa rok hrambe 10 let, je treba dokumentacijo hraniti 10 let.

HRAMBA ARHIVSKEGA GRADIVA

Nevladne organizacije v javnem interesu morajo kot arhivsko gradivo hraniti kakršno koli gradivo, ki nastane pri delovanju v javnem interesu – npr. filmi, zgibanke, fotografije, zapisniki itd. Gre torej le za gradivo, ki se nanaša na delovanje v javnem interesu. To določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (50.b člen ZVDAGA).

Dokumentacija se kot arhivsko gradivo izloči na podlagi pisnih strokovnih navodil pristojnega arhiva.

(31.5.2022) Pozor, ne nasedajte direktorskim prevaram!

V CNVOS so bili pred kratkim tarče prevarantov, ki so se jih lotili s tako imenovano direktorsko prevaro. Gre za lažno predstavljanje (angleško phishing), pri katerem napadalec prepričuje žrtev, da mu mora nujno posredovati zaupne podatke ali denar. Takšne prevare tarče ponavadi prejmejo po elektronski pošti ali prek pojavnega okna. Vodja pisarne pri CNVOS je direktorsko prevaro pravočasno prepoznala. Pa vi – ali veste, kako jo prepoznati in kako ukrepati ob prejemu sumljivega elektronskega sporočila?
Celotna novica...

V CNVOS so bili pred kratkim tarče prevarantov, ki so se jih lotili s tako imenovano direktorsko prevaro. Gre za lažno predstavljanje (angleško phishing), pri katerem napadalec prepričuje žrtev, da mu mora nujno posredovati zaupne podatke ali denar. Takšne prevare tarče ponavadi prejmejo po elektronski pošti ali prek pojavnega okna. Vodja pisarne pri CNVOS je direktorsko prevaro pravočasno prepoznala. Pa vi – ali veste, kako jo prepoznati in kako ukrepati ob prejemu sumljivega elektronskega sporočila?

Kaj je direktorska prevara?

Direktorska prevara je prevara, pri kateri se spletni goljufi lažno predstavijo za direktorja organizacije in poskušajo zaposlenega zavesti k prenosu sredstev ali posredovanju zaupnih podatkov.

V večini primerov goljufi v imenu direktorja po elektronski pošti kontaktirajo računovodsko službo oziroma osebo, ki je pooblaščena za plačila, lahko pa tudi kadrovsko službo, IT oddelek, upravo ipd. To naredijo tako, da na spletnih straneh organizacije poiščejo kontaktne podatke direktorja in računovodstva oziroma vodjo pisarne.

Računovodstvu nato pošljejo elektronsko sporočilo, v katerem ponaredijo naslov pošiljatelja in se lažno predstavijo kot direktor organizacije. V sporočilu naročijo nakazilo večje vsote na bančni račun v tujini. S teh bančnih računov sredstva takoj po prejemu pošljejo naprej po drugi poti (npr. preko kanala Western Union), sled za denarjem pa se tako hitro izgubi.

Kako lahko prepoznamo direktorsko prevaro?

Pri elektronskih sporočilih bodite pozorni na nekatere tipične znake, ki so značilni za direktorsko prevaro:

 •     elektronska pošta je nepričakovana,
 •     pošiljatelj zahteva popolno zaupnost,
 •     zadeva je nujna (npr. naj bi šlo za tekoči sestanek, neporavnan račun) ali pa občutljiva (npr. davčni nadzor),
 •     zahteva je nenavadna oziroma ni skladna z običajnimi internimi postopki,
 •     sporočilo vsebuje navodilo, naj se obide običajni postopek odobritve,
 •     slabo črkovanje, slovnične napake in nenavadno oblikovani stavki (kar pa je v današnjem času vse manj pogosto).

Kaj lahko storimo, da preprečimo napad?

Za zaščito pred tem, da postanete žrtev direktorske prevare, uporabite preventivne ukrepe in z njimi seznanite svoje zaposlene, predvsem pa osebe, ki v vaši organizaciji upravljajo s financami.

Priporočamo vam, da:

 •     poskrbite za dobro ozaveščenost med zaposlenimi,
 •     opravite pregled informacij o organizaciji, ki so objavljene na spletu,
 •     omejite objavljene podatke, previdni pa bodite tudi pri družbenih omrežjih (izogibajte se izmenjavi informacij o hierarhiji, varnosti ali postopkih organizacije),
 •     redno posodobljajte tehnično varnost,
 •     z računovodstvom dogovorite ustaljen postopek naročanja izvedbe nakazil,
 •     strogo uporabljajte veljavne varnostne postopke za plačila.

Kako naj ukrepamo ob prejemu sumljivega e-sporočila?

Ob prejemu sumljivega elektronskega sporočila o nakazilu denarja svetujemo, da:

 •     natančno preverite elektronski naslov pošiljatelja (naslov je pogosto na prvi pogled zgolj zelo podoben direktorjevemu ali pa je v polju »odgovori na« oziroma »reply to« naveden še drug, neznan elektronski naslov);
 •     osebo, ki naj bi poslala to sporočilo, pokličete in preverite, ali gre za resnično navodilo;
 •     nikoli ne odpirajte sumljivih povezav ali prilog, ki ste jih prejeli po elektronski pošti.

Če prejmete prevarantsko elektronsko sporočilo, ki vsebuje podatke o bančnem računu, na katerega naj bi nakazali denar, sporočilo nemudoma posredujte na elektronski naslov SI-CERT, Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost (cert@cert.si)

Če ste takšno transakcijo opravili, o tem takoj obvestite svojo banko in zadevo prijavite na najbližji policijski enoti.


 

(31.5.2022) Preklicani so vsi protikoronski ukrepi

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 od 31. maja 2022 ne velja več. To pomeni, da so prenehali veljati še zadnji ukrepi, sprejeti z namenom preprečevanja okužb. Nošenje zaščitnih mask tako ni več obvezno niti v dejavnostih zdravstva in nastanitvah socialnega varstva. Prav tako ne veljajo več ukrepi v zvezi z razkuževanjem rok in prezračevanjem zaprtih prostorov.
Celotna novica...

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 od 31. maja 2022 ne velja več. To pomeni, da so prenehali veljati še zadnji ukrepi, sprejeti z namenom preprečevanja okužb. Nošenje zaščitnih mask tako ni več obvezno niti v dejavnostih zdravstva in nastanitvah socialnega varstva. Prav tako ne veljajo več ukrepi v zvezi z razkuževanjem rok in prezračevanjem zaprtih prostorov.

(26.5.2022) Rezultati našega razpisa Varstvo okolja

Objavljamo rezultate našega razpisa Varstvo okolja
Celotna novica...

Objavljamo rezultate našega razpisa Varstvo okolja

21. aprila 2022 se je iztekel rok za prijavo na naš razpis Varstvo okolja. Z razpisom smo želeli spodbuditi NVO v Primorsko-notranjski statistični regiji k izvajanju projektov varovanja okolja in/ali ozaveščanja o pomembnosti varovanja okolja. Financirali bomo tri najbolje ocenjene projekte, v skupi vrednosti 6000€.

Komisija v sestavi Nina Arnuš (Grozd NVO Gorenjske), prof. dr. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU) in Samo Vesel (Boreo, regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije) je projekte ocenila glede na merila, ki so bila objavljena v razpisu. Financirali bomo 3 projekte, ki so prejeli največ točk.

 • Mi za Metulje (Zavod Symbiosis), 67 točk
 • Rusty Vintage (Destilator, klub trajnostnih rešitev), 60,3 točke
 • Čista pitna voda izziv in priložnost regije (Društvo dolomitne lutke), 59,3 točke

Ostale prijave na naš razpis:

 • Zjro wejst - nč stran (Mladinski svet občine Postojna), 57 točk
 • Zmanjšanje onesnaževanja v Bistriški dolini (Društvo Eko Bistrc), 54 točk
 • Medonosni travniki v mestu (Društvo Prostor), 50 točk

Veseli nas, da je naš prvi razpis pod streho in da bomo lahko podprli 3 projekte, ki bodo prispevali k varstvu okolja. Zahvaljujemo se vsem nevladnim organizacijam, ki so se na naš razpis prijavile in komisiji za pomoč pri izboru projektov.

 

 

(24.5.2022) Bliža se praznik nevladnikov: Odprli smo prijave na 20. Festival nevladnih organizacij LUPA!

Festival LUPA se po letu premora vrača: jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij, bo v četrtek, 8. septembra 2022, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani. Prijave so že odprte!
Celotna novica...

Festival LUPA se po letu premora vrača: jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij, bo v četrtek, 8. septembra 2022, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani. Prijave so že odprte!

Letos bo na Bregu v središču Ljubljane predstavitev omogočena še večjemu številu organizacij, ki pomembno dopolnjujejo vlogo države, skrbijo za najbolj ranljive, varujejo okolje in naravo ter nam barvajo vsakdan s kulturnimi prireditvami. Svoje delo boste lahko predstavili na stojnicah, ki vam jih bodo – tako kot vsako leto – omogočili brezplačno. Prijavnico bodo po zapolnitvi prostih mest zaprli, zato ne odlašajte s prijavo.

Poleg stojnic lahko letos pomagate soustvariti tudi spremljevalni program.

S pevskimi, plesnimi in gledališkimi točkami se boste lahko predstavili na Bregu, poleg stojnic. Prijavite se lahko tukaj, o izboru pa vas bodo obvestili najkasneje 1. julija. Program bo povezovala prekaljena pripovedovalka Katja Preša. Pri izboru sodelujočih organizacij si bomo pomagali z vašimi opisi programa. S čim boste prepričali naključne mimoidoče, da ustavijo korak in vam zaploskajo? Prijavite se lahko s plesnimi predstavami, zborovskimi nastopi, gledališkimi točkami za otroke, folklornimi nastopi …

Omogočili pa vam bodo tudi bolj intimen prostor za okrogle mize, predavanja ali delavnice, in sicer v zunanjem delu Bara Cukrarna na Poljanskem nasipu, kjer vam lahko prisluhne okrog 50 oseb. V primeru slabega vremena bodo dogajanje preselili na Mestni trg, v kavarno Pritličje. Prijave sprejemajo tukaj, o izboru pa vas bodo prav tako obvestili do 1. julija. Prednost boste imele organizacije z dovršenim programom, poučnimi vsebinami in jasno idejo o namenu dogodka. Kaj se bodo naučili obiskovalci, kaj koristnega bodo izvedeli? V prijavo obvezno zapišite tudi, kje in kako boste tudi sami promovirali dogodek.

S prijavo na festival potrjujete, da boste ravnali v skladu s splošnimi pravili udeležbe na festivalu. Morebitna pravila za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 vam bodo poslali pred dogodkom.

(17.5.2022) Natečaj za naj mlade prostovoljce v Občini Postojna je podaljšan do 20. maja

Posamezniki, neformalne skupine, društva, zavodi ter druge javne ali zasebne institucije ste vabljeni, da predlagate posameznice, posameznike ali skupino posameznikov, ki so v obdobju 2020 - 2021 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.
Celotna novica...

Posamezniki, neformalne skupine, društva, zavodi ter druge javne ali zasebne institucije ste vabljeni, da predlagate posameznice, posameznike ali skupino posameznikov, ki so v obdobju 2020 - 2021 z osebnim prizadevanjem in prostovoljskim delom nesebično prispevali h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Postojna.

V ta namen Občina Postojna objavlja 3 javne natečaje in sicer:

    Javni natečaj »Naj mladi prostovoljec Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«
    Javni natečaj »Naj mlada prostovoljka Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«
    Javni natečaj »Naj skupina mladih prostovoljcev Občine Postojna za obdobje 2020 - 2021«.

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, šola, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.

Pogoji za sodelovanje v javnih natečajih so opredeljeni v besedilu vsakega posameznega natečaja, ki je v prilogi.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik oz. skupina posameznikov po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Razpisna dokumentacija in več informacij na: https://www.postojna.si/objava/623401?fbclid=IwAR3neoZ8yWLl9WTMKM7G3EF6YUFpMduQEZW9qMgnmpnN-cH_4uzdrsD1Xrc

(16.5.2022) Pogoj PCT ukinjen tudi v socialnovarstvenih in zdravstvenih ustanovah

V soboto je stopil v veljavo nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim je pogoj PCT ukinjen tudi v vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih dejavnostih.
Celotna novica...

V soboto je stopil v veljavo nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim je pogoj PCT ukinjen tudi v vseh zdravstvenih in socialnovarstvenih dejavnostih.

Pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske. Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti in osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Prav tako se uporaba zaščitne maske lahko začasno opusti pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami.

Odlok je ohranil tudi obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni prostor. Razkužilo mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti. Izvajalci dejavnosti in organizatorji dogodkov morajo prav tako še naprej skrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost.

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno upoštevati priporočila NIJZ, ob sumu ali potrjenem primeru okužbe pa ravnati skladno njegovimi navodili.

 

 

(9.5.2022) Pogoj PCT odpravljen za vse delavce v socialnovarstvenih programih

Od 8. maja velja, da tudi za osebe, ki delo opravljajo pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, pogoj PCT ni več obvezen.
Celotna novica...

Od 8. maja velja, da tudi za osebe, ki delo opravljajo pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, pogoj PCT ni več obvezen.

Vlada je na sobotni dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim je odpravila obveznost pogoja PCT za vse, ki sodelujejo pri izvajanju nastanitvenih socialnovarstvenih programov. Pogoj izpolnjevanja PCT tako ne velja več za vse osebe, ki tam opravljajo delo, torej za zaposlene, prostovoljce ali osebe ki opravljajo delo na kakšni drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi.

Še vedno pa velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki storitev izvajalcev socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev. Izpolnjevanje pogoja je treba preveriti ob sprejemu v nastanitev, po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur, ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG (testiranje s hitrimi testi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti) mora zagotoviti izvajalec takšnega programa. Izvajalec mora tudi na vidnem mestu objaviti obvestilo o izpolnjevanju pogoja PCT in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

(9.5.2022) Regres za letni dopust je treba izplačati do 1. julija

Regres za letni dopust morate nevladne organizacije svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2022. Pogoj za izplačilo regresa je delovno razmerje. Do izplačila so torej upravičeni tudi delavci za starševskem dopustu in bolniško odsotni delavci.
Celotna novica...

Regres za letni dopust morate nevladne organizacije svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2022. Pogoj za izplačilo regresa je delovno razmerje. Do izplačila so torej upravičeni tudi delavci za starševskem dopustu in bolniško odsotni delavci.

Regres mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače v Sloveniji. Ta za leto 2022 znaša 1074,43 evrov. V primeru da delavec pri vas ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa.

Regres za letni dopust se izplača v neto znesku, kar pomeni, da je prost plačila prispevkov in dohodnine. Regres pa je kljub temu obdavčen, če znaša več kot povprečna plača zaposlenih v Sloveniji. V tem primeru se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega ta znesek.

Za invalidske in humanitarne organizacije velja, da ne smejo izplačevati višjih prejemkov iz dela kot veljajo za uslužbence v javnem sektorju. Regres v teh organizacijah tako ne sme biti višji od  1.074,43  evrov.

(26.4.2022) Teden ljubiteljske kulture - vabilo k sodelovanju

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) vabita vse kulturne ustvarjalce, da se s svojimi dogodki med 20. majem in 19. junijem 2022 pridružite vseslovenski akciji Teden ljubiteljske kulture.
Celotna novica...

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) vabita vse kulturne ustvarjalce, da se s svojimi dogodki med 20. majem in 19. junijem 2022 pridružite vseslovenski akciji Teden ljubiteljske kulture.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujejo lahko kulturna društva in njihove zveze, posamezni ustvarjalci, lokalne skupnosti, izobraževalne in kulturne ustanove, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, slovenski ustvarjalci v drugih državah, skratka vsi, ki želite prispevati k prepoznavnosti slovenske ljubiteljske kulture.

Kako lahko sodelujemo?


Sodelujete lahko s programom, ki vam najbolj ustreza – s predstavo, koncertom, z razstavami, predavanji, kulturnim programom, izobraževanji, pogovori z zanimivimi kulturniki, javno vajo ali dnem odprtih vrat.

Zakaj bi sodelovali?


 • ker bomo tako skupaj povečali prepoznavnost ljubiteljske kulture in ustvarjalcev ter tako postali pomembnejši partner v odnosih z lokalnimi skupnostmi in ostalimi odločevalci,
 • ker bodo v času TLK organizatorji nekomercialnih dogodkov, ki bodo svoje dogodke v okviru TLK pravočasno prijavili, oproščeni plačila nadomestila za predvajanje glasbe (SAZAS in IPF),
 • ker bodo vsi dogodki, ki jih boste prijavili, objavljeni in promovirani na spletni strani projekta https://tlk.jskd.si/,
 • ker boste tako dobili več medijske pozornosti,
 • ker imamo za vse dogodke, ki bodo izvedeni v okviru TLK, pripravljeno enotno celostno podobo, ki bo brezplačno na razpolago organizatorjem dogodkov,
 • ker boste tako lahko sodelovali v različnih promocijskih aktivnostih in nagradnih igrah.

Svoj dogodek lahko oddate na povezavi (za oddajo dogodka se morate registrirati).

Osrednja tema TLK 2022

Osrednja tema letošnjega Tedna ljubiteljske kulture je filmska dejavnost. Opozarjali bomo na odnos do filma in izpostavili pomen filmske pismenosti in filmske ustvarjalnosti pri vzgoji in izobraževanju tako otrok kot odraslih.

Seveda pa sodelovanje na TLK ni omejeno zgolj na filmske dogodke. Prijavite dogodke vseh dejavnosti in zvrsti. Ne pozabite: če bi radi bili opaženi, moramo narediti direndaj. Več kot nas bo delalo direndaj, dlje se nas bo slišalo.

(15.4.2022) Maske v večini zaprtih prostorov niso več obvezne

Vlada je v torek na dopisni seji določila, da je uporaba zaščitnih mask obvezna le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Te spremembe že veljajo. Vlada je preklicala tudi ukrep, po katerem je treba vzdrževati medosebno razdaljo in ukrep izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.
Celotna novica...

Vlada je v torek na dopisni seji določila, da je uporaba zaščitnih mask obvezna le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Te spremembe že veljajo. Vlada je preklicala tudi ukrep, po katerem je treba vzdrževati medosebno razdaljo in ukrep izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.

Od 14. aprila 2022 dalje tako velja, da je uporaba zaščitne maske obvezna le še v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Uporaba zaščitne maske (maske FFP2, FPP3 ali kirurške maske) je še vedno obvezna npr. v zaprtih prostorih, kjer se izvaja socialnovarstveni program z nastanitvijo. V javnem prevozu, trgovini, gostinski dejavnosti pa je uporaba zaščitne maske priporočljiva.

Še vedno tudi velja, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost pri izvajalcih socialno varstvenih programov, ki izvajajo nastanitev (zaposleni, prostovoljci …).

Prav tako morajo pogoj PCT še vedno izpolnjevati tudi uporabniki storitev izvajalcev socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG (testiranje s hitrimi testi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti) mora zagotoviti izvajalec takšnega programa.

 

 

(11.4.2022) Rok za plačilo akontacij davka je prestavljen

Nevladne organizacije, ki ste oziroma boste letni davčni obračun od dohodkov pravnih oseb oddale po 31. 3. 2022, bodite pozorne na nov rok za plačilo marčevske akontacije. Rok za plačilo marčevske akontacije je namreč 10. maj. Pozor! Nevladne organizacije, ki ste DDPO oddale pred 31. 3. 2022, nimate spremenjenih rokov.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste oziroma boste letni davčni obračun od dohodkov pravnih oseb oddale po 31. 3. 2022, bodite pozorne na nov rok za plačilo marčevske akontacije. Rok za plačilo marčevske akontacije je namreč 10. maj. Pozor! Nevladne organizacije, ki ste DDPO oddale pred 31. 3. 2022, nimate spremenjenih rokov.

(31.3.2022) Od 20. marca 2022 višje davčne olajšave za donacije samostojnih podjetnikov nevladnim organizacijam

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije samostojnih podjetnikov, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba je stopila v veljavo 22. marca 2022, olajšava pa velja že za leto 2022.
Celotna novica...

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije samostojnih podjetnikov, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba je stopila v veljavo 22. marca 2022, olajšava pa velja že za leto 2022.

Spremembe davčnih olajšav so enake tistim, ki so za pravne osebe že stopile v veljavo s 1. januarjem 2022.

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije samostojnih podjetnikov se nanaša na:

 • dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
 • možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 19. marca je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
 • dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Sprememba velja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 in sicer tako, da bo lahko donator uveljavljal davčno olajšavo do 5 % obdavčenega prihodka, vendar pa olajšava nikoli ne sme presegati višine davčne osnove.

(29.3.2022) BOREO razpis Varstvo okolja

Na Boreu smo objavili javni razpis Varstvo okolja.
Celotna novica...

Na Boreu smo objavili javni razpis Varstvo okolja.

Namen razpisa je spodbuditi NVO v Primorsko-notranjski statistični regiji k izvajanju projektov varstva okolja in/ali ozaveščanja o pomembnosti varstva okolja.
Cilj razpisa je sofinanciranje 3 projektov s področja varstva okolja v izvedbi NVO v Primorsko-notranjski statistični regiji in s tem spodbuditi lokalno okolje k zavedanju o pomembnosti varstva okolja.

Preko razpisa bomo financirali projekte, ki spodbujajo ali izvajajo:

 • izobraževalne aktivnosti,
 • ozaveščanje prebivalcev,
 • zero waste,
 • ponovno uporabo,
 • varstvo okolja (invazivne rastline, skrb za živali in rastline ...) in
 • druge projekte, ki smiselno prispevajo k varstvu okolja.

Predvidena skupna višina sredstev na razpolago za izvedbo tega razpisa je 6000 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi za najmanj 1500 EUR in največ 2000 EUR. Sredstva za ta namen so zagotovljena v programu Boreo, Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije, ki je financiran iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij v okviru Razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023 s strani Ministrstva za javno upravo. Financer si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, ki so na razpolago za ta razpis, oziroma da s sredstvi podpre več kot tri projekte.

Povezava do razpisa: https://www.boreo.si/razpisi/drugi-razpisi/917

 

(28.3.2022) Določena je vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči

V soboto, 26. marca 2022, je v veljavo stopil Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Nove določbe se nanašajo na osebne olajšave za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri izračunu akontacije dohodnine.
Celotna novica...

V soboto, 26. marca 2022, je v veljavo stopil Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Nove določbe se nanašajo na osebne olajšave za prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči pri izračunu akontacije dohodnine.

Davčni zavezanec – rezident, ki uveljavlja takšno olajšavo, mora o tem pisno obvestiti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine oziroma izplačevalca drugega dohodka. Pravilnik določa tudi obvezne sestavine takšnega obvestila (podatki o davčnem zavezancu, podatki o glavnem delodajalcu, izplačevalcu pokojnine ali drugega dohodka in podpisana izjava rezidenta, da izpolnjuje pogoje za takšno osebno olajšavo).

Vlogo za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno ali nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine vložijo le davčni zavezanci, ki med letom pri akontaciji dohodnine niso uveljavljali te olajšave. Obrazec »Vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja  in pomoči«, bo objavljen na spletni strani Fursa.

 

(18.3.2022) Poziv za člane komisije

Iščemo člane za strokovno komisijo za vrednotenje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2022.
Celotna novica...

Iščemo člane za strokovno komisijo za vrednotenje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna v letu 2022.

Vabimo vas, da se prijavite za članstvo v strokovni komisiji na področju kulturnih projektov.

Prijave s kratkim opisom kandidata (poznavanje področja, za katerega kandidira) in njegovim soglasjem h kandidaturi nam pošljite na info@boreo.si do 30. 3. 2022.

Kandidati za sodelovanje v strokovni komisiji ne morejo biti hkrati tudi prijavitelji na razpis na istem področju.
Za več informacij se lahko na nas obrnete preko elektronskega naslova info@boreo.si ali na telefonsko številko 040 413 315.

(15.3.2022) Bliža se rok za oddajo poročila o delu za NVO v javnem interesu

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo na dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.
Celotna novica...

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo na dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, morajo vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca poslati poročilo o delu pristojnemu ministrstvu, ki jim je podelilo ta status.

Nevladne organizacije, ki so tak status pridobile v letu 2020, morajo tako poročati o delu, ki so ga opravile v letih 2020 in 2021.

Poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih morajo nevladne organizacije predložiti ministrstvu, ki jim je podelilo status v javnem interesu. Predložiti jim morajo tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima nevladna organizacija status v javnem interesu na več področjih, predloži poročilo in program bodočega delovanja le enemu ministrstvu, in sicer tistemu, ki ji je podelilo status (izhaja iz odločbe).

Poročilo o delu je treba pripraviti tako, da so iz njega razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti in pomembnejši dosežki na področju delovanja v javnem interesu. Poročilu je treba priložiti dokazila o aktivnosti in dosežkih, ter poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu.

(28.2.2022) Kako lahko pomagamo prebivalkam in prebivalcem Ukrajine?

V preteklih dneh smo lahko v medijih in na družbenih omrežjih zasledili številne pozive k zbiranju humanitarne pomoči za prebivalke in prebivalce Ukrajine. V CNVOS pozdravljajo širokosrčnost vseh pobudnikov zbiranja pomoči in donatorjev. Hkrati vsem donatorjem svetujejo darovanje organizacijam, ki dobro poznajo razmere na terenu in lahko poskrbijo, da bodo prebivalci prejeli pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Z doniranjem sredstev preverjenim organizacijam se lahko izognemo neprijetnim situacijam, kakršnim smo že bili priča v preteklosti: ko so bila humanitarna skladišča na primer (pre)polna oblačil, primanjkovalo pa je pitne vode. Na enem mestu smo zbrali nekaj pozivov preverjenih humanitarnih organizacij, ki dobro poznajo razmere v Ukrajini in delo z begunci.
Celotna novica...

V preteklih dneh smo lahko v medijih in na družbenih omrežjih zasledili številne pozive k zbiranju humanitarne pomoči za prebivalke in prebivalce Ukrajine. V CNVOS pozdravljajo širokosrčnost vseh pobudnikov zbiranja pomoči in donatorjev. Hkrati vsem donatorjem svetujejo darovanje organizacijam, ki dobro poznajo razmere na terenu in lahko poskrbijo, da bodo prebivalci prejeli pomoč, ki jo najbolj potrebujejo. Z doniranjem sredstev preverjenim organizacijam se lahko izognemo neprijetnim situacijam, kakršnim smo že bili priča v preteklosti: ko so bila humanitarna skladišča na primer (pre)polna oblačil, primanjkovalo pa je pitne vode. Na enem mestu smo zbrali nekaj pozivov preverjenih humanitarnih organizacij, ki dobro poznajo razmere v Ukrajini in delo z begunci.

Slovenska karitas zbira sredstva za nakup nujnih življenjskih potrebščin

Slovenska karitas poziva vse, ki želijo pomagati, da nakažejo svoj prispevek. Sredstva bodo posredovali Caritas Ukrajina, ki bo prizadetim v spopadih pomagala s hrano, pitno vodo, higienskimi pripomočki, varno nastanitvijo ter zagotovila varen prevoz ranljivih oseb do varnih območij.

Svoj prispevek lahko nalažete na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Sklic: SI00 870

Namen: Pomoč Ukrajini

Prispevek v višini 5 EUR lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 na 1919.

Donirate lahko tudi s pomočjo QR kode, ki jo najdete tukaj, ali s prijavo tukaj.

 

Rdeči križ se odziva predvsem na hudo pomanjkanje vode

Rdeči križ Ukrajine in ekipe Mednarodnega odbora Rdečega križa so že na terenu in prebivalcem Ukrajine pomagajo po svojih najboljših močeh. Trenutno se odzivajo predvsem na hudo pomanjkanje vode, saj zaradi spopadov ne deluje več vodovodnih postaj in cevovodov, ki služijo več kot milijonu ljudi.

Sklic za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v Ukrajini je odprl tudi Rdeči križ Slovenije. Ta je pred nekaj dnevi Ukrajini že nakazal 10.000 evrov iz sklada solidarnosti.

Svoj prispevek za akcijo »Pomoč Ukrajini« lahko nakažete na:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0310 0111 1122 296

Sklic: SI00 96889

BIC BANKE: SKBASI2X

Koda namena: CHAR

Donirate lahko tudi s pomočjo QR kode, ki jo najdete tukaj.

Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z besedo BEGUNCEM (prispevate 1 evro) ali BEGUNCEM5 (prispevate 5 evrov).

 

UNICEF na terenu tudi s psihosocialno pomočjo za otroke in družine

UNICEF v Ukrajini prizadetim prebivalcem dostavlja čisto pitno vodo, zdravstvene, higienske in nujne potrebščine za izobraževanje ter drugo nujno pomoč otrokom in družinam v stiski. Mobilne ekipe na terenu otrokom nudijo tudi psihosocialno pomoč, saj se mnogi zaradi kronične negotovosti spopadajo s travmo.

S SMS sporočilom s ključno besedo UNICEF5 na 1919 boste donirali 5 evrov, z UNICEF10 pa 10 evrov.

Donirate lahko tudi prek njihove spletne strani.

 

Slovenska filantropija se pripravlja na pomoč beguncem iz Ukrajine

Na Slovenski filantropiji bi radi preverili zainteresiranost ljudi za pomoč beguncem iz Ukrajine, ki bodo morda prispeli v Slovenijo. Vse, ki bi bili pripravljeni pomagati – z materialnimi donacijami, finančnimi donacijami ali kot prostovoljci – vabijo k izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen tukaj.

ADRA Slovenija zbira sredstva za takojšnjo pomoč najbolj ranljivim

ADRA Slovenija se je pridružila zbiranju finančnih sredstev za pomoč Ukrajini – otrokom, družinam in najbolj ranljivim. Denar bodo nakazali lokalni pisarni ADRA Ukrajina za zagotovitev takojšnje pomoči najbolj ranljivim prebivalcem in tudi za potrebe, ki bodo nastale v obmejnih državah. ADRA Ukrajina ljudem zagotavlja medicinsko oskrbo, psihosocialno podporo, oskrbo z vodo in hrano, zimsko opremo in zatočišča, hkrati pa skrbi za varen prevoz ranljivih do varnih območij.

Pomoč lahko nakažete s kreditno oz. debetno kartico prek sistema Paypal.

S SMS sporočilom LJUDJE5 na 1919 prispevate 5 evrov za odziv na terenu.

Pomagate lahko tudi z nakazilom na:

HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0284 3026 3945 425

BIC: LJBASI2X

Referenca: SI00 2022

Namen: UKRAJINA

Koda namena: CHAR

 

Fundacija Don Bosko pomaga beguncem v ukrajinskih salezijanskih centrih

V Fundaciji Don Bosko zbirajo finančna sredstva za pomoč in podporo salezijanskim centrom v Ukrajini, kjer skrbijo za vojne begunce. Za sirote in begunce nabavljajo hrano in druge nujne potrebščine za ureditev zavetišč – vzmetnice, postelje in odeje.

Sredstva lahko donirate na naslov:

Fundacija Don Bosko

Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0205 8026 2282 413

Sklic: 107

Namen: Ukrajina

Koda namena: CHAR 

(28.2.2022) Ukrep podaljšan do 31. maja: do tri dni odsotnosti brez potrdila zdravnika

Vlada je podaljšala veljavnost ukrepa, po katerem lahko zaposleni uveljavljajo pravico do kratkotrajne bolniške odsotnosti – največ 3 dni – brez zdravniškega potrdila. Ukrep bo veljal do 31. maja 2022.
Celotna novica...

Vlada je podaljšala veljavnost ukrepa, po katerem lahko zaposleni uveljavljajo pravico do kratkotrajne bolniške odsotnosti – največ 3 dni – brez zdravniškega potrdila. Ukrep bo veljal do 31. maja 2022.

Še vedno velja, da morajo delavci svojega delodajalca o tem pisno ali elektronsko obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Delavec je lahko do tri zaporedne dni v kosu odsoten največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Če je delavec v letu 2022 to pravico že izkoristil, je kljub podaljšanju ukrepa ne more več.

Če je delavec zaradi bolezni odsoten več kot tri zaporedne dni, se šteje, da pravice do kratkotrajne odsotnosti ni izkoristil. Če pa je delavec odsoten le dva dneva, se šteje, da je bila ta pravica izkoriščena v celoti.

Delavec je za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi elektronske vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. avgusta 2022.  Na zahtevku, ki ga morate oddati elektronsko, in obračunu kot razlog zadržanosti označite št. 13 – ''bolezen-3 dni''.

 

(28.2.2022) Spremenjen 6. javni poziv LAS

Na predlog organa upravljanja MGRT je bil na 11. dopisni seji UO LAS med Snežnikom in Nanosom sprejet popravek 6. javnega poziva
Celotna novica...

Na predlog organa upravljanja MGRT je bil na 11. dopisni seji UO LAS med Snežnikom in Nanosom sprejet popravek 6. javnega poziva

 MGRT je LAS v začetku februarja obvestil, da so ugotovili neskladje med tematskimi področji Strategije lokalnega razvoja in zahtev Operativnega programa EKP 2014-2020 za sklad ESRR in s prvim in tretjim odstavkom 7. člena ter sedmim odstavkom 68. člena Uredbe CLLD. Ker je bil na osnovi tega neskladja objavljen tudi 6. javni poziv, je bilo potrebno ta neskladja tako v SLR kot pozivu odpraviti, zato je bil izpeljan postopek spremembe SLR, ki se je zaključil z sprejemom sprememb na 11. dopisni seji UO LAS, ki se je zaključila danes, 28.2.2022.

Spremembe so naslednje:

- Spremeni se prioritetno tematsko področje poziva, ki je sedaj Ustvarjanje novih delovnih mest. V skladu s SLR se spremenijo tudi cilji, ki so sedaj: Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju in Spodbujanje razvoja novih programov in storitev na področju razvoja turizma in povezovanja med ponudniki storitev.

- Ukrepi in kazalniki poziva ostajajo isti.

- Zaradi spremembe se podaljša rok javnega poziva do 31.3.2022 do 15,00 ure.

- Vsa ostala določila ostanejo enaka.

Prosimo, da pri pripravi vlog na poziv upoštevate popravljen poziv, ki je že objavljen na podstrani 6. javni poziv. Več informacij pa seveda dobite v pisarni LAS.
Povezava: https://www.las-snezniknanos.si/pozivi/aktualni-pozivi/6-javni-poziv-las-med-sneznikom-in-nanosom

(25.2.2022) Rok za oddajo letnih poročil društev in DDPO podaljšan

Rok za oddajo letnih poročil na AJPES za društva, ki nimajo revidiranih letnih poročil, je podaljšan do 30. aprila 2022. Ker je ta dan sobota, je zadnji rok za oddajo letnih poročil za društva tako 3. maj 2022. Za zavode in ustanove pri oddaji letnih poročil ni sprememb. Rok ostaja 28. februar 2022.
Celotna novica...

Rok za oddajo letnih poročil na AJPES za društva, ki nimajo revidiranih letnih poročil, je podaljšan do 30. aprila 2022. Ker je ta dan sobota, je zadnji rok za oddajo letnih poročil za društva tako 3. maj 2022. Za zavode in ustanove pri oddaji letnih poročil ni sprememb. Rok ostaja 28. februar 2022.

Državni zbor RS je sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), s katerim je podaljšal rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov najpozneje do 30. aprila 2022. Zakon sicer še ne velja; pričakujemo, da bo v Uradnem listu RS objavljen v začetku marca.

Podaljšan je tudi rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb na FURS. Tako za društva kot za zavode in ustanove po novem velja, da bo potrebno DDPO oddati najpozneje do 3. maja 2022.

(25.2.2022) Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.
Celotna novica...

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2021.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
 • Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.
 • Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

(20.2.2022) Od letos neobdavčene donacije podjetij do 1 % dobička

Konec oktobra 2021 je bila sprejeta sprememba ZDDPO (zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb), ki rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav. Tako se v letu 2022 povečuje olajšava za donacije iz 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja.
Celotna novica...

Konec oktobra 2021 je bila sprejeta sprememba ZDDPO (zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb), ki rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav. Tako se v letu 2022 povečuje olajšava za donacije iz 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja.

To pomeni, da podjetja nevladnim organizacijam lahko donirajo več denarja pod ugodnejšimi davčnimi pogoji.

Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene neprofitnim organizacijam.


Nasvet: ko se obračate na podjetja s prošnjami za donacije, jim to omenite. V svojo prošnjo lahko zapišete stavek: "Zakon o davkih od dohodkov pravnih oseb od 1. 1. 2022 omogoča neobdavčene donacije do 1 % obdavčenega prihodka vašega podjetja."

(16.2.2022) Javno povabilo nevladnim organizacijam v izbor NVO s potencialom 2022

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo tudi v obdobju 2022–2023 osredotočili na delo z organizacijami, ki ste ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete.
Celotna novica...

Pri izvajanju projekta Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije BOREO se bomo tudi v obdobju 2022–2023 osredotočili na delo z organizacijami, ki ste ob krepitvi razvoja lastne organizacije pripravljene sodelovati tudi pri reševanju izzivov in zadovoljevanju potreb skupnosti, kjer delujete.

V regijskem stičišču vas zato vabimo, da se prijavite v program "NVO s potencialom" in izkoristite podporo, ki vam jo v okviru programa nudimo. Z vključitvijo v program bomo skupaj vzpostavili dodatne storitve, vam olajšali delo, omogočili pridobivanje novih znanj in dosegli zastavljene cilje, ki vam danes predstavljajo velik izziv. Na osnovi prijav in meril bomo izmed vseh prijavljenih izbrali 5 organizacij za poglobljeno sodelovanje in delo.

Program je namenjen nevladnim organizacijam, ki:
• želite okrepiti svoj razvoj na organizacijskem, strokovnem ali zagovorniškem področju,
• želite pridobiti nova znanja in veščine in
• ste pripravljene razvijati nove storitve.

Izbrane nevladne organizacije bodo deležne naslednjih brezplačnih storitev:
• strokovna usposabljanja,
• mentorstva in svetovanja,
• pomoč pri razvoju novih storitev,
• pomoč pri vzpostavitvi povezovanj z gospodarskim in javnim sektorjem,
• pomoč pri načrtovanju in izvajanju zagovorniških akcij,
• pomoč pri urejanju odnosov z lokalnimi skupnostmi in drugimi nosilci regionalnega razvoja,
• pomoč pri pripravi projektov in programov za razne razpise in
• informiranje o dogajanju v lokalni skupnosti in širše.

Vaše obveznosti kot organizacija, vključena v program NVO s potencialom:
• redno (vsaj 1-krat mesečno) komuniciranje s stičiščem glede vaših aktivnosti,
• aktivno podajanje pobud za vsebine izobraževanj in udeležba na vsaj treh izobraževanjih v letu,
• predstavitev organizacije na Tržnici NVO (predvidoma 1. nedeljo v septembru).

Prijave
Na povabilo se lahko prijavite tako, da si prenesete in izpolnite prijavnico, nato pa izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov info@boreo.si ali po pošti na naslov Regijsko stičišče BOREO, Vilharjeva ul. 14, p.p. 126, 6230 Postojna. Rok za prijavo je 30. 3. 2022.

Prijavnica je dostopna na naslovu https://www.boreo.si/materiali/priponke/2022-prijavnicaNVO.doc

Nadaljnji koraki
O nadaljnih korakih vas bomo obveščali prek elektronske pošte. Na začetku bomo z vami  vzpostavili osebni stik in na osnovi pogovora ugotovili, ali je vaša organizacija ustrezna za izbor.

Več informacij
Za dodatne informacije nas pokličite na mobilni tel. 040 413 315 oz. nam pišite na info@boreo.si.

Za sodelovanje se vam prav lepo zahvaljujemo!
Ekipa Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO

(15.2.2022) Poziv za člane komisije

Iščemo člane za strokovno komisijo za vrednotenje prijav na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna.
Celotna novica...

Iščemo člane za strokovno komisijo za vrednotenje prijav na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna.

Vabimo vas, da se prijavite za članstvo v komisiji na enem izmed področij:

1. Ljubiteljska kultura
2. Turizem
3. Mladi in počitniške dejavnosti za otroke in mladino
4. Humanitarnost, sociala, zdravstvo
5. Drugi programi

Prijave s kratkim opisom kandidata (poznavanje področja, za katerega kandidira) in njegovim soglasjem h kandidaturi nam pošljite na info@boreo.si do 25. 2. 2022.

Kandidati za sodelovanje v strokovni komisiji ne morejo biti hkrati tudi prijavitelji na razpis na istem področju.
Za več informacij se lahko na nas obrnete preko elektronskega naslova info@boreo.si ali na telefonsko številko 040 413 315.

(14.2.2022) Ali so nevladniki lahko dejavni v političnih strankah?

Danes, 14. februarja, so začeli teči roki za izvedbo aprilskih državnozborskih volitev. To med drugim pomeni, da lahko od danes naprej politične stranke in volivci predlagajo kandidate za poslance. V CNVOS so v zadnjem času prejeli več vprašanj, kako ravnati, če se člani nevladnih organizacij pridružijo političnim strankam. Zato so na podlagi zakonov pripravili obrazložitev, pod kakšnimi pogoji so nevladniki lahko dejavni v političnih strankah, da organizacije ohranijo svojo neodvisnost.
Celotna novica...

Danes, 14. februarja, so začeli teči roki za izvedbo aprilskih državnozborskih volitev. To med drugim pomeni, da lahko od danes naprej politične stranke in volivci predlagajo kandidate za poslance. V CNVOS so v zadnjem času prejeli več vprašanj, kako ravnati, če se člani nevladnih organizacij pridružijo političnim strankam. Zato so na podlagi zakonov pripravili obrazložitev, pod kakšnimi pogoji so nevladniki lahko dejavni v političnih strankah, da organizacije ohranijo svojo neodvisnost.

Zakon o nevladnih organizacijah kot pogoj za neodvisnost organizacije določa, da morajo imeti »… predstavniki države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb, ter fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavniki drugih oseb, ki niso nepridobitne, v njenem poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino glasov.«

Zakon torej določa, da je neodvisnost nevladne organizacije zagotovljena, ko je v njenem poslovodnem organu, organu upravljanja, oziroma v organu nadzora (na primer v upravnem odboru, nadzornem svetu …) manj kot četrtina posameznikov, ki predstavljajo državo, politično stranko, občino itd. Predstavljanje v tem primeru pomeni, da jih je na funkcijo imenoval državni organi, organ politične stranke oz. občinski organ.

Primer: Janez Novak je župan. V društvo se je včlanil sam, ker ga zanima področje delovanja društva. Člani društva so ga izvolili za predsednika. Ali je društvo še vedno neodvisno?

Pojasnilo: Da. Društvo še vedno velja za neodvisno nevladno organizacijo, kajti Janez Novak v društvu ne nastopa kot župan.

Primer: Janez Novak, predsednik društva, postane podpredsednik politične stranke. Ali je društvo še vedno neodvisno?

Pojasnilo: Da. Predsednik je še vedno Janez Novak, ki so ga izvolili člani društva, in ne podpredsednik politične stranke. Problem bi se pojavil, če bi društvo istočasno spremenilo statut in vanj zapisalo, da predsednika društva imenuje politična stranka.

Za pojasnilo uporabimo še primer strankarsko dejavnega gospodarstvenika.

Primer:  Direktor gospodarske družbe je včlanjen v politično stranko in aktiven na lokalni politični sceni. Ali je gospodarska družba še vedno neodvisna?

Pojasnilo: Da. Gospodarska družba kljub temu velja za neodvisno, direktorjevega poslovanja v okviru gospodarske družbe zaradi njegove politične aktivnosti tudi nihče ne problematizira.

Kljub temu, da je zakon jasen in torej dopušča strankarsko udejstvovanje članov nevladnih organizacij ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, pa strankarska dejavnost nevladnic in nevladnikov pogosto odpira moralna vprašanja in sproža očitke javnosti, še pogosteje pa iz političnih vrst.

V CNVOS zagovarjamo stališče, ki je uveljavljeno povsod v zreli demokratični družbi: politika je upravljanje javnih zadev. Bolj kot je upravljanje politike v rokah javnosti, boljše je. Bolj kot je privatizirano in skrito za zaprta vrata, slabše je.

Zato menimo, da je treba čim številčnejše udejstvovanje posameznikov v političnih strankah spodbujati in ne kritizirati, saj gre za pot do politike, ki je v interesu vseh, ne le peščice.

Sklepamo lahko, da vsesplošno strankarsko udejstvovanje kritizirajo le posamezniki, ki jim ustreza privatizacija politike. Strankarsko dejavni nevladniki po našem mnenju zato ne predstavljajo moralnega problema.

Ko govorimo o nevladnikih, bi lahko o moralno spornem političnem udejstvovanju govorili le v primeru, če nevladne organizacije ne bi bile avtonomne pri svojem odločanju temveč bi bile le krinka oz. orodje posamezne politične stranke.

 

(31.1.2022) Vlada podaljšala ukrep pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, s katerim je še za mesec dni podaljšala ukrep pomoči za nakup hitrih antigenskih testov.
Celotna novica...

Vlada je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, s katerim je še za mesec dni podaljšala ukrep pomoči za nakup hitrih antigenskih testov.

Ukrep je podaljšan do 28. februarja 2022. Vlogo oziroma izjavo za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov morate oddati prek eDavkov, in sicer najpozneje do 15. marca 2022.

Še vedno velja, da je do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje upravičena tudi vsaka nevladna organizacija, ki je kupila oziroma bo kupila hitre teste za namen samotestiranja tistih delavcev, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenosti.

Prav tako še vedno velja,  da se za delavca šteje oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri nevladni organizaciji (upravičeni ste do povračila nakupa testov tudi za npr. prostovoljce, študente, …).

Za mesec februar 2022 ste lahko upravičeni do pomoči v višini 30 evrov na posameznega delavca, ki se mora samotestirati.

Pomembno!

Šteje se, da ste do pomoči upravičeni le za tiste delavce, ki se morajo samotestirati na dan oddaje vloge.

(31.1.2022) S 1. februarjem obvezna nova aplikacija za preverjanje covidnih potrdil

Ponudniki storitev morajo imeti s 1. februarjem nameščeno novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil, ki jo bodo uporabljali za skeniranje QR-kod. Stara aplikacija bo delovala zgolj do 1. februarja, ko začnejo veljati spremenjena pravila glede veljavnosti covidnega potrdila.
Celotna novica...

Ponudniki storitev morajo imeti s 1. februarjem nameščeno novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil, ki jo bodo uporabljali za skeniranje QR-kod. Stara aplikacija bo delovala zgolj do 1. februarja, ko začnejo veljati spremenjena pravila glede veljavnosti covidnega potrdila.

Veljavnost covidnega potrdila za osebe z osnovnim cepljenjem (dva odmerka Moderne, Pfizerja, AstraZenece ali en odmerek Jansena) ne bo več neomejena, temveč bo skrajšana na 270 dni. Ureditev velja samo za polnoletne osebe.

Potrdilo bo od 1. februarja dalje veljalo neomejeno zgolj za naslednje tri skupine:

 •     Cepljeni s poživitvenim odmerkom, pri čemer mora biti zadnji odmerek mRNA cepivo. Na potrdilu bo v tem primeru zapisano število odmerkov 3/3.
 •     Osebe, ki so covid prebolele v zadnjih 180 dneh / od 14. septembra 2021 v zadnjih 240 dneh ter bile (dvakrat) cepljene. Na potrdilu bo napisano število odmerkov 2/1.
 •     Cepljeni s cepivom Jansen, ki so poleg tega prejeli še en odmerek cepiva Pfizer ali Moderna. Na potrdilu bo napisano število odmerkov 2/1.

Potrdilo za osnovno cepljene bo veljavno 270 dni, za prebolevnike pa 180 dni. Za osebe, ki so bile cepljene dvakrat, nato pa so covid še prebolele, bo potrdilo veljavno 270 dni od cepljenja oziroma 180 dni od prebolevnosti.

NIJZ opozarja, da je potrebno pred namestitvijo nove aplikacije staro odstraniti.

(31.1.2022) Nova sezona PR akademije za komunikatorje v NVO je pred vrati!

V CNVOS so za komunikatorje v nevladnem sektorju in vse, ki se v nevladnih organizacijah ukvarjate s komuniciranjem z javnostmi, v sodelovanju s PRSS, Slovenskim društvom za odnose z javnostmi pripravili poseben izobraževalni program – PR akademijo.
Celotna novica...

V CNVOS so za komunikatorje v nevladnem sektorju in vse, ki se v nevladnih organizacijah ukvarjate s komuniciranjem z javnostmi, v sodelovanju s PRSS, Slovenskim društvom za odnose z javnostmi pripravili poseben izobraževalni program – PR akademijo.

PR akademijo, ki je bila prvič organizirana pred tremi leti, so letos zasnovali kot niz moderiranih pogovorov s strokovnjaki s področja komuniciranja s kratkimi uvodnimi predstavitvami tem.Vabilu so se odzvale vrhunske strokovnjakinje in strokovnjaki z bogatimi izkušnjami.

Od februarja do aprila se bomo sestali sedemkrat. Dogodki bodo potekali prek Zooma in bodo trajali 60 minut. Po 15–20 minutnih predstavitvah bo sledil moderiran pogovor s predavateljico oz. predavateljem, v katerem boste lahko sodelovale tudi udeleženke in udeleženci. Pogovore bosta moderirali Veronika Vodlan, projektna svetovalka CNVOS, in Nina Narat Meden, vodja komuniciranja CNVOS.

Prijave bodo sprejemali za vsak dogodek posebej.

PROGRAM:

9. 2. 2022, 14.00–15.00: Kako (z)graditi prepoznavno blagovno znamko? Gost: Tine Lugarič, kreativni direktor multidisciplinarnega studia Trampolin

16. 2. 2022, 14.00–15.00: Kako pripraviti komunikacijsko strategijo? Gost: Matjaž Klipšteter, direktor agencije Taktik

9. 3. 2022, 14.00–15.00: Kako oblikovati učinkovito sporočilo? Gostja: Medeja Kraševec, kreativna direktorica agencije Luna \TBWA

16. 3. 2022, 14.00–15.00: Kako z družbenimi omrežji pospremiti dobre zgodbe? Gostja: Tamara Langus, samostojna strokovnjakinja za družbena omrežja in svetovalka za digitalno komunikacijo

23. 3. 2022, 14.00–15.00: Močna organizacija so zadovoljni člani. Gost: AMZS (TBA)

30. 3. 2022, 14.00–15.00: Nevladne organizacije in podjetja: skupaj smo močnejši. Gostja: Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Lidl Slovenija

6. 4. 2022, 14.00–15.00: ABC kriznega komuniciranja. Gostja: Damjana Pondelek, direktorica podjetja Urednica

(17.1.2022) Kaj narediti s sestanki organov društva in občnimi zbori v času visokega porasta okužb?

Ob ponovnem visokem porastu okužb s koronavirusom in dejstvu, da v državi ni razglašena epidemija, se mnoge nevladne organizacije ponovno soočate z vprašanjem, ali lahko izvedete seje svojih organov na daljavo, čeprav vaši akti te možnosti ne predvidevajo.
Celotna novica...

Ob ponovnem visokem porastu okužb s koronavirusom in dejstvu, da v državi ni razglašena epidemija, se mnoge nevladne organizacije ponovno soočate z vprašanjem, ali lahko izvedete seje svojih organov na daljavo, čeprav vaši akti te možnosti ne predvidevajo.

O pravilih in postopku izvajanja občnih zborov (zborov članov, skupščin) v času koronavirusa so na CNVOS že pisali. Več o tem si lahko preberete tukaj in tukaj.

Občni zbor (ali seja drugega organa društva), na katerega so povabljeni zgolj člani, sicer ne sodi med javna zbiranja ali javne prireditve, vendar pa bi izvedba množične seje lahko pomenila tveganje za zdravje članov in bi bila v nasprotju s priporočili pristojnih institucij.

Če so na občni zbor povabljene tudi druge osebe, ki niso člani organizacije, kot so na primer mediji in predstavniki lokalne skupnosti, oziroma na sejo vabite vse preko sredstev javnega obveščanja, pa gre za javno prireditev. Takšna javna prireditev ne spada pod nobeno izjemo (športne in kulturne prireditve, sejmi ter kongresi), zato je izvedba prepovedana.

Kako torej ravnati?

Če društva v svojih temeljnih aktih nimate določeno, da se lahko seje organov oziroma občni zbor izvede tudi na daljavo ali korespondenčno, potem se pri sklicu občnega zbora oprite na 114. člen #PKP6. Ta določa, da se lahko občni zbor, vse dokler veljajo omejitve gibanja in zbiranja, skliče in izvede korespondenčno, ne glede na to, kaj o sklicu določa temeljni akt društva.

Pri tem je potrebno zagotoviti enakopravnost sodelovanja članov, kar pomeni, da jim morate pravočasno poslati obvestilo (skupaj z morebitnim gradivom) o sklicu seje, jim omogočiti, da oddajo svoj glas ter jih po koncu seje o sprejetih sklepih tudi nemudoma obvestiti.

Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru se smiselno uporabljajo določbe temeljnega akta društva. Če vaš statut oziroma pravila na primer določajo, da je potrebno pri določeni zadevi izvesti tajno glasovanje, ta obveznost velja tudi za korespondenčno sejo.

O tem, kako pravilno izvesti korespondenčno sejo, smo bolj obširno pisali tukaj.

Je možnost podaljšanja mandata organom društva še vedno mogoča?

Še vedno velja, da se pod določenim pogojem lahko avtomatično podaljša mandat zastopniku društva ali članu organa upravljanja društva. Če mandat poteče v času, ko še vedno velja prepoved zbiranja, se ta avtomatično podaljša, če občnega zbora ne morete sklicati korespondenčno ali na daljavo. Pri tem velja, da se mandat podaljša do prvega občnega zbora, ki bo sklican po izteku mandata. V primeru takšnega avtomatičnega podaljšanja morate sklicati občni zbor v roku treh mesecev od preklica omejitvenih ukrepov.

Če se boste odločili za srečanje v živo, vam svetujemo, da upoštevate vse zaščitne ukrepe (uporaba kirurških zaščitnih mask ali mask tipa FFP2, razkuževanje itd.), vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja pogoja PCT.

(10.1.2022) Postopek izbora predstavnika ali predstavnice nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

CNVOS razpisuje postopek izbora predstavnice ali predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 21. januar 2022 do 15:00.
Celotna novica...

CNVOS razpisuje postopek izbora predstavnice ali predstavnika nevladnih organizacij v Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je 21. januar 2022 do 15:00.

CNVOS razpisuje postopek izbora 1 (enega) predstavnika nevladnih organizacij za člana  Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Zaradi preprečevanje konflikta interesov predstavnik nevladnih organizacij ne more biti oseba, ki je hkrati vodja projekta, financiranega iz sredstev zgoraj omenjenih skladov. Če predstavnik nevladnih organizacij ni vodja projekta, je pa drugače povezan z organizacijo, ki izvaja takšen projekt (npr. opravlja za njo delo, je njen član in podobno) ali pa je kako drugače povezan s samim projektom (npr. nastopa kot podizvajalec v projektu),  se bo takšen predstavnik moral izločiti iz obravnave točke dnevnega reda, kjer se obravnava organizacija, s katero je povezan, ali kjer se obravnava projekt, s katerim je povezan.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 6. 1. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 21. 1. 2022 do 15:00 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 27. 1. 2022 - rok za dopolnitev prijav
 • 28. 1. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled prijav
 • 28. 1. 2022 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 31. 1. 2022 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 31. 1. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 4. 2. 2022 ob 14.00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 7. 2. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
 • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 21. 1. 2022 do 15:00.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

(4.1.2022) Povračilo stroškov nakupa hitrih testov za samotestiranje – kako do povračila?

Nevladna organizacija je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evrov za vsakega delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati.
Celotna novica...

Nevladna organizacija je upravičena do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 evrov za vsakega delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati.

Ukrep velja tudi za nazaj, in sicer od 8. novembra 2021 in do 31. januarja 2022. Povračilo določa Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19.

Upravičenec do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje (hitri testi) je vsaka nevladna organizacija, ki je kupila oziroma bo kupila hitre teste za namen samotestiranja tistih delavcev, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenosti.

Pomoč je namenjena le za nakup hitrih testov, s katerimi bo izvedeno samotestiranje delavcev. Pri tem velja, da se pomoč lahko uveljavlja le za nakup testov, ki imajo certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.

Vlada RS bo lahko ukrep pomoči podaljšala še za pet mesecev.

Višina povračila

Nevladna organizacija bo upravičena do pomoči v znesku 92,50 evro za vsakega delavca, ki se mora samotestirati, pri tem pa velja, da se za delavca šteje oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo pri nevladni organizaciji (upravičeni ste do povračila nakupa testov tudi za npr. prostovoljce, študente, …). 

Čas porabe sredstev za nakup hitrih testov ni določen, kar pomeni, da boste lahko uveljavljali tudi nakup testov, ki ste jih za samotestiranje kupili od 8. novembra 2021 do oddaje izjave oziroma, ki ste jih kupili do 31. januarja 2022. Kupite lahko tudi teste, s katerimi se bo samotestiranje izvajalo po tem datumu.

Upravičeni boste do enkratnega zneska pomoči za obdobje od 8. 11. 2021 do 31. 1. 2022. FURS bo pomoč izplačal v enkratnem znesku, najpozneje do 31. marca 2022.

Postopek povračila

Vlogo oziroma izjavo za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov boste morali oddati preko eDavkov, in sicer najpozneje do 15. februarja 2022. FURS je sporočil, da bo obrazec izjave za oddajo dostopen predvidoma sredi januarja.

Z izjavo boste potrdili, da ste upravičenec in da boste sredstva namenili za nakup hitrih testov za samotestiranje delavcev, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati. Pri tem boste navedli tudi število teh oseb, za katere uveljavljate pomoč in znesek, za katerega zaprošate.

Izjavi ne bo potrebno prilagati računov ali drugih dokazil, morate pa razpolagati z vso potrebno dokumentacijo, s katero boste lahko v primeru nadzora izkazovali upravičenost prejetih sredstev.

Vračilo sredstev in nadzor porabe

Če boste po prejemu sredstev ugotovili, da pogojev za pridobitev sredstev niste izpolnjevali ali pa sredstev niste namensko porabili, morate o tem obvestiti FURS. Na podlagi obvestila vam bo FURS izdal odločbo o vračilu sredstev z rokom vračila 30 dni od vročitve.

Nadzor nad porabo sredstev bo izvajala proračunska inšpekcija Urada RS za nadzor proračuna.

(23.12.2021) Priročnik za izvajanje participativnega proračuna

Pripravili smo priročnik za izvajanje participativnega proračuna za vse slovenske občine.
Celotna novica...

Pripravili smo priročnik za izvajanje participativnega proračuna za vse slovenske občine.

Septembra smo vsa regijska stičišča nevladnih organizacij skupaj pripravila konferenco ZA participativni proračun, na podlagi katere je nastalo Poročilo nacionalne konference ZA  participativni proračun, ki služi kot priročnik za izvajanje participativnega proračuna.


Poročilo vsebuje veliko praktičnih nasvetov kako se sploh lotiti participativnega proračuna in tudi kako izvajati različne faze. Poročilo je namenjeno javni uporabi in v pomoč vsem, ki bi se radi s participativnim proračunom bolje seznanili.

(21.12.2021) Kako oblikovati sporočila za čim večjo podporo javnosti?

Nevladne organizacije, ki branijo človekove pravice, si prizadevajo za socialno pravičnost, se borijo za okolje in enakost vseh ljudi, so pogosto tarča napadov populističnih politikov in njihovih privržencev. Ti so dodobra usvojili način komuniciranja, s katerim prepričajo svoje podpornike in tiste ljudi, ki o nevladnih organizacijah ne vedo veliko.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki branijo človekove pravice, si prizadevajo za socialno pravičnost, se borijo za okolje in enakost vseh ljudi, so pogosto tarča napadov populističnih politikov in njihovih privržencev. Ti so dodobra usvojili način komuniciranja, s katerim prepričajo svoje podpornike in tiste ljudi, ki o nevladnih organizacijah ne vedo veliko.

V nevladni organizaciji Civil Liberties Union for Europe – Liberties so pripravili vodnik z naslovom How to Talk About Civic Space: A Guide For Progressive Civil Society Facing Smear Campaigns (Kako govoriti o civilnodružbenem prostoru: Vodnik za napredno civilno družbo, ki se sooča s kampanjami blatenja, op. p.). Vodnik je namenjen vsem, ki se soočajo z napadi in organiziranimi kampanjami blatenja, s katerimi hočejo populistični politiki in njihovi privrženci uničiti zaupanje javnosti v nevladne organizacije. V CNVOS so pripravili krajši povzetek načel dobre komunikacije iz vodnika.

1. Ne ponavljajte sporočil (okvirjev oz. angleško frames), ki jih uporabljajo vaši nasprotniki, da bi vas diskreditirali. Ko se s svojimi nasprotniki soočite tako, da ponavljate njihova sporočila, jih boste najverjetneje zgolj okrepili.

Primer:

Vlada predlaga zakon o vmešavanju v politiko z namenom, da bi preprečila sodelovanje civilne družbe v razpravah o političnih zadevah.  

Odgovor, s katerim bi nehote podkrepili njihova sporočila:

»Čeprav civilnodružbene organizacije govorimo o političnih zadevah, se ne vmešavamo v politiko. Poleg tega imamo mnogo manj vpliva kot lobisti velikih korporacij.«

Namesto ponavljanja škodljivih sporočil povejte, za kaj si zavzemate.

Primer preoblikovanega odgovora, ki pove, za kaj si prizadevate:

»Večina ljudi si želi predstavnike, ki nam znajo prisluhniti, da bi lahko vladali v našem imenu. Združujemo ljudi, ki bi radi govorili z našimi voditelji o stvareh, ki so pomembne.«

2. Ne razbijajte mitov. Z razbijanjem mitov namreč ponavljate škodljive besede vaših nasprotnikov in jih tako nehote podkrepite.

Primer napada:

»Aktivisti širijo ideologijo, ki škoduje našim otrokom. Ustaviti moramo to propagando.«

Odziv z razbijanjem mitov:

»Ni res, da širimo škodljivo propagando. Spoštovanje LGBTQI oseb ni ideologija. To je človekova pravica, zapisana v mednarodne zakone in v našo ustavo, ki prepoveduje diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti.«

Namesto ponavljanja mitov uporabite princip »sendviča resnice« (truth sandwich): a) povejte, za kaj se zavzemate, 2) namignite – vendar ne ponavljajte besed – na nasprotnikov napad in pojasnite njihove motive za napad, 3) vrnite se k svojemu izvornemu sporočilu.

Primer odziva s sendvičem resnice:

»Ne glede na to, za koga volimo, se večina od nas strinja, da bi morali naši voditelji vladati v imenu vseh nas. Toda nekateri politiki se tako obupano oklepajo svojih položajev in moči, da nas skušajo razdeliti glede na to, koga ljubimo. Upajo, da bomo preveč zaposleni z obtoževanjem drug drugega in ne bomo opazili škode, ki so jo povzročili s svojim vladanjem. Toda mi vemo: ne glede na to, koga ljubimo, si večina od nas želi istih stvari, na primer, da lahko preživljamo svoje družine in plačujemo položnice. Ko presežemo razlike in stopimo skupaj, lahko zahtevamo voditelje, ki delajo za vse nas. In prav to je tisto, česar se boji ta vlada.«

3. Ne osredotočajte se le na opis škode, ki jo povzroča problematične situacije. Občinstvo si bo podatke razložilo samo – pri tem pa bo morda posvojilo argumente nasprotnikov.

Primer razlage problema, ki navaja le škodo, brez konteksta:

»Vlada nas nadleguje. Kar dvajset nevladnih organizacij je v preteklih dveh letih obiskal davčni inšpektor. Vlada je ukinila nepovratna sredstva in prekinila obstoječe sporazume z nevladnimi organizacijami, ki ponujajo pravno pomoč in pomoč pri integraciji prosilcem za azil. Sili nas, da na spletnih straneh objavljamo detajlne sezname vseh donatorjev.«

Če vaše občinstvo črpa svoje znanje o nevladnih organizacijah iz napadov populistov, ki vključujejo očitke o korupciji in slabem upravljanju organizacije, zlahka pridejo do zaključka, da nevladne organizacija niso vredne zaupanja.

Ko opisujete problem, razčlenite, zakaj je do njega prišlo. Če je relevantno, izpostavite motive tistih, ki so odgovorni za škodo.

Primer razlage problema, ki vključuje motiv:

»Javne službe, od katerih je odvisna naša skupnost, propadajo, saj vladajoča stranka kupuje draga letala, namesto da bi financirala stvari, ki jih potrebujemo. Da bi preusmerili pozornost s svojih koruptivnih dejanj, za finančne primanjkljaje krivijo ljudi, ki prihajajo v našo državo in organizacije, kot je naša, ki pomaga tem ljudem, da se postavijo na noge.«

4. Ne govorite le o problemu. To lahko potre vaše občinstvo in daje občutek, da je situacija preprosto neizogibna oziroma da je ni mogoče rešiti.

Primer sporočila, ki se osredotoča samo na problem in na neželeno situacijo:

»Ministrstvo je izključilo nevladne organizacije iz postopkov odločanja o spremembah gradbene zakonodaje. To pomeni, da se bo vlada prosto odločala, komu bo prodajala državna zemljišča in kaj se bo gradilo na njih. Čez deset let tako ne bomo več prosto uživali na obalah našega morja in jezer, če si ne bomo mogli privoščiti plačila vstopnice, ki jo bo zahteval lastnik zasebnega parka ali hotela.«

Namesto tega izpostavite, kako bi morale biti zadeve urejene. Ko opišete težavo, občinstvu pokažite, da obstaja rešitev, ki jo lahko podprejo.

Primer sporočila, ki poleg težave opiše tudi vizijo in rešitve:

»Vsi se veselimo poletnih dni na obali z družino in prijatelji. Nevladne organizacije smo z blokiranjem vladnih odločitev za prodajo zemljišč na obali zadnjih trideset let skrbele, da imamo vsi omogočen prost dostop do obale. Zdaj nas hoče ministrstvo izločiti iz postopkov odločanja, da bi lahko naše obale prodali svojim poslovnim prijateljem, ki bi tam zgradili luksuzne hotele. Tako bi lahko samo bogati uživali na naši obali. Zavzemimo se za obstanek nevladnih organizacij v upravnih postopkih odločanja, da bodo naši otroci in vnuki lahko uživali na obali, kakršno poznamo mi.«

5. Ne govorite o marginaliziranih skupinah tako, da jih ločujete. S tem jih boste še dodatno odtujili od občinstva.

Primer:

»Ena od treh žensk doživi nasilje ali spolno zlorabo. Ratificirati moramo Istanbulsko konvencijo, da bi preprečili trpljenje žensk in njihovih otrok.«

Namesto tega svoje občinstvo spomnite, kaj imajo skupnega z marginalizirano skupino. Izpostavite skupne vrednote in skupne izkušnje ter na ta način vzbudite empatijo.

Primer:

»Ko pomislimo na ženske v našem življenju, ki so v partnerskih odnosih, upamo, da jih partnerji ljubijo in spoštujejo. Toda nekateri od nas so se znašli v slabi zakonski zvezi, v kateri so ženska in njeni otroci v resni nevarnosti. Pokazati jim moramo sočutje, ponuditi roko in jim pomagati na varno. Nekega dne bo pomoč morda potrebovala vaša sestra, hči, vnukinja ali prijateljica.«

6. Ne uporabljajte tehničnega, abstraktnega jezika, ko govorite s splošno javnostjo. Občinstvo bo ob uporabi takšnega jezika težje sledilo temi in bo le stežka povezalo temo s skupnimi vrednotami.

Primer:

»Pravica do svobode združevanja je zagotovljena v mednarodnem pravu in v naši ustavi. Državljanom zagotavlja pravico do ustanovitve in vodenja nevladne organizacije.«

Namesto tega razčlenite temo in izpostavite, kako pravice, za katere se borite, omogočajo obstoj vrednot, ki se zdijo pomembne vašemu občinstvu.

Primer:

»Ko delamo skupaj, lahko dosežemo večje stvari, kot če delamo sami. Pravico imamo do ustanovitve nevladnih organizacij, ki združujejo podobno misleče ljudi. Pa naj gre za šport, pogajanje za boljšo plačo z delodajalcem, ali pa dialog z voditelji o naših skrbeh.«

7. V svojih sporočilih se ne osredotočajte na to, kako poštena in transparentna je vaša nevladna organizacija. To lahko namreč okrepi misel, da nevladne organizacije niso zaupanja vredne.

Primer:

»Financiranje naše organizacije je transparentno. Neodvisni računovodski servis vsako leto pregleda, ali sredstva porabimo zakonito. Večina naših sredstev prihaja iz tujih vlad in fundacij. Tudi ti financerji skrbno preverjajo, ali sredstva porabimo v skladu z njihovimi togimi predpisi.«

Četudi se znajdete pod plazom obtožb o korupciji in slabem vodenju, se pri oblikovanju sporočil osredotočite na vrednote, ki jih širite, in o vplivu teh vrednot na življenje vašega občinstva. Na dezinformacije se odzovite z uporabo principa prej omenjenega sendviča resnice.

Primer:

»Ne glede na to, za koga volimo, se večina od nas strinja, da bi morali voditelji delovati v dobro vseh ljudi. Toda nekateri politiki sprejemajo zakone, ki pomagajo izključno korporacijam, ki jih podpirajo. Na primer takšne zakone, ki nižajo davke za velika podjetja. Ta podjetja tako v blagajno prispevajo manj denarja za financiranje naših šol in bolnišnic kot vsi ostali. Tem politikom ni všeč, ko govorimo o njihovih dejanjih, zato se trudijo volivce obrniti proti nam. Še naprej vam bomo zagotavljali informacije, ki jih potrebujete, da bi ugotovili, ali politiki, ki naj bi zagovarjali naše skupne interese, delajo le za svojo korist.«

8. Ne zanašajte se na argument, da so nevladne organizacije koristne za gospodarstvo, varnost, tradicijo ali položaj države v svetu, ko se pogovarjate s široko javnostjo. Če vaši argumenti niso res skrbno oblikovani, bodo dosegli nasproten učinek.

Primer:

»Naše organizacije pomagajo zajeziti kriminal, ker spodbujamo bolj enakopravno družbo. Ko imajo ljudje več možnosti za dobro življenje, je manj verjetno, da se bodo zaradi revščine zatekli v kriminal.«

Namesto tega se pri nagovarjanju široke javnosti osredotočite na argumente o tem, kako nevladne organizacije pomagamo ljudem, da ohranijo ali pridobijo nazaj nadzor nad svojim življenjem, kako omogočamo prebivalcem, da skrbimo drug za drugega ter kako pomagamo pri ustvarjanju družbe, v kateri imamo vsi enake možnosti za uspeh.

Primer:

»Večina od nas si želi enakih stvari: službo, ki nam omogoča, da preživljamo svojo družino, in zdravje. V naši nevladni organizaciji skrbimo, da imajo vsi prebivalci enake možnosti za uspeh v življenju. Ne glede na to, ali govorimo o dobrih cestnih povezavah in učinkovitem javnem prometu, ali pa o skrbi za dobro javno šolstvo, ki našim otrokom omogoča najboljšo popotnico za življenje.«

(20.12.2021) Upravičenci do donacij iz dela dohodnine za leto 2021

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco.
Celotna novica...

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco.

Seznam upravičencev do donacij iz dela dohodnine za leto 2021 najdete na spletni strani:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12349

 

Spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije: podaljšani roki

30. septembra 2021 je začela veljati tudi nova Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki znova določa malce daljše roke za pripravo podatkov o nevladnih organizacijah, upravičenih do namenitve dela dohodnine. Tako se znova spreminjajo roki pri pripravi seznama upravičencev.

Določeno je,  da mora Furs najkasneje do 15. julija tekočega leta (in ne več 15. avgusta tekočega leta) od Ajpesa prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta (in ne več do 31. julija tekočega leta). Furs  bo moral ta seznam do 31. julija tekočega leta (in ne več 31. avgusta tekočega leta) poslati na Ministrstvo za finance.

Rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS ostaja enak: vlada mora seznam upravičencev objaviti do 30. septembra tekočega leta.

Roki za nakazila donacij prejemnikom ostajajo nespremenjeni. Furs bo do 30. januarja in do 30. septembra nakazal donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.

(6.12.2021) Z novim odlokom prepovedana strežba hrane in pijače na sejmih

Vlada je z novim odlokom, ki je začel veljati 4. decembra, prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah sejmov. Izjema velja le za prodajo pečenega kostanja.
Celotna novica...

Vlada je z novim odlokom, ki je začel veljati 4. decembra, prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah sejmov. Izjema velja le za prodajo pečenega kostanja.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 postavlja dodatne pogoje za izvedbo sejmov, hkrati pa spreminja nekatera pravila, ki jih je glede sejmov postavil novembrski odlok.

Odlok poleg že postavljenih omejitev (medosebna razdalja, ločen vhod in izhod …) dodatno določa, da mora organizator sejma pridobiti pisno soglasje lastnika ali upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago, ter da je prodaja blaga dovoljena samo na območju, kjer je po aktu lokalne skupnosti to dovoljeno.

Odlok glede sejmov določa še, da so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zadolžene odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo sejem.

 

(6.12.2021) Z novim odlokom prepovedana strežba hrane in pijače na sejmih

Vlada je z novim odlokom, ki je začel veljati 4. decembra, prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah sejmov. Izjema velja le za prodajo pečenega kostanja.
Celotna novica...

Vlada je z novim odlokom, ki je začel veljati 4. decembra, prepovedala strežbo hrane in pijače na stojnicah sejmov. Izjema velja le za prodajo pečenega kostanja.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 postavlja dodatne pogoje za izvedbo sejmov, hkrati pa spreminja nekatera pravila, ki jih je glede sejmov postavil novembrski odlok.

Odlok poleg že postavljenih omejitev (medosebna razdalja, ločen vhod in izhod …) dodatno določa, da mora organizator sejma pridobiti pisno soglasje lastnika ali upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago, ter da je prodaja blaga dovoljena samo na območju, kjer je po aktu lokalne skupnosti to dovoljeno.

Odlok glede sejmov določa še, da so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zadolžene odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo sejem.

 

(29.11.2021) Omejitve na letošnjih adventnih sejmih

S 27. novembrom 2021 je v veljavo stopil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim določa nove omejitve glede sejemske dejavnosti. Za letošnje božične sejme bodo tako letos veljala nekatera posebna pravila oziroma omejitve.
Celotna novica...

S 27. novembrom 2021 je v veljavo stopil Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki med drugim določa nove omejitve glede sejemske dejavnosti. Za letošnje božične sejme bodo tako letos veljala nekatera posebna pravila oziroma omejitve.

Sejmi bodo ograjeni ter bodo imeli ločen vhod in izhod. Ob vhodu v lokal ali drug prostor, kjer se strežeta hrana in pijača, mora biti na vidnem mestu objavljeno največje dovoljeno število hkrati prisotnih oseb na tem mestu. Največje dovoljeno število oseb organizator določi tako, da preveri, pri kolikšni številki še lahko zagotavlja medosebno razdaljo 1,5 metra.

Ob upoštevanju teh in vseh ostalih splošnih ter že prej objavljenih ukrepov, bo dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti na sejemskih prireditvah na odprtih površinah in zunanjih premičnih stojnicah.

(19.11.2021) Spremembe pri poslovanju upravnih organov: omejitve obiskov in elektronsko vlaganje začasno brez digitalnega podpisa

Z 19. novembrom je v veljavo stopil nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki bo veljal tri mesece. Odlok postavlja nove omejitve pri vlaganju vlog pri upravnih organih, vloge po elektronski poti pa se lahko začasno vložijo tudi brez digitalnega podpisa.
Celotna novica...

Z 19. novembrom je v veljavo stopil nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, ki bo veljal tri mesece. Odlok postavlja nove omejitve pri vlaganju vlog pri upravnih organih, vloge po elektronski poti pa se lahko začasno vložijo tudi brez digitalnega podpisa.

Omejitev vlaganja vlog

Vložitev (pisne ali ustne) vloge pri organu v naslednjih treh mesecih ni dovoljena. Neposredni obisk upravnega organa je mogoč samo, če gre za vloge, ki jih po zakonu ni mogoče vložiti drugače kot osebno. Tudi v teh primerih pa se morate pri organu predhodno naročiti preko navadne oziroma elektronske pošte ali po telefonu v času uradnih ur.

Tako boste morali na primer vlogo za državno štipendijo ali registracijo društva v času veljavnosti odloka oddati elektronsko, medtem ko se boste za overitev lastnoročnega podpisa ali izdajo osebne izkaznice na upravni enoti predhodno naročili in nato ob dogovorjenem terminu tam tudi osebno zglasili.

Elektronsko vlaganje vlog začasno brez digitalnega podpisa

V času veljavnosti odloka je mogoče vlagati elektronske vloge brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Na zahtevo organa se boste identificirali z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu, uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim identifikatorjem. Za elektronsko vlaganje šteje, da vlogo pošljete na uradni elektronski naslov organa.

Druge omejitve prisotnosti v prostorih organov

Zaradi varovanja zdravja udeležencev lahko organ izključi javnost z ustne obravnave in drugih procesnih dejanj.

Prav tako se v prostorih organa trenutno ne izvaja pregledovanje dokumentov. Če boste izkazali pravni interes, vam bo organ poslal kopije željenih dokumentov.

Podaljšanje rokov

Upravni organ lahko na vašo zahtevo podaljša določene roke za izpolnitev obveznosti. Vendar to velja le za roke, ki vam jih je že prej določil organ v svojih odločbah (npr. sklepih), ne pa za roke, ki so določeni s predpisi. Tako npr. roka za oddajo poročil na AJPES ni mogoče podaljšati na podlagi tega odloka.

 

(12.11.2021) Spremembe pri izvajanju kongresne in sejemske dejavnosti, možnost kulturnih prireditev na prostem

Vlada RS je izdala spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Ta med drugim tudi določa, da je oseba, ki opravi testiranje s hitrim testom (HAG), upravičena do brezplačnega pisnega rezultata testa, kar je dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalec HAG testiranja mora izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki zagotoviti najkasneje eno uro po izvedbi testa. Spremembe, pomembne za izvajanje dejavnosti in programov nevladnih organizacij, vam predstavljamo v nadaljevanju.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Ta med drugim tudi določa, da je oseba, ki opravi testiranje s hitrim testom (HAG), upravičena do brezplačnega pisnega rezultata testa, kar je dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalec HAG testiranja mora izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki zagotoviti najkasneje eno uro po izvedbi testa. Spremembe, pomembne za izvajanje dejavnosti in programov nevladnih organizacij, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno tako na odprtih površinah kot v zaprtih prostorih. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT in uporabljati zaščitno masko. Med udeleženci mora biti zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra.

Nevladne organizacije, ki boste organizirale sejem, morate zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.

Izvedba javne kulturne prireditve mogoča v zaprtih prostorih in na prostem

Po novem so dovoljene javne kulturne prireditve tako v zaprtih javnih prostorih kot na odprtih površinah. Še vedno velja pogoj, da so prireditve dovoljene le s sedišči, odpravljen pa je pogoj, da le s fiksnimi sedišči. Tako od petka dalje velja, da mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč (sedišča, ki so pritrjena na površino) eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Za obiskovalce drugih sprememb ni. Še vedno velja, da morajo nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT. O tem, kako preveriti pogoj PCT, si preberite tukaj.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na kulturnih prireditvah nista dovoljena. Poskrbeti je treba za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor.

Omejitve glede razdalje, nošenja zaščitnih mask in uživanja hrane in pijače, ne veljajo za nastopajoče na javnih prireditvah.

Izpolnjevanje PCT pogoja v obšolskih dejavnostih

Od petka, 12. novembra dalje, velja, da se za tiste učence in dijake, ki se samotestirajo v šoli trikrat tedensko, šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.

Prezračevanje prostorov v primeru izvajanja dejavnosti in dogodkov

Na novo je določeno, da morajo vsi izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost, oziroma prostorov, ki jih upravljajo. Pri tem upoštevajte priporočila NIJZ.

Trenutna priporočila NIJZ glede prezračevanja so:

    Preverite možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu.
    Nastavite prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka:

    V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
    Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
    Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

Dodatno:

    Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
    Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda MERV 16).
    Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.


 

(12.11.2021) Od 2022 višje davčne olajšave za donacije nevladnim organizacijam

Državni zbor je 29. oktobra 2021 sprejel novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba bo stopila v veljavo 1. januarja 2022.
Celotna novica...

Državni zbor je 29. oktobra 2021 sprejel novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 %. Določba bo stopila v veljavo 1. januarja 2022.

Sprememba ureditve davčne olajšave za donacije se nanaša na:

 • dvig davčne olajšave za donacije z 0,3 % na 1 % obdavčenih prihodkov davčnega obdobja zavezanca,
 • možnost olajšave za dodatnih 0,2 % obdavčenih prihodkov za donacije, izplačane v športne namene. Do 1. januarja 2022 je ta dodatna olajšava omejena le na donacije v kulturne namene in donacije prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu,
 • dodatna olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kjer davčna olajšava znaša do 3,8 % obdavčenih prihodkov.

Skupno bo od 1. januarja 2022 dalje lahko donator uveljavljal davčno olajšavo do 5 % obdavčenega prihodka, vendar pa olajšava nikoli ne sme presegati višine davčne osnove.

Novela s 1. januarjem 2022 prinaša tudi spremembe pri uveljavljanju davčnih olajšav za zaposlovanje. Znižanje davčne osnove boste lahko uveljavljali pri zaposlovanju oseb, mlajših od 29 let – torej ne več le mlajših od 26 let, kot je veljalo doslej. Starostna meja pri zaposlovanju starejših oseb ostaja nespremenjena – 55 let. Po novem pa boste lahko olajšavo uveljavljali tudi pri zaposlovanju oseb, ki opravljajo poklice, za katere primanjkuje iskalcev zaposlitve.

Dodana je tudi nova olajšava, ki jo boste lahko uveljavljali od 1. januarja 2022 dalje, in sicer davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Nevladne organizacije lahko uveljavljate zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod, torej vlaganja v okolju prijazne tehnologije, učinkovito rabo energije stavb, čistejši transport in druge ukrepe za uvajanje klimatske nevtralnosti ter digitalizacijo. Olajšava ne sme presegati višine davčne osnove.

Novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko preberete tukaj.

(11.11.2021) Želite sodelovati na posvetovanju o programskih dokumentih za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027?

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 15. decembra 2021 ob 10. uri načrtuje posvet z deležniki – predstavniki nevladnih organizacij o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. CNVOS so prosili, da izbere 20 udeležencev, po dva za vsako programsko področje.
Celotna novica...

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) 15. decembra 2021 ob 10. uri načrtuje posvet z deležniki – predstavniki nevladnih organizacij o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. CNVOS so prosili, da izbere 20 udeležencev, po dva za vsako programsko področje.

Ker gre za udeležbo na enem dogodku, NVO udeležencev ne bomo izbrali po našem običajnem postopku, pač pa poenostavljeno na podlagi izraženega interesa.

Če želite sodelovati na posvetu, v prijavnici označite področje, ki vas zanima, in na kratko opišite vaše osebne izkušnje in izkušnje vaše organizacije s tega področja. Če bo zainteresiranih za posamezno področje več, bomo na pogovoru preko platforme ZOOM skupaj izbrali dva udeleženca. Če za posamezno področje ne bo dovolj zainteresiranih, bomo povečali število udeležencev na področjih, kjer bo zainteresiranih največ.

Rok za prijavo: 25. 11. 2021

Datum ZOOM pogovora: 29. 11. 2021

Datum posveta s SVRK: 15. 12. 2021


Prednostna področja iz Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027:

    Področje 1: Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe

V to področje sodijo:

    SC 1.1: Z razvojem in izboljšanjem raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanjem naprednih tehnologij,
    SC 1.2: S krepitvijo trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanjem delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami,
    SC 1.3: Z razvojem znanj in spretnosti za pametno specializacijo, industrijsko tranzicijo in podjetništvo SC 1.4: Z izkoriščanjem prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe.    

 

    Področje 2: Pametnejša Evropa s spodbujanjem digitalizacije

V to področje sodi:

    SC 2.1: Z Izboljšanjem digitalne povezljivosti

 

    Področje 3: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj

V to področje sodijo:

    SC 3.1: S spodbujanjem energetske učinkovitosti in zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov
    SC 3.2: S spodbujanjem energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001, vključno s trajnostnimi merili, določenimi v navedeni direktivi
    SC 3.3: Z razvojem pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E)
    SC 3.4: S spodbujanjem prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
    SC 3.5: S spodbujanjem dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri
    SC 3.6: S spodbujanjem prehoda na krožno gospodarstvo, gospodarno z viri
    SC 3.7: Z izboljšanjem varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanjem vseh oblik onesnaževanja

 

    Področje 4: Spodbujanje trajnostne večmodalne urbane mobilnosti

V to področje sodi:

    SC 4.1: S spodbujanjem trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika

 

    Področje 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT

V to področje sodita:

    SC 5.1: Z razvojem pametnega, varnega, trajnostnega in intermodalnega omrežja TEN-T, odpornega na podnebne spremembe
    SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo

 

    Področje 6: Odzivni trg dela; Znanja, kompetence in spretnosti za prilagajanje globalnim spremembam in izboljšanje zaposljivosti

V to področje sodijo:

    SC 6.1: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem z izvajanjem jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela ter neaktivne osebe kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva
    SC 6.2: Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti
    SC 6.3: Spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov pri udeležbi na trgu dela, enakih delovnih pogojev ter boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, tudi z dostopom do cenovno ugodnega otroškega varstva in oskrbe za vzdrževane osebe
    SC 6.4: Spodbujanje prilagajanja delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe, aktivnega in zdravega staranja ter zdravega in dobro prilagojenega delovnega okolja, ki obravnava tveganja za zdravje
    SC 6.5: Izboljšanje kakovosti, vključenosti, učinkovitosti in relevantnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev
    SC 6.6: Spodbujanje enakopravnega dostopa do kakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter dokončanja takega izobraževanja in usposabljanja, zlasti za prikrajšane skupine, in sicer od predšolske vzgoje in varstva prek splošnega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, do terciarne ravni ter izobraževanja in učenja odraslih, vključno z olajševanjem učne mobilnosti za vse in dostopom za invalide
    SC 6.7: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti
    SC 6.8: Z izboljšanjem učinkovitosti trgov dela in vključevanjem vanje ter dostopom do kakovostne zaposlitve z razvojem socialne infrastrukture in spodbujanjem socialnega gospodarstva
    SC 6.9: Z doslednejšim zagotavljanjem enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta

 

    Področje 7: Vzdržen, vključujoč in kvaliteten sistem dolgotrajne oskrbe in zdravstvenega varstva ter zagotavljanje dostojnega življenja in vključenosti za vse

V to področje sodijo:

    SC 7.1: Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine
    SC 7.2: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migrantov
    SC 7.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, kot so Romi
    SC 7.4: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj in storitev oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno s storitvami zdravstvene oskrbe; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti sistemov zdravstvene oskrbe in storitev dolgotrajne oskrbe
    SC 7.5: Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki
    SC 7.6: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki ter prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
    SC 7.7: S spodbujanjem socialno-ekonomskega vključevanja državljanov tretjih držav, tudi migranti, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami
    SC 7.8: Z zagotavljanjem enakega dostopa do zdravstvenega varstva in okrepitvijo odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanjem prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti

 

    Področje 8: Turizem in kultura za gospodarski razvoj in socialno vključenost

V to področje sodi:

    SC 8.1: S krepitvijo vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

 

    Področje 9: Evropa, ki je bliže državljanom, in sicer s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih območij ter lokalnih pobud

V to področje sodita:

    SC 9.1: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti v mestnih območjih
    SC 9.2: S spodbujanjem celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na območjih, ki niso mestna območja

 

    Področje 10: Sklad za pravični prehod.

 

Več informacij o področjih, ciljih in vsebini najdete v Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027.

(8.11.2021) Od 8. novembra hitre teste in teste za samotestiranje krije država

Od 8. novembra dalje ponovno velja, da stroške testiranj s hitrimi testi krije država. S tem dnem se poleg tega znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT bo treba odslej preverjati tudi z vpogledom v osebni dokument uporabnika. Dopolnjeno dne 9. 11. 2021: izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …)
Celotna novica...

Od 8. novembra dalje ponovno velja, da stroške testiranj s hitrimi testi krije država. S tem dnem se poleg tega znižuje starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT bo treba odslej preverjati tudi z vpogledom v osebni dokument uporabnika. Dopolnjeno dne 9. 11. 2021: izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …)


Kako pogoj PCT izpolnjujejo delavci v nevladni organizaciji?

Še vedno velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse druge osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki so:

 •     polno cepljene,
 •     bile cepljene z enim odmerkom v obdobju 6 mesecev od okužbe z virusom,
 •     virus prebolele v zadnjih 6 mesecih, ali pa
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja 48 ur od odvzema brisa, če se delavci v organizaciji delodajalca redno (3-krat tedensko) testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno (3-krat tedensko) samotestirajo v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Oseba, ki delo opravlja, mora pred začetkom opravljanja dela izkazovati pogoj PCT, torej imeti tudi veljavno opravljeni negativni test. Za delavce, ki delo opravljajo od doma, izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid, oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako preverjati izpolnjevanje pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objavite obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela oziroma vstopu v prostore organizacije. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pooblaščena oseba pri tem vpogleda v enega od dokazil za izpolnjevanje pogoja PCT (skeniranje QR kode, dokazilo o prebolevnosti, …). Po vpogledu se napravi v evidenco organizacije zaznamek, da je bilo dokazilo preverjeno in ali je pogoj PCT izpolnjen ter datum, do kdaj je izpolnjen (tako delavce, ki npr. izpolnjujejo pogoj cepljenosti, ne boste preverjali vsakič znova). Tak seznam vpogledov je lahko dostopen le tisti pooblaščeni osebi, ki te podatke potrebuje v zvezi s svojimi delovnimi nalogami.

Pogoj PCT preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur) ali
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR ali
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen) ali
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni ali
 •     dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem na 48 ur.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu. Tudi v tem primeru, pa lahko delavec začne opravljati delo le, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Če se boste odločili, da boste v organizaciji pogoj testiranosti preverjali s testi HAG, morate delavcem določiti tudi čas in kraj testiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa). Testiranje se všteva v delovni čas. Delavec vam bo izpolnitev pogoja testiranosti dokazal z dokazilom o negativnem rezultatu testa. Pri tem imate pravico v rezultat testa (ki izkazuje tudi identiteto delavca) le vpogledati in izpolnjevanje pogoja vpisati v evidenco.

Če boste v organizaciji za delavce, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, organizirali samotestiranje, še vedno velja, da mora to potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva) in v okviru njihovega delovnega časa. Test mora delavec opraviti pred začetkom opravljanja dela. Obveznost organizacije je, da določi čas in kraj samotestiranja (in pri tem upoštevati, da mora delavec ves čas opravljanja dela izkazovati negativen test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).  

Testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje je brezplačno

Testiranje s testi HAG, npr. v zdravstvenem domu, je za delavce in organizacijo brezplačno. Prav tako bo tudi stroške nakupa testov HAG za samotestiranje krila država, in sicer ne več kot 2,5 evra + DDV na en test. Minister za zdravje bo v prihodnjih dneh določil način povračila stroškov nakupa testov za samotestiranje oziroma protokol za dostop do brezplačnih testov za samotestiranje.

Glede na potrebe po izpolnjevanju pogoja PCT pri samem izvajanju dela v organizaciji (obisk športne prireditve z uporabnikom, prevzem službene pošte v poslovalnici ipd.) predlagamo, da se v organizaciji odločite za eno izmed možnosti testiranja (tako npr. za delavce organizirate le testiranje v zdravstvenem domu).

Navodila za izvedbo samotestiranja v organizaciji

    Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki v oragnizaciji organizira delo, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali (na 48 ur), na primer vsak teden v ponedeljek, sredo in petek.
    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika in se umakniti v samoizolacijo.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

POZOR: Za razliko od testiranja s testi HAG, testiranje s testi HAG za samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.
PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih, športnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja s testom HAG po novem znova krije država.

Za uporabnike storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev (npr. uporabniki varnih hiš, zavetišč za brezdomce …) velja, da mora zanje testiranje s testom HAG (tudi v primeru, ko se okužba pojavi v namestitvi) zagotoviti organizacija sama. Po pojasnilu MDDSZ z dne 9. 11. 2021 velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v nastanitev ali po vrnitvi po odsotnosti, ki je trajala več kot 48 ur. To seveda ne velja, če gre za nujen primer (ko npr. strokovni delavec oceni, da lahko sicer pride do nastanka oziroma poslabšanja problematike).

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 •     uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstveno delovnih centrov),
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja,
 •     v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence,
 •     na odprtih površinah bencinskega servisa,
 •     osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 •     osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 •     učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 •     če tako za uporabnike sodišč določi predsednik Vrhovnega sodišča,
 •     uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in
 •     uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice

Ker izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje pogoja PCT izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v osebni dokument in digitalno potrdilo ali potrdilo o cepljenju/prebolevnosti ali izvid testiranja.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi vpogleda v osebni dokument in:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur),
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR,
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen),
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni,
 •     dokazilom o prebolevnosti in cepljenju z enim odmerkom v 6 mesecih od okužbe.

Če uporabnik pogoja PCT ne izpolnjuje (in ne gre za nujno stanje), mu ne smete nuditi storitve oziroma omogočiti udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

 

(2.11.2021) Za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo

Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije so v CNVOSu pomagali napisati pritožbo na vlado, ko jim je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku preverjanja izkazovanja pogojev neupravičeno odvzelo status delovanja v javnem interesu. Uspelo nam je: vlada je ugodila pritožbi in pritrdila, da za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo.
Celotna novica...

Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije so v CNVOSu pomagali napisati pritožbo na vlado, ko jim je Ministrstvo za okolje in prostor v postopku preverjanja izkazovanja pogojev neupravičeno odvzelo status delovanja v javnem interesu. Uspelo nam je: vlada je ugodila pritožbi in pritrdila, da za izkazovanje pogojev za status v javnem interesu zadostuje vpogled v dokumentacijo.

Spomnimo: MOP je v začetku leta od naravovarstvenih organizacij zahteval predajo obsežne dokumentacije z občutljivimi podatki, vključno s poimenskimi seznami članov. Ministrstvu smo že takrat nasprotovali. Opozorili smo jih, da so njihove zahteve sporne z vidika varovanja osebnih podatkov, in da bi moral zadoščati vpogled v dokumentacijo.

Naša opozorila so na ministrstvu ignorirali. Društvu za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, ki je predlagalo vpogled v dokumentacijo, so odvzeli status. Zato smo jim pomagali napisati pritožbo na vlado.

Vlada je pritrdila našim pritožbenim navedbam, da je v postopku prišlo do več bistvenih kršitev upravnega postopka ter da bi moral za dokazovanje zadoščati vpogled v dokumentacijo. Zato je vlada obnovila postopek in po vpogledu v dokumentacijo ugotovila, da društvo izpolnjuje potrebne pogoje za status v javnem interesu.

Uspela pritožba ni le zmaga enega društva, temveč zmaga vseh naravovarstvenih organizacij ter pomemben nauk Ministrstvu za okolje in prostor. Praksa vpogleda v dokumentacijo, ki ji je pritrdila vlada, velja in bo pri preverjanju izpolnjevanja pogojev tako morala veljala tudi v prihodnosti!

Kaj je Vlada RS glede naših očitkov ugotovila:

1. MOP v postopku ni ugotovil resničnega dejanskega stanja.

Vlada je temu pritrdila. MOP ne bi smel zavrniti možnosti, da preveri vsa dejstva in okoliščine, pomembne za zakonito in pravilno odločbo. Ker Zakon o ohranjanju narave ne določa načina predložitve dokazil, ampak le obveznost predložitve, bi MOP moral sprejeti predlog, da se potrebno dokumentacijo preveri na vpogled. K temu ga zavezuje tudi določba, da se pri odločanju o pravicah in obveznostih strank v upravnem postopku, upoštevajo ukrepi, ki so za stranke ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa (tretji odstavek 7. člena ZUP).

2. MOP je ravnal v nasprotju z lastnim pozivom z dne 6. 11. 2020.

Vlada je temu pritrdila. Iz poziva, ki so ga naravovarstvene organizacije prejele, je izhajalo, da se je o načinu dokazovanja pogojev odločalo na podlagi mnenja informacijske pooblaščenke, da MOP nima podlage za hrambo seznama članov, in da se lahko npr. število članov presoja z vpogledom v originalni dokument.

3. MOP je kršil ustanovno načelo enakosti pred zakonom.

Vlada je temu pritrdila. MOP je namreč več drugim nevladnim organizacijam, ki so prav tako dokazovale pogoje za izpolnjevanje statusa v javnem interesi, omogočil dokazovanje izpolnjevanje teh pogojev prav z vpogledom v dokumentacijo.

4. MOP je kršil načelo zaslišanja strank, ko je izdalo odločbo predno je društvu omogočilo, da se izjavi o vseh okoliščinah.

Vlada je temu pritrdila, saj MOP ni omogočil vpogleda v dokumente, navkljub predlogu društva, prav tako pa društva ni vnaprej opozoril, da bo v nasprotnem primeru ugotovitveni postopek predčasno končal in izdal odločbo.

5. MOP je kršil določbe Splošne uredbe in dopustnega obsega obdelave osebnih podatkov.

Vlada je pritrdila očitku, da je potrebno imeti pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za vsak konkretni primer. Torej je nepomembno, da je društvo nek podatek že objavilo na spletni strani. To namreč ne pomeni, da ima tudi soglasje, da ga pošlje MOP.

Na očitek, da je šlo za nepravilno uporabo določb Splošne uredbe, pa je vlada ugotovila, da do tega ni prišlo, saj je nad MOP Informacijska pooblaščenka sprožila postopek inšpekcijskega nadzora in ga tudi ustavila, ker ni bilo kršitev določb Splošne uredbe.

To ne drži. IP dejanske kršitve v postopku sploh ni preverjal. Na podlagi dostopa do informacij javnega značaja smo pridobili kopijo sklepa IP, št. 0610/67/2021/27, s katerim je bil postopek inšpekcijskega nadzora res ustavljen, a ne zato, ker do kršitev ni prišlo, ampak ker po sklepu Ustavnega sodišča IP ne sme v konkretnih upravnih postopkih preverjati, ali se spoštuje varstvo osebnih podatkov.

Iz sklepa pa vseeno izhaja opozorilo IP, da MOP zavezujejo določbe Splošne uredbe oziroma ZVOP-1 in da mora upoštevati načelo obdelave osebnih podatkov. Še posebej je izpostavljeno načelo omejitve namena, skladno s katerim so osebni podatki zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni, ter načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

(29.10.2021) Novi ukrepi od 1. novembra: samotestiranje na 48 ur, maske obvezne kljub izpolnjevanju pogoja PC

V ponedeljek, 1. novembra, so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi tam, kjer je to obvezno, (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni. Poleg tega ne velja več pravilo, da izvajalcem in uporabnikom določenih storitev, ki izpolnjujejo pogoja P(prebolevnosti) ali C(epljenja), ni treba nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske so torej obvezne v vseh prostorih, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva oziroma pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.
Celotna novica...

V ponedeljek, 1. novembra, so začeli veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Po novem velja, da se je treba s HAG testi tam, kjer je to obvezno, (samo)testirati na 48 ur in ne na 7 dni. Poleg tega ne velja več pravilo, da izvajalcem in uporabnikom določenih storitev, ki izpolnjujejo pogoja P(prebolevnosti) ali C(epljenja), ni treba nositi zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Maske so torej obvezne v vseh prostorih, kjer se izvaja dejavnost izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva oziroma pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.

Veljavnost pogoja T za delavce

Po novem bo tako veljalo, da bodo morale vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali cepljenja, imeti negativni izid testa na virus, ki ne sme biti starejši od 48 ur. To velja tako v primeru testiranja s testom HAG ali s testom HAG za samotestiranje.

To v praksi pomeni, da se bo delavec v organizaciji praviloma testiral v ponedeljek, sredo in petek.

Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih socialnovarstvenih storitev in programov

Od 1. novembra dalje pa po novem tudi velja, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi tisti, ki uporabljajo storitve nastanitve pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, npr. uporabniki varnih hiš in zavetišč za brezdomce. To pomeni, da mora uporabnik, ki ne izpolnjuje pogoja P ali C, že ob sprejemu imeti veljaven HAG test, ki ni starejši od 48 ur. Nato pa bo pri teh uporabnikih treba tudi v času nastanitve izvajati redno presejalno testiranje na 48 ur.

Še vedno pa velja tudi izjema, da izpolnjevanje pogoja ob namestitvi ni potrebno v nujnih postopkih.

Testiranje s testom HAG mora zagotoviti organizacija sama. Sredstva za izvedbo testiranja bo povrnila država neposredno izvajalcem zdravstvene dejavnosti, kjer bo opravljeno testiranje. Najlažja pot je, da se z bližnjim izvajalcem testiranj dogovorite o izvedbi testiranj za vaše uporabnike, njim pa izdate potrdilo o udeležbi v programu nastanitve. Tako potrdilo naj vsebuje vsaj podatke osebe, ki ste jo napotili na testiranje, naziv in sedež organizacije in naziv socialnovarstvenega programa oziroma storitve, ki jo izvajate.

Uporaba zaščitne maske

Ne glede na izpolnjevanje pogoja P ali C je od ponedeljka dalje obvezna uporaba zaščitnih mask za osebe, ki opravljajo delo v dejavnostih ali so uporabniki storitev s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva oziroma za vse osebe med neposrednim stikom v drugih dejavnostih.

Samotestiranje učencev in dijakov za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih

Od ponedeljka dalje velja tudi, da morajo učenci in dijaki (ne glede na starost) za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih opraviti samotestiranje s testi HAG.

Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.


 

(19.10.2021) 12 nasvetov za kibernetsko varnost pri delu

Kibernetska varnost je tisto področje, na katero v nevladnih organizacijah zaradi pomanjkanja resursov pogosto pozabimo – vse dokler ne zaidemo v težave. Strokovnjake za kibernetsko varnost iz Društva OWASP Maribor smo prosili, da pripravijo praktičen vodič z nasveti, ki bi jih morali upoštevati vsi, ki želijo zaščititi svoje podatke in pomembne datoteke. Preberite, kako oblikovati močna gesla, zakaj morate na javnih mestih uporabljati VPN, kako prepoznati direktorsko prevaro in še več koristnih napotkov za kibernetsko varnost na delu, tako v pisarni kot doma.
Celotna novica...

Kibernetska varnost je tisto področje, na katero v nevladnih organizacijah zaradi pomanjkanja resursov pogosto pozabimo – vse dokler ne zaidemo v težave. Strokovnjake za kibernetsko varnost iz Društva OWASP Maribor smo prosili, da pripravijo praktičen vodič z nasveti, ki bi jih morali upoštevati vsi, ki želijo zaščititi svoje podatke in pomembne datoteke. Preberite, kako oblikovati močna gesla, zakaj morate na javnih mestih uporabljati VPN, kako prepoznati direktorsko prevaro in še več koristnih napotkov za kibernetsko varnost na delu, tako v pisarni kot doma.

1. Zaščitite svoje podatke

V vsakdanjem življenju se izogibamo deljenju osebnih podatkov, kot je številka socialnega zavarovanja ali številka kreditne kartice. Pri delu naj velja enako. S podatki organizacije (društva, zavoda ali ustanove), občutljivimi informacijami in intelektualno lastnino morate ravnati tako previdno kot s svojimi osebnimi podatki.

2. Ne odpirajte povezav in e-poštnih sporočil neznanih pošiljateljev

Hekerji lovijo osebe v upanju, da bodo odprli pojavna okna ali druge zlonamerne povezave, v katere so vgrajeni virusi ali druga zlonamerna programska oprema. Zato morate biti previdni pri povezavah in prilogah v e-poštnih sporočilih pošiljateljev, ki jih ne poznate. Z enim samim klikom lahko hekerjem omogočite vdor v računalniško omrežje.

Na spletu lahko pogosto zasledite pojavna okna z mamljivimi besedili, kot npr. ˝Čestitamo, zadeli ste nov avto˝ ali ˝En klik vas loči od novega iPhona˝.  Teh povezav in pojavnih oken se morate izogibati. Znak za alarm so tudi oglasi, polni slovničnih napak, in oglasi, v katerih zahtevajo vaše osebne podatke.

3. Oblikujte močna gesla in uporabljajte upravitelja gesel

Da bi kibernetskim tatovom preprečili dostop do omrežja in zaupnih podatkov organizacije, morate ustvariti edinstvena in zapletena gesla. Za geslo nikoli ne izberite svojega imena, imena partnerja, otrok ali hišnih ljubljenčkov, datumov obletnic ali podatkov, ki jih lahko hekerji hitro ugotovijo. Če si za geslo izberete ime svojega hišnega ljubljenčka, ki ste ga z imenom objavili na družbenih omrežjih, boste hitro postali žrtev kibernetskega kriminala.

Močno geslo vsebuje najmanj 10 znakov in vključuje številke, simbole ter velike in male črke. Pri ustvarjanju gesla si lahko pomagate s stavkom: izberite prvo črko vsake besede in vsako drugo črko zapišite z veliko začetnico, na začetek in konec pa vstavite naključne številke in simbole. Če je izbrani stavek npr. ˝Čez poletje gremo z letalom na počitnice v Dominikansko Republiko¨, se bo geslo glasilo npr. 6@čPgZlNpVdR3!

Za vsako aplikacijo, ki jo uporabljate, morate ustvariti drugačno geslo. Težava seveda nastopi, ko si je treba vsa ta gesla tudi zapomniti. Pri tem vam lahko pomagajo posebne računalniške aplikacije, t. i. upravitelji gesel, kot npr. Bitwarden, LastPass in KeePass, kjer lahko varno shranite vsa svoj gesla.

4. Povežite se z varnim omrežjem Wi-Fi

Pisarniška brezžična omrežja morajo biti varna, šifrirana in skrita. Če delate na daljavo, ne pozabite zaščititi in zavarovati tudi svojega domačega omrežja.

Za zaščito brezžičnega omrežja pa ni dovolj le močno geslo. Varnost lahko povečate z upoštevanjem spodnjih nasvetov.

    Vklopite šifriranje brezžičnega omrežja. Šifriranje je eden najučinkovitejših načinov varovanja vaših podatkov. Deluje tako, da vaše podatke in vsebino premeša, tako da ga hekerji ne morejo razvozlati. Najvarnejša vrsta šifriranja za domače omrežje Wi-Fi je WPA2. Če želite preveriti, ali vaš usmerjevalnik uporablja ustrezno šifriranje, preverite nastavitve omrežja in lastnosti brezžične povezave.
    Uporabite VPN, ki šifrira vaše podatke, tako da heker ne more ugotoviti, kaj počnete na spletu in kje se nahajate.
    Skrijte svoje omrežje. Na ta način se ime vašega omrežja ne bo pojavilo na seznamu ljudi v okolici.
    Spremenite ime omrežja. Večina naprav je konfiguriranih s privzetim omrežnim imenom, ki ga dodeli proizvajalec. S spremembo imena hekerjem boste pred hekerji skrili informacijo o usmerjevalniku in tako zmanjšali možnost napada.
    Posodabljajte programsko opremo usmerjevalnika. Vdelana programska oprema usmerjevalnika, tako kot katera koli druga programska oprema, lahko vsebuje ranljivosti, zaradi katerih lahko lažje pride do napadov. Večina usmerjevalnikov nima možnosti samodejne posodobitve, zato jo morate posodobiti ročno.
    Onemogočite oddaljeno upravljanje. Oddaljeno upravljanje omogoča vsakomur, ki je dovolj blizu omrežja, da si ogleda ali spremeni nastavitve Wi-Fi. Če nimate potrebe po oddaljenem povezovanju z usmerjevalnikom Wi-Fi, je najbolje, da to funkcijo izklopite.

Pomembno je tudi, kako izberete ime omrežja. Ime omrežja naj ne razkriva vaše lokacije in dejavnosti vaše organizacije.

5. Zagotovite si požarni zid

Požarni zid za omrežje organizacije in domače omrežje je prva obrambna linija pri zaščiti podatkov pred kibernetskimi napadi. Požarni zidovi nepooblaščenim uporabnikom preprečujejo dostop do vaših podatkov in informacij in blokirajo nezaželen promet. Ne zanašajte se samo na požarni zid svoje organizacije, temveč namestite požarni zid tudi v domačem omrežju, če delate od doma.

Preden se odločite požarni zid, se pozanimajte, kakšno zaščito potrebujete. Izbira požarnega zidu je odvisna od velikosti in obsega vaše organizacije.

V Sloveniji obstajajo tri splošne kategorije požarnih zidov:

    Filtriranje paketov. Požarni zidovi za filtriranje paketov preverjajo vhodne in odhodne pakete podatkov po vnaprej programiranih merilih, da ugotovijo, ali so varni ali ne.
    Požarni zidovi s statusom in strežnikom proxy. Opravljajo tako funkcije filtriranja paketov kot funkcije požarnega zidu na ravni vezja. Požarni zidovi na ravni vezja ugotavljajo, ali so naprave, ki želijo med seboj komunicirati, zaupanja vredne. Vendar so takšni požarni zidovi v Sloveniji prepovedani. Čeprav so požarni zidovi s statusom in strežnikom proxy najbolj celovita zaščita za organizacije, ti požarni zidovi zmanjšujejo zmogljivost omrežja, kar lahko povzroči neprijetne časovne zamike za vašo ekipo.
    Požarni zidovi naslednje generacije. Vzdržujejo najširšo paleto pregledov prometa in zmanjšanja groženj. Ponujajo dodatne funkcije, kot je skeniranje protivirusnih programov, zlonamerne programske opreme in e-pošte, ter napredne zmogljivosti spremljanja, na primer pregled paketov, ki vam omogoča neprestano spreminjanje vseh sej brskanja po internetu, ki se pojavljajo v vašem omrežju.

Kadar se odločate o nakupu požarnega zidu, preverite, ali ponudnik omogoča vrhunske obrambne funkcije, kot so filtriranje paketov, funkcionalnost usmerjevalnika, lokalni overitelj (on-premises authenticator), skeniranje zlonamerne programske opreme, portal za oddaljeni dostop in filtriranje spletnih mest.

6. Na javnih omrežjih uporabljajte VPN

VPN je navidezno zasebno omrežje oziroma preprosta programska oprema, namenjena za zaščito vaše zasebnosti na spletu. VPN je bistvenega pomena pri opravljanju dela izven pisarne ali na službenem potovanju. Če ima vaša organizacija VPN, ki mu zaupa, se povežite z njim in ga tudi uporabljate. VPN pomaga ohraniti zasebnost vaših podatkov na javnih omrežjih Wi-Fi ali drugih neznanih omrežjih. Kadar ste povezani s strežnikom VPN, je vaš internetni promet šifriran, kar pomeni, da nihče ne more spremljati, kar počete na spletu, ali vam slediti. V letu 2021 sta med najboljšimi ponudniki npr. CyberGhost in NordVPN.

7. Namestite posodobitve varnostne opreme

Upoštevanje najboljših praks varnosti pomeni, da sta vaša varnostna programska oprema in operacijski sistem posodobljena z najnovejšo zaščito. Če vaša organizacija pošlje navodila za varnostne posodobitve, jih takoj namestite. To velja tudi za osebne naprave, ki jih uporabljate pri delu. Takojšna namestitev posodobitev pomaga pri obrambi pred najnovejšimi kibernetskimi grožnjami.

8. Nikoli ne puščajte naprav brez nadzora

Ne pozabite zakleniti svojih naprav, kadar jih pustite brez nadzora. Prav tako se prepričajte, da se naprave samodejno zaklenejo v stanju mirovanja. Pazite tudi, da ne izgubite USB ključkov in drugih diskov, na katerih shranjujete podatke in občutljive informacije.

9. Namestite zaščito pred virusi

Zaščita pred virusi je bistvena za vsako organizacijo, ki želi zaščititi svoje podatke in računalniške sisteme. Protivirusna programska oprema je kot varnostnik, ki preprečuje vstop nezaželenim osebam. Ne glede na delo, ki ga opravljate, se prepričajte, da ste zaščiteni pred virusi. Pred virusi se zaščitite tako, da imate na računalniku nameščen posodobljen in aktiven protivirusni program. Pred virusi boste zaščiteni tudi z upoštevanjem zgoraj naštetih nasvetov.

10. Varnostno kopirajte datoteke

Ustvarjanje varnostnih kopij je kritičen korak pri vzdrževanju računalnika za zaščito vaših podatkov in podatkov organizacije v primeru okvare sistema ali okvare datotek. Datoteke morate varnostno kopirati, kadarkoli spremenite ali dodate nove datoteke. Varnostno kopiranje datotek naj postane vsakodnevna navada.

11. Izključite glasovno vodene pametne naprave na domači delovni postaji in pokrijte spletno kamero, ko je ne uporabljate

Če na računalnik ponesreči namestite zlonamerno programsko opremo, lahko kibernetski kriminalci pridobijo nadzor nad vašo opremo, tudi nad spletno kamero in mikrofonom. Zato je pomembno, da nikoli ne odpirate sumljivih povezav od ljudi, ki jih ne poznate.

12. Ne nasedajte direktorskim prevaram

Direktorska prevara je prevara, pri kateri se kriminalci lažno predstavljajo za vodjo organizacije, da bi delavca zavedli k nepooblaščenemu prenosu sredstev ali posredovanju zaupnih podatkov. Pred direktorskimi prevarami se lahko zaščitite tako, da strogo sledite veljavnim varnostnim postopkom za plačila in javna naročila, da pri obravnavi občutljivih informacij vedno skrbno preverite e-poštne naslove in se v primeru dvoma posvetujete s pristojnim sodelavcem, da omejite informacije, ki jih delite z drugimi, in ste previdni pri deljenju informacij na družbenih omrežjih. Če prejmete sumljivo e-pošto ali klic, o tem obvestite ustrezno osebo.

(12.10.2021) Usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov

Mladinski svet Slovenije organizira 3-dnevno usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov, ki bo od petka, 5. novembra do nedelje, 7. novembra 2021.
Celotna novica...

Mladinski svet Slovenije organizira 3-dnevno usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov, ki bo od petka, 5. novembra do nedelje, 7. novembra 2021.

Namen usposabljanja
Usposobiti vodje dogodkov na tematiko aktivacije lokalnih skupnosti v podporo posledic COVID-19. Udeleženci bodo nato v praksi organizirali svoj dogodek na določen dan (dan bo določen naknadno) med marcem in majem 2022 v svoji lokalni skupnosti. Projekt poteka v okviru projekta Unite locally to reconnect after Covid.

Opis projekta Unite locally to reconnect after Covid
Namen projekta je spodbujanje in podpora aktivnostim po vsej Sloveniji, ki bodo po epidemiji Covid-19 ponovno aktivirale lokalne skupnosti in jih ponovno oživile. Na usposabljanju boste pridobili znanja, ki vas bodo pripravila na to, da boste postali vodje dogodkov in nato lastne dogodke in pobude potem izvedli po celi Sloveniji. Naš cilj je, da se v letu 2022 izvede vsaj 20 lokalnih projektov, s katerimi boste lokalni aktivisti pomagali tistim, ki se jih je epidemija najbolj dotaknila, naredili nekaj dobrega za lokalno skupnost in boste posredno nagovarjali tudi evropske vrednote.

Kaj bom pridobil z udeležbo na usposabljanju?

Vsebinski poudarki usposabljanja, ki bo potekalo po načelih neformalnega izobraževanja:

 •      osnove uspešnega upravljanja projekta;
 •     delo z različnimi viri, časom, ljudmi, finančnimi sredstvi …
 •     administracija projektov;
 •     promocija in oglaševanje;
 •     priprava projektne prijave na razpise (lokalne in nacionalne);
 •     vodenje timov in skupin;
 •     strateško načrtovanje;
 •     projektno načrtovanje;
 •     priprava na lokalne in/ali nacionalne razpise;
 •     priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj ter priložnost za gradnjo partnerstev za sodelovanje pri bodočih projektih in dogodkih;

Po končanem usposabljanju bodo imeli udeleženci možnost mentorstva enega izmed trenerjev – izvajalcev usposabljanja.

Število udeležencev in udeleženk
Na usposabljanje bomo sprejeli največ 25 udeleženk in udeležencev. V primeru prevelikega števila prijav bodo sprejeli največ 2 člana iz iste organizacije.

Nastanitev in prevoz
Stroške prehrane in nastanitve bo kril Mladinski svet Slovenije. Za prevoz na lokacijo izobraževanja poskrbijo udeleženci in udeleženke sami, Mladinski svet Slovenije pa vas bo podprl pri koordinaciji prevozov.

Prijave zbirajo do 25. oktobra 2021 preko spletne prijavnice.

(11.10.2021) CSOSI: V preteklem letu povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacijah

Izšla je 24. izdaja poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki spremlja pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, tudi Sloveniji. Poročilo za Vzhodno in Srednjo Evropo ter Evrazijo ugotavlja, da je v letu 2020 civilnodružbene organizacije v regiji in njihov razvoj najbolj zaznamovalo dogajanje okrog svetovne pandemije covida-19. Posledično je bilo zaznati povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacij, zlasti zdravstvenih, socialnih in humanitarnih.
Celotna novica...

Izšla je 24. izdaja poročila Indeks trajnosti civilnodružbenih organizacij (CSOSI) za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Evrazijo, ki spremlja pogoje za delovanje civilnodružbenih organizacij v 24 državah, tudi Sloveniji. Poročilo za Vzhodno in Srednjo Evropo ter Evrazijo ugotavlja, da je v letu 2020 civilnodružbene organizacije v regiji in njihov razvoj najbolj zaznamovalo dogajanje okrog svetovne pandemije covida-19. Posledično je bilo zaznati povečano povpraševanje po storitvah civilnodružbenih organizacij, zlasti zdravstvenih, socialnih in humanitarnih.

Prav tako so različne omejitve povezane z bojem proti pandemiji vplivale na delovanje civilnodružbenih organizacij, saj so morale slednje razviti nove načine, da se približajo svojim uporabnikom in odjemalcem. Ekonomska situacija, ki je spremljala boj proti pandemiji, je znatno poslabšala tudi gmotni položaj civilnodružbenih organizacij.

Ocena trajnosti civilnodružbenih organizacij v Sloveniji se na splošno glede na prejšnja leta ni bistveno spremenila. Po posameznih področjih pa je mogoče opaziti zlasti poslabšanje na področju pravnega okolja, finančne stabilnosti in zagovorniške vloge.

CSOSI izpostavlja, da so bili zakoni, ki jih je pripravljala slovenska vlada kot odziv na pandemijo, pogosto nedosledni in nejasni, kar je povzročilo veliko negotovosti in administrativnih bremen za civilnodružbene organizacije. Poročilo zaznava tudi poslabšanje na področju zagovorništva, saj so bile civilnodružbene organizacije prisiljene večino svojih prizadevanj osredotočiti na odzivanje na potencialno škodljive določbe v novih zakonih in zagovarjanje svojih obstoječih pravic.

Poročilo CSOSI za Slovenijo lahko preberete tukaj.

Informacije o stanju v regiji oziroma primerjavo med državami najdete v celotnem Poročilu CSOSI za Srednjo in Vzhodno Evropo za leto 2020 – preberete ga lahko tukaj.

(4.10.2021) Nove izjeme: brez mask v lokalih in kadar vse osebe izpolnjujejo pogoj PC

V četrtek, 30. septembra, je začela veljati sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki predpisuje dve novi izjemi pri obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask.
Celotna novica...

V četrtek, 30. septembra, je začela veljati sprememba Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki predpisuje dve novi izjemi pri obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask.

Nošenje mask po novem ni več treba nositi v prostorih, kjer velja obveznost pogoja PCT in kjer strežejo hrano in pijačo, na primer v gostinskih lokalih.

Mask prav tako ni več treba nositi v prostorih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC (preboleli/cepljeni).  To velja na primer v pisarni, kjer se združujejo le cepljeni in/ali preboleli sodelavci, ali pa v avtomobilu, ko se skupaj vozijo osebe iz različnih gospodinjstev, pa so vse cepljene ali prebolele.

(1.10.2021) Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2020 in upravičenci do donacij za leto 2021

Furs je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020. 5.554 različnih upravičencev – nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti – bo prejelo 510.868 donacij v skupni višini 10.716.367 evrov. Prve donacije dohodnine so bile nakazane 30. septembra. Lani je bilo donacij manj – 496.363 – znašale pa so 5.456.656 evrov.
Celotna novica...

Furs je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020. 5.554 različnih upravičencev – nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti – bo prejelo 510.868 donacij v skupni višini 10.716.367 evrov. Prve donacije dohodnine so bile nakazane 30. septembra. Lani je bilo donacij manj – 496.363 – znašale pa so 5.456.656 evrov.

V Uradnem listu RS pa je bil objavljen seznam upravičencev do donacij 1 % dohodnine za leto 2021. Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste delovale na dan 31. decembra 2020, status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile najkasneje 31. marca 2021 in bile do dne 31. julija 2021 vpisane v Ajpesovi evidenci nevladnih organizacij v javnem interesu. Na seznamu je 5978 nevladnih organizacij.

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite (pišete lahko na info@boreo.si ali kar CNVOS na info@cnvos.si).

Spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije: podaljšani roki

30. septembra 2021 je začela veljati tudi nova Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki znova določa malce daljše roke za pripravo podatkov o nevladnih organizacijah, upravičenih do namenitve dela dohodnine. Tako se znova spreminjajo roki pri pripravi seznama upravičencev.

Določeno je,  da mora Furs najkasneje do 15. julija tekočega leta (in ne več 15. avgusta tekočega leta) od Ajpesa prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta (in ne več do 31. julija tekočega leta). Furs  bo moral ta seznam do 31. julija tekočega leta (in ne več 31. avgusta tekočega leta) poslati na Ministrstvo za finance.

Rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS ostaja enak: vlada mora seznam upravičencev objaviti do 30. septembra tekočega leta.

Roki za nakazila donacij prejemnikom ostajajo nespremenjeni. Furs bo do 30. januarja in do 30. septembra nakazal donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.

Pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu si lahko ogledate tukaj.

V posebni aplikaciji 1 %, ki jo je pripravil CNVOS, si za ogled pogojev in postopka najprej izberite področje, na katerem želite pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu.

Če status že imate in želite tudi na svoji spletni strani nagovoriti donatorje dohodnine, si lahko izposodite CNVOS-ov brezplačni gradnik, ki ga namestite na svojo spletno stran. Več o tem si preberite tu.

Spomnimo, konec lanskega leta je bil sprejet #PKP7, ki je prinesel trajen dvig višine donacij. Tako ste po novem nevladne organizacije upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. O tem smo pisali tukaj.

(29.9.2021) Soustvarjanje lokalnega programa kulture Občine Postojna

Občina Postojna pripravlja nov lokalni program kulture. Pripraviti želimo program, ki bo zajemal pričakovanja in potrebe kulturnih akterjev, tako posameznikov kot organizacij. Zato smo za NVOje, kulturne ustvarjalce in javne zavode s področja kulture pripravili vprašalnik, prek katerega nam lahko posredujete vaše poglede na kulturo in kulturne dejavnosti v občini. Veseli bomo, če boste vprašalnik izpolnili v celoti, saj bomo tako lažje pripravili resen in uporaben program razvoja kulture v prihodnosti.
Celotna novica...

Občina Postojna pripravlja nov lokalni program kulture. Pripraviti želimo program, ki bo zajemal pričakovanja in potrebe kulturnih akterjev, tako posameznikov kot organizacij. Zato smo za NVOje, kulturne ustvarjalce in javne zavode s področja kulture pripravili vprašalnik, prek katerega nam lahko posredujete vaše poglede na kulturo in kulturne dejavnosti v občini. Veseli bomo, če boste vprašalnik izpolnili v celoti, saj bomo tako lažje pripravili resen in uporaben program razvoja kulture v prihodnosti.

Če se ne boste odzvali, vašega mnenja pri pripravi lokalnega programa kulture ne bomo mogli upoštevati.

Za sodelovanje se vam prav lepo zahvaljujemo!

Ekipa Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO

Povezava do vprašalnika: https://www.1ka.si/a/351501

(24.9.2021) Spremembe odloka: pogoj PCT ni več obvezen za delo od doma

Z zadnjo spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja od petka, 24. septembra, izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce, ki opravljajo delo od doma.
Celotna novica...

Z zadnjo spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki velja od petka, 24. septembra, izpolnjevanje pogoja PCT ni več potrebno za delavce, ki opravljajo delo od doma.

Prav tako izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za obiskovalce odprtih površin bencinskih servisov. Pogoj PCT boste vseeno morali izpolnjevati, če boste obiskali notranjost bencinskega servisa.

Manjša sprememba je tudi na področju obveznosti nošenja zaščitnih obraznih mask. Po novem zaščitne obrazne maske ni treba nositi med športno vadbo. Prej je veljalo, da se lahko nošenje maske opusti le pod pogojem, da je med športno vadbo mogoče zagotoviti varnostno razdaljo 1,5 metra.

(22.9.2021) Vprašalnik o informiranju

V regijskem stičišču NVO Primorsko-notranjske regije BOREO smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo spoznati potrebe nevladnih organizacij po informiranju in usposabljanjih, obenem pa preveriti, kako ste zadovoljni z dejavnostmi informiranja Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO.
Celotna novica...

V regijskem stičišču NVO Primorsko-notranjske regije BOREO smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo spoznati potrebe nevladnih organizacij po informiranju in usposabljanjih, obenem pa preveriti, kako ste zadovoljni z dejavnostmi informiranja Regijskega stičišča NVO Primorsko-notranjske regije BOREO.

Vprašalnik je razdeljen na tri poglavja: informiranje, izobraževanja in splošni podatki o nevladni organizaciji.

Prosimo vas, da si vzamete 10 minut svojega časa in izpolnete vprašalnik, ki je dosegljiv na povezavi
https://www.1ka.si/a/351097.

Na podlagi rezultatov bomo izdelali predlog izboljšav, ki jih bomo skušali v čim večji meri upoštevati pri nadaljnjih aktivnostih informiranja nevladnih organizacij in pri pripravi izobraževanj za NVO.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš čas!

Ekipa BOREO


Aktivnosti stičišča sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

(21.9.2021) Konferenca ZA participativni proračun

Več kot 100 županj, županov in drugih predstavnikov slovenskih občin se je udeležilo konference naslovom »Za participativni proračun! Aktivni občani – uspešni župani«!
Celotna novica...

Več kot 100 županj, županov in drugih predstavnikov slovenskih občin se je udeležilo konference naslovom »Za participativni proračun! Aktivni občani – uspešni župani«!

Na njej so iz prve roke dobili informacije o pozitivnih učinkih uvedbe participativnega proračuna in prejeli koristne napotke za uvedbo te oblike sodelovanja z občani.
»Participativni proračun bodo v prihodnosti uvedle vse slovenske občine!« je bil po konferenci prepričan ajdovski župan Tadej Beočanin. Nevladne organizacije, povezane v mrežo ZaNVO, si bomo prizadevale, da se njegove besede pozlatijo. Ob uvedbi participativnega proračuna jim bomo stale ob strani in jim pomagale!
Celotni posnetek konference si lahko ogledate na Youtube kanalu ZaNVO: https://www.youtube.com/channel/UCTR-_50gVxQRBi1I4xTcPrg
Konferenco je organizirala Mreža regionalnih NVO stičišč ZaNVO v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

(20.9.2021) Vse o pogoju PCT: kdo ga mora izpolnjevati in kako?

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.
Celotna novica...

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.

Vlada RS je med vikendom sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki bo začel veljati v sredo, 15. septembra 2021. Odlok spreminja do zdaj veljavna pravila o veljavnosti pogoja prebolevnosti, izpolnjevanja pogoja PCT in možnostjo samotestiranja. Od sobote, 18. septembra 2021 dalje, pa veljajo tudi nekatere nove izjeme, ko pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati, kot to ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 •     so polno cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja en teden, če se delavci v organizaciji delodajalca redno tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

Za delavce, ki delo opravljajo od doma izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem.

POZOR: samotestiranje mora po novem potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva), v okviru njihovega delovnega časa.

Stroške nakupa testa nosi NVO sama.

Po novem se morajo samotestirati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Navodila za samotestiranje

 •     Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki jo direktor oz. predsednik pooblasti, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali, vsak teden v ponedeljek.

    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške HAG testiranja krije država.

POZOR: Samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran tedensko s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja nosijo uporabniki sami.

IZJEMA: Z rednim tedenskim samotestiranjem lahko pogoj PCT izpolnijo tudi osebe stare od 12 do 18 let, ki se udeležujejo v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti. Tako se lahko npr. športne vadbe v karate klubu udeležijo tudi osebe med 12. in 18. letom, ki se tedensko samotestirajo. Tako samotestiranje se izvaja v domačem okolju. Osebe teste pridobijo v lekarni na podlagi potrdila NVO, da pri njih opravljajo športno vadbo.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 15 let,
 •     uporabnikom, ki so vključeni v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji (npr. uporabniki varstvo delovnih centrov),
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, drogerije, lekarne izven trgovskih centrov, humanitarna skladišča, razdelilnice hrane in drugi kraji, ki omogočajo dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim)
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja,
 •     v primeru nujnih zdravstvenih storitev,
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence.
 •     na odprtih površinah bencinskega servisa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v torek, 14. 9.,  izdalo dodatno pojasnilo, v katerih primerih uporabnikom ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Pojasnili so, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati za prevzem pomoči v obliki hrane s strani prejemnikov (najbolj ranljivih skupin). Za uporabnike varstveno delovnih centrov, kriznih centrov in drugih  namestitvenih socialnovarstvenih programov pa velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v namestitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je njihova odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru stroške testiranja uporabnikov nosijo organizacije same.

Izpolnjevanje pogoja PCT ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ter družinske asistence, To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če imate ločen vhod za uporabnike in delavce, obesite obvestilo na obe mesti.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih, strankah in tistih, ki so v okolju udeleženi občasno, morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v digitalno potrdilo, potrdilom o cepljenju/prebolevnosti ali izvidom testiranja. Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur)
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen)
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni.

(20.9.2021) Davčna obravnava povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela: zbrali smo odgovore na pogosta vprašanja

Septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki vplivajo tudi na delo v nevladnih organizacijah. Zaradi velikega zanimanja so v CNVOSu odgovore zbrali še v članku.
Celotna novica...

Septembra so začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki vplivajo tudi na delo v nevladnih organizacijah. Zaradi velikega zanimanja so v CNVOSu odgovore zbrali še v članku.


Ali je možno, da izplačujemo stroške prevoza na delo glede na kilometrino, tudi če obstaja javni prevoz?

Uredba ne določa višine povračila stroškov prevoza, temveč določa le davčno obravnavo tega povračila. Uredba je namreč davčni predpis. Zato še vedno velja, da je delavec upravičen do povračila stroškov, kot so določeni v njegovi pogodbi o zaposlitvi. Če je tako npr. v njegovi pogodbi o zaposlitvi določeno, da mu pripada povračilo prevoza v višini cene najcenejšega javnega prevoza, mu morate povrniti sredstva v tej višini. Če ima določeno, da mu pripada povračilo prevoza v višini npr. 0,18 EUR na kilometer, pa je upravičen do povračila sredstev po izračunu kilometrine.

Sprememba, ki jo Uredba prinaša, pa pomeni, da stroški javnega prevoza niso več relevantni za določanje višine neobdavčenega zneska povračila potnih stroškov.  Po novem se tako v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med delavčevim običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Dodatno pa se lahko uporabi tudi pravilo, da se ne glede na število kilometrov v davčno osnovo ne všteva povračilo do višine 140 EUR na mesec, če delavec živi vsaj 1 kilometer od delovnega mesta in je na delovnem mestu prisoten vsaj en dan v mesecu.

Kaj pa, če je višina povračila glede na kilometre (po 0,18 EUR) višja od 140 EUR mesečno?

Tudi če višina povrnjenih stroškov prevoza na delo presega 140 EUR mesečno, so lahko ti neobdavčeni (izvzeti iz davčne osnove), če so izračunani po formuli 0,18 EUR za vsak polni kilometer od delavčevega bivališča do kraja opravljanja dela in nazaj za vsak dan prisotnosti na delovnem mestu.

Primer:

Delavec je upravičen do povračila mesečne vozovnice v višini 165 EUR. Živi 50 km od delovnega mesta. Mesečna obveznost je 20 delovnih dni. Delavec je bil prisoten vse dni.

Ker je delavec glede na davčni predpis (uredbo) upravičen do 360 EUR neobdavčenih stroškov prevoza (50km *2 (obe smeri prevoza) *20 (prisotnih delovnih dni)* 0,18 (neobdavčeni znesek na kilometer) = 360 EUR), je povračilo 165 EUR, ki mu pripada po njegovi pogodbi o zaposlitvi, v celoti neobdavčeno.

Kako se določa število kilometrov od delavčevega bivališča do delovnega mesta?

Za določanje kilometrov se uporabi pravilo »najkrajše cestne povezave«. To pomeni, da se uporablja dolžina v kilometrih in ne čas, ki bi ga delavec potreboval, da bi opravil razdaljo med svojim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Tako se npr. pri določitvi neobdavčenega zneska kilometrine upošteva povezava po lokalnih in magistralnih cestah (če je dolžina te povezave v kilometrih krajša od avtocestne povezave, četudi zaposleni koristi avtocestno povezavo). Upoštevati je treba cestne povezave, ki so varne in se redno vzdržujejo.

Za merjenje razdalje se lahko uporablja različne vire, navadno se jo določi s katerim od spletnih zemljevidov (npr. Google Zemljevidi ali najdi.si zemljevidi).

Kako obračunati prevoz, če zaposleni živi na dveh naslovih: stalnem in začasnem prebivališču? Ali se lahko obračuna prevoz iz obeh naslovov, po dnevih?

Uredba ne določa višine povračila stroškov prevoza, temveč določa le davčno obravnavo tega povračila. Za neobdavčeno se šteje povrnitev potnih stroškov prevoza na delo in iz dela od delavčevega običajnega prebivališča do kraja opravljanja dela. Za običajno se šteje tisto prebivališče, ki je najbližje mestu opravljanja dela – ne glede na to, ali gre za stalno ali začasno bivališče.

Če se delavec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Če se iz drugega prebivališča, ki ni najbližje mestu opravljanja dela, delavec vozi vsaj štirikrat tedensko, se to drugo prebivališče lahko šteje za običajno prebivališče. V tem primeru se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza od tega (od mesta opravljanja dela bolj oddaljenega) prebivališča.

Ali mora prostovoljec prinesti mesečno karto z navedenim imenom?

Ne, če seveda to ne zahteva organizacija sama na podlagi lastnih pravil povračila stroškov. Za presojo, ali je strošek obdavčen ali ne, pa takšno dokazilo NI potrebno. Uredba, ki je določala, da so iz davčne osnove izvzeta povračila stroškov nakupa mesečne osebne neprenosne vozovnice javnega prometa, je bila razveljavljena.

Kako je urejeno povračilo stroškov prevoza na delo, če delavec v enem dnevu obišče več uporabnikov naših storitev?

Za povrnitev stroškov prevoza na delo in z dela se uporablja razdalja med običajnim prebivališčem delavcem in kraja opravljanja dela. Kraj opravljanja dela pomeni kraj, kjer delavec začne opravljati delo. Pravila za davčno obravnavo povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela se torej uporabljajo za prevoz delavca od svojega doma do prvega uporabnika. Za prevoz od prvega do naslednjih uporabnikov se uporabljajo pravila glede davčne obravnave službenih poti. Če delavec uporablja svoje prevozno sredstvo, se v davčno osnovo ne šteje povrnitev potnih stroškov do 0,37 EUR za vsak prevoženi kilometer.
Delavec je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do povračila stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 39 evrov.

Delavec je na podlagi pogodbe o zaposlitvi upravičen do povračila stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 39 evrov. Delavec se na delo vozi iz 3,2 km oddaljenega kraja. Po kilometrini mu neobdavčeno pripada le 22,68 EUR. Mu moramo sedaj nakazati kilometrino?

Ne, delavec je tudi po spremembi Uredbe še vedno upravičen do zneska povračila, kot mu pripada po pogodbi o zaposlitvi. Uredba tudi določa, da za povračila stroškov prevoza v primeru, ko so ta nižja od 140 EUR (in je bil delavec vsaj 1 dan prisoten na delu in je od dela oddaljen vsaj 1 kilometer) velja, da je znesek povračila do 140 EUR neobdavčen. Tako bo tudi vaš delavec še naprej prejel celotno povračilo prevoza po pogodbi o zaposlitvi neobdavčeno.

Ali morda obstaja kakšen vzorec Izjave o prevozu na delo?

Posebna oblika izjave ni predpisana. Izjava je zgolj priporočena. Zadostuje, da vas delavec na pregleden način obvesti o kraju, iz katerega dejansko prihaja na delo oziroma o razdalji.

Kolikšno pa je povračilo za službene poti?

Če delavec uporablja svoje prevozno sredstvo, se v davčno osnovo ne šteje povrnitev potnih stroškov do 0,37 EUR za vsak prevoženi kilometer.

Ali uredba velja le za zaposlene v organizaciji ali tudi za prostovoljce?

Pravila glede davčne obravnava povrnitve stroškov v povezavi z delom se uporabljajo tudi za povrnitev stroškov prostovoljcem.

Ali mora biti v pogodbi o zaposlitvi nujno napisan znesek povračila?

Ne. Znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela je lahko določena tudi s splošnim aktom delodajalca ali drugimi predpisi (npr. kolektivne pogodbe).

 

(16.9.2021) Zagovornik enakosti potrjuje, da je vlada v odloku pozabila na najrevnejše. CNVOS vlado pozval k spremembi odloka

Ljubljana, 16. 9. 2021 – V Centru nevladnih organizacij (CNVOS), krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, so zagovorniku načela enakosti Mihu Lobniku v ponedeljek poslali pobudo za začetek postopka ocene diskriminatornosti 5. odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Danes je zagovornik enakosti pritrdil našim argumentom in vladi priporočil, naj v novi odlok vključi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.
Celotna novica...

Ljubljana, 16. 9. 2021 – V Centru nevladnih organizacij (CNVOS), krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij, so zagovorniku načela enakosti Mihu Lobniku v ponedeljek poslali pobudo za začetek postopka ocene diskriminatornosti 5. odstavka 5. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Danes je zagovornik enakosti pritrdil našim argumentom in vladi priporočil, naj v novi odlok vključi humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Zagovornik načela enakosti v danes izdanem Priporočilu glede nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami potrjuje argumente, ki smo jih zapisali v pobudi. Ugotavlja, da v odloku med izjemami ni humanitarnih skladišč, centrov za razdeljevanje hrane in drugih krajev, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam, in pritrjuje našemu mnenju, da odsotnost te izjeme kaže na diskriminacijo najrevnejših skupin prebivalstva. Vladi zato izdaja priporočilo, naj v odlok vključi prost dostop do humanitarne pomoči.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je sicer v torek izdalo dodatno pojasnilo, v katerem so zapisali, da pogoja PCT za prevzem pomoči v obliki hrane in uporabnikom v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike ni treba izpolnjevati. Kljub pojasnilu MDDSZ pa na terenu prihaja do težav, kot nam poročajo humanitarne in socialnovarstvene organizacije, sploh tiste, ki nimajo lastnih prostorov s samostojnimi vhodi. Citiramo eno izmed njih (podatke o organizaciji hranimo v CNVOS):

»Našim uporabnikom, ki nimajo PCT, so danes zavrnili vstop v prostore, kjer imamo svoje pisarne. Smo jim pokazali dopis MDDSZ in razložili nujnost situacije za osebo, ki je deložirana, a so nam odgovorili, da ni podlage v odloku za kaj takega (za takšno izjemo nujnosti) in da bodo oni upoštevali odlok, ker so kazni velike in inšpektorji na pohodu.«

Vlado so zato pozvali, naj spremeni odlok in med izjeme izrecno vključi tudi situacije, ki jih je MDDSZ opisalo v dodatnih pojasnilih.

(13.9.2021) Od srede pogoj PCT za vse. NOVOST: dodatna pojasnila MDDSZ

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.
Celotna novica...

V sredo, 15. septembra, je začelo veljati novo pravilo, in sicer obveznost izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za vse. Pogoj PCT morajo tako izpolnjevati vsi, ki opravljajo kakršnokoli delo, torej zaposleni, prostovoljci, študentje, ki delo opravljajo preko študentske napotnice, idr., in uporabniki vseh storitev – stranke, uporabniki, kupci ipd. Izjema pri izkazovanju pogoja PCT pa bodo nekateri uporabniki socialnih in humanitarnih programov. Vse osebe, ki opravljajo delo, lahko pogoj PCT, poleg dokazila o cepljenju ali prebolevnosti, izpolnijo z rednim tedenskim testiranjem ali samotestiranjem.

Vlada RS je med vikendom sprejela nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki bo začel veljati v sredo, 15. septembra 2021. Novi odlok spreminja do zdaj veljavna pravila o veljavnosti pogoja prebolevnosti, izpolnjevanja pogoja PCT in možnostjo samotestiranja.

Pogoj PCT morajo od srede izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji. To velja tako za zaposlene, prostovoljce oziroma vse osebe, ki izvajajo delo na kakršnikoli drugi pravni podlagi, npr. po pogodbi. Delo tako lahko opravljajo le osebe, ki:

 •     so polno cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 6 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus, pri čemer veljavnost traja en teden, če se delavci v organizaciji delodajalca redno tedensko testirajo s hitrimi antigenskimi testi (HAG) ali redno tedensko samotestirajo  v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Odgovornost organizacije je, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo tisti, ki delajo, a niso prebolevniki ali polno cepljeni?

Osebe, ki opravljajo delo v nevladni organizaciji, torej tudi prostovoljci, lahko pogoj PCT, v primeru, da niso prebolevniki ali polno cepljeni, izpolnijo z rednim tedenskim samotestiranjem.

POZOR: samotestiranje mora po novem potekati na delovnem mestu, torej v prostorih organizacije (npr. v eni od pisarn zavoda, prostoru društva), v okviru njihovega delovnega časa.

Stroške nakupa testa nosi NVO sama.

Po novem se morajo samotestirati tudi prostovoljci, ki le občasno opravljajo prostovoljsko delo. Pogoja PCT ni treba izkazovati prostovoljcem do dopolnjenega 12. leta starosti.

Navodila za samotestiranje

    Odgovorna oseba nevladne organizacije, npr. direktor zavoda, predsednik društva ali oseba, ki jo direktor oz. predsednik pooblasti, določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje mora potekati na delovnem mestu. Predlagamo, da za samotestiranje določite poseben prostor. Pomembno je, da poteka v enakih časovnih intervali, vsak teden v ponedeljek.
    Vsak delavec zase o samotestiranju izpolnjuje evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja:

 •         datum testiranja,
 •         rezultat testa (negativen ali pozitiven izvid) in
 •         podpis delavca, ki se je samotestiral.

    V primeru negativnega rezultata lahko delavec začne z delom. V primeru, da je delavčev test pozitiven, mora o tem obvestiti osebnega zdravnika.
    Samotestiranje se mora izvajati s HAG testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške HAG testiranja krije država.

POZOR: Samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela.  Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk kulturne prireditve.

Delavcu se prizna izpolnjevanje pogoja testiranosti tudi v primeru, ko je testiran tedensko s HAG testom, ki ni namenjen za samotestiranje – če testiranje opravi npr. v zdravstvenem domu.

Kako pogoj PCT izpolnjujejo uporabniki storitev?

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev in osebe, ki so udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti. To vključuje npr. udeležence kulturnih prireditev, organizirane športne vadbe, stranke v trgovini in uporabnike drugih storitev. Stroške testiranja nosijo uporabniki sami.

IZJEMA: Z rednim tedenskim samotestiranjem lahko pogoj PCT izpolnijo tudi osebe stare od 12 do 18 let, ki se udeležujejo v športnih programih ali športno rekreativni dejavnosti. Tako se lahko npr. športne vadbe v karate klubu udeležijo tudi osebe med 12. in 18. letom, ki se tedensko samotestirajo. Tako samotestiranje se izvaja v domačem okolju. Osebe teste pridobijo v lekarni na podlagi potrdila NVO, da pri njih opravljajo športno vadbo.

Pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati:

 •     uporabnikom, ki so mlajši od 12 let,
 •     v primeru nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (živilske trgovine, lekarne izven trgovskih centrov in prevzemna mesta pomoči v obliki hrane, kot npr. humanitarna skladišča, razdelilnice hrane za uporabnike socialnovarstvenih programov itd.),
 •     v primeru zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 •     v primeru zagotavljanja nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja, in
 •     uporabnikom nujnih postopkov na področju socialne in družinske problematike, katerih opustitev bi povzročila nastanek ali bistveno poslabšanje te problematike.

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes, v torek, 14. 9.,  izdalo dodatno pojasnilo, v katerih primerih uporabnikom ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Pojasnjujejo, da pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati za prevzem pomoči v obliki hrane s strani prejemnikov (najbolj ranljivih skupin). Prav tako izpolnjevanje pogoja ni obvezno za uporabnike v nujnih postopkih na področju socialne in družinske problematike, pri katerih bi opustitev vodila v nastanek ali bistveno poslabšanje njihove problematike. To pomeni, da boste organizacije morale v vsaki konkretni situaciji individualno presoditi, ali gre za nujno pomoč in ali bi opustitev te pomoči za uporabnika pomenilo poslabšanje njegove socialne ali družinske problematike.

Za uporabnike varstveno delovnih centrov, kriznih centrov in drugih  namestitvenih socialnovarstvenih programov pa velja, da morajo uporabniki pogoj PCT izpolnjevati ob sprejemu v namestitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je njihova odsotnost trajala več kot 48 ur. V tem primeru stroške testiranja uporabnikov nosijo organizacije same.

Kako preverjati izpolnjevanja pogoja PCT?

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo ali izvajajo. Tako lahko npr. predsednik društva tudi pooblasti drugo osebo, da preverja pogoj PCT pri zaposlenih in prostovoljcih.

OBVEZNOSTI NVO:

 •     Na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT. Če imate ločen vhod za uporabnike in delavce, obesite obvestilo na obe mesti.
 •     Delavce obvestite o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT tudi na druge načine, na katere običajno poteka obveščanje v vaši organizaciji. To lahko storite z okrožnico, obvestilom na oglasni deski ali na sestanku, kjer delavcem, prostovoljcem in drugim, ki pri vas opravljajo delo, pojasnite pravila pogoja PCT in razložite način izvajanja samotestiranja v vaši organizaciji.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih morate preverjati ob začetku dela. To pomeni, da npr. vsak ponedeljek ob začetku dela zaposleni ali prostovoljci v posebnem prostoru v organizaciji opravijo test in izpolnijo evidenčni list oziroma predložijo potrebno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 •     Izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih, strankah in tistih, ki so v okolju udeleženi občasno, morate preveriti pred začetkom opravljanja storitve oziroma vstopa v vaš prostor, z vpogledom v digitalno potrdilo, potrdilom o cepljenju/prebolevnosti ali izvidom testiranja. Več o izkazovanju pogoja lahko preberete tukaj.

Pogoj PCT lahko preverjate na podlagi:

 •     dokazila o negativnem testu PCR (ki ni starejše od 72 ur) ali HAG testa (ki ni starejše od 48 ur)
 •     digitalnega COVID potrdila s kodo QR
 •     dokazilom o cepljenju zoper covid-19 z dvema odmerkoma (oziroma enim v primeru cepljenja s cepivom Janssen)
 •     dokazilom o prebolevnosti oziroma pozitivnem testu PCR, ki ni starejše od 180 dni.


 


 

(6.9.2021) Pozor: testiranje ni več brezplačno niti v dejavnostih, kjer je obvezno. Novost: samotestiranje, ki ga krije delodajalec

Od ponedeljka, 6. septembra, veljajo nova pravila. Testiranje po novem ni več brezplačno za delavce v panogah, kjer je testiranje obvezno. Poleg tega je nabor dejavnosti, v katerih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, razširjen. Novost, ki ga prinaša novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pa je tudi možnost tedenskega samotestiranja za delavce. Stroške samotestiranja krije delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti – takrat stroške krije država. Pozor: samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela. Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk športne prireditve.
Celotna novica...

Od ponedeljka, 6. septembra, veljajo nova pravila. Testiranje po novem ni več brezplačno za delavce v panogah, kjer je testiranje obvezno. Poleg tega je nabor dejavnosti, v katerih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, razširjen. Novost, ki ga prinaša novi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pa je tudi možnost tedenskega samotestiranja za delavce. Stroške samotestiranja krije delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti – takrat stroške krije država. Pozor: samotestiranje velja samo na delovnem mestu – za opravljanje dela. Samotestiranje torej ne zadošča npr. za obisk športne prireditve.

V dejavnostih, kjer je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno , lahko delo opravljajo zgolj tiste osebe, ki:

 •     so cepljene,
 •     so virus prebolele v zadnjih 8 mesecih,
 •     imajo negativni izid testa na virus (ki velja 72 ur, če gre za test PCR ali 48 ur, če gre za hitri antigenski test)
 •     se redno tedensko samotestirajo v enakih presledkih in podatke o testiranju vpisujejo v evidenčni list.

Navodila za uvedbo samotestiranja

 •     Odgovorna oseba nevladne organizacije določi kraj in čas opravljanja samotestiranja za delavce. Samotestiranje lahko poteka doma ali na delovnem mestu. Pomembno je da poteka v enakih časovnih intervalih (npr. vsak teden v ponedeljek).
 •     Odgovorna oseba mora delavcem posredovati evidenčni list. Ta naj vsebuje tri polja: datum testiranja, rezultat testa in podpis delavca (ki je samotestiranje izvedel).
 •     Samotestiranje se mora izvajati s hitrimi antigenskimi testi, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil CE certifikat priglašenega organa s sedežem v EU. Teste za samotestiranje je mogoče kupiti v lekarnah.

Stroške testov za samotestiranje nosi delodajalec, razen v primeru, ko se oseba zaradi zdravstvenih razlogov ne sme cepiti. To oseba dokazuje s potrdilom zdravnika, v tem primeru pa stroške testiranja krije država. Samotestirati se morajo tudi prostovoljci in tisti, ki delo opravljajo na drugih pravnih podlagah (npr. pogodba o delu, podjemna pogodba).

POZOR: Samotestiranje velja kot nadomestilo pogoja PCT zgolj za tiste osebe, ki delo na socialnovarstvenih programih izvajajo redno in so redno vključene v program samotestiranja.  Tisti, ki delo izvajajo občasno lahko pogoj testiranosti izkažejo le s HAG ali PCT testom.

Preverjanje pogoja PCT

Preverjanje PCT-pogoja izvajajo odgovorne osebe, ki delo organizirajo. Odgovorne osebe so dolžne na vidno mesto obesiti pisno opozorilo o tem, da morajo delavci in uporabniki izpolnjevati pogoj PCT. To morajo na vstopnih točkah tudi preverjati.

Kako lahko delavci in uporabniki izkažejo pogoj PCT, preberite tukaj.

Za koga vse je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno?

Izpolnjevanje pogoja PCT je za delavce in uporabnike obvezno (izjeme so navedene nižje v članku – v okvirčku) v:

 •     zdravstveni dejavnosti,
 •     dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 •     socialnovarstveni dejavnosti,
 •     kulturnih dejavnostih,
 •     dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 •     dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 •     dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 •     dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 •     dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
 •     dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,

    dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Poleg tega je testiranje obvezno tudi za delavce:

 •     v dejavnosti avtotaksi prevozov,
 •     v dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 •     na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 •     na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),

ter za:

 •     osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
 •     osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini.

Poleg tega so pogoj PCT dolžni izpolnjevati tudi uporabniki:

 •     zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 •     zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 •     zaprtih žičniških naprav,

ter:

 •     športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih,
 •     obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov.

Pogoja PCT pa ni treba izpolnjevati osebam, mlajšim od 12 let, ter uporabnikom:

 •     trgovin,
 •     lekarn,
 •     bencinskih servisov,
 •     bank in zavarovalniških storitev,
 •     pošte,
 •     dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
 •     servisnih delavnic, tahografskih delavnic, tehničnih pregledov


 

(6.9.2021) Sprememba pravil: zaščitne maske znova obvezne v zaprtih javnih prostorih

Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v ponedeljek, 6. septembra, prinaša tudi nekatere spremembe pravil o nošenju zaščitnih obraznih mask. Uporaba zaščitne maske je ponovno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
Celotna novica...

Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati v ponedeljek, 6. septembra, prinaša tudi nekatere spremembe pravil o nošenju zaščitnih obraznih mask. Uporaba zaščitne maske je ponovno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. To ne velja za člane istega gospodinjstva. Prav tako uporaba zaščitne maske ni potrebna na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Zaščitna maska je obvezna tudi v osebnem vozilu, če v vozilu sedijo osebe, ki niso člani istega gospodinjstva.

Uporaba zaščitne maske pa ni obvezna za:

 •     otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 •     učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 •     učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 •     vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 •     višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 •     govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 •     nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 •     osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 •     osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 •     učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Prav tako uporaba zaščitne maske ni obvezna ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(6.9.2021) Izbran je prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv!

Potrdili smo prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv, ki je namenjen nujnim zagovorniškim, pravnim in komunikacijskim akcijam nevladnih organizacij. Prvih šest tisoč evrov iz projektnega sklada bosta prejela Media forum, Center za javno komuniciranje, in BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, za izvedbo delavnic za podporo mladim aktivistom pri uveljavljanju pravice do popravka in odgovora.
Celotna novica...

Potrdili smo prvi projekt na javnem pozivu za hiter odziv, ki je namenjen nujnim zagovorniškim, pravnim in komunikacijskim akcijam nevladnih organizacij. Prvih šest tisoč evrov iz projektnega sklada bosta prejela Media forum, Center za javno komuniciranje, in BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, za izvedbo delavnic za podporo mladim aktivistom pri uveljavljanju pravice do popravka in odgovora.

Verbalni napadi, dezinformacije, sovražni govor s strani podpornikov vlade in provladnih spletnih strani ciljajo na angažirane mlade aktiviste z namenom, da bi jih prizadeli, prestrašili, onemogočili in odvrnili od njihovega nadaljnjega delovanja. To se je okrepilo zlasti v času referendumske kampanje, pričakujemo pa lahko, da se bo ob pripravah na prihodnje volitve še stopnjevalo.

Ustava RS v 40. členu ljudem zagotavlja pravico do popravka in odgovora, vendar so odločbe zakona o medijih, ki urejajo to področje, za večino ljudi nerazumljive in jih težko uveljavljajo v praksi. V Media forumu so v partnerstvu z Zavodom BOB zato oblikovali niz petih strokovnih in praktičnih delavnic, na katerih bodo mladim aktivistom razložili, kako ti pravici aktivno uporabljati in jih usposobili za odgovore na napačne in/ali zlonamerne objave in sovražni govor. Seznanili jih bodo tudi s pravnimi možnostmi za odziv in prijavljanje zlorab oziroma lažnih profilov, ki jih politične stranke uporabljajo za koordinirane napade na posameznice in posameznike, kritične do oblasti.

Delavnice bodo potekale v jesenskem času v prostorih Zavoda BOB v Ljubljani, za Bežigradom. Delavnice bo izvajala priznana medijska strokovnjakinja, pedagoginja in angažirana aktivistka prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin.

V skladu za hiter odziv, ki ga omogoča Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations nam ostaja še 94.000 evrov. Ali je vaš projekt primeren, in kako ga prijaviti, preverite tukaj. Prijave sprejemajo do porabe sredstev.

(6.9.2021) PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2021

Tudi letos smo organizirali že tradicionalno tržnico nevladnih organizacij pod imenom PO-stoj-na živi ulici, s katero smo pričeli zaključno nedeljo festivala Zmaj 'ma mlade. Tržnice se je kljub ukrepom, ki so konkretno okrnili program, udeležilo 44 organizacij.
Celotna novica...

Tudi letos smo organizirali že tradicionalno tržnico nevladnih organizacij pod imenom PO-stoj-na živi ulici, s katero smo pričeli zaključno nedeljo festivala Zmaj 'ma mlade. Tržnice se je kljub ukrepom, ki so konkretno okrnili program, udeležilo 44 organizacij.

Že drugo leto zaradi omejitev namreč ni bilo pestrega športnega programa, kar je seveda najbolj vplivalo na športna društva, ki so bila iz prejšnjih let navajena na res pestro dogajanje. Prejšnja leta so se obiskovalci lahko preizkusili v večini športov, ki so se predstavljali na tržnici. Prav zaradi te okrnitve programa smo spremenili tudi samo lokacijo dogajanja. Dogajanje smo namesto po Tržaški in drugih lokacijah po Postojni postavili na parkirišče za Ljudsko univerzo in na Prešernovo ulico. Športna društva so letos razstavljala na parkirišču za Ljudsko univerzo, poleg predstavitve društev je Športna zveza Postojna pripravila tudi podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2020. Kot prejšnja leta so se tudi letos predstavila raznolika športna društva, ki so predstavljala svoj program in vabila mlade k vpisu.
Na Prešernovi ulici se je zvrstil pisan izbor razstavljalcev – od nevladnih organizacij naše regije do ustvarjalcev, ki so predstavili svoje delovanje in izdelke. Organizacije, ki so se predstavljale, delujejo na različnih področjih, od okoljevarstva, kulture, humanitarnosti do ohranjanja kulturne dediščine. Za popestritev je poskrbela tudi Fotoprikolica, kjer so se udeleženci in obiskovalci lahko fotografirali in prejeli fotografije za spomin. Še ena izmed popestritev popoldneva je bila zagotovo tudi predelana konjska prikolica, ki je obiskovalcem nudila brezplačno kavo ali kakav.
Le teden pred tržnico pa smo izvedeli za zgodbo mlade mamice, ki stanuje v Postojni in potrebuje finančna sredstva za zdravljenje po prometni nesreči. Poleg same organizacije tržnice smo se tako vrgli še v organizacijo dobrodelnega srečelova. Odzvalo se je kar 45 organizacij in posameznikov, ki so donirali različne izdelke in storitve. Prav tako je bil izjemen odziv na srečelov na sami tržnici. Nekaj srečk je sicer ostalo, kljub temu pa se je nabralo 1100 €, ki bodo v celoti namenjeni zdravljenju.
Tudi letošnjo tržnico ocenjujemo kot uspešno, kljub temu pa že težko čakamo čas, ko bomo spet lahko pripravili dogajanje brez omejitev po željah udeležencev in obiskovalcev.

(16.8.2021) Zaščitne maske so obvezne tudi na javnih prireditvah na prostem, tedensko testiranje le še do 22. avgusta

V veljavo je stopil Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki po novem (vsaj) do 22. avgusta 2021 ponovno določa obvezno uporabo zaščitnih mask tudi na javnih kulturnih prireditvah, ki se odvijajo na prostem, v kolikor ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Zaščitne maske niso obvezne za nastopajoče.
Celotna novica...

V veljavo je stopil Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki po novem (vsaj) do 22. avgusta 2021 ponovno določa obvezno uporabo zaščitnih mask tudi na javnih kulturnih prireditvah, ki se odvijajo na prostem, v kolikor ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Zaščitne maske niso obvezne za nastopajoče.

Obiskovalci kulturnih in drugih prireditev ter uporabniki storitev, pri katerih je predpisano izpolnjevanje pogoja PCT, morajo imeti pri sebi potrebna dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT. Dokazila za vsa področja ureja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Določeno je, da oseba pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjuje, če razpolaga:

    1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
    2. z digitalnim covidnim potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
    3. z digitalnim covidnim potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
    4. z dokazilom o cepljenju proti covidu-19, s katerim izkazujejo, da je preteklo od prejema:
        − drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
        – prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
        – odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
        – drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna pa v 28 do 84 dneh (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka;
    5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
    6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
    7. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali prebolevnosti in potrdilom, da je bila oseba v osmih mesecih cepljena z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 (zadostuje en odmerek).

Nacionalni inštitut za javno zdravje je že objavil aplikacijo za lažje preverjanje PCT pogojev oziroma samega EU digitalnega covidnega potrdila. Več o tem si preberite tukaj.

Spremembe tudi na področju športa

Od ponedeljka, 16. avgusta veljajo tudi nekatere spremembe na področju športa. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov tako po novem določa, da morajo enotni pogoj PCT izpolnjevati tako gledalci tekmovanj, športniki, člani ekip, kot tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti. Za strokovne delavce in voditelje tako ni več predpisan pogoj tedenskega testiranja, ampak izpolnjevanje pogoja PCT.

Tedensko testiranje pri izvajanju različnih storitev in trgovine le še do 22. avgusta

Spremembe pri izvajanju različnih storitev in trgovine pa prinaša tudi nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Tedensko testiranje oseb, ki delujejo v določenih panogah, velja le še do 22. avgusta.

Po tem datumu (torej od 23. avgusta dalje) bodo morali delavci v storitvah higienske nege (frizerji, manikerji, kozmetičarji ipd.), nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice ipd.), igralnicah, igralnih salonih, pri prirejanju posebnih iger na srečo, sejemske dejavnosti, kongresne dejavnosti, gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač, nastanitvenih storitev in storitev gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure, za delo izpolnjevati pogoj PCT.


Vse o omejitvah in drugih ukrepih Vlade RS za zajezitev bolezni covid-19 si preberite na posebni podstrani NVO v času koronavirusa.

 

(2.8.2021) Z dobrimi navadami do informacijske varnosti

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pretekli teden izdali Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2020. Zabeleženih je bilo 2775 incidentov, med katerimi je bilo zaznati izrazito povečanje phishing napadov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Z dobro prakso je mogoče storiti največ za lastno informacijsko varnost, zato v nadaljevanju povzemamo nekaj dobrih navad, ki so koristne tudi za informacijsko varnost nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT so pretekli teden izdali Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2020. Zabeleženih je bilo 2775 incidentov, med katerimi je bilo zaznati izrazito povečanje phishing napadov, izstopali pa so tudi napadi onemogočanja, izsiljevalski virusi in podtikanje škodljive kode. Z dobro prakso je mogoče storiti največ za lastno informacijsko varnost, zato v nadaljevanju povzemamo nekaj dobrih navad, ki so koristne tudi za informacijsko varnost nevladnih organizacij.


Redno posodabljajte programsko opremo

Na vseh računalnikih, ki jih uporabljate v organizaciji, redno posodabljajte nameščene aplikacije in operacijski sistem. Zlonamerna programska oprema namreč lahko v neposodobljenih aplikacijah in operacijskih sistemih izkoristi varnostne luknje.
 

Uporabljajte antivirusni program

Uporabljajte protivirusni program, ki najbolje odgovarja vaši nevladni organizaciji. Ne pozabite na redne posodobitve.
 

Nastavite močna gesla, ki naj se ne podvajajo

Vaša gesla za različne spletne storitve naj bodo različna in zapletena. Nikoli ne uporabljajte enakih gesel za prijavo v računalnik, elektronsko pošto, spletno banko, forume in druge storitve. Gesel ne zapisujte na listke, ki bi bili javni dostopni. Napotke, kako izbrati pravo geslo in kako ravnati z njim, najdete tukaj.

Pazljivo pri elektronski pošti

Navodila za nakazovanje denarnih zneskov, ki jih prejmete po elektronski pošti, vedno preverite še po telefonu oziroma se na drug način prepričajte, da je elektronsko pošto res poslala prava oseba. Ne odpirajte sumljivih priponk v elektronskih sporočilih (več o tem, kako prepoznati sumljive priponke, lahko izveste tukaj).

Premislite, preden v spletne strani vpisujete podatke

Spletno stran, kamor boste vpisali podatke (osebne podatke, številko bančne kartice in podobno) vedno prej preverite. Pri naslovu naj ima spletna stran vedno končnico s na koncu http (primer: https://www.primer.si). Ne nasedajte lažnim nujnim in varnostnim opozorilom, ki se pojavljajo na spletni straneh in od vas zahtevajo vpisovanje podatkov.

Ne puščajte prijavljenega računalnika samega

Če računalnika ne uporabljate, se iz njega odjavite ali ga ugasnite.

S člani vaše organizacije se pogovarjajte o dobrih praksah informacijske varnosti

Stara modrost pravi, da je veriga tako močna kot njen najšibkejši člen. To velja tudi za informacijsko varnost. S sodelavci in člani organizacije se zato dogovorite za protokole in varno uporabo informacijskih sistemov.

 

(2.8.2021) Kdo izpolnjuje pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas?

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) je prinesel tudi podaljšanje možnosti odreditve dela s skrajšanim delovnim časom in povračilo nadomestila plače. Več o ukrepu si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2855/vse-o-delnem-subvencioniranju-skrajsanja-polnega-delovnega-casa-po-pkp9/ Do uveljavljanja povračila nadomestila plače so upravičene nevladne organizacije, ki so bile v Poslovni register Slovenije vpisane pred 31. decembrom 2020 ter zaposlujejo delavce in ocenjujejo, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter jim je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) je prinesel tudi podaljšanje možnosti odreditve dela s skrajšanim delovnim časom in povračilo nadomestila plače. Več o ukrepu si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2855/vse-o-delnem-subvencioniranju-skrajsanja-polnega-delovnega-casa-po-pkp9/ Do uveljavljanja povračila nadomestila plače so upravičene nevladne organizacije, ki so bile v Poslovni register Slovenije vpisane pred 31. decembrom 2020 ter zaposlujejo delavce in ocenjujejo, da najmanj 10 odstotkom zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela ter jim je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

Kaj pomeni, da nam je predpis Vlade omejil ali onemogočil opravljanje gospodarske dejavnosti?

Ta pogoj po pojasnilih MDDSZEM izpolnjujete, če vam je bilo s predpisom vlade onemogočeno ali omejeno opravljanje gospodarske dejavnosti. Pri presoji izpolnjevanja tega pogoja se bodo presojali zlasti tisti predpisi, ki se navezujejo na točno določeno dejavnosti – torej jo bodisi prepovedujejo ali omejujejo (npr. omejitev zasedenosti nastanitvenih kapacitet).

Upoštevali se bodo tudi splošni predpisi, ki posredno omejujejo ali onemogočajo kakšno gospodarsko dejavnost (npr. splošna omejitev števila ljudi v prostorih glede na kvadraturo).

Za predpise, ki ne omejujejo ali onemogočajo opravljanje gospodarske dejavnosti se štejejo:

 •     Predpisi, ki predpisujejo pogoje za opravljanje dejavnosti (zlasti pogoj PCT za zaposlene in zaščitni ukrepi kot so prezračevanje, obveznost omogočanja razkužila, nošenje mask)
 •     Predpisi, ki urejajo pogoje za prehod mej
 •     Predpisi, ki omejujejo ali onemogočajo opravljanje gospodarske dejavnosti poslovnim partnerjem (npr. zmanjšanje izobraževalne dejavnosti zaradi omejitev v turizmu)

Predpisi vlade se lahko spreminjajo zelo hitro, zato bodite pozorni, kateri predpisi veljajo za vas. Seznam trenutno veljavnih predpisov lahko spremljate tudi na naši podstrani Omejitve in drugi ukrepi vlade RS za zajezitev bolezni covid-19.

(30.7.2021) Aplikacija za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za lažje preverjanje PCT pogojev

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila. Organizatorji prireditev, javnih shodov in ponudniki nekaterih storitev boste lahko pogoje preverjali s pomočjo aplikacije, ki je trenutno na voljo za prenos na spletni strani eZdrav. Posodobitev, 6. 8. 2021: objavljen je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT; NIJZ je dne 5. 8. 2021 objavil posodobitev aplikacije, ki poleg izpolnjevanja pogoja PCT izpiše tudi ime, priimek in letnico rojstva.
Celotna novica...

Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil novo aplikacijo za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila. Organizatorji prireditev, javnih shodov in ponudniki nekaterih storitev boste lahko pogoje preverjali s pomočjo aplikacije, ki je trenutno na voljo za prenos na spletni strani eZdrav. Posodobitev, 6. 8. 2021: objavljen je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja PCT; NIJZ je dne 5. 8. 2021 objavil posodobitev aplikacije, ki poleg izpolnjevanja pogoja PCT izpiše tudi ime, priimek in letnico rojstva.

Vse o preverjanju PCT pogojev organizatorjev kulturnih, športnih ali drugih prireditev in javnih shodov je zbrano tukaj. Vse trenutno veljavne ukrepe pa si lahko preberete na posebni podstrani NVO v času koronavirusa.

V veljavi je Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT, kadar je pogoj PCT določen z odlokom Vlade RS in je določeno, da izpolnjevanje pogoja PCT preverja oseba, določena s takšnim odlokom. Odlok je sicer v presoji pri Ustavnem sodišču. 38. člen Ustave RS namreč določa, da lahko obdelavo osebnih podatkov določa le zakon.

Določena sta dva načina preveritve PCT pogoja, ob pogoju da je udeleženec oziroma gost privolil (izhaja iz njegovega dejanja) v vpogled v osebne podatke. Določeno je tudi, da mora udeleženec oziroma gost svojo istovetnost dokazovati z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, …):

 •     V primeru, da udeleženec oziroma gost pogoj PCT izkazuje s potrdilom o cepljenju, prebolevosti ali izvidom testiranja, preverjanje pogoja opravite z vpogledom v takšen dokument.
 •     V primeru, ko udeleženec oziroma gost pogoj PCT izkazuje z digitalnim EU Covid potrdilom s QR kodo (v digitalni ali papirnati obliki), preverjanje pogoja opravite z aplikacijo tako, da odčitate kodo QR.

Uporaba aplikacije je preprosta. Status potrdila avtomatično izgine po 10-15 sekundah. Če želite skenirati novo QR kodo takoj, preprosto kliknete gumb »zaključi«. Pri preizkušanju aplikacije smo ugotovili, da aplikacija ne zazna izpolnjevanja pogoja PCT, če je oseba cepljena z enim odmerkom cepiva Astrazenece. V tem primeri svetujemo, da pogoj preverite tudi »ročno«, z informacijo o datumu cepljenja.

Kratka navodila (celotna navodila za uporabo aplikacije so dostopna tukaj):

 •     Aplikacijo namestite na mobilni telefon ali tablico.
 •     Naprava naj bo povezana z internetom, da bo lahko s strežnika pridobila potrebne podatke.
 •     Aplikaciji dodelite dovoljenje za uporabo fotoaparata (predlagamo, da izberete opcijo: zgolj v tej aplikaciji)
 •     Skenirajte QR kodo.
 •     Status potrdila se izpiše v rdeči (sporočilo NEVELJAVNO) ali zeleni barvi (sporočilo VELJAVNO).

Več o izpolnjevanju pogoja PCT si lahko preberete tukaj.

 

(26.7.2021) Obvezno testiranje na covid-19 po 23. avgustu?

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. A pozor, uporabljati se bo začela šele 23. avgusta 2021. Do takrat je obvezno testiranje za delavce, ki se morajo testirati na podlagi državnih odredb in odlokov, še vedno brezplačno.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. A pozor, uporabljati se bo začela šele 23. avgusta 2021. Do takrat je obvezno testiranje za delavce, ki se morajo testirati na podlagi državnih odredb in odlokov, še vedno brezplačno.

Obvezno testiranje na covid-19 za izvajalce socialnovarstvenih programov in storitev trenutno še vedno določa Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe (v nadaljevanju: odredba). Odredba bo v avgustu spremenjena in usklajena z novo Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV (v nadaljevanju: uredba), tako da se od 23. avgusta dalje tudi za izvajalce socialno varstvenih storitev in programov obeta kar nekaj sprememb. Do 23. avgusta pa omenjena odredba še vedno velja in je testiranje delavcev obvezno. Nič več pa glede na uredbo ne velja tedenska obveznost testiranja za zaposlene v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Za koga bo testiranje po 23. avgustu še brezplačno in obvezno po sami uredbi?

Nova uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 prinaša tako kar nekaj sprememb, predvsem je določeno, da bo obvezno testiranje brezplačno le še za nekatere osebe. Gre predvsem za uporabnike zdravstvenih in različnih socialnovarstvenih storitev in ne več za delavce oziroma izvajalce dejavnosti. Po novi uredbi  bo tako testiranje na covid-19, v okviru sprejetih presejalnih programov, obvezno in brezplačno le za osebe, ki niso prebolele covid-19 oziroma niso polno cepljene proti covid-19, in ki:

 •     lahko povzročijo širjenje te bolezni s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje: uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke ALI
 •     se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti (kar bo moralo izhajati iz zdravniškega potrdila).

Kaj se bo štelo za neposredno nevarnost bo ugotavljal minister za zdravje, predvidevamo, da bo določba o tem vključena v posamezno odredbo.  Še naprej pa bo v veljavi tudi obvezno brezplačno samotestiranje za učence in dijake.

Teste in storitev testiranja za zgoraj naštete osebe bo krila država. Presejalni program se bo izvajal, dokler ne bo dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva. Kakšen je ta odstotek, ni določeno. O tem bo odločal minister, pristojen za izvajanje posameznega presejalnega programa.

Glede na sprejeto uredbo, bo v primeru, da bo po 23. avgustu država vseeno določila obvezno testiranje za delavce oziroma izvajalce različnih dejavnosti (trgovina, vzgoja in izobraževanje, gostinstvo…), testiranje plačljivo in bo strošek takšnega testiranja nosil delodajalec sam. Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa. To pomeni, da je delavec za čas odsotnosti z dela zaradi testiranja upravičen tudi do 100 odstotnega nadomestila plače.

Obvezno testiranje je lahko tudi na podlagi ukrepa varnosti in zdravja pri delu

Prav tako pa strošek obveznega testiranje nosi delodajalec sam, v kolikor se tak presejalni program oziroma je obvezno testiranje opredeljeno kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.

Obvezno testiranje ima lahko podlago v državnem aktu (kot so to do sedaj določale odredbe in odloki), ali pa za delavce izhaja kot ukrep varnosti in zdravja pri delu, ki ga je sprejela nevladna organizacija, je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid oziroma so polno cepljeni ali prebolevniki. Če delavec obvezno testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

(26.7.2021) Organizatorji dogodkov po novem dolžni preverjati pogoj PCT

Nevladne organizacije, ki organizirajo kulturne, športne ali druge prireditve in javne shode morajo po novem preverjati izpolnjevanje PCT pogoja s strani udeležencev prireditev. Izpolnjevanje PCT pogoja obiskovalcev so dolžni preverjati tudi ponudniki gostinskih storitev za goste, ki vstopajo v notranje prostore ter organizatorji kongresne dejavnosti (tj. poslovnih dogodkov namenjenih strokovni javnosti – ne gre za npr. zbore članov, ki jih organizirajo društva).
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki organizirajo kulturne, športne ali druge prireditve in javne shode morajo po novem preverjati izpolnjevanje PCT pogoja s strani udeležencev prireditev. Izpolnjevanje PCT pogoja obiskovalcev so dolžni preverjati tudi ponudniki gostinskih storitev za goste, ki vstopajo v notranje prostore ter organizatorji kongresne dejavnosti (tj. poslovnih dogodkov namenjenih strokovni javnosti – ne gre za npr. zbore članov, ki jih organizirajo društva).

Že od petka, 23. julija, ko je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, imajo organizatorjem kulturnih dogodkov (npr. gledaliških predstav, proslav ob občinskem prazniku, nastopa pevskega zbora ipd.) obveznost, da preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri obiskovalcih kulturnih prireditev. Izpolnjevanje pogoja PCT obiskovalcev mora organizator preveriti že pred vstopom na prizorišče. Prav tako mora organizator na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti obiskovalca, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno za udeležbo prireditvi.  Za kulturne prireditve se nekoliko spreminja tudi vsebina pogoja PCT. Pogoj PCT izpolnjuje, kdor je negativen na hitri antigenski test v zadnjih 48 urah ali negativen na test PCT v zadnjih 72 urah (do zdaj 48 ur).

Prav tako je v petek začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki določa obveznost organizatorja športnega dogodka, da pred vstopom obiskovalcev na prizorišče preveri, če ti izpolnjujejo pogoj PCT.

Podobno od petka velja tudi za javne shode in prireditve. Novi Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je začel veljati v petek in določa da so organizatorji vseh javnih shodov (npr. protesti) in prireditev (npr. javna tribuna, okrogla miza z občinstvom) dolžni pregledovati ali udeleženci shodov in prireditev izpolnjujejo pogoj PCT. V primeru da oseba pogoja ne izpolnjuje, ji organizator ne sme dovoliti udeležbe na prireditvi. Prav tako mora organizator na vidnem mestu pisno obvestiti udeležence o dolžnosti spoštovanja pogoja PCT. Odlok še določa, da v primeru ko organizator sam ne zagotavlja preverjanja pogojev PCT, to nalogo poveri varnostni službi.

V ponedeljek, 26. julija, je začel veljati nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nov odlok ohranja obveznost tedenskega testiranja (ali izpolnjevanja PCT pogoja) zaposlenih v določenih panogah (higienska nega, nezdravstvene in terapevtske storitve, poslovno in strokovno izobraževanje, igralnice, sejemska in kongresna dejavnost, gostinstvo in turizem, nočni klubi). Po novem pa bodo izvajalci gostinske, nastanitvene, igralniške in kongresne dejavnosti dolžni preverjati tudi izpolnjevanje pogoja PCT s strani gostov (za gostilne le tiste goste, ki vstopajo v notranjost lokalov).

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT

Način preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ni izrecno predpisan. Za potrdilo o cepljenju velja  izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva ali cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

Za potrdilo o testiranju ali prebolelosti velja tudi EU digitalno COVID potrdilo o prebolelosti ali testiranju, ki ga lahko fizične osebe pridobijo preko portala zVem, na cepilnih mestih, pri osebnih zdravnikih in v nekaterih lekarnah.

Potrdila so opremljena s QR kodo, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa naj bi v kratkem izdal mobilno aplikacijo, ki bo olajšala preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja s skeniranjem QR kode na EU potrdilu. Zaenkrat se aplikacija še nadgrajuje in ni razpoložljiva.

(28.6.2021) Govorniki odslej brez zaščitnih mask, nova so tudi pravila glede zbiranja

Govorniki v zaprtih javnih prostorih, npr. na javnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih, konferencah itd. ne potrebujejo več zaščitnih mask, a pod določenimi pogoji. Govornik je lahko brez zaščitne maske, če izpolnjuje pogoj PCT in je od občinstva oddaljen vsaj dva metra.
Celotna novica...

Govorniki v zaprtih javnih prostorih, npr. na javnih dogodkih, seminarjih, izobraževanjih, konferencah itd. ne potrebujejo več zaščitnih mask, a pod določenimi pogoji. Govornik je lahko brez zaščitne maske, če izpolnjuje pogoj PCT in je od občinstva oddaljen vsaj dva metra.

Sprememba se nanaša na Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. S tem odlokom je Vlada RS določila tudi, da pogoj PCT velja tudi za osebe, ki so cepljene z dvema različnima vrstama cepiva. Pri tem velja, da se zaščita vzpostavi po času, ki je določen za cepivo drugega odmerka.

V petek je v veljavo stopil tudi Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki po novem ne določa več omejitve 1 osebe na 10 kvadratnih metrov za zbiranja in prireditve v zaprtih prostorih.

Za zbiranja in prireditve v zaprtih javnih prostorih po novem velja, da se jih lahko udeležijo le osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Enako velja tudi za javne prireditve in shode na odprtem, ki se jih udeleži več kot 100 oseb.  Pogoj PCT velja tudi za osebe, ki so cepljene z dvema različnima vrstama cepiva. Tudi tu se šteje, da je zaščita vzpostavljena po času, določenem za cepivo drugega odmerka.

 

(22.6.2021) Konec epidemije: kaj to pomeni za poslovanje z drugimi organi in delo na domu?

15. junija 2021 se je iztekla epidemija nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (covid-19), ki je bila v državi razglašena nepretrgoma skoraj osem mesecev, od 19. oktobra 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost nekaterih ukrepov, ki so bili vezani tudi na trajanje razglašene epidemije.
Celotna novica...

15. junija 2021 se je iztekla epidemija nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (covid-19), ki je bila v državi razglašena nepretrgoma skoraj osem mesecev, od 19. oktobra 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost nekaterih ukrepov, ki so bili vezani tudi na trajanje razglašene epidemije.

Od 16. junija 2021 dalje ne velja več Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v upravnih zadevah. Tako ni več mogoče oddati vloge pri upravnih organih (ZRSZ, AJPES, FURS …) po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Ponovno je omogočena osebna oddaja vlog brez predhodnega dogovora v času uradnih ur. Vloge brez predhodne najave sprejemajo na ZRSZ in FURS. Nekatere upravne enote medtem še vedno zahtevajo, da se pred obiskom predhodno naročite bodisi po telefonu bodisi elektronsko.

Običajen način poslovanja se vrača tudi v sodišča po celi državi. Tako lahko npr. vlogo za vpis ustanovitve zavoda v sodni register na sodišče prinesete tudi osebno.

Kaj pa delo na domu?

Iztek veljavnosti razglasitve epidemije v državi pa ne pomeni, da zaposlenemu ne morete več odrediti drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Tako lahko na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih zaposlenemu odredite delo na domu tudi brez njegovega soglasja, a le dokler trajajo izjemne okoliščine. O tem si več lahko preberete tukaj.

(22.6.2021) Epidemija je uradno končana: kateri ukrepi so še vedno v veljavi?

Epidemija se je z 15. junijem iztekla, nekateri ukrepi in omejitve pa veljajo še naprej. Z nekaj spremembami je tako še naprej v veljavi začasna omejitev zbiranja, še vedno veljajo tudi omejitve pri kulturnih in športnih dogodkih, prav tako določene omejitve veljajo za prodajo blaga in storitev. Veljavne ukrepe in njihove spremembe, pomembne za delo nevladnih organizacij, smo zbrali na enem mestu.
Celotna novica...

Epidemija se je z 15. junijem iztekla, nekateri ukrepi in omejitve pa veljajo še naprej. Z nekaj spremembami je tako še naprej v veljavi začasna omejitev zbiranja, še vedno veljajo tudi omejitve pri kulturnih in športnih dogodkih, prav tako določene omejitve veljajo za prodajo blaga in storitev. Veljavne ukrepe in njihove spremembe, pomembne za delo nevladnih organizacij, smo zbrali na enem mestu.

Omejitev zbiranja, javni shodi in prireditve

V ponedeljek, 21. junija, je začel veljati nov Odlok o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.  Še naprej je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi na javnih mestih, posebna izjema pa je določena za organizirano prireditev ali javni shod. Tako morate pri javni prireditvi ali javnem shodu z do 100 udeleženci upoštevati tudi površinsko omejitev, in sicer 1 oseba na 10m2 prostora. Ta omejitev velja tako za zaprte kot odprte površine. Upoštevati je treba tudi, da morajo udeleženci vzdrževati najmanj 1,5 m medosebne razdalje. Ti omejitvi pa ne veljata v primeru, da gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Če gre za prireditev ali shod v zaprtem prostoru, je obvezna tudi uporaba zaščitnih mask. Če načrtujete, da bo na prireditvi ali shodu več kot 100 udeležencev, morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT.

Organizator javnega shoda ali prireditve je dolžan udeležence opozoriti na spoštovanje PCT pogoja in drugih omejitev ter priporočil (opozorila morajo biti na vidnem mestu), medtem ko so za spoštovanje teh pogojev odgovorni sami udeleženci. Organizator je na zahtevo pristojnega nadzornega organa dolžan pokazati dokazilo o prijavi ali dovoljenju za prireditev ali shod.

Pri organizaciji shodov in prireditev morajo organizatorji še naprej smiselno upoštevati priporočila NIJZ.

Kulturne storitve in dogodki

V petek, 18. junija, so začele veljati spremembe Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji

V posamezni knjižnici, muzeju ali galeriji se lahko po novem nahaja do 100 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti varnostno razdaljo 1,5 metra. Muzeji, knjižnice in galerije lahko sprejmejo tudi več obiskovalcev, vendar največ 1 obiskovalca na 10 kvadratnih metrov.

Javna kulturna prireditev, kot je denimo gledališka predstava, pevski nastop ali kulturna prireditev ob občinskem prazniku, lahko sprejme do 75 % kapacitet, če imajo fiksirana sedišča.  V primeru, da prireditveni prostor nima fiksiranih sedišč, morajo biti provizorična sedišča (če jih boste kot organizator vseeno postavili) ali predvidena stojišča postavljena najmanj 1 meter narazen. Organizatorjem kulturnih prireditev namreč ni več treba zagotavljati sedišč. Obiskovalci prireditev, ki so starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT. Še naprej velja, da morajo biti nastopajoči testirani enkrat tedensko oziroma pred samo prireditvijo, če gre za občasno izvajanje.

Za organizacijo kulturnih prireditev še naprej veljajo vsi splošni ukrepi: prezračevanje, uporaba zaščitnih mask (razen na prostem) in razkuževanje rok.

Ponujanje blaga in storitev

Po novem Odloku o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji je dovoljeno ponujanje vseh storitev in blaga. Za določene panoge pa še naprej velja, da se morajo zaposleni in izvajalci teh dejavnosti tedensko testirati na prisotnost koronavirusa in imeti negativen izvid testa (ali izpolnjevati katerega od PCT pogojev). Gre za storitve higienske nege (frizerji, kozmetičarji), nezdravstvene in terapevtske storitve, storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), kongresna in sejemska dejavnost, gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, nastanitvene storitve.

Število oseb v  prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev, je omejeno na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Gostinska dejavnost, nočni klubi in diskoteke

Pri gostinski dejavnosti ne velja več omejitev 4 oseb za eno mizo. Zagotovljena pa mora biti razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.  Strežba v notranjosti je dovoljena zgolj gostom, ki izpolnjuje PCT pogoje.

Nočni klubi in diskoteke so po novem lahko odprti. Obiskovalcem so lahko dostopni med 5. in 24. uro, prav tako pa morajo obiskovalci izpolnjevati PCT pogoj. V notranjih javnih prostorih, kot so tudi nočni klubi in diskoteke, je obvezna nošnja obraznih mask.

Sejemska in kongresna dejavnost

Sejemske in kongresne dejavnosti (tu ne gre za zbore članov, temveč za večje poslovne dogodke, kot so npr. kongresi uvoznikov, Dnevi pravnikov), ki poteka v zaprtih prostorih, se lahko udeležujejo le obiskovalci, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

V primeru, da kongresna dejavnost poteka v odprtih ali zaprtih prostorih, ki imajo fiksirana sedišča, so ta lahko zapolnjena le do 75 % kapacitet fiksiranih sedišč. Med osebami mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Podrobnejše opise posameznih omejitev in ukrepov najdete na povezavi: Omejitve in drugi ukrepi Vlade za zajezitev bolezni covid-19.  Tam boste našli tudi seznam vseh trenutno veljavnih predpisov s tega področja.  Ukrepi veljajo do 27. junija 2021. Pričakovano je, da se bodo v bodoče spreminjali, o čemer vas bomo sproti obveščali.

(15.6.2021) Predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij

V ponedeljek, 21. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 ure, bo potekala predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021- 2023.
Celotna novica...

V ponedeljek, 21. 6. 2021 od 10:00 do 11:30 ure, bo potekala predstavitev Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021- 2023.

Predstavitev bo potekala na spletnem orodju Teams Live Event, prijava na dogodek je obvezna na spodnji povezavi:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=e9f6ScCsUk2lbpcQnZzcOy7DTgN84-ZFt7jIxrmyXxFUNFlCNkZYMDRQS0RNNUVaN1RMTVVWOEc3Ry4u

(14.6.2021) Vprašalnik o kulturnem dogajanju v občini Postojna

Na Boreu v sodelovanju z Občino Postojna pripravljamo nov Lokalni program kulture.
Celotna novica...

Na Boreu v sodelovanju z Občino Postojna pripravljamo nov Lokalni program kulture.

Ker želimo kulturno dogajanje čimbolj približati javnosti, prosimo prebivalce občine Postojna, da si vzamete 10-15 minut časa in rešite vprašalnik: https://www.1ka.si/a/343749.
Če želite, lahko na koncu vprašalnika napišete tudi vaš e-naslov in tako sodelujete v nagradnem žrebanju.

Hvala!

(7.6.2021) Obvezno testiranje na covid-19 za izvajalce socialnovarstvenih programov in storitev je podaljšano; odslej velja še za več oseb

V Uradnem listu RS je bila objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe. Tako tudi še naprej velja, da se morajo osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, pred začetkom opravljanja dela udeležiti testiranja za odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2. Gre za opravljanje testiranja s hitrim antigenskim testom oziroma HAG testi. Obvezno testiranje je tako še vedno potrebno do 6. julija 2021.
Celotna novica...

V Uradnem listu RS je bila objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe. Tako tudi še naprej velja, da se morajo osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, pred začetkom opravljanja dela udeležiti testiranja za odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2. Gre za opravljanje testiranja s hitrim antigenskim testom oziroma HAG testi. Obvezno testiranje je tako še vedno potrebno do 6. julija 2021.

Obveznost testiranja velja tudi za delavce – zaposlene in prostovoljce oziroma osebe, ki delo opravljajo na kakšni drugi pravni podlagi, kot npr. podjemna pogodba, študentska napotnica itd. – ki izvajajo aktivnosti socialnovarstvenih programov pri nevladnih organizacijah. Po našem mnenju obveznost testiranja velja za vse, ki izvajajo programe, kjer so v neposrednem stiku z uporabniki oziroma okolju, kjer zaradi dela z uporabniki obstaja možnost širjenja novega koronavirusa. 

Po novem odloku obveznost testiranja velja tudi za osebe, ki delajo pri izvajalcih programov, ki opravljajo socialnovarstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo, v projektih socialne aktivacije ter projektih večnamenskih romskih centrov.

V primeru, da se v enoti izvajanja programa oziroma projekta pojavi okužba z virusom SARS-Cov-2, mora nevladna organizacija testiranje izvajati na tri dni od pojava okužbe in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Testiranje krije država

Organizacijo testiranja morajo zagotoviti izvajalci socialno varstvenih programov in storitev sami. Hitro testiranje lahko izvajajo javni zdravstveni zavodi, izvajalci zdravstvene dejavnosti s podeljeno koncesijo na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, socialnovarstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva. Svetujemo, da za proste termine preverite pri organizacijah, kje se testiranje že izvaja.

Testiranje je brezplačno. Vse stroške izvajalcu testiranja krije neposredno država. Testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati pa ga je treba v okviru njegovega delovnega časa. Delavci se morajo testiranja udeležiti najmanj na vsakih sedem dni.

Testiranje za osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoj, ni obvezno

Testiranje pa ni obvezno za osebe, ki izpolnjujejo t. i. PCT pogoj (prebolele, cepljenje, testirane). Velja, da dokazilo o negativnem rezultatu testa ne sme biti starejše od 48 ur.  Ne glede na te izjeme je testiranje obvezno za vse, ki imajo prisotne znake okužbe dihal ali druge simptome covida-19 ali pozitivno epidemiološko sliko, kar pomeni, da so bili v stiku z okuženo osebo, je v družini obolela oseba itn.

Delavec, ki testiranje odkloni, ne sme opravljati dela

Odredba predstavlja neposredno podlago in obveznost za organizacije, da se delavce na testiranje napoti pred začetkom opravljanja dela. Prav tako je odgovornost organizacije, da poskrbi, da delo opravljajo le tisti, ki izkažejo negativni izvid. Če delavec testiranje odkloni, dela ne sme opravljati.

V tem primeru gre lahko za kršitev njegovih delovnih obveznosti, kar je lahko tudi podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Več o tem si preberite tukaj. Opozarjamo tudi na možnost delavčeve odškodninske odgovornosti, kadar pri svojem delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči delodajalcu škodo. V takem primeru jo je dolžan tudi povrniti.

Delavci rezultate testiranj sporočajo pooblaščeni osebi

Nevladne organizacije, ki izvajajo te posebne programe za socialno varstvo, morajo določiti tudi pooblaščeno osebo, ki ji bodo delavci sporočali negativne rezultate testiranj. V društvu bo to na primer predsednik društva ali oseba, ki jo bo predsednik pooblastil za opravljanje te funkcije. Pozor, ker po mnenju Informacijskega pooblaščenca pri tem ne smete pridobivati dejanskih izvidov testiranj, niti nimate pravice pregledovati SMS sporočil zaposlenega oziroma zahtevati posredovanja SMS izvida, naj vas delavec o negativnem rezultatu le informira.

Potrebnost izvajanja obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo socialnovarstvene storitve in programe, bo enkrat mesečno preverjal minister za zdravje.

(4.6.2021) LUPA praznuje 20 let: Prijave na Festival nevladnih organizacij so odprte!

Tudi letos bo nevladniški duh solidarnosti in sodelovanja zavel v naši prestolnici! Jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij LUPA bo v sredo, 15. septembra 2021, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani.
Celotna novica...

Tudi letos bo nevladniški duh solidarnosti in sodelovanja zavel v naši prestolnici! Jubilejni, 20. Festival nevladnih organizacij LUPA bo v sredo, 15. septembra 2021, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani.

Nevladne organizacije so v preteklem letu opravile pomembno delo pri blaženju posledic epidemije. Bolničarji prostovoljci Rdečega križa Slovenije so vsak dan pomagali v bolnišnicah in domovih starejših po celi državi, prostovoljci Slovenske filantropije so v obdobjih ukinitve javnega prevoza opravili več kot 1400 prevozov zaposlenih v domove za starejše in UKC Ljubljana, prostovoljci društva Duh časa so usposobili in skupaj z ZPM Ljubljana Moste-Polje in ZPMS šolarjem in dijakom razdelili več kot tisoč računalnikov za šolanje na daljavo, Društvo za nenasilno komunikacijo je uvedlo 24/7 dežurni telefon za žrtve nasilja …

To je le nekaj podatkov iz videa, ki smo ga objavili decembra, ob dnevu človekovih pravic. Čeprav vse kaže, da bomo lahko v prihodnjih mesecih zadihali nekoliko lažje, je epidemija za seboj pustila razdejanje. Delo nevladnih organizacij bo zato tudi v prihodnosti še kako pomembno za vrnitev v življenje, kakršnega se spominjamo, informativne stojnice na festivalu v središču Ljubljane pa eden od načinov predstavitve dela in oblik pomoči prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Zato pridite in se predstavite tudi letos! Prijave zbiramo do 25. avgusta. Zaradi zagotavljanja varnostne razdalje bomo lahko udeležbo zagotovili le najhitrejšim, zato ne odlašajte s prijavo.

S prijavo potrjujete, da boste ravnali v skladu s splošnimi pravili udeležbe na festivalu. Aktualna pravila za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 vam bomo poslali pred dogodkom.

Okroglih miz, delavnic in predavanj v zaprtem prostoru letos iz previdnostnih razlogov ne bo. Prav tako v tem trenutku še ne vemo, ali bomo poleg stojnic organizirali tudi spremljevalni program z vašimi glasbenimi, plesnimi in gledališkimi točkami. Odločitev o živem programu vam bomo sporočili mesec dni pred festivalom, torej okrog 15. avgusta. Do takrat pa lahko v miru razmislite, s čim bi lahko navdušili občinstvo.

(31.5.2021) Spremembe pri odrejanju karantene za cepljene in tiste, ki so preboleli covid-19

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s covidom-19.
Celotna novica...

V soboto, 29. maja, je začel veljati Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki po novem določa, da se cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele covid-19, ne napoti v karanteno na domu, čeprav so bile v visoko tveganem stiku z osebo, okuženo s covidom-19.

Karanteni na domu se bodo tako izognile osebe, ki so bile cepljene:

 • z dvema odmerkoma cepiva Biontech/Pfizer in je od zadnjega odmerka minilo vsaj 7 dni,
 • z dvema odmerkoma cepiv Moderna, Sputnik ali CoronaVac in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • z enim odmerkom cepiva Janssen in je od cepljenja minilo vsaj 14 dni,
 • ali pa enim odmerkom cepiva AstraZeneca in je od cepljenja minilo vsaj 21 dni.

Osebam, ki so prebolele covid-19, ne bo treba v karanteno:

 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 6 mesecev,
 • če od začetka simptomov ali od pozitivnega izvida PCR testa ni minilo več kot 8 mesecev in so cepljene z enim odmerkom zgoraj naštetega cepiva.


 

(31.5.2021) Z omejitvami dovoljena kongresna dejavnost, za gledalce športnih prireditev obvezne maske

V ponedeljek, 31. maja, je v veljavo stopil nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Po novem je na seznam izjem, torej dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod pogojem, da so izvajalci dejavnosti tedensko testirani in negativni na bolezen covid-19, dodana tudi kongresna dejavnost.
Celotna novica...

V ponedeljek, 31. maja, je v veljavo stopil nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Po novem je na seznam izjem, torej dejavnosti, ki se lahko opravljajo pod pogojem, da so izvajalci dejavnosti tedensko testirani in negativni na bolezen covid-19, dodana tudi kongresna dejavnost.

Polovica vseh sedišč ali meter razdalje na prostem

Poleg pogoja testiranja izvajalcev kongresne dejavnosti je dodana tudi prostorska omejitev. Kongresov v zaprtih javnih prostorih ali na odprtih površinah s fiksnimi sedišči se bo lahko udeležilo toliko ljudi, da bo zapolnjena polovica vseh sedišč. Med udeleženci mora biti vsaj eno prosto sedišče, izjema je pri članih istega gospodinjstva. Če boste na odprtih površinah, kjer fiksiranih sedišč ni,  postavljali provizorična sedišča morajo ta biti postavljena vsaj 1 meter narazen.

Maske na športnih prireditvah

V petek je začel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki po novem določa, da morajo gledalci na športnih prireditvah nositi zaščitne maske.  Še naprej ostajajo v veljavi določbe glede zasedenosti sedišč in drugi varovalni ukrepi, o katerih smo pisali tukaj.

(31.5.2021) Ukrep napotitve na začasno čakanje na delo je podaljšan do 30. junija

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. junija 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. junija 2021.

Postopek uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače, pravice ter obveznosti delodajalca in delavca ostajajo enake.

Vse o ukrepu čakanja na domu, postopku napotitve in obveznostih organizacije si preberite tukaj.
Da boste zaposlenega na začasno čakanje na delo napotili pravilno, si lahko odredbo o napotitvi brezplačno izdelate s pomočjo aplikacije e-pravnik.


 

(26.5.2021) Huda pobuda - za mlade, majhne in lokalne NVO

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (DJND) je razvil platformo Huda pobuda, s pomočjo katere bodo lahko nevladne organizacije zbirale do 5000 evrov sredstev za izvedbo pobud, ki bodo koristile skupnosti.
Celotna novica...

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (DJND) je razvil platformo Huda pobuda, s pomočjo katere bodo lahko nevladne organizacije zbirale do 5000 evrov sredstev za izvedbo pobud, ki bodo koristile skupnosti.

Huda pobuda je namenjena predvsem mladim, manjšim ali lokalnim organizacijam, ki želijo z domiselnimi prijemi reševati konkretne težave in tako ustvariti boljšo družbo. S platformo jim bo zagotovljena vsa infrastruktura za preprosto zbiranje mikrodonacij in pomoč pri pridobivanju podpornikov.

S Hudo pobudo lahko aktivirate množice in poskrbite, da bodo vaše ideje postale resničnost. Najprej se prepričajte, da je vaša pobuda zares huda, potem pa jo do 15. junija 2021 oddajte preko spletnega obrazca. Trem izbranim organizacijam bo omogočeno množično zbiranje sredstev.

(18.5.2021) Objavljen je dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine za leto 2020 so poleg nevladnih organizacij, ki so že bile na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, tako upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in so do 31. marca 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.
Celotna novica...

Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila dopolnitve Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020. Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine za leto 2020 so poleg nevladnih organizacij, ki so že bile na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, tako upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in so do 31. marca 2021 pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu ter so bile vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Kot smo že obveščali, se je odstotek dela dohodnine za donacije povečal z 0,5 na 1 %. Davčnim zavezancem, ki so v preteklosti že izpolnili vlogo za namenitev dohodnine, kljub temu ni treba izpolniti nove vloge. Odstotki, ki so jih namenili izbranim organizacijam, se bodo avtomatično podvojili.

FURS bo pri določitvi zneska donacij iz dohodnine letos izjemoma upošteval tudi tiste zahtevke zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, naj vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega. Vse odgovore na vaša najpogostejša vprašanja glede donacij dohodnine so na CNVOS zbrali v posebnem zavihku – tukaj.

Davčni zavezanci lahko oddajo vlogo oziroma zahtevek za Namenitev dela dohodnine za donacije na naslednje načine:

 1. Elektronsko prek portala eDavki. Na portalu je treba poiskati vlogo Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don). V vlogi je treba vpisati naziv organizacije, njeno davčno številko in višino odstotka, ki ga namenjate (0,1, %, 0,2 % … 1 %). Če boste izbrali organizacijo, ki je ni na veljavnem seznamu, vam bo program oddajo vloge zavrnil.
 2. Po pošti ali osebno v nabiralnik na krajevno pristojnem Finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. V tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.
 3. Ker še vedno velja Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, lahko davčni zavezanci vlogo (do 10. junija 2021) oddajo tudi po navadni elektronski pošti na krajevno pristojni Finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Tudi v tem primeru mora biti vloga lastnoročno podpisana.

Ne pozabite! FURS bo za določitev zneska donacij iz dohodnine za leto 2020 upošteval vse veljavne zahteve, ki jih bo prejel do 31. maja 2021. Tako se lahko vaši člani in podporniki za donacijo dela dohodnine za leto 2020 odločijo še do 31. maja 2021.

Davčni zavezanci lahko izberejo največ deset organizacij, ki jim želijo nameniti del dohodnine, pri čemer seštevek vseh ne sme presegati 1 % dohodnine. Posameznemu upravičencu lahko tako namenijo najmanj 0,1 %, lahko pa tudi 0,2 %, 0,3 % itd.

Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2020 bo prvič izveden v septembru 2021. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra. Bodo pa o obračunu dela dohodnine za donacije za leto 2020 s posebnim obvestilom seznanjeni tudi davčni zavezanci, ki so donirali svoj 1% dohodnine.


Upravičene organizacije do donacij iz dohodnine za leto 2020:

Postopek namenitve dohodnine vašim članom in podpornikom lahko olajša CNVOS-ova aplikacija 1 % dohodnine. Organizacijam, ki imate na svojih spletnih straneh nameščen gradnik, ni treba ničesar spreminjati, saj so se gradniki samodejno posodobili.

(10.5.2021) [KORONA] Pregled veljavnih predpisov v času koronavirusa še bolj pregleden

Za lažjo organizacijo dela in lažje iskanje ukrepov, ki (še) veljajo, so v CNVOSu na spletno stran NVO v času koronavirusa poleg pregleda najbolj relevantnih ukrepov za nevladne organizacije dodali tudi seznam vseh trenutno veljavnih aktov, ki določajo ukrepe na področju preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Tako boste z dvema klikoma vedno na tekočem.
Celotna novica...

Za lažjo organizacijo dela in lažje iskanje ukrepov, ki (še) veljajo, so v CNVOSu na spletno stran NVO v času koronavirusa poleg pregleda najbolj relevantnih ukrepov za nevladne organizacije dodali tudi seznam vseh trenutno veljavnih aktov, ki določajo ukrepe na področju preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa. Tako boste z dvema klikoma vedno na tekočem.

Pregled vseh veljavnih aktov, vključno z vsemi sprejetimi spremembami, je dostopen na njihovi podstrani NVO v času koronavirusa v zavihku Omejitve in drugi ukrepi vlade RS za zajezitev bolezni covid-19: kaj je dovoljeno in kaj ne? – Seznam veljavnih predpisov.

Dodali smo tudi poglavje Poslovanje z organi, kjer lahko poiščete informacije o poslovanju z upravnimi enotami, sodišči in drugimi organi, ki so pomembni za vaše delovanje.

(4.5.2021) Priložnost za manjše NVO: Zadnji ACF razpis objavimo v ponedeljek, na delavnico se lahko prijavite že zdaj!

V ponedeljek, 10. 5., bo CNVOS na https://acfslovenia.si/ objavil četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.
Celotna novica...

V ponedeljek, 10. 5., bo CNVOS na https://acfslovenia.si/ objavil četrti in hkrati zadnji razpis Programa ACF v Sloveniji, Javni razpis za male projekte. Razpis, vreden 385.000 evrov, je namenjen manjšim nevladnim organizacijam – takšnim, ki imajo do 50.000 evrov letnega prometa.

Z razpisnimi sredstvi bodo podprli najmanj 18 projektov. Posamezen projekt bo prejel med 5.000 in 20.000 evrov. Na razpis lahko prijavite projekte s področja demokracije, aktivnega državljanstva, človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin, enakosti spolov in nasilja na podlagi spola, varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam.

Za organizacije, ki želijo prijaviti svoj projekt, tudi tokrat na CNVOS pripravljajo vrsto delavnic in omogočamo brezplačno individualno svetovanje. Pohitite in si rezervirajte termin na informativni delavnici!


Informativna delavnica o javnem razpisu in izpolnjevanju prijavnice

17. 5. 2021, med 10. in 12. uro preko platforme ZOOM. Prijavite se TUKAJ.

Delavnice za razvoj projektnih idej

24. 5. med 10. in 13. uro: področje demokracije

24. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite)

27. 5. med 10. in 13. uro: človekove pravice

27. 5. med 14. in 17. uro: varstvo okolja

31. 5. med 10. in 13. uro: opolnomočenje ranljivih skupin

31. 5. med 14. in 17. uro: splošna delavnica (če vam področni datum ne ustreza ali ne veste, kam sodite).

Prijave na delavnice za razvoj projektnih idej bodo možne od objave razpisa naprej.


Svetovanje po telefonu in elektronski pošti

Pišite na podpora@acfslovenia.si ali pa jih pokličite. Vsi kontakti CNVOS svetovalk so objavljeni tukaj.

Odgovore na pogosta vprašanja bodo objavili tudi na spletni strani.

Odprta vrata za majhne NVO iz slabše razvitih področij

Nevladnim organizacijam, ustanovljenim po 1. 1. 2018, s sedežem v vzhodni kohezijski regiji izven mestnih občin (torej tiste, ki nimajo sedeža v Mariboru, Celju, Novem mestu, Velenju, Ptuju, Murski Soboti ali Slovenj Gradcu), omogočajo možnost daljšega osebnega svetovanja.

Prijave na svetovanje bodo možne od objave razpisa naprej.

(19.4.2021) Podaljšana sta rok za plačilo akontacij in rok, do katerega lahko Furs obvestite o neizpolnjevanju pogojev za pomoč po #PKP

Nevladne organizacije, ki ste letni davčni obračun DDPO oddale po 31. marcu 2021 oziroma ga boste oddale do 30. aprila 2021, opozarjamo, da rok za plačilo marčevske akontacije poteče 10. maja 2021.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste letni davčni obračun DDPO oddale po 31. marcu 2021 oziroma ga boste oddale do 30. aprila 2021, opozarjamo, da rok za plačilo marčevske akontacije poteče 10. maja 2021.

Vse organizacije, ki želite v letu 2021 spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, lahko to storite do 30. aprila 2021.

S podaljšanjem roka za predložitev davčnih obračunov se je podaljšal tudi rok za oddajo obvestila o neizpolnjevanju pogojev za pomoč po #PKP. Če ste npr. uveljavljali ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo ali pa ste kot družbenik in poslovodja prejemali temeljni mesečni dohodek, zdaj pa ste ugotovili, da do te pomoči niste upravičeni, morate Furs o tem obvestiti do 30. aprila 2021.

15. aprila je začela veljati tudi sprememba Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Tako lahko zdaj upad prihodkov ugotavljate na več načinov, ne samo na podlagi primerjave prihodkov. Pri tem izberite način, ki je za vas najbolj smotrn oz. cenovno najbolj ugoden. Več o izračunu si lahko preberite tukaj.

 

(12.4.2021) [KORONA] Kaj spremembe ukrepov in omejitev pomenijo za nevladne organizacije?

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela nekatere nove ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 12. aprila do vključno 18. aprila 2021. Omejitve so prilagojene posodobitvi načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V naslednjem tednu veljajo za območje celotne države ukrepi, kot so predvideni za t. i. rdečo fazo. V nadaljevanju vam na enem mestu predstavljamo ukrepe in omejitve, ki lahko vplivajo tudi na delovanje nevladnih organizacij.

Omejitev gibanja

Odpravljena je omejitev gibanja v nočnem času, še vedno pa velja omejitev gibanja na statistične regije. Prehod regij je možen v primeru določenih izjem (npr. prevoz z dela in na delo (vključno s prostovoljskim delom), opravljanje nujnih nalog ipd.

Statistične regije lahko sicer  nemoteno prehajajo cepljene osebe, osebe, ki so bolezen prebolele, in osebe z negativnim izvidom testa (PCR).
 

Omejitev zbiranja

Še naprej ostaja v veljavi popolna prepoved zbiranja ljudi na javnih mestih. Zbiranje ljudi je dovoljeno le skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.

Izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja

Vrtci ter osnovne in srednje šole odpirajo svoja vrata šolajočim.  V glasbenih šolah lahko poteka individualni pouk ter pouk baleta in sodobnega plesa, če je mogoče zagotoviti vsaj 2 metrsko razdaljo med udeleženci.

Izvajanje drugih dejavnosti

Izjemoma so dovoljene tudi  individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pod pogojem, da se zaposleni, ki izvajajo dejavnost izobraževanje, tedensko testirajo na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid.

Prav tako se lahko pod pogojem tedenskega testiranja zaposlenih in izvajalcev dejavnosti izvajajo terapevtske in druge individualne nezdravstvene storitve.

Ponovno so lahko odprte knjižnice, muzeji, galerije ter muzeji na prostem. Omejeno je število uporabnikov kulturnih storitev, in sicer en uporabnik na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en uporabnik, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Omejeno je prodajanje blaga in storitev. Vse trgovinske dejavnosti se lahko opravljajo pod pogojem, da so delavci enkrat tedensko testirani na prisotnost koronavirusa in imajo negativen izvid. Omejeno je tudi število strank v prostoru, kjer se izvaja prodaja, in sicer ena stranka na 30 kvadratnih metrov oziroma največ en stranka, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Lekarne, bencinski servisi, pošte, banke, gradbena dela, čistilnice ter osebni prevzemi hrane in pijače bodo lahko delovali brez testiranja zaposlenih.

Izvajanje športne dejavnosti in vadb

Športna vadba je dovoljena vsem športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (po 33. členu Zakona o športu), poklicnim športnikom ter registriranim športnikom (po 32. členu Zakona o športu). Proces športne vadbe za te športnike mora potekati v varnih vadbenih skupinah (mehurčkih).

Prav tako je dovoljeno izvajanje brezkontaktne športno rekreativne dejavnosti, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metrov medosebne razdalje. Dovoljeno je tudi usposabljanje za strokovne delavce v športu po javno veljavnih programih v skupini do največ 10 udeležencev.

Dovoljeno je tudi izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih prireditev. Prisotnost občinstva ni dovoljena.

(12.4.2021) Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo do 31. maja 2021

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, s katerim je možnost napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo po #PKP8 podaljšala do 31. maja 2021.

Vlada RS bo lahko ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po #PKP8 podaljšala sicer le še enkrat za obdobje enega meseca.

Vse o ukrepu čakanja na domu, postopku napotitve in obveznostih organizacije si preberite tukaj. Odredbo o napotitvi zaposlenega na začasno čakanje na delo si lahko brezplačno izdelate s pomočjo aplikacije e-pravnik.

(12.4.2021) Epidemija je podaljšana do 16. maja

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati v soboto, 17. aprila, in bo veljal do 16. maja 2021.

Odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 v državi je šesti odlok Vlade RS, s katerim je razglasila oz. podaljšala veljavnost odloka o razglasitvi epidemije. Po prvem, lanskem spomladanskem valu epidemije, traja obdobje razglašene epidemije nepretrgoma že od 19. oktobra 2020.

Da bi nevladnim organizacijam olajšali delovanje v času epidemije, v CNVOS še naprej spremljajo sprejete ukrepe in druge informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij.  Na strani NVO v času koronavirusa zbirajo vse ključne informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij v času epidemije. Poleg člankov boste na strani NVO v času koronavirusa našli tudi odgovore na najpogostejša vprašanja (FAQ) in svetovalne videe. Posnetke pravnih posvetovalnic o ukrepih iz protikoronskih paketov, relevantnih za nevladne organizacije, si lahko ogledate na CNVOS-ovem YouTube kanalu.

Za lažje in hitrejše delo so z izjavami in odredbami v času epidemije posodobili tudi spletno aplikacijo e-pravnik. Tam si lahko v nekaj korakih brezplačno in samostojno izdelate ključno dokumentacijo, od odredbe o čakanju na domu do izjave delavca o nezmožnosti dela.

 

(30.3.2021) Ne spreglejte: rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov za leto je 2020 podaljšan!

Državni zbor je na seji 26. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki med drugim določa, da se prvotni rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov (DDPO) za leto 2020 podaljša. Po novem je rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna 30. april 2021.
Celotna novica...

Državni zbor je na seji 26. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki med drugim določa, da se prvotni rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov (DDPO) za leto 2020 podaljša. Po novem je rok za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna 30. april 2021.

Tako Ajpes kot Furs potrjujeta, da boste lahko letno poročilo oz. davčni obračun oddali do konca aprila 2021, čeprav novi zakon, ki podaljšuje rok, še ni objavljen v Uradnem listu RS.

Zakon naj bi sicer začeti veljati predvidoma 4. aprila, če ne bo prišlo do kakšnih izrednih okoliščin. Zamik objave v Uradnem listu RS je sicer mogoč, saj trenutno poteka zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o sprejeti noveli zakona.

31. marca zakon torej še ne bo veljal, zato bi bile organizacije, ki do 31. marca 2021 ne boste oddale letnega poročila in obračuna davka, načeloma v prekršku. A kot smo zapisali: Ajpes in Furs že zdaj potrjujeta, da boste lahko poročila in obračune oddali do konca aprila. Pozor, letno poročilo in davčni obračun morate oddati, tudi če vaša organizacija v preteklem letu ni bila aktivna.
 

(29.3.2021) Kateri ukrepi državne pomoči so podaljšani do 30. junija 2021?

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
Celotna novica...

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je začel veljati 25. marca 2021.

Do 30. junija 2021 je tako  podaljšan rok za državno povračilo nadomestila plač zaposlenim plače zaradi odrejene karantene ali višje sile. Vse o pogojih, obveznostih in samem postopku uveljavitve povračila si lahko nevladne organizacije preberete tukaj.

Prav tako je do 30. junija 2021 podaljšano upravičeno obdobje za uveljavljanje delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do tega ste lahko upravičene tudi nevladne organizacije. Od 1. aprila boste tako lahko oddali vlogo za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april–junij 2021. Več o pogojih, izračunih višine pomoči in samem postopku oddaje vloge si preberite tukaj.

Ustanovitelji zavodov, ki istočasno opravljate tudi funkcijo direktorja, lahko od aprila in do 30. junija 2021 ponovno zaprosite za pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Oddaja izjave bo mogoča le prek eDavkov.

(15.3.2021) OPOMNIK: bližajo se roki za oddajo vlog za državno pomoč v okviru protikoronskih ukrepov

Do 31. marca 2021 morate oddati izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov tiste NVO, ki želite uveljavljati državno pomoč za obdobje januar–marec 2021. Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti na portalu eDavki pri Fursu v obliki izjave (obrazec NF-IzjavaNFS).
Celotna novica...

Do 31. marca 2021 morate oddati izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov tiste NVO, ki želite uveljavljati državno pomoč za obdobje januar–marec 2021. Vlogo za izplačilo pomoči države morate vložiti na portalu eDavki pri Fursu v obliki izjave (obrazec NF-IzjavaNFS).

Tiste NVO, ki ste državno pomoč v obliki povračila nekritih fiksnih stroškov že pridobile in ste naknadno ugotovile, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevale previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021. Izjavo o vračilu prejetih upravičenj je mogoče oddati le elektronsko, in sicer prek eDavkov (obrazec NF-COVID19Vracilo). Gre za vračilo izplačil za obdobje oktober–december 2020.

Ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji), lahko še do 31. marca 2021 na Furs pošljete posebno izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka. V primeru, da izpolnjujete pogoje in takšne izjave še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec. Vlogo lahko vložite le prek eDavkov (obrazec NF-COVID19). Ne pozabite, za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka morate imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave. Ali jih imate, lahko preverite na kartici zavezanca v eDavkih (eKarticaO za davčne terjatve, eKarticaC za nedavčne terjatve).

Prav tako pa lahko ustanovitelji zavodov, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji) do 31. marca 2021 na Furs oddate vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka. Vlogo je mogoče oddati le preko eDavkov (obrazec NF-Karantena). Če izpolnjujete pogoje in takšne vloge še niste oddali, jo lahko do 31. marca za vse tri mesece skupaj oziroma le za mesec marec.

(15.3.2021) Na kaj paziti, ko posredujemo osebne podatke občinam in državnim organom?

Občine in državni organi, npr. ministrstva, pa tudi javne agencije in skladi, od nevladnih organizacij pogosto zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, predvsem članov in uporabnikov storitev ter programov. Te podatke zahtevajo bodisi zaradi preverjanja izpolnjevanja določenih pogojev, npr. za status nevladne organizacije v javnem interesu, bodisi ker financirajo ali sofinancirajo določene programe, ki jih nevladna organizacija izvaja. Nevladne organizacije morajo seveda najprej imeti pravno podlago, da posredujejo osebne podatke – v naštetih primerih sta najpogostejša soglasje ali zakoniti interes –, ki so jih pridobile od članov in uporabnikov, upoštevati pa morajo tudi nekatere druge zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Pomembno je predvsem, da so člani in uporabniki, katerih osebni podatki se posredujejo, o tem obveščeni.
Celotna novica...

Občine in državni organi, npr. ministrstva, pa tudi javne agencije in skladi, od nevladnih organizacij pogosto zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, predvsem članov in uporabnikov storitev ter programov. Te podatke zahtevajo bodisi zaradi preverjanja izpolnjevanja določenih pogojev, npr. za status nevladne organizacije v javnem interesu, bodisi ker financirajo ali sofinancirajo določene programe, ki jih nevladna organizacija izvaja. Nevladne organizacije morajo seveda najprej imeti pravno podlago, da posredujejo osebne podatke – v naštetih primerih sta najpogostejša soglasje ali zakoniti interes –, ki so jih pridobile od članov in uporabnikov, upoštevati pa morajo tudi nekatere druge zahteve, ki jih postavljajo predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. Pomembno je predvsem, da so člani in uporabniki, katerih osebni podatki se posredujejo, o tem obveščeni.

Kdaj lahko občina ali državni organ zahtevata posredovanje osebnih podatkov?

Občine in državni organi lahko zahtevajo posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje nevladna organizacija, če imajo za to pravno podlago. Če gre npr. za preverjanje izpolnjevanja kriterijev za status organizacije v javnem interesu, je ta podlaga podana v predmetni zakonodaji in pravilnikih. Prav tako ima npr. občina za namen odločanja o sofinanciranju in za namen nadzora nad zagotavljanjem namenskosti porabe programov, ki jih na podlagi javnega razpisa sofinancira pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov v Zakonu o lokalnih skupnostih.

Kako pravilno posredovati osebne podatke?

Pri posredovanju osebnih podatkov je nevladna organizacija dolžna upoštevati »načelo najmanjšega obsega podatkov«. Gre za to, da se osebnih podatkov ne sme posredovati »na zalogo«. Obdelovati ali posredovati je dovoljeno le toliko osebnih podatkov, kot je potrebno, da se zadosti namenu zbiranja ali posredovanja.

Zlasti pa je pomembno, da so člani in uporabniki storitev nevladnih organizacij, katerih osebne podatke se posreduje, o tem obveščeni. To dolžnost nevladnim organizacijam nalaga Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov.  Tako obvestilo je lahko del splošnejšega pravnega obvestila o varovanju osebnih podatkov, ki ga pogosto imenujemo tudi Izjava o varovanju osebnih podatkov. To mora biti napisano v razumljivem jeziku in dostopno vsem, katerih osebne podatke nevladna organizacija obdeluje. Obvestilo mora biti dostopno vsem članom in uporabnikom (ter drugim osebam, katerih osebni podatki se obdelujejo pri nevladni organizaciji) bodisi na spletni strani, intranetu, oglasni deski društva ali prek e-pošte.

V obvestilu morate odgovoriti na sledeča vprašanja:

 • Kdo zbira in obdeluje podatke? (osnovne informacije o nevladni organizaciji)
 • Katere podatke obdelujete?
 • Zakaj obdelujete osebne podatke? (treba je opredeliti, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi obdelujete osebne podatke: kadar obdelava poteka na podlagi zakonitih interesov, pa tudi o zakonitih interesih, ki se z obdelavo zasledujejo npr. da gre za potrebe pridobitve statusa ali sofinanciranja)
 • Komu posredujete osebne podatke?
 • Koliko časa boste podatke hranili?
 • Katere pravice imajo posamezniki v zvezi z obdelavo osebnih podatkov? Gre za pravice:
 1. Pravica do dostopa ali seznanitve (NVO, kot upravljavec podatkov, mora posamezniku na zahtevo pojasniti, ali zbira njegove osebne podatke, katere podatke in za kakšen namen jih zbira, komu se posredujejo in kako dolgo jih hrani)
 2. Pravica do popravka (posameznik lahko zahteva popravek netočnih ali neažurnih podatkov)
 3. Pravica do izbrisa/pozabe (ne pride v poštev v vseh primerih, zlasti ne, če gre za zbiranje podatkov na podlagi predpisov)
 4. Pravica do omejitve uporabe (če posameznik ne želi, da se podatki izbrišejo, lahko zahteva od NVO prenehanje tudi samo določene vrste obdelave ali posredovanja; ta pravica je ravno tako lahko omejena, pkot pravica do izbrisa)
 5. Pravica do prenosljivosti (posameznik zahteva, da upravljalec v strojno berljivem formatu osebne podatke pošlje tretji osebi; velja zgolj za upravljalce podatkov, ki razpolagajo z avtomatiziranimi zbirkami in na podlagi privolitve ali zaradi pogodbe)
 6. Pravica do ugovora (če upravljalec zbira osebne podatke na podlagi zakonitega interesa ali zaradi izvajanja javne oblasti in nalog v javnem interesu, lahko posameznik temu ugovarja, upravljalec pa mora prenehati obdelovati podatke, če ne izkaže, da obstajajo nujni in legitimni razlogi za obdelavo)
 7. Posameznik mora biti seznanjen tudi z možnostjo pritožbe na organ Informacijskega pooblaščenca, če njegovim zahtevam ni ugodeno ali sumi na možnost zlorabe.

(15.3.2021) Epidemija je podaljšana do 16. aprila

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati danes, v četrtek 18. marca, in bo veljal do 16. aprila 2021.
Celotna novica...

Vlada RS je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je epidemijo v državi podaljšala, in sicer še za 30 dni. Odlok bo začel veljati danes, v četrtek 18. marca, in bo veljal do 16. aprila 2021.

Odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 v državi je peti odlok Vlade RS, s katerim je podaljšala razglasitev epidemije. Po prvem valu so epidemijo znova razglasili 19. oktobra 2020.

Da bi nevladnim organizacijam olajšali delovanje v času epidemije, v CNVOS še naprej spremljajo sprejete ukrepe in druge informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij.  Na strani NVO v času koronavirusa zbirajo vse ključne informacije, pomembne za delovanje nevladnih organizacij v času epidemije. Poleg člankov boste na strani NVO v času koronavirusa našli tudi odgovore na najpogostejša vprašanja (FAQ) in svetovalne videe. Posnetke pravnih posvetovalnic o ukrepih iz protikoronskih paketov, relevantnih za nevladne organizacije, si lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu.

Za lažje in hitrejše delo so z izjavami in odredbami v času epidemije posodobili tudi spletno aplikacijo e-pravnik. Tam si lahko v nekaj korakih brezplačno in samostojno izdelate ključno dokumentacijo, od odredbe o čakanju na domu do izjave delavca o nezmožnosti dela.

(12.3.2021) Pomoč starejšim in ostalim v času epidemije

V regijskem stičišču nevladnih organizacij Boreo, ki je projekt Mladinskega centra Postojna smo se v letu, ki je za nami, pa tudi v letošnjem letu še posebej povezali z lokalno skupnostjo pri skrbi za starejše oziroma ranljive skupine. Že v začetku marca lani, takoj ob pojavu širjenja virusa, smo vedeli, da moramo nujno narediti nekaj, s čimer bomo zaščitili starejše in druge rizične skupine. Kot nevladniki smo vedno 'na preži' za različnimi stiskami ljudi in iskanju rešitev zanje. Nismo imeli idealnih razmer in neomejenih resursov, vedeli pa smo, da moramo ljudem pomagati, da imamo potrebno znanje, veščine in srčnost za to.
Celotna novica...

V regijskem stičišču nevladnih organizacij Boreo, ki je projekt Mladinskega centra Postojna smo se v letu, ki je za nami, pa tudi v letošnjem letu še posebej povezali z lokalno skupnostjo pri skrbi za starejše oziroma ranljive skupine. Že v začetku marca lani, takoj ob pojavu širjenja virusa, smo vedeli, da moramo nujno narediti nekaj, s čimer bomo zaščitili starejše in druge rizične skupine. Kot nevladniki smo vedno 'na preži' za različnimi stiskami ljudi in iskanju rešitev zanje. Nismo imeli idealnih razmer in neomejenih resursov, vedeli pa smo, da moramo ljudem pomagati, da imamo potrebno znanje, veščine in srčnost za to.

Našo pobudo so z veseljem sprejeli na Občini Postojna in razvila se je ideja, da bi starejšim in drugim rizičnim skupinam pomagali pri nujnih opravkih oz. jih opravili namesto njih. Odhod v trgovino, prevzem zdravil v lekarni, plačilo položnic in podobni opravki bi starejše lahko ogrozili, zato smo se odločili ukrepati. Pot do izvedbe zna biti trnova, ampak nam je uspelo. Iz ideje se je razvil informacijsko podprt projekt, ki omogoča koordinacijo prostovoljcev glede na potrebe občanov, ki se pojavljajo skozi čas epidemije. Seveda se je projekt razširil skupaj z razširitvijo potreb. Pri vsakodnevnih nujnih opravkih tako ne pomagamo le rizičnim skupinam, ampak tudi tistim, ki so v karanteni in potrebujejo našo pomoč. Na pozive štaba civilne zaščite Občine Postojna je tako 270 naših prostovoljcev poleg pomoči občanom pomagalo še s pomožnimi deli v  zdravstvu, logistiki, pomoči javnim institucijam, učencem in staršem, Občini Postojna in drugim. Skupaj so do konca januarja opravili preko 550 ur prostovoljnega dela in projekt še vedno teče.

(11.3.2021) Kmalu rok za oddajo letnega poročila za društva in davčnega obračuna za vse NVO

Do 31. marca morajo vsa društva oddati letno poročilo na AJPES. Vse pravne osebe – tudi zavodi in ustanove – morajo do tega dne oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.
Celotna novica...

Do 31. marca morajo vsa društva oddati letno poročilo na AJPES. Vse pravne osebe – tudi zavodi in ustanove – morajo do tega dne oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.

Letno poročilo

Do 31. marca 2021 morajo vsa društva oddati letno poročilo. Za društva, ki imajo prihodke višje od milijona evrov letno in morajo izvesti tudi revizijo letnega poročila, je rok za oddajo letnega poročila 31. avgust 2021.  Letno poročilo morate oddati elektronsko pri AJPES. Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnega poročila lahko najdete v spletnem vodiču. Če je vaša organizacija vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, morate ob oddaji letnega poročila, torej do 31. marca 2021, oddati tudi poročilo o prostovoljstvu.

Letno poročilo društva sprejme zbor članov društva (skupščina, občni zbor…). Pred tem ga mora pregledati nadzorni organ društva in tako opraviti nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Kako izvesti zbor članov na daljavo v času epidemije, si preberite tukaj. Zbor članov lahko namreč izvedete tudi na daljavo, čeprav takšnega načina nimate določenega v svojem temeljnem aktu.

Davčni obračun

Do 31. marca 2021 morajo vse pravne osebe poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, ne glede na to, ali so v preteklem letu opravljale kakšno dejavnost in ne glede na to, ali so imele obdavčljive prihodke. Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem, elektronsko, prek eDavkov. Več o tem lahko preberete tukaj.

S pravočasno oddajo se izognete kazni

Poskrbite za oddajo letnega poročila in davčnega obračuna v predvidenem roku in se tako ognite kaznim. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika). Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO.

(11.3.2021) 31. marec: rok za oddajo poročila o delu za NVO v javnem interesu

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.
Celotna novica...

Društva, zavodi in ustanove s statusom nevladne organizacije v javnem interesu morajo vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Do 31. marca 2021 morajo nevladne organizacije v javnem interesu na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah tako poročati o svojem delu, ki so ga opravile v letih 2020 in 2019.

Poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih morajo nevladne organizacije predložiti ministrstvu, ki jim je podelilo status v javnem interesu. Predložiti jim morajo tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Poročilo o delu je treba pripraviti tako, da so iz njega razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti in pomembnejši dosežki na področju delovanja v javnem interesu. Poročilu je treba priložiti dokazila o aktivnosti in dosežkih, ter poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu.

Kdo in kako lahko pridobi status NVO v javnem interesu, si preberite tukaj.

(26.2.2021) Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.
Celotna novica...

Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je objavil Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2020.

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

 • Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
 •  Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

    Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

(16.2.2021) Slovenija je oranžna: kaj to pomeni za nevladne organizacije?

Podatki o uspešnosti omejevanja koronavirusa iz preteklega tedna so Slovenijo obarvali v oranžno barvo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj na področju izvajanja dejavnosti velja trenutno in lahko vpliva tudi na vaše delovanje.
Celotna novica...

Podatki o uspešnosti omejevanja koronavirusa iz preteklega tedna so Slovenijo obarvali v oranžno barvo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj na področju izvajanja dejavnosti velja trenutno in lahko vpliva tudi na vaše delovanje.

Ker od ponedeljka dalje velja, da gibanje ni več omejeno na občine prebivališča oziroma regije, velja, da svojim prostovoljcem in zaposlenim ni treba več izdajati potrdil o upravičenosti prehajanja občinskih meja zaradi prihoda na delo. Še vedno pa velja omejitev gibanja med 21.00 in 6.00 z nekaterimi izjemami, zato svetujemo, da dejavnosti še vedno načrtujete glede na še vedno veljavno omejitev gibanja. Prav tako so prepovedane javne prireditve.

Na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije velja, da je dovoljeno izvajanje individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev. Tako je na primer dovoljeno izvajanje individualnih psiholoških svetovanj, osebnostnih svetovanj, partnerskih ali družinskih terapij, različnih antistresnih programov oziroma terapij in drugih podobnih dejavnosti. Za te vrste dejavnosti izvajalci (zaposleni oziroma prostovoljci) ne potrebujejo potrdila o negativnem testu na prisotnost virusa SARS-CoV-19.

Dovoljeno pa je med drugim tudi izvajanje same trgovinske dejavnosti in storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja do 10 oseb. Tako lahko nevladne organizacije znova izvajate prodajo izdelkov, inštrukcije posameznikom ali pa največ skupini do 10 oseb, izvajate različne strokovne delavnice (npr. jezikovni, računalniški tečaji) v skupini do 10 oseb in podobno. Te dejavnosti lahko izvajajo le tisti zaposleni oziroma prostovoljci, ki bodo imeli negativni rezultat testa na prisotnost virusa SARS-CoV-19. Testiranje je obvezno enkrat tedensko. Testirati pa se ne bo treba tistemu, ki ima potrdilo o cepljenju zoper covid-19, ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT, ki je starejši od 21 dni, a ne starejši od šest mesecev, ali ima potrdilo zdravnika, da je prebolel covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Treba pa je spoštovati tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so dostopna tukaj, prostore redno prezračevati in skrbeti za obvezno razkuževanje rok in primerno zaščitno opremo.

Program v srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in drugih visokošolskih zavodih se lahko izvaja le za v odloku določene izjeme. Še vedno pa velja, da se v glasbenih šolah lahko izvaja individualni pouk, ki je nujno potreben za nadaljevanje in zaključek programa.

Športne organizacije lahko na področju športa  izvajate tudi brezkontaktno športno rekreativno dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje. V to kvoto se ne šteje strokovni delavec v športu. Vadba se lahko izvaja tako na zunanjih površinah kot notranjih prostorih.

Knjižnice, muzeji in galerije lahko še naprej izvajajo svoje dejavnosti, prav tako je dovoljeno ponujanje dostopa ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino (npr. muzeji na prostem). Pri tem je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prostore redno prezračevati in zagotavljati druge splošne zaščitne ukrepe. Število oseb v zaprtem prostoru, kjer se ta dejavnost izvaja, je omejeno na 1 osebo na 30 kvadratnih metrov.

Opisani ukrepi in dovoljene aktivnosti bodo v veljavi do 19. februarja 2021. A je pričakovati, da jih bo Vlada RS glede na trend upadanja okužb s virusom SARS-CoV-19 podaljšala.

(16.2.2021) Kako izvesti občinske javne razpise za leto 2021?

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.
Celotna novica...

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.

Da bi projekti potekali čim bolj gladko, je smiselno o preventivnih rešitvah razmišljati že ob oblikovanju javnih razpisov. Prav zato so v CNVOS skupaj s SOS organizirali delavnico, na kateri so predstavili različne dileme in rešitve. Da bi pomagali tudi občinam, ki se posveta niso udeležile, so pripravili dokument, ki povzema predstavitev in vse odgovore na postavljena vprašanja.

(16.2.2021) Kdaj lahko odredimo obvezno testiranje zaposlenih?

V zadnjem času se pojavlja veliko vprašanj o tem, ali je dopustno odrediti obvezno testiranje za delavce, in v katerih primerih. Vsaka nevladna organizacija lahko delavcem odredi obvezno testiranje, če je to potrebno zaradi varovanja njihovega zdravja pri delu, vendar pa mora pri tem slediti določenim korakom.
Celotna novica...

V zadnjem času se pojavlja veliko vprašanj o tem, ali je dopustno odrediti obvezno testiranje za delavce, in v katerih primerih. Vsaka nevladna organizacija lahko delavcem odredi obvezno testiranje, če je to potrebno zaradi varovanja njihovega zdravja pri delu, vendar pa mora pri tem slediti določenim korakom.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in zagotavljanjem materialnih sredstev.

Med temi ukrepi je lahko tudi obvezno testiranje delavcev - če z drugimi ukrepi delavcev in drugih oseb v delovnem procesu ni mogoče zadostno zaščititi. Ker gre pri testiranju za določen poseg v telo in s tem tudi v zasebnost delavca, je treba pred uvedbo testiranja seveda temeljito premisliti in presoditi, ali je ukrep zares potreben.

Prvi korak delodajalca, preden lahko odredi tak ukrep, je zato prilagoditev izjave o varnosti z oceno tveganja. Izjava o varnosti z oceno tveganja za varnost in zdravje pri delu je obvezen dokument vsake NVO in drugega delodajalca, ki ima delavce in to ne glede na to, ali zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi podlagi (avtorska pogodba, študentska napotnica, dogovor o prostovoljstvu). Iz izjave so razvidna tveganja za varnost in zdravje delavcev pri delu pri opravljanju različnih vrst dela pri delodajalcu, ter ustrezni ukrepi za naslavljanje teh tveganj. Epidemija je tveganja za zdravje spremenila pri praktično vseh delodajalcih, zato je bilo treba prilagoditi tudi izjave o varnosti, o čemer pišemo tukaj. Izjava se pripravi v sodelovanju s strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu (to je lahko delavec z opravljenim izpitom za strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu, pogosteje pa je to pri NVO zunanja služba). 

Drugi korak je obvestilo delavcem o tem, kdaj in kako se bo testiranje izvajalo oziroma kakšen točno bo postopek.

Pomembno je tudi, da testiranje delavcu ne sme povzročati stroškov, organizirati ga je treba v okviru delovnega časa in na stroške delodajalca.

V zvezi z izvajanjem obveznih testiranj mora NVO zagotoviti tudi ustrezno varovanje osebnih podatkov delavca. Podatki o zdravstvenem stanju so namreč posebna vrsta osebnih podatkov.

Testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ne smejo izvajati delodajalci sami, ampak samo pooblaščeni izvajalci.

Kaj se zgodi, če delavec zavrne testiranje?

Če je bilo obvezno testiranje pravilno odrejeno in ga delavec zavrne, gre za kršitev njegovih delovnih obveznosti, ki je lahko podlaga za disciplinski postopek ali pričetek postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca. Če gre za prvo kršitev delavca, mu pogodbe sicer še ni mogoče redno odpovedati, saj predpisani postopek po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) omogoča redno odpoved iz krivdnega razloga šele po opozorilu in drugi kršitvi v določenem omejenem obdobju.

Če bi akti delodajalca določali, da gre pri zavrnitvi testiranja za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, pa bi to bila lahko podlaga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

(9.2.2021) Subvencioniranje minimalne plače lahko uveljavljate do 30. junija

Če plača delavca v nevladni organizaciji, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov), boste upravičeni do povračila dela minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Subvencijo vam bo krila država. Ukrep določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in velja od 1. januarja do 30. junija 2021.
Celotna novica...

Če plača delavca v nevladni organizaciji, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov), boste upravičeni do povračila dela minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Subvencijo vam bo krila država. Ukrep določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in velja od 1. januarja do 30. junija 2021.

Ukrep ne velja za zaposlene v programu javnih del. Prav tako pa do subvencije minimalne plače niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega 1.024,24 EUR (znesek minimalne plače) ste upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov.

V primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, imate pravico do sorazmernega dela subvencije glede na  delovni čas, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Če je tako delavec zaposlen za polovični delovni čas, ste upravičeni do subvencije v višini 25 evrov.
 

Kako do subvencije?

Za pridobitev subvencije morate nevladne organizacije preko portala eDavki pri FURS vložiti posebno izjavo, s katero boste izjavili, da ste  delavcu obračunali in izplačali plačo. Za pravilnost izjave kazensko in materialno odgovarjate.

Izjavo morate predložiti najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec, vendar najpozneje do 30. julija 2021. Tako boste lahko izjavo za subvencijo minimalne plače za na primer mesec februar lahko oddali do 31. marca 2021.

FURS bo izplačal subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave.

Pomembno! Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti plača izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (na primer 18. marca za opravljeno delo v februarju). Po preteku tega roka preidete zaradi neizplačila v zamudo. Če boste zaradi težav z likvidnostjo plače na primer izplačali po preteku plačilnega obdobja, lahko izjavo za subvencijo vseeno oddate. A to lahko storite najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec. Četudi boste tako plačo izplačali na primer 20. marca, lahko izjavo oddate do 31. marca 2021.
Obveznosti NVO, ki prejema subvencijo minimalne plače

V obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere ste bili upravičeni do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

V primeru, da te prepovedi ne boste spoštovali, ste lahko kaznovani z globo.

(9.2.2021) Kdo je upravičen do kriznega dodatka po #PKP8?

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.
Celotna novica...

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) prinaša nekaj sprememb glede na krizni dodatek, ki ga je določal #PKP7. Nevladna organizacija mora vsakemu svojemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla 1.881,16 EVR (bruto I) izplačati ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 evrov.

Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pozor! V primeru, da je delavec že prejel krizni dodatek po #PKP7, do dodatka po #PKP8 ni upravičen.

Pomembna novost je, da tako dodatek pripada tistim delavcem, katerih plača za mesec november ni presegla višine 1.881,16 EUR. Pri tem pa se ne upošteva morebitno izplačilo poslovne uspešnosti!

Še vedno velja, da se upošteva opravljeno delo v mesecu decembru 2020. Tako je delavec upravičen le do sorazmernega dela kriznega dodatka, če ni delal cel mesec december 2020. Več o izračunu si preberite tukaj.

Za povračilo izplačanega dodatka morate pri FURS prek eDavkov predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu izplačali krizni dodatek. Izjavo morate predložiti najpozneje do 31. marca 2021.  FURS vam bo izplačilo kriznega dodatka povrnil najpozneje do 20. aprila 2021

Neizplačilo kriznega dodatka upravičenemu delavcu pomeni prekršek in boste zanj lahko kaznovani z globo.

Še vedno pa velja, da do kriznega dodatka niso upravičeni zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

(9.2.2021) Življenje v času koronavirusa: kaj velja pri poslovanju z upravnimi organi?

Se sprašujete ali je overitev podpisa na dokumentu na Upravni enoti sploh mogoča? Vas zanima, ali lahko zahtevo za namenitev dohodnine oddate osebno pri najbližjem finančnem uradu? Predstavljamo vam ukrepe, ki veljajo pri poslovanju z upravnimi organi. Ukrepe določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20), ki velja do preklica razglašene epidemije oziroma do 10. marca 2021.
Celotna novica...

Se sprašujete ali je overitev podpisa na dokumentu na Upravni enoti sploh mogoča? Vas zanima, ali lahko zahtevo za namenitev dohodnine oddate osebno pri najbližjem finančnem uradu? Predstavljamo vam ukrepe, ki veljajo pri poslovanju z upravnimi organi. Ukrepe določa Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20), ki velja do preklica razglašene epidemije oziroma do 10. marca 2021.


Potrebno je naročanje

Za fizični obisk upravne enote ali drugih upravnih organov se boste morali predhodno naročiti. To lahko storite preko telefona v času uradnih ur, prek e-pošte ali klasične pošte. Nenaročene stranke bodo upravne enote in drugi organi sprejeli le v primeru nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas. Tako se boste denimo za overitev podpisa na listini morali naročiti, za priglasitev izgube ali kraje osebne izkaznice pa bo mogoč tudi obisk brez naročanja.  
 

Elektronsko vlaganje vlog brez digitalnega podpisa

V času epidemije je mogoče vlagati elektronske vloge brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. Na zahtevo organa se boste identificirali z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu, uradno dodeljeno identifikacijsko številko (npr. EMŠO, davčna številka) ali drugim identifikatorjem.  Tak način oddajanja ne pride v poštev, če zakon določa obvezno oddajo na drugačen način (npr. dokumentov, za katere je določeno, da se oddajo zgolj preko portala eDavki, ali zgolj fizično pri organu).

Pri fizičnem obisku so v veljavi zaščitni ukrepi

V primeru fizičnega obiska so v veljavi zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok. Plačevanje se primarno izvaja z uporabo brezgotovinskih sredstev (npr. z bančnimi karticami). 
Podaljšanje rokov

Upravni organ lahko na vašo zahtevo podaljša določene roke za izpolnitev obveznosti. Vendar pozor, to velja le za roke, ki vam jih je že prej določil organ v svojih odločbah (npr. sklepih), ne pa za roke, ki so določeni s predpisi. Tako npr. roka za oddajo poročil na AJPES ni mogoče podaljšati na podlagi tega odloka..

(9.2.2021) Zaposleni so lahko brez potrdila zdravnika z dela zaradi bolezni odsotni do tri dni tudi v letu 2021

Zaposleni bodo od 5. 2. 2021 lahko enkrat v letu 2021 zaradi bolezni odsotni od dela brez potrdila o upravičenosti zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Brez potrdila bodo lahko odsotni največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.
Celotna novica...

Zaposleni bodo od 5. 2. 2021 lahko enkrat v letu 2021 zaradi bolezni odsotni od dela brez potrdila o upravičenosti zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Brez potrdila bodo lahko odsotni največ tri zaporedne delovne dni v kosu. To pomeni, da si morajo ti trije delovni dnevi koledarsko slediti.

Delavci morajo svojega delodajalca pisno ali elektronsko o tem obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti delavec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

V primeru, da bo delavec odsoten zaradi bolezni več kot tri zaporedne dni (četrti dan ugotovi, da se še vedno slabo počuti, o tem obvesti zdravnika, ki bo presodil ali so še nadalje podani razlogi za odsotnost z dela), se šteje, da delavec pravice do kratkotrajne odsotnosti ni izkoristil. Če pa je delavec odsoten le dva dni (v tem času mu ni potrebno obvestiti zdravnika), se šteje, da je bila ta pravica izkoriščena v celoti.

Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi elektronske vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. marca 2022. Kot razlog zadržanosti na zahtevku, ki ga morate oddati elektronsko, in obračunu, se označi št. 13 ''bolezen-3 dni''.

Ukrep kratkotrajne odsotnosti velja do 31. decembra 2021.

(1.2.2021) Vlogo za oprostitev najemnine morate vložiti do 30. aprila

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) oziroma #PKP6 za organizacije, katerim je izvajanje pridobitnih dejavnosti otežkočeno, in za športne organizacije določa tudi možnost delnega plačila ali oprostitve najemnin poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine oziroma uporabe športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE) oziroma #PKP6 za organizacije, katerim je izvajanje pridobitnih dejavnosti otežkočeno, in za športne organizacije določa tudi možnost delnega plačila ali oprostitve najemnin poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine oziroma uporabe športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.


Nevladne organizacije, ki ste najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti

Organizacije, ki vam je bilo zaradi ukrepov države pri omejevanju posledic epidemije ali zaradi širjenja bolezni izvajanje vaših pridobitnih dejavnosti otežkočeno, boste lahko oproščene najemnine oziroma dela najemnine od vključno 19. oktobra dalje. O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Gre za ukrep, ki je bil najemnikom na voljo tudi v spomladanskem času razglasitve epidemije.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Kot obveznost iz najemnega razmerja se šteje najemnina in vsa druga nadomestila v zvezi z oddajanjem v najem, ki se skladno s pogodbenimi določili najemne pogodbe štejejo v znesek najemnine (najemnina).

Vlogo lahko oddate najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (občine), in sicer na podlagi  94.  člena  ZIUOPDVE.

Do oprostitve boste upravičene tiste nevladne organizacije, ki boste predložile dokazila, da je bilo zaradi sprejetih ukrepov države v času trajanja epidemije (od 19. oktobra 2020) opravljanje vaše pridobitne dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri presoji ali ste upravičene do oprostitve nepremičnine se bo tako preverjalo, kako je prepoved izvajanja posameznih dejavnosti, zaustavitev javnega prometa, prepoved prehajana mej občine prebivališča, prepoved oziroma omejitev javnih zbiranj ipd., vplivalo na opravljanje vaše pridobitne dejavnosti. Prav tako boste morale izkazati tudi upad prometa, pri čemer višina upada ni predpisana.

Kakšna bo višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisno od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje organizacije, prizadetosti organizacije v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti, samega upada prometa in morebitnih drugih razlogov, ki so vplivali na vaše delovanje.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu, kateremu morate priložiti tudi:

 •     kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
 •     navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in  gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na vašo dejavnost. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
 •     dokazilo oziroma  izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
 •    izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
 •     dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu covida-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.
 

Športne organizacije, ki ste uporabnice športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin

Športnim organizacijam, kot jih določa zakon, ki ureja šport, razen športnim društvom in zvezam Slovencev v zamejstvu, uporabnikom športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin, ki jim je zaradi sprejetih ukrepov države ali širjenja bolezni covid-19 onemogočena ali pa bistveno otežkočena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se od 19. oktobra dalje ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja oziroma del teh.

Postopek in način odločanja je določen v Pravilniku o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 za športne organizacije. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

Vlogo za oprostitev najemnine lahko do 31. aprila 2021 oddate športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Vlogo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu. Vlogi boste morali priložiti:

 •     kopijo veljavne najemne pogodbe z vsemi dopolnitvami;
 •     navedbo ukrepov države za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki so povzročili, da je bilo uporaba športnih površin in objektov onemogočena ali pa bistveno otežkočena. Pri tem navedite tudi vse druge morebitne razloge, ki so vplivali na izvajanje športne dejavnosti. Prav tako pojasnite vašo prizadetost glede na prizadetost regije;
 •     dokazilo oziroma izjavo  o  obsegu  oziroma  višini  škode. Priložite primerjavo  med  prihodki  v  istem časovnem obdobju 2019 in 2020 oziroma 2021, npr. oktober–december 2019 in oktober–december 2020 in januar–marec 2019 in januar–marec 2021;
 •     izjavo o izpolnjevanju pogojev in da ne gre za podjetje v težavah kot je opredeljeno v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU (priloga 2);
 •     dokazilo oziroma izjavo o skupnem znesku javnih sredstev, ki ste jih prejeli, v skladu s točko 3.1 Začasnega okvirja EK (pogoji iz točke 3.1 Začasnega okvirja EK za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19).

Vlogo naslovite na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja). O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Ob odločitvi, da se vam del oziroma celotna najemnina ne zaračuna, boste sklenili aneks k najemni pogodbi.

Kot obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine se šteje obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni covid-19, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje. Trenutno velja razglasitev epidemije vse do 17. marca 2021. Čas za oddajo vloge imate do 30. aprila 2021.

Do oprostitve boste upravičene tiste športne organizacije, katerim je bila uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi onemogočena ali pa bistveno otežkočena. Pri tem se bo upoštevalo vse sprejete odloke in ukrepe o prepovedi oziroma omejitvah izvajanja športne dejavnosti, obdobje trajanja prepovedi, vašo prizadetost glede na regionalno okolje, morebitno izkazan upad prometa in morebitne druge razloge, ki so vplivale na (ne)izvajanje športne dejavnosti ali uporabe objektov.

(1.2.2021) Minimalna plača v letu 2021 znaša 1.024,24 evra

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1.024,24 evra.
Celotna novica...

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 12/21 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača tako v letu 2021 za polni delovni čas znaša 1.024,24 evra.

Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2021 dalje. To pomeni, da morate novo višino minimalne plače upoštevati tudi že pri obračunu in izplačilu nadomestil plače delavcem, ki so na začasnem čakanju na delo ali ne delajo zaradi višje sile oziroma odrejene karantene. Za vsa ta nadomestila namreč velja, da višina plače ne sme biti nižja od višine minimalne plače v državi.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo nobeni dodatki, določeni z zakoni, drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

(25.1.2021) RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA 2020 v občini Pivka

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA POZIVA VSE KLUBE, DRUŠTVA, SEKCIJE IN POSAMEZNIKE, DA PRIJAVIJO NA TA RAZPIS SVOJE KANDIDATE. NA PODLAGI PRAVILNIKA BODO PODELILI: 1. PISNA PRIZNANJA IN MEDALJE USPEŠNIM MLADIM ŠPORTNIKOM DO 15. LETA STAROSTI, 2. PISNA PRIZNANJA USPEŠNIM TRENERJEM IN VADITELJEM, 3. PLAKETE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV IN VETERANOV 4. PLAKETO ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE PIVŠKIM ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJE IZVEN OBČINE V SLOVENIJI ALI TUJINI, 5. NAJVEČ DVE PLAKETI ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM, ZA NAJMANJ 15 LET DELA V ŠPORTU, 6. POSEBNO PLAKETO DRUŠTVU ALI KLUBU ZA IZREDNE DOSEŽKE IN JUBILEJE. PISNE PREDLOGE VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO POŠLJITE ALI DOSTAVITE NA ŠPORTNO ZVEZO PIVKA – KOLODVORSKA 5, PIVKA DO VKLJUČNO 12.02.2021 Datum prireditve bo določen kasneje, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.
Celotna novica...

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA POZIVA VSE KLUBE, DRUŠTVA, SEKCIJE IN POSAMEZNIKE, DA PRIJAVIJO NA TA RAZPIS SVOJE KANDIDATE. NA PODLAGI PRAVILNIKA BODO PODELILI: 1. PISNA PRIZNANJA IN MEDALJE USPEŠNIM MLADIM ŠPORTNIKOM DO 15. LETA STAROSTI, 2. PISNA PRIZNANJA USPEŠNIM TRENERJEM IN VADITELJEM, 3. PLAKETE ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE KADETOV, MLADINCEV, ČLANOV IN VETERANOV 4. PLAKETO ZA VRHUNSKE ŠPORTNE REZULTATE PIVŠKIM ŠPORTNIKOM, KI TEKMUJE IZVEN OBČINE V SLOVENIJI ALI TUJINI, 5. NAJVEČ DVE PLAKETI ZASLUŽNIM ŠPORTNIM DELAVCEM, ZA NAJMANJ 15 LET DELA V ŠPORTU, 6. POSEBNO PLAKETO DRUŠTVU ALI KLUBU ZA IZREDNE DOSEŽKE IN JUBILEJE. PISNE PREDLOGE VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO POŠLJITE ALI DOSTAVITE NA ŠPORTNO ZVEZO PIVKA – KOLODVORSKA 5, PIVKA DO VKLJUČNO 12.02.2021 Datum prireditve bo določen kasneje, ko bodo za to izpolnjeni pogoji.

(15.1.2021) Izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet PNR

Zveza društev Mladinski center Postojna kot Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO razpisuje postopek izbora 3 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021–2027. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Prijave sprejemamo do 31.1.2021.
Celotna novica...

Zveza društev Mladinski center Postojna kot Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO razpisuje postopek izbora 3 predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021–2027. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Prijave sprejemamo do 31.1.2021.

Razvojni svet Primorsko-notranjske regije je organ, ki usklajuje razvojne pobude in razvojne interese v regiji. Med njegovimi glavnimi nalogami je vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa (RRP), ki je podlaga za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021–2027. 15 članski svet je sestavljen iz 6 predstavnikov občin, 6 predstavnikov regijskega gospodarstva in 3 predstavnikov nevladnih organizacij.

Dosedanjim članom se je v začetku letošnjega leta iztekel mandat, zato je Regijska razvojna agencija Zeleni kras pozvala Regijsko stičišče NVO BOREO, da izvede postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij.

Kako poteka postopek izbora?

Na poziv RRA Zeleni kras za ponovno imenovanje članov Razvojnega sveta regije Primorsko-notranjske regije, bo Regijsko stičišče NVO BOREO izvedlo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Postopek bo potekal po Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Primorsko-notranjske regije (v priponki).

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Če jih je več, kot je zanje predvidenih mest, se organizira njihova javna predstavitev, na kateri poskušajo s soglasjem izbrati najustreznejše kandidate. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes, tj. so se prijavile kot upravičenke v postopku ali pa so predlagale svojega kandidata. NVO lahko voli za kandidata iz območja upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima sedež.


Kdo lahko kandidira?

Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež na območju upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna.
Kandidata za predstavnika se lahko predlaga le v tistem območju upravne enote ali skupine upravnih enot, kjer ima organizacija sedež.

Na območju posamezne upravne enote ali skupine upravnih enot se izbira naslednje število predstavnikov NVO:

 •     1 predstavnik za območje UE Cerknica;
 •     1 predstavnik za območje UE Ilirska Bistrica;
 •     1 predstavnik za območje UE Postojna;


Prijave kandidatur

Prijavo za sodelovanje najdete v priponki. Vsebovati mora podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Izpolnjeno pošljite na Regijsko stičišče NVO BOREO na enega od naslednjih načinov:


    po pošti na naslov: Vilharjeva ulica 14, p.p. 126, 6230 Postojna (s pripisom na ovojnici: Volitve NVO – RSR)
    po e-pošti (skenirano) na naslov: info@boreo.si (zadeva: Volitve NVO – RSR)


Prijava, poslana po e-pošti mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijava mora prispeti na enega od naštetih načinov najkasneje do 22. 1. 2021, ne glede na način pošiljanja.

Rokovnik

    15. 1. 2021 - objava poziva
    22. 1. 2021 - rok za prijave
    29. 1. 2021 - rok za dopolnitve
    1. 2. 2021 - zaključek postopka (če je število kandidatov enako številu razpoložljivih mest)
    1. 2. 2021 - objava seznama kandidatov (če število kandidatov presega število mest)
    4. 2. 2021 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
    4. 2. 2021 - razpis volitev (v primeru, da poskus imenovanja s soglasjem ni uspel)
    12. 2. 2021 - zaključek volitev
    15. 2. 2021 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepov o imenovanju
    15. 2. 2021 - izdaja sklepov o imenovanju

Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na info@boreo.si ali pokličete na 040 413 315 (Samo Vesel).

Priponke

(14.1.2021) Odgovori na pogosta vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije

V sklopu interventnega zakona #PKP7 je bil sprejet tudi ukrep, s katerim so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % dohodnine, in ne več 0,5 %. Na tem mestu so zbrana najpogostejša vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije. Upamo, da vam bodo naši odgovori razblinili še zadnje dileme.
Celotna novica...

V sklopu interventnega zakona #PKP7 je bil sprejet tudi ukrep, s katerim so nevladne organizacije po novem upravičene do donacij v višini 1 % dohodnine, in ne več 0,5 %. Na tem mestu so zbrana najpogostejša vprašanja o novi namenitvi dela dohodnine za donacije. Upamo, da vam bodo naši odgovori razblinili še zadnje dileme.

Status nevladne organizacije v javnem interesu smo pridobili 30. decembra 2020. Bomo res uvrščeni na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020?

Da, #PKP7 določa, da se na seznam upravičencev do donacij za leto 2020  naknadno lahko uvrstijo tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu.

Vlogo za status nevladne organizacije v javnem interesu smo že oddali in čakamo na odločbo ministrstva. Se bomo uvrstili na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 ali šele 2021?

Za leto 2020 izjemoma veljajo drugačna pravila, tako da se boste uvrstili na seznam upravičencev do donacij že za leto 2020, če ste že delovali na dan 31. decembra 2019 in bo odločba o podelitvi statusa postala pravnomočna do 31. marca 2021.

Kdaj bo objavljen nov seznam upravičencev do donacij za leto 2020?

Vlada RS bo dopolnjen seznam upravičencev določila najkasneje do 15. maja 2021.

POMEMBNO: Ali lahko prosimo člane in druge podpornike za donacijo dohodnine že pred 15. majem, preden smo uvrščeni na  objavljen seznam upravičencev? 

Načeloma lahko prosite člane za namenitev dela dohodnine, še preden bo seznam upravičencev javno objavljen, a jih pri tem opozorite, da morajo vlogo oddati po objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2020 v Uradnem listu RS. Če bo namreč FURS prejel vlogo posameznika za namenitev dohodnine, ki je bila vložena, preden je objavljen seznam, bo štel, da je zahteva neveljavna. Najenostavnejša in najbolj zanesljiva rešitev je verjetno, da podpornikom naročite, da obrazce pošljejo kar vam, da jih potem vi v pravem trenutku, torej po javni objavi seznama upravičencev, oddate na FURS.

Pomembno: Kdaj nam bodo lahko posamezniki namenili donacijo (oddali zahtevo za dohodnino), če bomo na seznam za leto 2020 prvič uvrščeni šele naknadno?

Posamezniki vam bodo lahko namenili del dohodnine takoj, ko boste uvrščeni na seznam upravičencev za leto 2020 (seznam bo objavljen najkasneje do 15. maja 2021).  Nato pa bodo posamezniki imeli do 31. maja 2021 čas, da podajo zahtevo za namenitev dohodnine za leto 2020. Za donacije iz dohodnine za leto 2020 se bodo namreč izjemoma upoštevale vse zahteve, ki jih bo FURS prejel do 31. maja 2021. Če bodo posamezniki na FURS poslali zahtevo pred javno objavo dopolnjenega  seznama za leto 2020 (na trenutno veljavnem seznamu upravičencev vas namreč ni), bo njihova zahteva namreč neveljavna.

Kdaj je skrajni rok za vložitev zahteve posameznika za namenitev dohodnine?

Za dodelitev sredstev dela dohodnine za leto 2020 bodo štele vse veljavne vloge zavezancev, s katerimi bo FURS razpolagal na dan 31. maj 2021.

Ali moramo zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij?

Na seznam upravičencev do donacij boste uvrščeni  avtomatično, če boste izpolnjevali pogoje, in sicer na podlagi podatkov, ki so vpisani v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Za uvrstitev na seznam vam ni treba storiti ničesar.

Ali bo pogoj za uvrstitev na seznam upravičence odslej vedno pridobitev statusa do 31. 3. tekočega leta? 

Ne, to velja le izjemoma, in sicer za leti 2020 in 2021. Tako je tudi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2021 spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile tiste NVO, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imele na dan 31. marec 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

V letu 2022 pa bo znova veljalo, da se bodo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrstile tiste NVO, ki so status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile do 31. 12. 2021 (torej na dan 31. 12. preteklega leta).


Ali te novosti veljajo le za nevladne organizacije?

Spremembe pogojev za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij za leto 2020 in 2021 veljajo  za nevladne organizacije. Sprememba deleža namenitve dohodnine (1 %) pa velja za vse upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).


Ali še vedno velja, da lahko posameznik izbere do  5 organizacij, katerim želi nameniti del dohodnine?

Ne, od 31. 12. 2020 velja, da lahko vsak zavezanec za plačilo dohodnine od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, 1 % dohodnine nameni do 10 organizacijam. Še vedno pa velja, da lahko nameni delež zaokrožen na 0,1 odstotka. Če tako namenja del dohodnine več organizacijam, velja, da njegov skupno namenjen delež ne sme presegati 1 %


Status nevladne organizacije v javnem interesu imamo že vrsto let in imamo veliko podpornikov, ki nam namenjajo dohodnino. Ali morajo oddati novo zahtevo za namenitev dohodnine, sedaj, ko se je zvišal delež?

Ne, v primeru, ko je posameznik pred 31. 12. 2020 oddal veljavno zahtevo za namenitev dohodnine, se bodo te zahteve upoštevale in se bo odstotek avtomatično podvojil. Če pa bo posameznik vložil novo zahtevo do 31. maja 2021, bo FURS upošteval novo vlogo že pri donacijah za leto 2020.


Ali lahko posameznik nameni eni organizaciji 0,5 %, drugi 0,3 % in tretji 0,2 %?

Da, posameznemu upravičencu lahko posameznik  nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % ...  ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne sme presegati 1 % dohodnine. Tako lahko del razdeli tudi v razmerju iz vprašanja.


Uvrščeni smo na seznam upravičencev do donacij za leto 2020, ki je bil jeseni objavljen v Uradnem listu. Ali se za nas kaj spremeni? Moramo kaj narediti, da se bodo upoštevale zahteve v 1%?

Ne, za vas se nič ne spremeni. Zahteve z odstotkom namenitve dohodnine, ki so jih vaši podporniki oddali na FURS do 31. 12. 2020, se bodo avtomatično podvojile.  Lahko pa do 31. maja 2021 še vedno nagovorite nove podpornike, da vam namenijo del svoje dohodnine za leto 2020.


Ali mora posameznik, ki želi pomagati NVO in nameniti del dohodnine nujno izbrati več organizacij?

Ne, zavezanec lahko nameni del dohodnine le 1 organizaciji, če se tako odloči. Pri tem le velja, da ji ne more nameniti več kot 1 %.


Kaj se zgodi z vlogo zavezanca, če organizacija izgubi status in ga čez leto ali dve ponovno pridobi?

V primeru, da se je zahteva nanašala na organizacijo, ki ni več uvrščena na seznam upravičencev do donacij, bo moral posameznik potem, ko se bo organizacija znova uvrstila na seznam upravičencev do donacij, znova vložiti zahtevo za namenitev, s katero ji bo namenil del dohodnine.


Posameznik je že vložil zahtevo za namenitev dela dohodnine, a želi sedaj del nameniti tudi naši organizaciji. Kaj lahko stori?

V tem primeru mora posameznik na FURS nasloviti novo zahtevo za namenitev dohodnino, kjer bo 1 % razdelil med dve oziroma več organizacij.  Zahteva posameznika velja do trenutka, ko FURS prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.


Je obrazec predpisan, ali je lahko izjava podana v poljubni obliki, samo da so v njej zapisani vsi potrebni podatki?

Obrazec za namenitev dela dohodnine je predpisan obrazec, najdete ga na portalu eDavki - obrazec Doh - Don . To pomeni, da če želite uporabiti svoj obrazec, mora le ta vsebovati vse podatke, kot izhajajo iz uradno objavljenega pri FURS.

Posameznik lahko tako nameni del dohodnine tudi preko naše aplikacije enprocent, kjer lahko poišče NVO, obrazec izpolni, natisne, podpiše in pošlje ali odnese na FURS.

Kateri del dohodnine se upošteva v izračunu? Podporniki bi nam želeli nameniti del dohodnine, pa ne vidijo smisla, saj morajo dohodnino še doplačevati.

Upošteva se odmerjena dohodnina od vseh dohodkov posameznika, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. Ali zavezanec dobi dohodnino vrnjeno ali pa mora doplačati določen znesek, na dohodnino ali na donacijo ne vpliva.  Podpornik ne bo plačal nič več dohodnine zato, ker bo 1 % namenil NVO, gre samo za odločitev o tem, za kaj bo 1 % dohodnine porabljen.

Ali mora posameznik, ki nam želi nameniti del dohodnine, natisniti in podpisati obrazec?

Posameznik lahko vlogo za namenitev dela dohodnine odda pisno prek natisnjenega obrazca ali pa elektronsko na portalu eDavki. V primeru, da posameznik izpolni pisni obrazec (si ga natisne s spleta, izdela prek CNVOS-ove aplikacije enprocent, ipd.), ga mora tudi podpisati.

Kdaj bomo dobili nakazana sredstva za leto 2020, ki so nam jih namenili posamezniki?

Nakazila donacij boste prejeli do 30. septembra 2021 in do 31. januarja 2022.

Naša organizacija na svoji spletni strani že uporablja CNVOS gradnik 0,5. Ali moramo gradnik ponovno naložiti, da bodo posamezniki lahko izpolnili nov obrazec za namenitev dohodnine?

Ne, posodobitev gradnika je avtomatična

(6.1.2021) Javni poziv za sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev v občini Pivka v letu 2021

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:
Celotna novica...

Predmet javnega poziva je sofinanciranje promocijskih in kulturnih prireditev, ki se izvajajo na območju občine Pivka in sicer:

– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov;

– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na podlagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih potreb odloči, da bo pokrovitelj;

– mednarodne in tradicionalne prireditve.

Višina razpoložljivih sredstev je 9.000,00 EUR.

Rok za vložitev vlog je 30 dni oziroma najkasneje 15 dni pred izvedbo prijavljenega projekta oziroma do porabe sredstev.

(4.1.2021) Nevladne organizacije upravičene do 1% dohodnine

Nevladne organizacije bodo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.
Celotna novica...

Nevladne organizacije bodo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine bodo nevladne organizacije upravičene že za odmerno leto 2020. To pomeni, da bodo nevladne organizacije lahko povišanja donacij deležne že pri nakazilu v letu 2021. 

Do višjega nakazila donacije v letu 2021 (torej za leto 2020) so upravičene vse nevladne organizacije, uvrščene na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Seznam je bil prvič objavljen 9. oktobra 2020, 30. decembra 2020 pa je Vlada RS izdala sklep o dopolnitvi seznama.  Do 15. aprila 2021 bo Vlada RS še enkrat določila dopolnitev Seznama upravičencev do donacij za leto 2020.  Za leto 2020 in 2021 je po novem izjemoma določeno, da se na Seznam upravičencev do donacij za posamezno leto uvrstijo tudi:

    za leto 2020 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu ter
    za leto 2021 nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2020 in imajo na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.

To pomeni, da bodo do donacij za leto 2020 (izplačanih v letu 2021) upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo status organizacije v javnem interesu pridobile vsaj do 31. marca 2021 (na primer šele februarja 2021) pod pogojem, da je nevladna organizacija obstajala vsaj od 31. decembra 2019 in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. Te nevladne organizacije bodo na Seznam upravičencev do donacij za leto 2020 uvrščene naknadno. 

Četudi se odstotek namenjene dohodnine povečuje, obrazca za namenitev dohodnine ni potrebno ponovno izpolnjevati, saj se bodo namenjeni odstotki avtomatsko podvojili – glede na že podane izjave zavezancev. Za leto 2020 tudi izjemoma velja, da bodo donacije iz dohodnine za leto 2020 izplačane na podlagi zahtevkov zavezancev, ki bodo na FURS prispeli najpozneje do 31. maja 2021, kot določa spremenjena Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije. To pomeni, da imate tako še do 31. maja 2021 čas, da svoje potencialne donatorje nagovorite, da vam namenijo odstotek dohodnine ali del tega. Če je do sedaj veljalo, da se lahko donacija nameni le petim organizacijam, po novem to ne velja več. Zavezanci bodo lahko določili do največ 10 organizacij, pri čemer morajo vsaki nameniti najmanj 0,1 odstotek dohodnine.

Pomembno! Vaši člani in podporniki se za donacijo dela dohodnine za leto 2020 lahko odločijo še do 31. maja 2021. Postopek jim lahko olajša naša 0,5 aplikacija – s starim imenom, a vedno aktualno vsebino.

Spremenil pa se je tudi rok za nakazilo donacij nevladnim orgnizacijam. Tako po novem  velja, da bo FURS zbrane zneske donacij nakazal nevladni organizaciji do 30. septembra oziroma do 31. januarja v letu, ki sledi odmernemu letu za dohodnino.

 

(4.1.2021) Obvezni krizni dodatek le za tiste, ki so v decembru delali

Državni zbor RS je dne 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov. Med drugim Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa obveznost delodajalca, da ob plači za mesec december 2020, delavcu izplača tudi krizni dodatek.
Celotna novica...

Državni zbor RS je dne 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov. Med drugim Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 določa obveznost delodajalca, da ob plači za mesec december 2020, delavcu izplača tudi krizni dodatek.

A za razliko od kriznega dodatka, ki so ga v spomladanskih mesecih bili deležni vsi zaposleni, sedaj velja, da so do dodatka upravičeni le tisti zaposleni, ki so v mesecu decembru delali (torej niso bili na primer na začasnem čakanju na delo) in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov (gleda se izplačana plača za mesec november 2020).

Šteje se, da je delavec delal, četudi je delal na domu. Zadnja izplačana mesečna plača je plača, ki  je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov in plačila za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Primer izračuna: Delavec je zaposlen za polni delovni čas. V mesecu decembru je bilo 23 delovnih dni. Delavec je koristil 5 dni dopusta. Pripada mu 156,52 evrov dodatka.

Formula za izračun:
200 EUR pomnožite z 18 (število dni, ko je delavec delal, vključno z dnem, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil praznik) in delite z 23 (število delovnih dni v decembru 2020)

Krizni dodatek se izplača v enkratnem znesku in sicer v višini 200 evrov in se ne všteva v davčno osnovo.  V primeru, da zaposleni ni delal ves mesec, je upravičen do sorazmernega dela tega dodatka. Če je delavec bil na dopustu, na bolniški, na čakanju in torej dela ni opravljal, mu za te dneve krizni dodatek ne pripada. Pripada pa mu v primeru, da je bil delavec odsoten z dela 25. decembra, torej na praznični dan, če bi na ta dan dejansko delal. Enako velja tudi za praznično soboto, 26. decembra.

Če je delavec zaposlen krajši delovni čas, ima pravico do kriznega dodatka v sorazmerni višini glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za zaposlene, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisov o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisov o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Tem zaposlenim pripada polni dodatek v višini 200 evrov.

Izplačilo kriznega dodatka morate poročati na REK-1 obrazcu z navedbo dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo.

Sredstva za izplačilo kriznega dodatka bo povrnila država na podlagi izjave, ki jo boste predložili prek informacijskega sistema FURS, portala eDavki. Izjavo o izplačilu kriznega dodatka morate vložiti do  28. februarja 2021. Izjava bo po podatkih FURS na voljo v drugi polovici januarja. FURS vam bo sredstva nakazal do 20. marca 2021.

(4.1.2021) Novost: bolniške za delavce, zaposlene pri izvajalcih namestitvenih programov, krije država

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa tudi možnost povračila nadomestila plače za bolniško odsotnost delavca. A to ne velja za vse.
Celotna novica...

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je začel veljati 31. 12. 2020, določa tudi možnost povračila nadomestila plače za bolniško odsotnost delavca. A to ne velja za vse.

#PKP7 tako določa, da so nevladne organizacije, ki izvajajo namestitvene programe iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, upravičene do nadomestila plače od prvega dne odsotnosti, če je delavec odsoten z dela, ker je na delovnem mestu zbolel za covidom-19.

Nadomestilo plače delavcu, ki je na delovnem mestu zbolel za covidom-19 in je v bolniškem staležu, znaša 100 odstotkov višine plače, ki bi jo prejel, če bi delal.

Bo pa za upravičenost do tega nadomestila in državnega kritja potrebno z veliko verjetnostjo izkazati, da je do okužbe prišlo v okviru izvajanja delovnega procesa pri delodajalcu in to kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme. Da je do tega res prišlo pri opravljanju delovnih nalog, boste morali potrditi s pisno izjavo, in za njeno resničnost odgovarjali tako materialno kot tudi kazensko.

Uveljavljanje nadomestila je dvostopenjsko:

1. Delavec mora izjavo, s katero potrjuje, da je prišlo do okužbe na delovnem mestu, kljub ustrezni uporabi osebne zaščitne opreme, posredovati svojemu izbranemu zdravniku. Ta mu bo na podlagi te izjave uredil bolniški stalež z ustrezno šifro zavarovanja.

2. Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu boste morali še vedno obračunati in izplačati sami, nato pa pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS zahtevati refundacijo.

Natančnejši postopek refundacije in potrebno izjavo bo pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje RS v prihodnjih dneh.

ZZZS bo povrnila stroške razlik izplačanih nadomestila plače za bolniški stalež od uveljavitve zakona dalje, to je do 31. 12. 2020 in vse do 31. decembra 2021 in sicer v roku 60 dneh od predložitve zahtevka za povračilo razlike nadomestila.

(31.12.2020) Kaj #PKP7 prinaša nevladnim organizacijam?

Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE). Zakon bo predvidoma začel 31. 12. 2020. Predstavljamo poglavitne rešitve #PKP7, pomembne tudi za nevladne organizacije.
Celotna novica...

Državni zbor je 29. 12. 2020 sprejel že sedmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID -19 (ZIUPOPDVE). Zakon bo predvidoma začel 31. 12. 2020. Predstavljamo poglavitne rešitve #PKP7, pomembne tudi za nevladne organizacije.

1% dohodnine in prilagojen seznam upravičencev do donacij za leto 2020

Vsak, ki v državi plačuje dohodnino, bo po novem lahko do 1 % svoje dohodnine namenil nevladnim organizacijam za njihovo delovanje. Namenitev do 1 % dohodnine se uporablja za upravičence do donacij iz namenitve dela dohodnine, ki so upravičenci za leta od 2020 dalje.

Spreminja se tudi seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Nanj se bodo tako uvrstile vse nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. V primeru, da boste tako do 31. 3. 2021 pridobili ta status in bili vpisani v evidenco, boste upravičeni do donacij za leto 2020, četudi vaše organizacije na že objavljenem seznamu ni. Seznam bo namreč dopolnjen kasneje.

Prav tako pa bo tudi za določitev seznama upravičencev za leto 2021 veljal spremenjen pogoj, in sicer se bodo na seznam uvrstile nevladne organizacije, ki bodo delovale na dan 31. decembra 2020 in imele v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu.
 

Spremenjena pravila za povračilo nekritih fiksnih stroškov

Spremenjena je najvišja možna višina državnega povračila nekritih fiksnih stroškov. V primeru upada pridobitnih prihodkov v upravičenem obdobju za več kot 30 % do vključno 70 % bo mogoče prejeti do 1000 evrov državne pomoči na zaposlenega, v primeru upada za več kot 70 % pa  do 2.000 evrov. Pri tem se število zaposlenih ne bo več ugotavljalo na dan oddaje vloge, ampak glede na povprečno število zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020. Velja tudi, da se kot zaposleni štejejo tudi tisti, ki so bili v tem obdobju pri vas zaposleni za določen čas.

Spremenjen je tudi izračun upada prihodkov. V ugotavljanje poslovnega izida se tako ne šteje pomoč povračila nekritih fiksnih stroškov. Pri izračunu upada prihodkov v upravičenem obdobju pa se lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši.
 

Delo s skrajšanim delovnim časom lahko odredite do 30. junija 2021

Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa je podaljšan, in sicer tako, da je lahko delo s skrajšanim delovnim časom odredite delavcu vse do 30. junija 2021.
 

Nadomestilo plače delavcu, ki ne dela zaradi višje sile ali odrejene karantene najmanj 940,58 evrov

Ponovno je določeno, da nadomestilo plače delavcu, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile ne more opravljati dela, ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji (940,58 evrov). Izplačilo je potrebno prilagoditi že pri izplačilu nadomestila plače za mesec december 2020.
 

Spremenjen izračun upada prihodkov za pridobitev pravice do delnega povračila nadomestila za delavce, katerim ste odredili čakanje na delo

Spremenjen je način izračuna upada prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019  za ugotavljanje upravičenosti do povračila nadomestila plače delavcem za začasno čakanje na delo. Po novem velja, da se pri ugotavljanju upada prihodkov upošteva načelo sorazmernosti (upošteva se sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019). Merila sorazmernosti bo v roku enega meseca določil minister za finance.

Določene so tudi nove globe na področju delnega povračila nadomestila za čas čakanja na delo doma in možnost obročnega vračila neupravičeno prejetih sredstev.
 

Krizni dodatek za delavce, katerih plača ne presega 1881,16 evrov

Delavec, ki dela in katerega zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 1881,16 evrov, je upravičen do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Dodatek morate izplačati ob plači za mesec december 2020. Dodatek je oproščen plačil vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo vam bo povrnila država na podlagi oddane izjave pri FURS najpozneje do 20. marca 2021. Izjavo boste morali predložiti najkasneje do 28. februarja 2021.
 

Nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in podaljšanje koriščenja letnega dopusta za leto 2019 in 2020

Uveden je nov razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, in sicer se lahko pogodba o zaposlitvi odpove brez utemeljenega razloga delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Odpovedni rok je 60 dni.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 oziroma ga ne bo mogel do 30. junija 2021, ga ima pravico izrabiti do 31. decembra 2021. Prav tako ima delavec pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2019, ki ni bil izrabljen v letu 2020 zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 28. februarja 2021. 
 

Lažja prekinitev najemne pogodbe in odlog plačila najemnine

Če je vaša organizacija najemnik poslovne stavbe ali prostorov in vam je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje pridobitne dejavnosti onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine ne morete v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, boste lahko odpovedali najemno pogodbo z odpovednim rokom 8 dni ali zahtevali odlog plačila obveznosti ali zahtevali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, če je ta sklenjena za določen čas. Ukrepi veljajo do 30. junija 2021. Vlada RS pa jih bo lahko podaljšala še za šest mesecev.
 

Ukrepi za izvajalce socialnovarstvenih programov

Varstveno delovni centri lahko sredstva, ki so jim bila zagotovljena za sofinanciranje dodatnih kadrov, namenijo tudi za financiranje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Zaposleni, ki v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva, ki izvajajo nastanitveni program in neposredno delajo v okolju s COVID-19 uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, so do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega upravičeni do 31.  decembra 2021.

V primeru, da zaposleni pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program ali izvajalcu, ki izvaja socialnovarstveno storitev institucionalno varstvo, na delovnem mestu zboli za COVID-19, nadomestilo plače od prvega dne odsotnosti zaradi te bolezni krije država. Nadomestilo plače znaša 100 odstotkov višine njegove plače. Ukrep velja do 31. decembra 2021.

Izvajalcu socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu  bo občina krila 80 odstotkov vrednosti neizvedene načrtovane storitve, če je neizvedena storitev pri drugih uporabnikih nastala kot posledica povečanega obsega pomoči osebi, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2.
Ukrepi za nacionalne panožne športne zveze

Za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj, se testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi financira iz proračuna Republike Slovenije.
 

Ukrepi za prostovoljna gasilska društva

PGD se zaradi izpada prihodkov v letu 2020, ki so posledica epidemije COVID-19, za nakup osebne zaščitne opreme, skupne zaščitne opreme in gasilskih vozil zagotovi do 2.000 do 4.500 evrov, odvisno od kategorije PGD. PGD, ki imajo status osrednje enote v lokalni skupnosti, pa so upravičene do dodatnih 1000 evrov. Prav tako je za nemoteno izvajanje operativnih nalog javne gasilske službe do 30. septembra 2021 podaljšana veljavnost obstoječih zdravniških spričeval prostovoljnih operativnih gasilcev, ki jim veljavnost sicer poteče v letu 2020.
Spremenjeni roki za odloge obveznosti iz kreditnih pogodb pri bankah

Podaljšan je rok za naslovitev vloge za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe na banko, in sicer do 26.  februarja 2021. Odlog plačila pa bo lahko začel veljati najpozneje 31. marca 2021. Odlog plačila obveznosti bo odobren za devet mesecev.

(23.12.2020) Ne pozabite: rok za določene pomoči po PKP je le do 31. 12. 2020

31. decembra 2020 je zadnji dan za uveljavljanje nekaterih ukrepov iz PKP5 in PKP6. Za vas smo na enem mestu zbrali vse ukrepe, za katere lahko izjave oziroma vloge oddate le še do takrat.
Celotna novica...

31. decembra 2020 je zadnji dan za uveljavljanje nekaterih ukrepov iz PKP5 in PKP6. Za vas smo na enem mestu zbrali vse ukrepe, za katere lahko izjave oziroma vloge oddate le še do takrat.

Do 31. 12. 2020 morate družbeniki v zavodih, ki ste kot direktorji vključeni v obvezna socialna zavarovanja na podlagi šifre 040, oddati izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za mesec oktober, november in december. Prav tako je to zadnji dan za oddajo vloge za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok.

Zadnji decembrski dan je tudi zadnji dan za oddajo izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje, in sicer za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020. Ali ste upravičeni do te pomoči in kakšen je postopek, si preberite tukaj.

Prav tako pa je potrebno (zaenkrat) do 31. 12. 2020 oddati tudi vlogo, če želite uveljavljati odlog plačila davkov ali obročno plačilo davkov. Gre za primere, ko ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni Covid-19. V primeru, da bo Vlada RS ta ukrep s sklepom podaljšala, boste vlogo lahko vložili do novega roka prenehanja ukrepa.

Vse zgoraj naštete vloge in izjave je potrebno oddati elektronsko, prek portala eDavki. Izjemoma se lahko le vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije vloži po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer ste vpisani v davčni register.

Iz Zavoda RS za zaposlovanje pa sporočajo, da kljub podaljšanju ukrepa subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, tj. do 30. junija 2021, vloge za to subvencijo zaenkrat še ni mogoče oddati. To bo mogoče takoj, predvidoma z uveljavitvijo PKP7.

(23.12.2020) Podpis pisma poslancem - proti ukinitvi Sklada za NVO

Dragi kolegi in kolegice nevladniki,
Celotna novica...

Dragi kolegi in kolegice nevladniki,

kot veste, je vlada v predlog PKP7 ob dvigu namenitve dela dohodnine na 1 % uvrstila tudi ukinitev
sklada za NVO. Več o tem ste lahko prebrali v današnjih CNVOS novicah. Čeprav je bil predlog ukinitve
zelo široko medijsko pokrit, se nam zdi pomembno, da nevladne organizacije tudi same neposredno
nagovorimo poslance
in sporočimo, da podpiramo dvig namenitve na 1 %, ampak da ne pristajamo
na ukinitev sklada. Spodaj je predlog pisma, za katerega zbiramo podpise. Poslali ga bomo vsem
poslancem v ponedeljek, 28. 12. 2020, pred sejo matičnega odbora DZ za finance.
Podpise zbiramo do nedelje, 27. 12. 2020, do polnoči. Podpise oddate na tem obrazcu. Podpisali
bomo samo organizacije, vaša ime in priimek potrebujemo le zato, da preverimo, ali je obrazec
resnično podpisal zastopnik organizacije.

Predlog pisma:

Apel poslancem: Glasujte za ohranitev Sklada za NVO
Podpisane nevladne organizacije ne nasprotujemo polodstotnemu dvigu dohodninskih donacij. Dvig
so v krovni mreži nevladnih organizacij CNVOS prvič predlagali že leta 2009. Navijamo za delni
participatorni proračun in za to, da vsak sam izbere, komu bo namenil svoj delež dohodnine.
Nevladne organizacije javnost o možnosti donacije dohodnine že deset let sistematično ozaveščamo z
medijskimi in oglaševalskimi kampanjami.
Nikakor pa ne podpiramo dviga na račun ukinitve Sklada za NVO.
Trditve, da je dvig dohodninskih donacij na račun sklada bolj demokratičen in nasploh boljši tako za
nevladne organizacije kot državo, ne držijo. Navajamo glavne razloge:

 1. Z ukinitvijo sklada se delež javnih sredstev za nevladne organizacije zmanjša za pol milijona evrov. Polodstotni dvig dohodnine pomeni 4,7 milijona evrov več iz tega naslova, ukinitev sklada pa za 5,2 milijona evrov manj.
 2. Dohodninske donacije se samoumevno razpršijo, saj gre primarno za podporo lokalnih športnih, gasilskih, kulturnih društev. Povprečni letni prejemek zato znaša le 913 evrov na organizacijo. Več kot 10 tisoč evrov je tako npr. leta 2019 dobilo le 36 nevladnih organizacij. 4311 jih je dobilo manj kot 1000 evrov, 1290 pa celo manj kot 100 evrov. Tudi če bi se znesek podvojili, bi več kot 10 tisoč evrov prejelo samo 99 organizacij.
 3. Pri dohodninskih donacijah in skladu za NVO gre za dva popolnoma različna podporna mehanizma. Sklad financira in omogoča razvojne investicije, namenjene razvoju novih storitev v nevladnem sektorju, nadgradnji in profesionalizaciji obstoječih, npr. krepitvi terenskih mrež in usposabljanju prostovoljcev.
 4. Sklad nevladnim organizacijam krije delež, ki ga morajo pri evropskih projektih zagotoviti iz domačih virov. Z izgubo tega vira financiranja nevladne organizacije v Slovenijo ne morejo več pripeljati evropskega denarja. V zadnjih dveh letih so z 2,6 milijonsko pomočjo iz sklada v Slovenijo pripeljale 19 milijonov evrov.
 5. Sklad financira podporno, svetovalno in drugo infrastrukturo za nevladne organizacije. Tako kot država financira SPOT točke, razvojne agencije in inkubatorje, ki so infrastruktura za podporo gospodarstva.
 6. Sklad je pomemben mehanizem uravnoteženega razvoja nevladnih organizacij po regijah in s tem regij samih. Doslej, v dveh letih, je sredstva iz sklada prejelo 194 organizacij iz vseh slovenskih regij. Razporeditev dohodninskih donacij je medtem mnogo bolj neuravnotežena. Od 36 organizacij, ki prejemajo več kot 10 tisoč evrov dohodninskih donacij, jih je 27 iz osrednje Slovenije, s sedežem v Ljubljani. Večina prejemnikov sredstev iz sklada ni iz središča države. Od 194 dosedanjih prejemnikov jih je iz osrednjeslovenske regije le 87. Drugače povedano – z dohodninskimi donacijami gredo večji zneski v veliki večini organizacijam iz središča oz. Ljubljane. Samo 9 jih je od drugod. Pri skladu je razmerje v prid ostalim regijam. Od 170 organizacij, ki so doslej prejele več kot 10 tisoč evrov, jih je 96 iz drugih regij. Od teh 96 jih je 67 prejelo med 50 in 100 tisoč evri, 17 pa več kot 100 tisoč evrov. Medtem iz dohodninskih donacij še nobena organizacija iz drugih regij ni prejela več kot 100.00 evrov. Niti več kot 50 tisoč evrov. Največ dobi pomursko društvo za zaščito živali; in sicer 27 tisoč evrov. Ukinitev sklada bi torej negativno vplivala na uravnoteženost regionalnega razvoja. Koroška in Bela krajina lahko pozabita na kakršnakoli pomembna razvojna sredstva za nevladne organizacije. Iz dohodninskih donacij zaradi maloštevilnosti svojih regij tamkajšnje organizacije nikoli ne bodo mogle dobiti pomembnejših zneskov.
 7. Ukinitev sklada bi iz vseh naštetih razlogov pridobivanje razvojnih investicij in sredstev za velike evropske projekte sprevrgla v tekmovanje v priljubljenosti. Poslanstvo nevladnih organizacij pa ni marketing. Poslanstvo nevladnih organizacij je pomoč ljudem in splošnokoristno delo. Rezultate smo lahko videli v Veliki Britaniji, kjer je podobna odločitev povzročila, da so nevladne organizacije za vsak zbran funt 80 penijev porabile za marketing. Država zdaj že pet let sanira škodo, tudi z dodatnim javnim financiranjem. Predvsem pa je dejstvo, da s tekmovanjem v priljubljenosti mnogi potegnejo kratko. Določene dejavnosti in določene družbene skupine so enostavno bolj priljubljene od drugih, npr. brezdomcev, odvisnikov, brezposelnih. V socialni in demokratični državi moramo znati enako poskrbeti in paziti na vse – ne glede na ljudsko priljubljenost.

Predlog je v PKP7 prišel brez napovedi in brez kakršnekoli razprave. Tudi brez posebnih argumentov.
Nasprotuje mu – javno in drugače – resorni minister in resorno ministrstvo.
V nevladnih organizacijah nismo proti spremembam, ko se neke rešitve izkažejo za neučinkovite.
Vendar se Sklad za NVO ni izkazal za neučinkovitega, ravno nasprotno.
Predvsem pa bi morale vse rešitve nastajati v dialogu s tistimi, ki se jih spremembe tičejo in/ali se
nanje spoznajo.
Če je želja vlade in koalicije resnično pomagati nevladnim organizacijam, naj torej dvigne samo
odstotek dohodninskih donacij, sklad pa naj ohrani. Že zgolj zato, ker gre za »odvzem« pol milijona
evrov nevladnim organizacijam.
Poslance zato pozivamo, da glasujete proti ukinitvi sklada za nevladne organizacije.
S spoštovanjem,

(22.12.2020) Sklad za NVO ostaja!

Konec tedna nas je presenetila informacija, da je stranka SDS v sedmi protikoronski zakon podtaknila ukinitev Sklada za NVO. V CNVOS so se takoj odzvali in v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami prepričali koalicijske poslance iz vrst SMC in NSi, da umaknejo predlog. To sicer ni bil prvi napad glavne vladne stranke na Sklad o NVO: v preteklih dveh mesecih je to poskusila storiti že dvakrat.
Celotna novica...

Konec tedna nas je presenetila informacija, da je stranka SDS v sedmi protikoronski zakon podtaknila ukinitev Sklada za NVO. V CNVOS so se takoj odzvali in v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami prepričali koalicijske poslance iz vrst SMC in NSi, da umaknejo predlog. To sicer ni bil prvi napad glavne vladne stranke na Sklad o NVO: v preteklih dveh mesecih je to poskusila storiti že dvakrat.

Tokrat je SDS predlog o ukinitvi sklada v gradivo vključila pol ure pred sobotno sejo vlade. Po intenzivni akciji prepričevanja in ozaveščanja o pomenu sklada smo v ponedeljek pozno popoldne vendarle izvedeli dobro novico: koalicija je umaknila predlog o ukinitvi sklada.

Vladni svetovalni so poskušali javnost v preteklih dneh prepričati, da je polodstotni dvig odstotka donacij dohodnine ustrezno oz. boljše nadomestilo ukinitvi sklada, češ da naj ljudje sami odločijo, katera nevladna organizacija si zasluži podporo.

Naj ne bo pomote: zvišanje donacij dohodnine podpiramo. Navijamo za delni participatorni proračun in za to, da vsak sam izbere, komu bo namenil svoj delež dohodnine. Javnost o možnosti donacije dohodnine že deset let sistematično ozaveščamo, pred leti pa so pri CNVOS izdelali tudi posebno aplikacijo, ki državljankam in državljanom olajša in poenostavi postopek doniranja.


Nikakor pa ne podpiramo zvišanja na račun sklada. Sklad za NVO je namreč popolnoma drugačen podporni mehanizem za nevladni sektor. Je edini sistemski vir financiranja nevladnih organizacij, ki mu vlada samovoljno ne more odvzeti denarja, saj ga ščiti Zakon o nevladnih organizacijah. Je del proračuna, kot posebna namenska proračunska postavka. Financira profesionalizacijo in krepi kakovost storitev, s katerim nevladni sektor pomaga ljudem. Sklad organizacijam krije delež, ki ga morajo pri evropskih projektih zagotoviti iz domačih virov. Z izgubo tega vira financiranja nevladne organizacije v Slovenijo ne bi mogle več pripeljati evropskega denarja. Z ukinitvijo bi se lahko poslovili tudi od uvajanja novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah; od neodvisnega dela na področju človekovih pravic, transparentnosti, boja proti korupciji, lažnim novicam, sovražnemu govoru. Nič od tega namreč nikoli niso niti ne morejo financirati posamezna ministrstva.

(30.11.2020) V #PKP6 tudi ključne rešitve za financiranje NVO na lokalni ravni v letu 2020

Nov interventni zakon je prinesel tudi rešitev za financiranje nevladnih organizacij iz proračunov občin v letu 2020. Občina lahko nevladnim organizacijam izplača vsa predvidena pogodbena sredstva za leto 2020, rok za izvedbo aktivnosti pa se podaljša najdlje do konca leta 2021.
Celotna novica...

Nov interventni zakon je prinesel tudi rešitev za financiranje nevladnih organizacij iz proračunov občin v letu 2020. Občina lahko nevladnim organizacijam izplača vsa predvidena pogodbena sredstva za leto 2020, rok za izvedbo aktivnosti pa se podaljša najdlje do konca leta 2021.

Novi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) določa, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vsa v proračunu in pogodbah predvidena sredstva za leto 2020, tudi če organizacije v letu 2020 niso oziroma ne bodo uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, programov, prireditev …).

Sredstev, dodeljenih za leto 2020, tako ne bo treba porabiti ali o njih poročati v letu 2020, ampak bodo morale biti aktivnosti izvedene v novem roku, ki ga določi občina, najpozneje pa do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.

Izplačilo sredstev in podaljšanje rokov v leto 2021 je odločitev občine, ni torej avtomatično. Da lahko občina to izvede, mora sprejeti odločitev (sklep) o podaljšanju rokov za izvedbo aktivnosti iz pogodb o sofinanciranju ter določiti postopek za izplačilo preostalih pogodbenih sredstev za leto 2020.

Čas, ki ga bodo imele občine na voljo za izvedbo prilagoditve financiranja, bo relativno kratek, saj je sredstva treba izplačati do konca leta 2020. To pomeni, da tudi nevladnim organizacijam priporočamo, da ste pozorni na obvestila občine v naslednjih tednih in pripravljeni na hitro odzivanje na njihove morebitne pozive.

V tem tednu bomo na občine poslali natančnejša navodila in vzorce obrazcev, potrebnih za izplačilo sredstev.

(26.11.2020) Pravna posvetovalnica: Kaj nevladnim organizacijam prinaša #PKP6?

Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja.
Celotna novica...

Kaj bodo imele od šestega protikoronskega paketa nevladne organizacije? Kateri ukrepi se podaljšujejo in kateri spreminjajo? Kdaj in kako lahko uveljavljamo možnost 100-odstotnega povračila nadomestila za čakanje? Pod katerimi pogoji velja delno povračilo stroškov tudi za nevladne organizacije? CNVOS-ova pravna svetovalka bo v posvetovalnici na Zoomu, ki bo v petek, 4. decembra ob 10. uri, razložila, kaj #PKP6 pomeni za nevladne organizacije, odgovarjala pa bo tudi na vaša vprašanja.

Šesti protikoronski paket vključuje tudi pomembno novost: nevladnim organizacijam ne bo treba vračati denarja, ki so ga prejele od občin za izvajanje projektov v letu 2020. Načrtovane dejavnosti bodo lahko izvedle v letu 2021. Petra Cilenšek vam bo ukrep podrobneje pojasnila in povedala, katere pogoje morate izpolnjevati za uveljavljanje te novosti.

Zakon ureja tudi  možnost zbora članov društva na daljavo in podaljšanje mandata članom organov društev, katerim je mandat potekel med veljavnostjo ukrepov o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja. Izvedeli boste tudi, o čem morate po novem obvestiti inšpektorja za delo.

Pravna posvetovalnica bo trajala uro in pol. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno.


Datum: 4. 12. 2020, od 10.00 do 11.30

Lokacija: splet, prek aplikacije Zoom

Maksimalno število udeležencev: 95

Kotizacija: brezplačno

Rok prijave: do zasedenosti prostih mest oziroma najkasneje do 3. 12. do 12.00.

(20.11.2020) Skupna blagovna znamka regionalnih NVO stičišč

Tukaj je! ➡️ www.zanvo.org ⬅️ Naša nova skupna spletna stran 12 regionalnih NVO stičišč. ✔️Na enem mestu pregled naših storitev. ✔️ Predstavitve dobrih zgodb, ki smo jih pisali skupaj z NVO. ✔️ Poiščite nas in se povežite z nami za prihodnja sodelovanja, ki se jih že veselimo. ????
Celotna novica...

Tukaj je! ➡️ www.zanvo.org ⬅️ Naša nova skupna spletna stran 12 regionalnih NVO stičišč. ✔️Na enem mestu pregled naših storitev. ✔️ Predstavitve dobrih zgodb, ki smo jih pisali skupaj z NVO. ✔️ Poiščite nas in se povežite z nami za prihodnja sodelovanja, ki se jih že veselimo. ????

12 nas je, najdete nas v vseh regijah, povezani delujemo za NVO:

Če imate vprašanje v povezavi z delovanjem vaše nevladne organizacije, dobro zamisel ali sveže ideje nas kontaktirajte. Če imajo vam sorodne nevladne organizacije po Sloveniji vprašanje ali potrebujejo pomoč, ne pozabite, 12 nas je, pokrivamo celo Slovenijo. Vsako društvo, zavod ali ustanova ima svoj kotiček in ljudi na katere se lahko obrne. Spoznajte ali pa še bolje sodelujte s svojim regijskim stičiščem za nevladne organizacije. https://zanvo.org/

(18.11.2020) Vseslovenska raziskava o prostovoljstvu v Sloveniji

Slovenska filantropija in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani pripravljata anketo, s katero bi želijo bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, pa tudi osebne izkušnje prostovoljcev in kaj jih navdušuje pri prostovoljskem delu.
Celotna novica...

Slovenska filantropija in Oddelek za psihologijo Univerze v Ljubljani pripravljata anketo, s katero bi želijo bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, pa tudi osebne izkušnje prostovoljcev in kaj jih navdušuje pri prostovoljskem delu.

Prostovoljske organizacije

Da bi bolje razumeli načine, kako prostovoljske organizacije privabljajo in selekcionirajo nove prostovoljce, smo pripravili spletni vprašalnik, ki je namenjen vsem vodjem in odgovornim osebam v prostovoljskih organizacijah, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Pri tem želijo poudariti, da ni pravilnih in napačnih odgovorov na zastavljena vprašanja, saj jih zanimajo predvsem vaše osebne izkušnje s privabljanjem in selekcijo prostovoljcev.

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 5 minut.

Prostovoljci

Da bi bolje razumeli dejavnike, ki se povezujejo z opravljanjem prostovoljskega dela so pripravili spletni vprašalnik, namenjen prostovoljkam/cem, ki delujejo na različnih področjih v Sloveniji. Zanimajo jih predvsem vaše osebne izkušnje s prostovoljskim delom. Spletni vprašalnik je v celoti anonimen.

Več kot vas bo izpolnilo vprašalnik, bolj nazorna bo slika, ki bo pomagala bolje razumeti dejavnike prostovoljstva v Sloveniji. Rezultati pa bodo pomagali tudi prostovoljskim organizacijam – omogočili bodo vpogled v to, kaj vas navdušuje pri prostovoljskem delu, s kakšnimi težavami se soočate in v čem vidite priložnosti za izboljšanje pogojev vašega dela. Na ta način se bodo organizacije lahko bolj ustrezno odzvale na vaše želje in potrebe.

E-usposabljanje za mentorje

Zaradi izjemnega zanimanja, bodo na Slovenski filantropiji ponovno izvedli 3-delno e-izobraževanje za mentorje. To je namenjeno vsem, ki v organizaciji opravljate delo mentorja ali koordinatorja prostovoljcev in si želite pridobiti osnovna znanja za uspešno opravljanje vašega dela.

Izobraževanje je sestavljeno iz treh zaporednih izobraževanj oziroma sklopov, ki se smiselno nadgrajujejo. Prijava je možna tako na posamezni sklop kot na vse tri zaporedne sklope.

    Sklop: Zakon o prostovoljstvu – 27. 11. 2020
    Sklop: Pridobivanje prostovoljcev – 4. 12. 2020
    Sklop: Motiviranje in spremljanje prostovoljcev – 9. 11. 2020

 

(13.11.2020) Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.
Celotna novica...

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:

 •     izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
 •     vrhunski mednarodni dosežek,
 •     življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

 •     pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
 •     pomemben tekmovalni dosežek,
 •     življenjsko delo v športu,
 •     pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

(4.11.2020) NVO v času koronavirusa

Kako ravnamo, ko nas delavec obvesti, da je okužen s covid-19? Kaj storimo, če nas delavec obvesti, da dela ne more opravljati, ker doma varuje otroke?
Celotna novica...

Kako ravnamo, ko nas delavec obvesti, da je okužen s covid-19? Kaj storimo, če nas delavec obvesti, da dela ne more opravljati, ker doma varuje otroke?

Vse odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z delovanjem nevladnih organizacij v času epidemije so pri CNVOS za vas zbrali na strani NVO v času koronavirusa. V kategorijah, ki vas zanimajo (npr. čakanje na delo, delavec na bolniški/v karanteni itn.), vas čakajo tudi kratki svetovalni videi, prispevki o delu v času epidemije ter obvestila in pojasnila o interventnih ukrepih, ki vplivajo na delo nevladnih organizacij.

Pravni strokovnjaki CNVOS sledijo vsem spremembam ter prispevke redno posodabljajo in dopolnjujejo.

(29.10.2020) Ob trenutnih razmerah je čas za dobre novice!

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.
Celotna novica...

Najboljše novice iz sveta so ponovno izšle v slovenščini. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Zgodbe Najboljših novic iz sveta, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo pozitivna sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. V časopisu tako lahko preberemo, zakaj ljudje živimo dlje, kakšne so pozitivne posledice vedno večjega  območja zaščitenih morij, o velikem napredku pri dvigu življenjskega standarda milijonov ljudi v nekaj desetletjih in soočanju s pandemijo novega koronavirusa.

Izdajo novic spremlja tudi posebna spletna stran Najboljših novic iz sveta, ki prinaša še več dobrih novic, tudi v video in avdio formatu.

(19.10.2020) Novi vladni odlok: začasno so prepovedane vse prireditve

Vlada RS je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno prepovedala vse prireditve, shode, poroke in verske obrede v državi. Ukrep velja od torka, 20. oktobra 2020. Prav tako je od tega dne dovoljeno zbiranje le še do šest oseb na javnih krajih, pod pogojem, da je možno zagotoviti predpisano varnostno razdaljo po priporočilih NIJZ (1,5–2 m). Zbiranje več kot šestih oseb je dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.
Celotna novica...

Vlada RS je z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začasno prepovedala vse prireditve, shode, poroke in verske obrede v državi. Ukrep velja od torka, 20. oktobra 2020. Prav tako je od tega dne dovoljeno zbiranje le še do šest oseb na javnih krajih, pod pogojem, da je možno zagotoviti predpisano varnostno razdaljo po priporočilih NIJZ (1,5–2 m). Zbiranje več kot šestih oseb je dovoljeno le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Pri tem velja opozoriti, da zakonska podlaga, na katero se omenjeni Odlok opira, torej 3. točka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, daje podlago le za omejitve zbiranj na javnih mestih. Na Boreo podpiramo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 in kot stičišče nevladnih organizacij začasno odsvetujemo vsa zbiranja, torej tudi tista v zasebnih prostorih društev in podobno. O možnostih izvedbe zbora članov na daljavo si lahko preberete tukaj.

Pomembno! Prepovedane so tudi prireditve, za katere ste že pridobili pozitivno mnenje NIJZ.

Odlok omejuje tudi gibanje posameznikov, in sicer je gibanje omejeno na statistično regijo, v kateri posameznik prebiva. Določene so tudi nekatere izjeme. Tako med drugim velja, da zaposleni lahko še vedno prihaja na delo v drugo regijo, prav tako se lahko opravljajo gospodarske dejavnosti v drugi regiji kot je sedež organizacije, omogočena je dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, pomoč osebam, ki so potrebne podpore in drugo.

Od 20. oktobra dalje je prepovedano tudi gibanje oseb na prostem med 21.00 in 6.00. V tem času se lahko posamezniki gibljejo na prostem le zaradi prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, če gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, ali pa je potrebna storitev za nujne primere.

Vlada RS bo utemeljenost sprejetih ukrepov ugotavljala vsakih sedem dni.

 

(12.10.2020) Kako odrediti delo na domu, ko ni razglašena epidemija?

Za zmanjševanje tveganja okužbe z novim koronavirusom je delo priporočljivo v čim večji meri opravljati na domu, če je to le mogoče. Delo na domu lahko delavec opravlja že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi, v primeru izjemnih okoliščin pa mu lahko delo na domu odredite brez njegovega soglasja.
Celotna novica...

Za zmanjševanje tveganja okužbe z novim koronavirusom je delo priporočljivo v čim večji meri opravljati na domu, če je to le mogoče. Delo na domu lahko delavec opravlja že na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi, v primeru izjemnih okoliščin pa mu lahko delo na domu odredite brez njegovega soglasja.

Delo na domu lahko tako enostransko odredite na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih. Ta določa, da se lahko v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Delavcu lahko torej brez njegovega soglasja delo na domu odredite tudi, ko ni razglašene epidemije, a vladajo izjemne okoliščine, kot je trenutni porast števila okužb z novim koronavirusom. Delo na domu, ki je tudi eno od splošnih osnovnih priporočil Združenja za medicino dela, prometa in športa za preprečitev širjenja bolezni covid-19, lahko delavcu brez njegovega soglasja odredite le dokler trajajo takšne okoliščine.

Kako pravilno odrediti opravljanje dela na domu, si lahko preberete na povezavi : https://www.cnvos.si/novice/2467/odrejanje-drugega-dela-in-dela-na-domu-v-casu-koronavirusa/#delo-na-domu

Tudi v primeru opravljanja dela na domu zaradi preprečevanja širjenja bolezni covid-19 je delavec upravičen do celotne plače in povrnitve stroškov za prehrano med delom. Ker delavec v dnevih, ko delo opravlja doma, nima stroškov za prevoz na delo, do njih ni upravičen.

Ko odredite delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je potrebno takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Obvestilo posredujete preko elektronske pošte: prijave.irsd@gov.si.

(12.10.2020) Ste na letošnjem seznamu upravičencev do donacij iz dela dohodnine?

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. V skladu z Zakonom o dohodnini so na seznamu vse nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje 31. decembra 2019.
Celotna novica...

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij 0,5 odstotka dohodnine za leto 2020. V skladu z Zakonom o dohodnini so na seznamu vse nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na seznam izpolnile najkasneje 31. decembra 2019.

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite.

Zaradi spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije rok za objavo seznama upravičencev ni več 31. julij, kot je veljalo do letos, ampak 30. september. Več o tem si lahko preberete na povezavi: https://www.cnvos.si/novice/2581/znane-so-donacije-05-dohodnine-za-leto-2019-seznam-upravicencev-za-2020-bo-objavljen-do-konca-septembra/

(30.9.2020) Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2019

V letošnjem se je ob izbruhu epidemije koronavirusaustavilo javno življenje, naš vsakdan je bil postavljen na glavo. Ljudje smo se znašli pred številnimi izzivi –delo od doma, šolanje na daljavo, različni omejevalni ukrepi, vse to je po novem krojilo naše življenje. Ob epidemiji je bilo za pomoč prebivalkamin prebivalcemvsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so predstavljali ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki se lahko hitro odzovev različnih družbenih okoljih.
Celotna novica...

V letošnjem se je ob izbruhu epidemije koronavirusaustavilo javno življenje, naš vsakdan je bil postavljen na glavo. Ljudje smo se znašli pred številnimi izzivi –delo od doma, šolanje na daljavo, različni omejevalni ukrepi, vse to je po novem krojilo naše življenje. Ob epidemiji je bilo za pomoč prebivalkamin prebivalcemvsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so predstavljali ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki se lahko hitro odzovev različnih družbenih okoljih.

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2019 je oddalo poročilo o prostovoljskem delu v skladu z Zakonom o prostovoljstvu1.986 prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (1822 v letu 2018, 1650 v letu 2017, 1378 v letu 2016, 1037 v letu 2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011), od tega je oddalo poročilo 1.778 prostovoljskih organizacij (1660 v letu 2018, 1499 v letu 2017 in 1307 v letu 2016) in 208 organizacij s prostovoljskim programom (162 v letu 2018, 151 v letu 2017 in 71 v letu 2016) – je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 284.131 (244.304 v letu 2018, 291.214 v letu 2017, 307.262  v letu 2016, 96. 822 v letu 2015, 84.206v letu 2014, 46.903 v letu 2013, 54.137 v letu 2012, 27.014 v letu 2011), opravili pa so 11.612.792ur prostovoljskega dela (9.903.798 ur v letu 2018, 9.466.281 ur v letu 2017,10.729.514 ur v letu 2016, 10.878.360 ur v letu 2015, 10.056.740 ur v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, 5.538.795 ur v letu 2012, 4.296.348 ur v letu 2011).

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2019 skupno število prostovoljcev 12.892, medtem ko je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 10.154. Iz podatkov je razvidno, da je naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Iz zbirnih podatkov za leto 2019 izhaja, da se je v lanskem letu v vpisnik vpisalo kar 46 javnih zavodov, posledično je tudi prostovoljcev in prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom več. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo v letu 2019 opravljenih 11.334.490 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih  278.302 prostovoljskih ur (196.082ur v letu 2018). Iz zbirnih podatkov je tako razvidno, da je tudi število  opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah s prostovoljskim programom naraslo. Iz analize podatkov za leto 2019 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, naraslo, povečalo pa se je tudi število opravljenih prostovoljskih ur.

(21.9.2020) Novi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.
Celotna novica...

Od sobote so v veljavi nova pravila za uporabo zaščitnih mask ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih. Če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj dva metra, je obvezna uporaba mask tudi na prostem.

Vlada je z novim Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določila, da je uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne zaščite ustnega in nosnega predela na obrazu na javnih krajih oziroma prostorih obvezna.

Izjema velja za organizirane športne vadbe in za vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Mask ni treba nositi učencem do 6. razreda osnovne šole, učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol pa ne, če je v razredu mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra.

Izjema velja tudi ob komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se zaščita lahko opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 2 metra ali se uporabi vizir ali steklena pregrada.

Ravno tako je povsod obvezno razkuževanje rok, razkužilo mora zagotoviti izvajalec dejavnosti v zaprtem prostoru, in sicer ob vhodu v prostor. 

Uporaba mask oziroma zaščite je po novem obvezna tudi pri gibanju na prostem, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Ukrepi veljajo za 14 dni, po tem obdobju pa jih bo Vlada ponovno preučila in se odločila, ali se še naprej uporabljajo, ali se spremenijo.

(18.9.2020) Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2020

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.
Celotna novica...

Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladinskem sektorju so:
- pospeševati zavedanje o pomenu mladinske politike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;
- pospeševati družbeno priznanje mladinskega dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej številnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;
- priznati organizacijam in posameznikom dosežke na področju mladinske politike in mladinskega dela;
- promovirati primere dobrih praks in strategij ter programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS: 
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih;
- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih;
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

 

(10.9.2020) PO-stoj-na živi ulici in tržnica NVO 2020

Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo speljati Tržnico nevladnih organizacij, na kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov in drugih organizacij naše regije.
Celotna novica...

Tudi letos nam je kljub ukrepom uspelo speljati Tržnico nevladnih organizacij, na kateri se je predstavilo 45 društev, zavodov in drugih organizacij naše regije.

Ob zaključku Festivala Zmaj 'ma mlade se je na tržnici nevladnih organizacij obiskovalcem predstavilo 45 organizacij, ki v občini Postojna in širši regiji delujejo na različnih področjih, od športnih, kulturnih, humanitarnih, okoljevarstvenih ...

Kaj vse počnejo nevladniki in kako z vloženim prostovoljnim delom dvigujejo kvaliteto življenja v lokalnem okolju in širše, so letos pokazali na prizorišču za Ljudsko univerzo in na Prešernovi cesti. Predstavila so se športna in kulturna društva, organizacije, ki z ozaveščanjem in različnimi aktivnostmi skrbijo za zdrav in aktiven način življenja in spoštljiv odnos do okolja. Manjkali niso niti ponudniki storitev in izdelkov domače obrti.

Letos se obiskovalci žal niso mogli udeležiti igranja različnih športov, niti preizkusiti raznih rekvizitov. Tudi delavnice so manjkale, saj ob tem ni mogoče zagotoviti razdalje in ugoditi vsem zahtevam in priporočilom, ki so letos krojile poletne dogodke. Smo pa lahko ob dobri kavi poklepetali in se še bolj povezali med seboj. Mogoče pa kljub okrnjenemu programu dogodek prinese večjo povezanost in sodelovanje pri različnih projektih v prihodnosti.

Obiskovalci so nedvomno začutili sporočilo, da sta sodelovanje in povezanost najboljša načina za premagovanje ovir in tudi za preživljanje prostega časa.

(7.9.2020) Od 10.9.2020 lahko oddate zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.
Celotna novica...

Nevladne organizacije, ki ste svojim zaposlenim odredile delo s skrajšanim delovnim časom, boste lahko od 10. septembra oddale prva zahtevka za izplačilo subvencije.

Zahtevek lahko oddajo le tiste nevladne organizacije, ki so že podpisale pogodbo o dodelitvi subvencije z Zavodom RS za zaposlovanje (na podlagi  izdanega sklepa o pravici do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa).

Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce predvidoma od 10. septembra od 12. ure dalje.

Zavod RS za zaposlovanje bo vaš zahtevek potrdil le v primeru, da ste pri FURS-u oddali tudi obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

Več o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom si lahko preberete na https://www.cnvos.si/novice/2540/delno-subvencioniranje-skrajsanja-polnega-delovnega-casa/

 

(14.7.2020) Zavod Sopotniki v Pivki išče nove prostovoljce

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!
Celotna novica...

Sopotniki Pivka iščejo prostovoljce za pomoč pri prevozih starejših po opravkih!

Prostovoljci Zavoda Sopotniki so srčni ljudje, ki so pripravljeni pomagati sočloveku, sploh pa starejšim. Vedno opozarjajo na to, kako težko je starejšim po vaseh, saj morajo po vse kar potrebujejo, v bližnje mesto, tudi po malenkosti, ki so ostalim samoumevne in na dosegu rok. V teh še posebej težkih časi za starejše, so pri Zavodu Sopotniki z varnostnimi ukrepi naredili vse kar se je dalo, da so zaščitili tako naše voznike- prostovoljce, kot tudi uporabnike. Prostovoljci pravijo, da so maske trenutna realnost, ki jo je treba sprejeti in da se že počutijo, kot da nimajo ničesar na obrazu.

Lepo je biti Človek človeku Sopotnik v sodelovanju z Občina Pivka in CSD Primorsko- Notranjska -enota Postojna.

(29.6.2020) V dejanski register lastnikov ne bo več potrebno vpisovati zakonitih zastopnikov

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.
Celotna novica...

V Uradnem listu RS je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B). Med drugim za nevladne organizacije prinaša prenehanje obveznosti vpisa podatkov zakonitih zastopnikov v register dejanskih lastnikov pri AJPES. Na CNVOS so skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in nekaterimi drugimi nevladnimi organizacijami že v postopku priprave sprememb zakona leta 2018 predlagali, da se za društva uvede samodejni prenos podatkov zakonitih zastopnikov iz Poslovnega registra Slovenije v register dejanskih lastnikov.

Register dejanskih lastnikov je javna evidenca, ki se vodi pri AJPES in v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur in preprečevanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Z začetkom veljavnosti samodejnega prenosa podatkov bo administrativno breme vpisa za nevladne organizacije odpravljeno. Ohranja pa se obveznost samostojnega popravka podatkov v registru, če na primer nevladna organizacija ugotovi, da vpis ne ustreza opredelitvi dejanskega lastnika.  

Prenehanje obveznosti vpisa pa še ne bo veljala z uveljavitvijo novele, ampak je vezana na  vzpostavitev informacijske rešitve za samodejni vpis v register dejanskih lastnikov. Do takrat morate nevladne organizacije še vedno same vpisovati podatke o zakonitih zastopnikih v register dejanskih lastnikov, in sicer v roku osem dni od vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma nastanka spremembe.

Država ima sedaj leto dni časa, da takšno informacijsko rešitev vzpostavi.

(29.5.2020) LE ŠE NEKAJ DNI DO POTEKA ROKOV ZA ODDAJO POROČIL

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.
Celotna novica...

Vsa društva morajo svoja letna poročila oddati do 1. junija 2020. Rok je bil podaljšan zaradi razglašene epidemije. Prav tako je 1. junij skrajni rok za oddajo davčnega obračuna na FURS. Do 8. junija pa morajo NVO v javnem interesu predložiti poročila.

 

Če letna poročila in davčne obračune oddate v predvidenih rokih, se izognete finančnim kaznim. Če davčnega obračuna ne oddate v roku, je predpisana globa za prekršek od 1.200 do 15.000 evrov za NVO in od 600 do 4.000 evrov za odgovorno osebo (zastopnika) NVO. Za društva, ki ne oddajo letnega poročila, je predpisana kazen 420 evrov za društvo in 125 evrov za odgovorno osebo (zastopnika).

Nevladne organizacije v javnem interesu morajo na vsaki dve leti do 31. marca na pristojno ministrstvo predložiti poročilo o svojem delu za pretekli dve leti in dvoletni program bodočega delovanja.  Če zaradi razglašene epidemije tega še niste naredili, imate za to še čas, a le do 8. junija 2020.

(18.5.2020) Epidemija je preklicana – kaj to pomeni za NVO?

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.
Celotna novica...

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.

OPROSTITEV SOCIALNIH PRISPEVKOV, POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ IN DRUGI UKREPI

Interventni ukrepi, določeni v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), bodo veljali le do 31. maja 2020.

Preklic epidemije torej ne pomeni, da ukrepi v maju ne veljajo več. V maju 2020 ste tako nevladne organizacije še vedno upravičene do:

 • oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za delavce, ki ste jih oziroma jih še boste za obdobje do konca maja 2020 napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Ukrep boste lahko uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1004 pri obračunu plače za mesec maj;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki ste jih že napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Na podlagi sklepa ZRSZ boste zadnje izplačilo prejeli za povračila nadomestila plače za mesec maj v juliju;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki jih boste še v mesecu maju napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile (gre za opravičeno odsotnost z dela do 31. maja 2020). Vlogo za povračilo morate na ZRSZ oddati v osmih dneh od napotitve oziroma dneva opravičene odsotnosti zaradi višje sile;
 • oprostitve plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse delavce, ki delajo. Ukrep boste uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1002 pri obračunu plače za mesec maj;
 • zgoraj opisanih ukrepov državne pomoči ne glede na upad prihodkov, če ste organizacija s statusom invalidske ali humanitarne organizacije;
 • povračila izplačanega kriznega dodatka za invalide, ki delajo v času epidemije, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. Vlogo je potrebno vložiti pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije;
 • izplačila kriznega dodatka iz naslova sredstev in oprostitev za invalide, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center;
 • povračila nadomestila za bolniški stalež delavca za odsotnost z dela do 31. maja 2020;
 • do povračila 85 % zneska, kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka, če gre za NVO, ki je zasebni vrtec;
 • državnega povračila nadomestila plače za mesec maj, če gre za NVO, ki je izvajalka javne službe;
 • izplačila javnih sredstev v 8-dnevnem roku;
 • oprostitve plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za mesec maj.

Prav tako pa velja tudi, da  morate vsem delavcem, ki v mesecu maju delajo, z junijsko plačo izplačati krizni dodatek.

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  lahko tudi v mesecu maju vloži vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov – izjavo je treba vložiti pri FURS do 31. maja 2020. Prav tako lahko za mesec maj še vedno uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

Ostali ukrepi, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

 

OPROSTITEV NAJEMNIN

Ker je bila epidemija preklicana 14. maja 2020, vendar je sam Odlok o preklicu epidemije nejasen in se uporablja od 31. maja dalje, menimo, da lahko na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)   tiste  nevladne organizacije, ki imate v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morete izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajate bistveno težje (npr. zaradi prepovedi združevanja, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti),  državo ali občino zaprosite za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

 

TEK ROKOV V SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKIH

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnila Ministrstva za pravosodje roki v sodnih in upravnih postopkih zaradi preklica epidemije tečejo od 31. 5. 2020 dalje.

Tako morajo nevladne organizacije v javnem interesu do 8. junija 2020 predložiti poročila o delu in poročila o porabi sredstev in programov za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za prihodnje dve leti (če bi morala nevladna organizacija to obveznost izpolniti do 31. 3. 2020).

Ne glede na preklic epidemije pa morate nevladne organizacije letna poročila za leto 2019 na AJPES predložiti do 31. maja 2020.

Prav tako je do 1. junija 2020 pri FURS potrebno predložiti davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

 

Kaj pa po 1. juniju 2020?

Nevladne organizacije lahko še vedno zaprosite za odlog plačil obrokov kredita, ki so zapadli ali bodo zapadli. Več.

Nevladne organizacije ste po določilih Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) še vedno upravičene do povračila izplačila  nadomestila plače delavcu, ki mu je bila odrejena karantena. Več.

Tiste nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost, lahko še vedno zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi). Država bo poroštveno obveznost ob upoštevanju pogojev prevzemala za kredite, sklenjene do 31. decembra 2020.

Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa lahko nevladne organizacije še vedno napotite delavce na čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1). Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Prav tako je lahko delavec opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile. A mu glede na določbe ZDR-1  pripada nadomestilo plače v višini polovice njegove plače, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (658,41 evrov).

 

(18.5.2020) ACF Slovenija: Objavljen je posnetek informativne spletne delavnice za Javni poziv za mikro projekte

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.
Celotna novica...

Prvi junij bo kmalu tu, z njim pa tudi možnost, da se prijavite na poziv ACF Slovenija za mikro projekte oz. hitre odzive. S prijavo lahko hitro pridobite sredstva za nujno zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo.

V pomoč potencialnim prijaviteljem, pripravljajo in posodabljajo vprašanja in odgovore na spletni strani ACF Slovenija. Za bolj podrobne informacije o tem, kakšni projekti so primerni za ta poziv, pa si lahko ogledate posnetek informativne delavnice za prijavitelje, ki je potekala v četrtek, 14. 5. ob 10. uri. Posnetek delavnice je opremljen tudi s podnapisi za gluhe in naglušne.

(11.5.2020) Izplačila povračil nadomestil le na podlagi podatkov na obrazcu REK-1

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.
Celotna novica...

11. maj 2020 je prvi rok za povračilo izplačil nadomestil, ki ste jih izplačali delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma oziroma so bili odsotni zaradi višje sile (zaradi zaprtja šol in vrtcev, ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej). Gre za prva povračila izplačanih nadomestil, in sicer za mesec marec.

Ker se bodo pri povračilu izplačil nadomestil upoštevali le podatki, ki ste jih navedli na oddanih REK-1 obrazcih z vrsto dohodka 1004 - Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije je pomembno, da ste oddali REK-1 obrazce s pravilnimi podatki.

Če boste ugotovili, da niste oddali pravega REK-1 obrazca oziroma ste ga oddali z napačnimi podatki – brez upoštevanja pripadajočih oprostitev – bodo na Zavodu RS za zaposlovanje popravke obrazcev lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju. Pri tem je potrebno popravek obrazca narediti do 29. 5. 2020, ko bo Zavod RS za zaposlovanje znova preverjal podatke za povračilo.

(5.5.2020) Delavnica na daljavo za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.
Celotna novica...

Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota organizira delavnico za pridobitev znaka kakovosti v programu Evropska solidarnostna enota, ki bo potekala na daljavo in bo razdeljena na tri dele. Prvi del boste ob potrditvi prijave dobili na kontaktni e-naslov, naveden v prijavnem obrazcu, in bo v obliki video predstavitve. Drugi in tretji del bosta potekala v okolju Zoom v torek, 19. 5. 2020, med 9.15 in 11.30 uro ter četrtek, 21. 5. 2020, prav tako med 9.15 in 11.30. Med drugim in tretjim delom je predvidena tudi individualna aktivnost.

Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznajo program Evropska solidarnostna enota (ESE) ter da se kakovostno pripravijo na izpolnjevanje vloge za pridobitev znaka kakovosti. Hkrati želi Nacionalna agencija spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov ESE, tako na področju prostovoljstva kot pripravništev in zaposlitev.

Na delavnico posebej vabimo predstavnike javnih in zasebnih pravnih subjektov (organizacij, zavodov, podjetij ali institucij), ki jih zanima več informacij o programu Evropska solidarnostna enota in pridobitev znaka kakovosti. Vabimo tudi predstavnike organizacij z obstoječim znakom kakovosti za prostovoljstvo, ki pa želijo v kratkem pridobiti znak kakovosti za pripravništva in zaposlitve.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del obsega predstavitev programa in elementov kakovosti, praktični del pa pogovor z gostom, predstavnikom dobre prakse, delo v manjših skupinah ter podrobnejši pregled vloge za pridobitev znaka kakovosti.

Pogoj za udeležbo na 2. delu je udeležba na 1. delu. Med obema deloma je predvidena individualna aktivnost.

Prijave so možne do srede 13. maja na povezavi https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Delavnica_ZK

(16.4.2020) OBČINSKI JAVNI RAZPISI V ČASU KORONAVIRUSA

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.
Celotna novica...

Trenutna situacija vpliva marsikaj, na delovanje nevladnih organizacij, na izvajanje programov in projektov in s tem tudi na prilagoditve ali odpovedi dogodkov, ki smo/ste jih prijavljali na občinske razpise. Ker nas sprašujete, kako bodo te spremembe in prilagoditve vplivale na občinske razpise, smo se obrnili na občine v naši regiji.

Občina Postojna 

Trem javnim razpisom je rok za prijavo potekel pred 15. 3. 2020. Javnemu razpisu za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Postojna, so rok podaljšali do 30. 4. 2020.

Na Občini Postojna so se odločili, da nadaljujejo z razpisnimi postopki in vloge ocenijo ter v najkrajšem možnem času pripravijo odločbe oz. sklepe o višini sofinanciranja. Ker je pri tem potrebno način ocenjevanja ustrezno prilagoditi trenutnim razmeram - vloge ocenjuje komisija, ki se ne more sestajati in zato ocenjujejo na daljavo ali izmenično pregledujejo vloge v fizični obliki, brez srečanja članov – bodo najverjetneje postopki trajali nekoliko dlje. Športna društva so že prejela odločbe o višini sofinanciranja (ta razpis je bil namreč objavljen prvi), v teh dneh boste prejeli tudi vloge za prijavljene kulturne projekte.

Organizacije, ki so upravičene do sofinanciranja s strani Občine Postojna, bodo večji del sredstev prejele šele po dejanski izvedbi programov, in sicer na podlagi poročil, ki jih morajo predložiti k zahtevku za izplačilo. Če bo obseg izvedenega programa manjši od prijavljenega, bo to razvidno iz poročila, delež sofinanciranja pa bo sorazmerno nižji. Programi oz. projekti (predvsem prireditve), ki ne bodo izvedeni v letošnjem letu, ne bodo sofinancirani.

Na Občini Postojna sporočajo, da prijaviteljem ni treba sporočati sprememb glede datuma prijavljene prireditve oz. projekta, v kolikor bo ta izveden letos, zahtevek in poročilo pa morajo predložiti v 30 dneh od izvedbe projekta (v kolikor pa bi bil projekt načrtovan v decembru, morajo prijavitelji vložiti pisno prošnjo za podaljšanje roka za dostavo poročila). Če pa prijavitelj projekt oz. prireditev povsem odpove ali pa prestavi na naslednje leto, mora to čim prej sporočiti Občini Postojna, kontakt je gospa Martina Ivanović, telefonska številka: 05 7280 723, elektronski naslov: martina.ivanovic@postojna.si

Občina Pivka

Štirje razpisi za dodelitve sredstev nevladnim organizacijam so se do polovice meseca marca že iztekli in so jih normalno obravnavali in zaključili pred razglasitvijo pandemije. Rok za prijavo na razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v občini Pivka bi se moral izteči 8. aprila, rok so podaljšali do 20. aprila. Za razpise, katerih roki so se iztekli, na Občini Pivka sporočajo, da so določbe že izdali. Glede datuma izvedenih dogodkov bodo prilagodljivi in če bodo projekti namesto spomladi izvedeni v jeseni, bodo nevladne organizacije ravno tako prejela sredstva. Glede sprememb datumov izvajanja projektov in za vse ostale informacije se lahko NVO-ji obrnejo na gospo Jano Knafelc Strle na telefonsko številko: 05 721 01 00 ali na elektronski naslov: jana.strle@pivka.si. Občina društvom nudi objave o dogodkih na svoji spletni strani in regionalnem radiu, zato je dobro, da jih organizacije glede sprememb datumov dogodkov obvestijo.

Občina Loška Dolina

Roke javnih razpisov so na Občini Loška Dolina zaradi izrednih ukrepov podaljšali do 15. 04. 2020. Predvidevajo, da bo ocenjevanje vlog in izdajanje odločb potekalo normalno in v predvidenem času. V kolikor organizacije ne bi mogle izpeljati prijavljenih programov in projektov, naj kontaktirajo gospo Danico Zrim, telefonska številka: 01 7050 679, elektronski naslov: danica.zrim@loskadolina.si. Pri prijavljenih projektih ni treba posebej sporočati datumskih sprememb, saj se sredstva dodelijo na podlagi izvedenega projekta. Pri prijavljenih programih pa prosijo, da jim spremembe in način izvedbe sporočite.

Občina Cerknica 

Dvema javnima razpisoma je Občina Cerknica podaljšala rok prijave do 4. maja 2020. Ostali razpisi so bili pred 15. marcem že zaključeni ali v fazi ocenjevanja in dopolnjevanja. Za zadnja dva razpisa bodo odločbe izdane, ko bo ponovno možno vročanje poštnih pošiljk, kar pa, kot pravijo na Občini, glede na področje razpisov ne bo ovira za realizacijo do konca leta 2020. Glede morebitnih sprememb na posameznem programu ali projektu se boste dogovorili s posameznim skrbnikom razpisa. Pogoj za sofinanciranje projektov je izveden projekt v tekočem letu, kar prijavitelj dokazuje s predložitvijo poročila in dokazil o nastalih in plačanih stroških. Če nevladna organizacija projekta, za katera so ji bila dodeljena sredstva, iz kakršnega koli vzroka  ne  more realizirati, lahko poda izjavo o odstopu oz. nezmožnosti izvedbe.

Občina Bloke 

V občini Bloke so vse razpise zaključili pred 15. marcem zato bodo vse aktivnosti v zvezi z javnimi razpisi potekale po načrtu. Kontaktna oseba za vse informacije glede javnih razpisov je gospa Jožica Anzeljc, telefonska številk: 01/709 89 18, elektronski naslov: joza.anzeljc@bloke.si.

Z Občine Ilirska Bistrica še nismo dobili odgovorov na naša vprašanja. Ko bomo pojasnila prejeli tudi od tam, sporočimo.

Seveda pa smo za dodatna vprašanja dosegljivi tudi na Boreu. Pišete nam lahko na naše elektronske naslove: tatjana.rant@boreo.si, samo@boreo.si in tina@boreo.si ali nas pokličete: 041 982 781 (Tatjana).

(6.4.2020) PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO POROČILA O DELU ZA NVO V JAVNEM INTERESU

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.
Celotna novica...

Nevladne organizacijE obveščamo, da je podaljšan tudi rok za oddajo poročila o delu, ki ga NVO v javnem interesu sicer oddajo ministrstvu do konca meseca marca.

NVO, ki imajo z odločbo pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu, morajo na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah ministrstvu, ki jim je status podelilo, vsake dve leti poročati o svojem delu. Rok za poročanje je 31. marec za pretekli dve leti.

Ta rok je bil na podlagi interventnega zakona (Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) podaljšan, in sicer tako, da lahko poročilo o delu, skupaj s poročilom o porabi sredstev in programom bodočega delovanja (vse za dve leti) oddate vse do razglasitve konca epidemije in še osem dni po tem. O razglasitvi konca epidemije odloči vlada s sklepom, o čemer vas bomo še obveščali.

O podaljšanju roka je vsa ministrstva opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

(6.4.2020) ZBIRAMO PREDLOGE GLEDE NOVEGA, DODATNEGA ZAKONSKEGA ANTI-KORONA PAKETA

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.
Celotna novica...

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.

Predloge nevladnih organizacij zbira delovna skupina pod vodstvom državnega sekretarja Vinka Gorenaka na naslovu: vinko.gorenak@sds.si.
Če imate tudi sami kakšne predloge, nam jih prosim do konca jutrišnjega dne (tj. torka) posredujte na info@boreo.si, pa bomo mi zbrali predloge in jih skupaj posredovali dalje.

(5.4.2020) Pomoč države nevladnim organizacijam z delavci, ki dela ne opravljajo zaradi varstva otroka in drugih razlogov višje sile

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.
Celotna novica...

Državni zbor je 2.4.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Ta ureja tudi možnost državnega povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije upravičeno odsotni z dela zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Za takšne delavce zakon določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020.

 

Povračilo nadomestila plač in oprostitev obveznih prispevkov za delavce, ki ne delajo zaradi varstva otrok ali drugih razlogov t.i. višje sile

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim zaposlenim delavcem,  ki dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica:

 • varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali
 • nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali
 •   zaprtja mej s sosednjimi državam

in ste jim zaradi utemeljenosti teh razlogov v njihovem konkretnem primeru tudi opravičili odsotnost. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač tem delavcem, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev, da pridobite pravico do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:
(1)  upravičena odsotnost delavca in  višina nadomestila
(2) Pogoji glede upada prihodkov
(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti

Več podatkov o pogojih za pridobitev pravice do povračila nadomestila v oviru posamezne skupine si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki od 13. marca 2020 dalje ne dela zaradi višje sile (torej je na primer ostal doma zaradi varstva otrok) pripada po ZIUZEOP nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga izplačate delavcu za dejansko upravičeno odsotnost z dela zaradi višje sile  med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom,  vam država povrne samo tolikšen znesek, razliko nad tem zneskom pa krijete sami.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo tako v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas odsotnosti delavca z dela zaradi višje sile, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas odsotnosti med 13. marcem in 31. majem 2020 z možnostjo podaljšanja na junij 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če izplačate  nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri  Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je  delavec upravičeno odsoten z dela zaradi varovanja otrok, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prometa ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če je delavec odsoten že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je pred 11. aprilom 2020, ko naj bi  ZIUZEOP predvidoma pričel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če je torej delavec že odsoten od dela zaradi višje sile (varstva otrok itd.), morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je odsotni delavec upravičen do 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev (in ne 50 %, kot določa Zakon o delovnih razmerjih) od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 •  izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica zaprtja vrtcev in šol IN drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) ali nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami in zato prejemajo nadomestilo plače,
 • dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti (npr. da glede na kraj, iz katerega se je vozil na delo, ni na delo več možno priti z javnim prevozom, sam pa nima lastnega avtomobila oziroma vozniškega izpita; izjavo starša, da ne more zagotoviti ustreznega varstva za svojega otroka in drugi starš zaradi svojih delovnih obveznosti ne more varovati otroka …) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinanciranja iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

Pomembno! Za pravilnost izjave o razlogih za odsotnost delavca zaradi višje sile kazensko in materialno odgovarjate. Zato vam svetujemo, da od delavcev zberete izjave in dokazila, ki utemeljujejo njihovo upravičeno odsotnost in ste pri tem dosledni. Lastno izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za vašo NVO lahko izdelate na tej povezavi:

https://www.cnvos.si/e-pravnik/delo-v-casu-epidemije/izjava-delavca-o-nezmoznosti-opravljanja-dela/

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca itd.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste dolžni odsotnemu delavcu izplačevati nadomestilo plače za čas nezmožnosti za delo, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Če delavcu preneha upravičenost do  odsotnosti z dela zaradi višje sile (npr. pridobi možnost varstva otrok, znova je vzpostavljen javni potniški promet), morate o tem takoj obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V slednjem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje pa morate posredovati  tudi pisna dokazila in listine iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci, ki ne delajo zaradi višje sile in zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec medtem, ko ne dela zaradi višje sile (npr. med varstvom svojega otroka), na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali starševskega varstva (npr. v primeru koriščenja očetovskega dopusta) se mu v tem času nadomestilo za odsotnost z dela zaradi višje sile ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva, itd.

ZIUZEOP pa določa, da država krije nadomestilo delavca na bolniški zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, že od prvega dne njegove odsotnosti in ne šele od 30 dne. Za  delavce, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP  (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do  bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, krije njihovo nadomestilo plače država od 13. marca dalje. Za delavce, ki so ali bodo na bolniško nastopili med 13. marcem in 31. majem krije država bolniško nadomestilo od prvega dne bolniške.

(5.4.2020) Pomoč države za NVO z delavci na čakanju

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem, ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev za pridobitev pravice do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine:

(1) pravilna odreditev čakanja na delo od doma,

(2) pogoji glede upada prihodkov in

(3) izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Več o pogojih za posamezno skupino si lahko preberete na zgornji povezavi.


Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki je na čakanju na domu od 13. marca 2020 dalje, po ZIUZEOP pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto). 

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga NVO izplača delavcu za dejansko čakanje med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, država povrne samo tolikšen znesek, NVO pa razliko nad tem zneskom krije sama.

Pomembno!  Najvišje povračilo, ki ga država povrne, je tako 1.753,57 evrov bruto. Če delavcu pripada višje nadomestilo (če je 80 % plače več kot to), razliko krijete sami.

Glede na zakonsko dikcijo, da država povrne nadomestilo »v višini izplačanega nadomestila« ni povsem jasno, ali to zajema samo neto plačilo delavcu na njegov TRR ali pa morda tudi akontacijo dohodnine, ki jo delodajalec ne nakaže delavcu, pač pa jo za delavca obračuna in izplača FURS-u.  Obseg nadomestila, ki ga povrne država, se bo v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnil.

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas čakanja delavca od doma, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas čakanja med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30.  junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,57 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Mora pa NVO še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za čakanje na domu ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo doma. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če ste delavca napotili na čakanje že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je, preden bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu in preden bo sploh začel veljati), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona.

Dokler zakon ne velja, vlaganje vlog še ni možno. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje je sicer že sedaj možno vložiti »Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno«, vendar gre za vlogo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, po katerem pa nevladne organizacije nismo upravičene do povračila nadomestil za čakanje.

Pomembno!  Če ste torej delavcu že odredili čakanje na delo na domu, morate vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti najkasneje v osmih dneh od uveljavitve zakona (ta datum v tem trenutku še ni točno znan, pričakuje pa se okoli 11. aprila!). Vloga se bo oddala v elektronski obliki  pri Zavodu RS za zaposlovanje. Zaradi morebitne preobremenjenosti strežnikov priporočamo, da se ne čaka na zadnji dan roka.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je delavec na čakanju upravičen do nadomestila najmanj v višini minimalne plače od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo na domu: to je lahko odredba o napotitvi na čakanje, ki mora biti skladna z ZIUZEOP (več o tem zgoraj); predlagamo, da NVO pridobi tudi dokazila, da je delavec odredbo prejel (npr. s podpisom delavca o prejemu na dnu odredbe, s kopijo el. sporočila delavca, da je odredbo prejel, s posebno izjavo delavca) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

ZIUZEOP kot obvezno prilogo k vlogi navaja tudi posebno izjavo, za pravilnost katere delodajalec kazensko in materialno odgovarja, vendar pa iz zakona zaradi nedoslednega sklicevanja med členi ni jasno razvidno, za kakšno izjavo sploh gre. Vsebina te izjave  bo zato v prihodnje verjetno še podrobneje pojasnjena, gre pa verjetno za izjavo o izpolnjevanju pogojev glede prihodkov (da torej delodajalec s kazensko in materialno odgovornostjo podaja oceno (!) o svojih predvidenih prihodkih v 2020. Do odgovornosti bi verjetno prišlo, če bi bila ocena očitno napačna glede na znane podatke in okoliščine in bi delodajalec torej namenoma (naklepno) podal lažno izjavo z namenom pridobitve pravice do nadomestila.

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje na podlagi zakona osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, kopije odredb o čakanju, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače (če tako nadomestilo plače za mesec marec  izplačate delavcu  v aprilu, prejmete povračilo s strani države 10. maja).

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste seveda dolžni delavcu na čakanju izplačevati nadomestila za čas čakanja, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Nadalje NVO v tem obdobju ne sme delavcem, ki niso na čakanju, odrejati nadur, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu.

Če NVO delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozove začasno nazaj na delo (največ za sedem zaporednih dni v tekočem mesec) mora o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prav tako ga mora obvestiti, če delavcu dokončno prekine čakanje in se torej delavec vrne na delo.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

Delavci na čakanju, ki zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec med čakanjem na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali zaradi starševskega varstva (v primeru koriščenja na primer očetovskega dopusta), se mu v tem času nadomestilo za čakanje ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva itd.

ZIUZEOP pa določa, da za delavce, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do bolniške odsotnosti ali poškodbe zaradi bolezni ali poškodbe izven dela oziroma jo bodo še pridobili do 31. maja 2020, pravico do nadomestila zaradi bolniške odsotnosti zaradi bolezni  ali poškodbe v svoje breme ali breme nevladne organizacije že od prvega dne krije država. Za povračilo tega nadomestila boste morali vlogo za povračilo oddati na Zavod RS za zdravstveno zavarovanje do 30. 9. 2020.

(5.4.2020) Bolniške v času epidemije krije država

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.
Celotna novica...

Sprejeti zakon (ZIUZEOP) kot ukrep blaženja posledic epidemije in nižanja stroškov delodajalcev določa tudi posebna pravila glede kritja bolniških nadomestil zaposlenim delavcem. Določeno je, da ste za delavca, ki je nezmožen za delo iz zdravstvenih razlogov (je torej na bolniški), upravičeni do povračila nadomestila plače že od prvega dne njegove bolniške in ne šele od 30. dne dalje, kot to sicer velja.

Država pri tem povrne nadomestila za bolniški stalež:

 • če je delavec nastopil bolniški stalež pred uveljavitvijo ZIUZEOP (to bo predvidoma 11. aprila 2020), država povrne njegovo nadomestilo za nazaj, od 13. marca 2020 dalje, če je delavec na dan uveljavitve zakona še vedno v bolniškem staležu. Če je delavec na bolniškem staležu od 10. marca do 1. aprila ali od 14. marca do 20. marca, država nadomestila ne krije
 • če delavec nastopil bolniški stalež po uveljavitvi ZIUZEOP, država povrne njegovo nadomestilo od prvega dne bolniške odsotnosti.

V obeh primerih država krije nadomestilo do razglasitve prenehanja epidemije (kar s sklepom ugotovi vlada), a najdlje do 31. maja 2020. Če epidemija do 15. maja ne bo preklicana velja ugodnost do konca junija 2020.

Do povračila nadomestila plače že od prvega dne ste upravičeni samo  za delavce, katerih bolniška odsotnost ni povezana z delom (za npr. bolezen, poškodbo izven dela). Če je torej delavec na bolniški zaradi poškodbe pri delu, refundacija nadomestila ni možna.

Pri tem ni posebnega pogoja, da je bolniška odsotnost delavca povezana z virusom COVID-19, pač pa zajema kakršno koli bolniško odsotnost (torej tudi npr. zaradi zloma roke ali noge).

Nadomestilo za bolniško odsotnost delavcu morate še vedno obračunati in izplačati sami, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo nadomestilo refundiral na podlagi zahteve. Zahtevo za refundacijo morate posredovati zavodu najkasneje do 30. septembra 2020, sicer pravico do refundacije izgubite.

Je pa ZIUZEOP rok za refundacijo nadomestila s strani zavoda podaljšal in sicer zavod povrne izplačano nadomestilo v roku 60 dni od prejete zahteve (in ne več 30 dni kot doslej).

Zavod za zdravstveno varstvo refundira nadomestilo v višini, kot ste jih obračunali in izplačali delavcu na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), kar pomeni 80 % plače delavca v preteklem mesecu.

Opisana pomoč države se ne nanaša na primere, ko je delavcu odrejena karantena.

(5.4.2020) Obvezni krizni dodatek za zaposlene v NVO in oprostitev prispevkov

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.
Celotna novica...

Sprejeti Zakon (ZIUZEOP) poleg namenitve sredstev za delodajalce, ki so delavce napotili na čakanje, določa tudi ukrepe za vse zasebne delodajalce, in torej tudi za NVO, pri katerih delavci delo opravljajo tudi v času epidemije. Tako je določeno, da ste za te delavce v aprilu in maju 2020 oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oprostitev se nanaša tako na prispevke NVO kot delodajalca (8,85 %) kot tudi na prispevke delavca (15,50 %). Tako v primeru minimalne plače prihranek znaša nekaj manj kot 250 evrov.

Prispevke v tem primeru plača država, zato imajo delavci iz tega zavarovanja vse pravice (teče jim pokojninska doba, so invalidsko zavarovani itd.). Morate pa še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

Ob tem pa morate vsem zaposlenim delavcem, ki delajo, v aprilu in maju 2020 izplačati t.i. mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov neto. Obveznost izplačila ne velja za delavca, katerega zadnja izplačana bruto plača je presegala trikratnik minimalne plače (2.821,74 evrov bruto).

Namen zakonodajalca je torej, da se prihranjena sredstva iz naslova oprostitve plačila pokojninskega in invalidskega zavarovanja namenijo v določenem delu delavcu, ki dela v času epidemije. Omenjeni krizni dodatek je zato tudi oproščen plačila prispevkov in davkov.

ZIUZEOP pri tem ne določa  nobenih posebnih dodatnih pogojev za izplačilo kriznega dodatka, kot npr. da mora biti delavec v tem času nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije. Namenjen je vsem, ki delajo.

ZIUZEOP ne določa nič glede višine kriznega dodatka, če je delavec zaposlen krajši delovni čas. Menino, da je v tem primeru potrebno uporabiti splošna pravila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določajo, da ima takšen delavec sorazmerne pravice glede na obseg opravljanja dela (če je zaposlen za polovični delovni čas, prejme krizni dodatek v višini 100 evrov). Napisano pa ne velja za delavce, ki opravljajo delo v krajšem delovnem času na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (npr. invalidi), predpisi o zdravstvenem zavarovanju (delavci na bolniški, ki delajo samo del časa) ali predpisi o starševskem dopustu (starši, ki delajo krajši čas zaradi starševstva). Takšnim delavcem se prizna polni dodatek v višini 200 evrov.

(1.4.2020) Podporno okolje za NVO - ureditev dela na domu

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.
Celotna novica...

V zvezi s situacijo povezano z opravljanjem dela v času epidemije, bi vas rada opomnili, da ob poplavi zadev ne pozabite, da ste organizacije kot delodajalci tudi v izrednih razmerah dolžni upoštevati delovnopravno zakonodajo ter urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega časa, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Zato vam svetujemo, da v svojih internih aktih oziroma pogodbah o zaposlitvi preverite, ali vam le-ti dovoljujejo/omogočajo opravljanje dela na način kot ste ga za svoje zaposlene predvideli za naslednje mesece - v večini primerov gre za delo na domu.

Če dela na domu  že prej niste opredelili v pogodbah o zaposlitvi, vam odreditev začasnega opravljanja dela na domu v izjemnih okoliščinah omogoča 169. člen Zakona o delovnih razmerjih. V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko kraj opravljanja dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremeni tudi brez soglasja delavca. Obveznost opravljanja dela od doma torej lahko traja le začasno, dokler trajajo izjemne okoliščine in je sprememba kraja opravljanja dela nujna in potrebna. Tudi v tem primeru pa je delodajalec dolžan urediti vprašanja primernosti delovnega mesta, delovnega čas, zagotavljanja delovnih sredstev, varstva poslovnih skrivnosti ipd. Prav tako mora delodajalec o opravljanju dela na domu, ko je to mogoče, obvestiti inšpektorat za delo.

V primeru opravljanja dela na domu je delavec upravičen do celotne plače in povrnitvi stroškov za prehrano med delom ter morebitnih dogovorjenih nadomestil za uporabo delovnih in materialnih sredstev. Do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pa delavec ni upravičen, saj ta strošek za dni, ko opravlja delo na domu, ne nastane.

Zato vam svetujemo, da preverite, ali imate zagotovljeno pravno podlago za opravljanje trenutnega načina dela oz. da to v nasprotnem primeru čim prej uredite.

V pomoč vam pošiljamo še povezavo do Inšpektorata za delo, kjer boste našli podrobnejše obrazložitve ter odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

(30.3.2020) DIGITALNE REŠITVE ZA DELO NA DALJAVO

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.
Celotna novica...

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.

O tem, kako lahko pošiljate množična SMS sporočila, opravljate konferenčne klice, vzpostavite Viber skupine in delite Google dokument je v članku »Možnost uporabe preprostih mobilnih in digitalnih orodij za sodelovanje« pisalo Središče Stičišče. Članek si lahko preberete tukaj, vključuje pa tudi praktičen prikaz uporabe teh orodij.

Videokonference

V tem času široko uporabljena metoda za izpeljavo sestankov na daljavo. Nekatere od možnosti za opravljanje videokonferenc (Zoom, Skype, Cisco Webex, Jitsi Meet, Google Hangouts) so predstavljene tukaj.

Facebook zaprte skupine

Tudi spletno omrežje Facebook lahko izkoristite za vaše delo. Ustvarite lahko zaprte skupine, kjer si lahko s člani, sodelavci ali prostovoljci izmenjujete informacije. A vseeno previdno – Facebook ni prostor za izmenjavo zaupnih dokumentov in podatkov, lahko pa je dober način za izmenjavo idej, kako proslaviti vašo obletnico delovanja!

Platforme za skupinsko delo

Na tržišču obstaja veliko rešitev, ki omogočajo skupinsko delo na daljavo. Mreža za vključujočo informacijsko družbo je pripravila članek, v katerem podrobneje predstavlja platformo NextCloud. V shemi TechSoup Slovenija, ki nevladnim organizacijam omogoča cenejšo licenčno opremo pa med drugim najdemo Slack, Microsoftove storitve v oblaku (Microsoft for Nonprofits), Googlov G-Suite ( G-Suite) ter Workplace by Facebook.

Programska in računalniška oprema

A včasih se zalomi že čisto na začetku. Brez delujočega računalnika z osnovno programsko opremo nam nobena spletna rešitev nič ne koristi. 

Prosta programska oprema, ki je brezplačna in lahko nadomesti uporabo licenčne opreme (npr. Microsoft Office) je objavljena v članku, ki ga je pripravila mreža za vključujočo informacijsko družbo in ga lahko najdete tu.

Nekoliko daljši seznam prosto dostopne brezplačne opreme je objavljen tudi na spletni strani društva Lugos. 

Posebno ponudbo ugodnejše licenčne opreme za NVO lahko poiščete na spletni strani TechSoup Slovenija, ki nudi pomoč in podporo pri pridobivanju donacij in popustov licenčne programske opreme, storitev v oblaku in drugih storitev. Seznam vseh produktov, ki jih omogočajo, je objavljen tu.

Brezplačno računalniško opremo (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki) lahko dobite prek Društva za trajnostni razvoj Duh časa, ki sprejema rabljeno računalniško opremo in jo usposobi za ponovno uporabo. Računalnike tako poklanjajo naprej socialno ogroženim posameznikom in tudi nevladnim organizacijam. Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Cenejšo računalniško opremo za nevladne organizacije pa znotraj svoje sheme ponuja tudi TechSoup Slovenija. Podrobnosti so objavljene na njihovi spletni strani. 

(26.3.2020) POZIV ZA ORGANIZACIJE: IZOBRAŽEVANJE NA DELU

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.
Celotna novica...

V sklopu projekta Social Innovators so partnerji iz različnih evropskih držav razvili model izobraževanja na delu v nevladnih organizacijah in organizacijah za mlade, s katerim želijo opolnomočiti bodoče delavce* s kompetencami za delo v nevladnem sektorju ter iskalcem prve zaposlitve ponuditi konkretna znanja in veščine specifičnih delovnih mest ter spoznavanje dela v nevladnih organizacijah.

ZAKAJ IZOBRAŽEVANJE NA DELU V NVO-JIH?V sklopu projekta smo izvedli raziskavo med 85 različnimi organizacijami iz Bolgarije, Hrvaške in Slovenije, ki je pokazala, da obstaja velika potreba po ustvarjanju novih delovnih  mest,  da  bi  lahko  organizacije  ohranjale  svoje  poslanstvo  ter  nadgrajevale svoje delo.Na  drugi  stranipa  je  delo  nevladnih  organizacij  dragoceno  za  mlade,  saj  z  delom  v slednjih  pridobijo  naslednje  kompetence,  ki  so  hkrati  tudi  zelo  iskane  pri  bodočih zaposlovalcih:želja po učenju,skupinsko delo,pisna komunikacija,kritično mišljenje,reševanje problemov.Organizacije imate s tem pozivom torej priložnost, da mladim ponudite izobraževanje na delu in jim predstavite svoje iniciative in programe, ki naslavljajo družbene izzive v Evropi danes. 1Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Inovativni model izobraževanja na delu, ki smo ga zasnovali, simultano naslavlja izzive brezposelnosti mladihin nizko zaposlenost v nevladnem sektorju. Prepoznali smo vrzel človeških virov in zamujenih priložnosti za večji doprinos k družbeni transformaciji, kar poskušamo skozi izobraževanje na delu nasloviti. Izobraževanje na delu za mlade bo omogočilo priložnost za učenje z mentorjem, ki bo mlade peljal skozi proces in evalvacijo kakovosti dela ter izobraževanja na delu.KAJ VKLJUČUJE PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NA DELU?Program je sestavljen iz štirih aktivnosti: spoznavanje nevladnega sektorja,opazovanje z udeležbo,testiraj svoje kompetence,naredi samin bo potekal v dolžini 80 ur.Predvidena je finančna kompenzacija za mentorja v višini 250 eurna izobraževanje na delu, v kolikor gre za ranljive ciljne skupine mladih pa 400 eur.KDO LAHKO SODELUJE?nevladne organizacije (društva, zavodi, socialna podjetja),javni zavodi (mladinski centri ipd.),start up-i na področju družbenih inovacij.Ena organizacija oz. druga oblika entitete lahko prijavi več mest za izobraževanje na delovnem mestu in zadolži več mentorjev.SE UDELEŽENCI PRIJAVLJAJO NA SPECIFIČNE POZICIJE ZA DELO  ALI  ZA SPLOŠNO DELO V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH?Udeleženci bodo imeli priložnost za opravljanje izobraževanja na delu na terenu in bodo pridobili različne možnosti za pridobitev znanja in veščin v vaši organizaciji. Predlagamo nekaj možnosti za različne usmeritve, glede na tip izobraževanja, ki ga lahko ponudite: projektni sodelavec,administrator, komunikator, zagovornik,
koordinator programa,trener/izobraževalec.KAJ JE ODGOVORNOST MENTORJA? Želimo si, da vsaka organizacija izbere mentorja oz. več njih (maksimalno 5)za izobraževanjena delu. Mentor naj bo eden izmed zaposlenih v organizaciji oz. aktiven član organizacije. Mentorstvo definiramo kot učenje in razvoj partnerstva med tistim, ki ima izkušnje in tistim, ki se želi učiti.Odgovornosti  mentorja  vključujejo  udeležbo na   dvodnevnem   treningu (datum treninga bo zaradi trenutnih razmer sporočen naknadno in dogovorjen skupaj z vami)in razvoj programa izobraževanja na terenu,  ki  bo  prilagojen  na  potrebe  in  vire organizacije ter potreb udeležencev prakse. Z vsakim udeležencem bo podpisan razvojni načrt, izvedla pa se bo tudi evalvacija po koncu  izobraževanja  na  delu.  Udeleženci  bodo  delili  svoje  izkušnje  in  primere  ter kakšno podporo so pridobili.Na izvedbo izobraževanja na delu se lahko prijavite na  spletnem  obrazcu.Rok  za prijavo je 24. april 2020.Za dodatne informacije smo navoljo nainfo@pina.siali +386 40 697 325 (Maja Drobne, PiNA).

(24.3.2020) Interventni (ekonomski) ukrepi za nevladne organizacije

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.
Celotna novica...

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.

Mnoge nevladne organizacije je epidemija »poslovno« prizadela podobno kot podjetja. Odpadle so vse športne in kulturne aktivnosti, zaprli so se zasebni vrtci, šole, prenehalo se je izvajanje prevozov za invalide itd. V zadnjih dneh smo večkrat slišali, da naj bi jim bilo vseeno lažje, ker so jim izpadli samo tržni prihodki (vadnine, vstopnine, plačila vrtcev itd.), na javne subvencije pa še vedno lahko računajo. To žal le deloma drži. Namreč, država (ob sedanjih pravilih) seveda ne bo poravnala subvencij za neizvedene aktivnosti in programe, še večja težava pa je, da so bili z zamrznitvijo izvrševanja proračuna ustavljeni razpisi: šport, kultura, deloma zdravje in sociala tako na primer za letos zaenkrat sploh še nimajo predvidenih subvencij programov in projektov, ker so bili razpisi šele v teku ali pred objavo, zdaj pa so zaustavljeni. V teh sektorjih so tako ostali brez skoraj vseh prihodkov (z izjemo donatorskih, pa tudi glede tega sporočajo, da so že napovedani rezi).

(24.3.2020) Poziv nevladnim organizacijam

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.
Celotna novica...

Dragi nevladniki! Znašli smo se v situaciji, ki nas je prisilila k mnogim spremembam in prilagoditvam.

Spremeniti smo morali način delovanja, komuniciranja, se prilagoditi na delo od doma ... Situacija je za stresna in za mnoge zelo težka. Prav zato moramo tokrat še bolj stopiti skupaj in si pomagati. Tokrat predvsem z nasveti in informacijami.

Seveda smo vam na Boreu na voljo za svetovanja in razne oblike pomoči pri vašem delovanju. Pišite nam na: tatjana.rant@boreo.si ali nas pokličite na 041 982 781 (Tatjana). Hkrati pa verjamemo, da ste tudi sami polni idej in ste svoje delo uspešno prilagodili. Vabimo vas, da zapišete in nam pošljete uspešne zgodbe prilagajanja na trenutne razmere. Kako ste prilagodili svoje delo, aktivnosti? Kako poteka vaše delo? Sporočite nam vaše dobre prakse spopadanja s trenutno situacijo. Kateri so vaši največji izzivi? Vabimo vas, da nam sporočite tudi vaše ideje, kako bi lahko aktualno situacijo omilili, in ukrepe, ki jih predlagate.

Vaše zgodbe bomo zbrali in jih objavili ter delili v javnosti in med druge organizacije, saj verjamemo, da je dobro delo treba pohvaliti, hkrati pa lahko primeri dobre prakse pomagajo drugim organizacijam, ki so se znašle v težavni situaciji.

Vaše zgodbe pričakujemo do 5. 5. 2020 na e-naslovu: tatjana.rant@boreo.si

(23.3.2020) Znan je predstavnik NVO v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.
Celotna novica...

Zaključil se je postopek izbora predstavnika NVO v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Za predstavnika je bil imenovan Goran Forbici.

Do roka, objavljenega v javnem pozivu, je prispelo 123 popolnih prijav upravičenih nevladnih organizacij, ki so predlagale kandidate, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Dne 23. 3. 2020 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri je med njimi prišlo do imenovanja predstavnika s soglasjem, in sicer je bil za predstavnika nevladnih organizacij imenovan Goran Forbici.

(23.3.2020) Interventi ukrepi zaradi epidemije COVID-19, ki vplivajo na NVO

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.
Celotna novica...

V zadnjem tednu je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Ukrep

Podlaga

 • Od marca do maja 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila »prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«. Po oceni vlade naj bi bil strošek za račun za elektriko cca. 20 % nižji.

Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije

 • Možnost odloga plačil obrokov kredita za društva, zavode in ustanove, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitev davčnega obračuna pri FURS z 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti zaradi epidemije.
 • Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih zaradi epidemije v največ 24 obrokih v 24 mesecih.
 • Možnost odloga plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja zaradi epidemije.

V času odloga ali obročnega plačevanja obresti ne tečejo.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Preložen rok za predložitv letnega poročila pri AJPES iz 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. za vložitev tožb, pritožb, pripravljalnih vlog, odgovorov na tožbe) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki za uveljavljanje pravic v upravnih (npr. za vložitev vlog, pritožb, dopolnitev) in v postopkih in drugih javnopravnih zadevah (npr. v postopkih javnih razpisov) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 • Roki v prekrškovnih zadevah (npr. za vložitev pritožb) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

Zakon je bil sprejet v DZ, še ne velja.

 

(19.3.2020) VSE INFORMACIJE ZA NVO V ČASU KORONAVIRUSA

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa
Celotna novica...

Na povezavi so zbrane vse informacije za NVO v času koronavirusa

Trenutne krizne razmere zaradi epidemije koronavirusa mnogim nevladnim organizacijam onemogočajo ali otežujejo normalno delovanje. Na tem mestu so zbrane vse pomembne novice, obvestila in pojasnila v povezavi z delovanjem NVO v času razglašene epidemije. Glede na aktualne razmere sledimo vsem spremembam in prispevke sproti in dosledno dopolnjujemo.

(16.3.2020) Civilna zaščita potrebuje prostovoljce

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.
Celotna novica...

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.

Prostovoljce potrebujemo za:
•    oskrbo starejših (opravljanje nakupov v trgovini, dostava do vrat ranljivih občanov);
•    pomožna dela v zdravstvu (predvsem študenti medicine in podobnih smeri, pomoč pri opravljanju zdravstvenih storitev);
•    individualno varstvo otrok (na vašem ali njihovem domu).

Prostovoljec je lahko vsakdo, ki:
•    je star med 18 in 40 let;
•    je zdrav, brez bolezenskih znakov in
•    ima veljavni osebni dokument (za identifikacijo na terenu).

Prostovoljec bo za opravljanje svojega dela prejel:
•    odsevni jopič civilne zaščite,
•    masko,
•    rokavice,
•    razkužilo
•    identifikacijsko kartico štaba civilne zaščite.

PRIJAVE
K opravljanju prostovoljskih del se lahko prijavite prek obrazca na naslovu: https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7.
S prostovoljcem bo Občinski štab CZ po potrebi vzpostavil stik in ga aktiviral.

Obenem želimo poudariti, da je izjemnega pomena, da se tovrstnih aktivnosti ne lotevate sami, temveč v okviru Civilne zaščite.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij PNR BOREO
za: Samo Vesel
GSM: 040 413 315

(13.3.2020) OBVESTILO

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.
Celotna novica...

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.

Zaradi trenutne situacije glede koronavirusa sporočamo, da do nadaljnjega naša pisarna zapira vrata. Še vedno smo dostopni prek elektronske pošte. Upajmo, da se situacija čimprej umiri in se življenje vrne v normalne tirnice.

Ostanite zdravi!

(19.2.2020) Začel se je postopek izbora predstavnice ali predstavnika NVO v EESO

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025. Rok za prijavo je četrtek, 5. marca 2020, do polnoči.

Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij v Evropski ekonomsko-socialni odbor za obdobje 2020-2025

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s strokovnimi nasveti pomaga Evropski komisiji, Svetu in Evropskemu parlamentu. Člani ESSO zastopajo različne interese in so razdeljeni v tri skupine: delodajalci, zaposleni in različne interesne skupine. Dosedanjim članom ESSO iz Slovenije se 20. septembra 2020 izteče mandat. Ministrstvo za zunanje zadeve je zato pozvalo CNVOS, da naj do 1. 4. 2020 imenuje novega predstavnika nevladnih organizacij, ki bo član ESSO v obdobju 2020-2025.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije,  ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19. 2. 2020 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
5. 3. 2020 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
12. 3. 2020 - rok za dopolnitev prijav
13. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav
13. 3. 2020 - objava seznama upravičencev in kandidatov
23. 3. 2020 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
23. 3. 2020 - začetek volitev (pogojno)
26. 3. 2020 - zaključek volitev (pogojno)
27. 3. 2020 ob 13:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata v angleškem jeziku, saj se ta za izbranega kandidata posreduje tudi Evropskemu Svetu.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

    po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
    po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si.

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 5. marca 2020 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

(17.2.2020) Bliža se rok za oddajo letnega poročila za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.
Celotna novica...

Do 2. marca morajo zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije oddati letno poročilo na AJPES. Društva morajo letno poročilo oddati do 31. marca. Vse NVO morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS. Tako letno poročilo kot davčni obračun morajo oddati vse NVO, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne.

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 EUR. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. Več informacij lahko najdete v našem vodiču o letnih poročilih za zavode, ustanove in druge nepridobitne organizacije.

Do 31. marca morajo vse pravne osebe poskrbeti tudi za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto. Davčni obračun se odda na posebnem obrazcu elektronsko preko eDavkov. Več o tem lahko preberete tukaj.

(29.1.2020) Napoved objave razpisa za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini Postojni

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.
Celotna novica...

Občina Postojna bo objavila "Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov s področja družbenih dejavnosti v občini Postojna za leto 2020" 4. 2. 2020 oz. v naslednjem tednu.

(27.1.2020) BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela.
Celotna novica...

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela.

Objavljenih je prvih 9 delavnic z različnih področij, v kratkem pa bodo dodane še tri delavnice s področja zagovorništva, dobrih kampanj ter obvladovanja stresa. Če ponujeni izobraževalni sklopi ne zajamejo vseh vaših potreb, vam ponujajo tudi izobraževanja po meri, ki jih skupaj z vami prilagodijo potrebam vaše organizacije.

(21.1.2020) Kako ustvariti dobro spletno vsebino?

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.
Celotna novica...

Ustvariti spletno mesto in vstopne strani je enostavno, pritegniti obiskovalce pa malce bolj zapleteno. Prepričljiva spletna vsebina je pomembna, da vaša stran izstopa.

1.  Spletna stran naj bo prilagojena vašim deležnikom. Premislite, kaj potrebujejo in iščejo.

2.  Vaša spletna stran naj izraža vaš stil, cilje, sporočila. Prilagojena naj bo vaši celostni grafični podobi.

3.  Spletna stran naj bo aktivna in posodobljena, redno dodajajte nove vsebine. To jo tudi umešča višje med rezultati iskanja.

4.  Prilagodite spletno stran mobilnim napravam – danes ogromno ljudi brska po spletu preko svojih mobilnih naprav in strani, ki temu niso prilagojene, bodo hitro zapustili.

5.  Vsebina naj bo enostavna
Spletni obiskovalci so po navadi v naglici. V kratkem času obiščejo več spletnih strani, da bi našli tisto, kar želijo. Spletne strani hitro preletijo in ocenijo ter gredo na druge odprte zavihke. Če jih na vaši spletni strani pričaka slaba, predolga in preveč zapletena vsebina, jo bodo kmalu zapustili. Zato je pisanje vsebine za spletno stran težko, saj morate z nekaj besedami povedati veliko, hkrati pa morate biti razumljivi. Pišite kratke in preproste stavke in uporabljajte vsem razumljive izraze.


6.  Najprej izpostavite bistvene informacije
Na vrhu spletne strani naj obiskovalca čakajo bistvene informacije, spodaj pa naj sledijo manj pomembne informacije. Pomislite, katere so tiste informacije, ki so ključne za obiskovalca vaše spletne strani in jih izpostavite tudi vizualno (vrh strani, večja pisava, podnaslovi, okvirčki, kratki odstavki …). Na svoji vstopni strani se držite glavnega sporočila, na podstraneh pa podajte podrobnejše informacije.


7.  Opremite jo s primernimi vizualnimi elementi
Uporabite slike, barve in zvok. Primerno izbrani vizualni elementi izboljšajo prvi vtis. Uporabite sodoben dizajn, video, velike slike in privlačne barve, prijazne očem (ne fluorescentne barve, saj jih ne morete dolgo gledati in so moteče). Naj vaša spletna stran ne izgleda, kot da ste jo oblikovali leta 2001 in nikoli več posodobili.


8.  Vsaka podstran naj bo premišljena
Pomembno je, da so poleg vstopne strani tudi vse podstrani vaše spletne strani spisane in oblikovane enako skrbno kot vstopna stran.

(14.1.2020) Vizualno pripovedovanje – kako pritegniti pogled?

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.
Celotna novica...

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov.

ZAKAJ JE VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE POMEMBNO?
Povprečni razpon pozornosti človeka je 8 sekund.
60 % obiskovalcev spletnih strani raje pogleda video kot pa začne brati besedilo.
Naši možgani obdelajo vizualno gradivo 60.000-krat hitreje kot tekst.
Ljudje si zapomnijo 10 % vsebine, ki jo slišijo, 20 % vsebine, ki jo preberejo, in kar 80 % vsebine, ki jo vidijo.

POSLEDIČNO, VIZUALNO PRIPOVEDOVANJE

 • olajša razumevanje težjih konceptov,
 • spodbudi hitrejše razumevanje vsebine,
 • omogoči, da vsebina občinstvu bolj ostane v spominu.


RAZLIČNI TIPI VIZUALNEGA GRADIVA, KI GA LAHKO UPORABITE

 • Fotografije
 • Slike, ki jih oblikujete sami (npr. pri objavah na družbenih omrežjih pomembnejše citate izpostavite na sliki, saj objave s sliko pritegnejo veliko več pozornosti in jih uporabniki večkrat delijo naprej)
 • Memi – zabavne slike z napisi, s katerimi lahko nasmejite svoje ciljno občinstvo in pritegnete njihovo pozornost.
 • GIFI – podobno kot memi lahko služijo za vnašanje humorja v vašo zgodbo in so odlični za popestritev objav in zabavanje vašega ciljnega občinstva.
 • Infografike – na hiter in preprost način lahko prikažete zapletene informacije, statistike in zahtevnejše koncepte.
 • Video  – močno orodje za vizualno pripovedovanje, ki ga lahko uporabite na sto in en način: od live videov, izjav uporabnikov, do intervjujev in animacij.
 • Stripi – tekst podkrepljen s privlačnimi slikami preda sporočilo na hiter in zabaven način, ki se vtisne v spomin.


KATERA ORODJA LAHKO UPORABITE ZA USTVARJANJE VIZUALNIH VSEBIN?

 • Canva je preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarite slike za platforme družbenih medijev, infografike, brošure, letake ... Izbirate lahko med najrazličnejšimi logotipi, pisavami, ozadji, okviri in mrežami ter naložite svoje slike.
 • Visme je prav tako preprosto orodje za oblikovanje. Z njim lahko ustvarjate prezentacije, infografike in ostala slikovna gradiva.
 • Pixlr je brezplačna spletna platforma za urejanje fotografij.
 • Venngage je tudi orodje za ustvarjanje infografik, brošur, prezentacij in vizualno podkrepljenih poročil.
 • Promo je preprosto orodje za vizualno pripovedovanje z lastno zbirko videov in glasbe, ki jim lahko dodate svoje napise, logo, zgodbo …
 • Facebook Live – ogledi vsebin, ki so predvajane v živo, skokovito naraščajo. FB Live vam omogoča, da hitro in brezplačno ustvarite video vsebino, kateri so naklonjeni tudi FB algoritmi in tako dosežete veliko občinstvo. Uporabite ga za Q&A, intervjuje, utrinke z dogodkov, ipd.
 • Imgflip Meme Generator je spletna stran, kjer lahko ustvarite svoje meme.


Viri:

https://www.clearvoice.com/blog/10-best-tools-visual-storytelling/

https://www.designwizard.com/guest-blogs/video-marketing-statistics 

(9.1.2020) Pomembne informacije za prijavo projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.
Celotna novica...

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020.

1. Sprememba sistema za registracijo organizacij za sodelovanje v programih ESE in E+:MVA

• Prijavitelje obveščamo, da se od leta 2020 v prijavnih obrazcih za prijavo projektov na razpise za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarna enota ne uporablja več PIC koda, temveč identifikacijska številka organizacije (OID). Vsem organizacijam, ki že imate PIC kodo, je bil avtomatično dodeljen OID, zato ne ustvarjajte nove številke OID (ponovna registracija ni potrebna)! Svojo OID boste našli s pomočjo iskalnika na platformi Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota. Priporočamo vam, da si pri iskanju pomagate z obstoječo PIC kodo in uporabo naprednega iskanje.

• Novi prijavitelji ali prijavitelji, ki ste sodelovali zgolj pri centraliziranih razpisih, si ustvarite nov OID, natančnejša navodila najdete na spletni strani MOVIT-a

2. Vodnika po programu za leto 2020
Na voljo sta Vodnik po programu Erasmus+: Mladi v akciji (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en) in Vodnik programu Evropska solidarnostna enota (http://www.movit.si/fileadmin/movit/6ESE/Razpisna_dokumentacija/Vodnik_ESE_2020_SI.pdf), kjer najdete vse bistvene informacije, zneske in pogoje za prijavo: 

3. Prijavni roki v letu 2020
Prijavni roki obeh programov so sinhronizirani, in sicer bodo v letu 2020 potekali:

• 1. prijavni rok: 5. februar 2020 do 12. ure
• 2. prijavni rok: 30. april 2020 do 12. ure
• 3. prijavni rok: 1. oktober 2020 do 12. ure

Prijavne roke in upravičene datume začetkov projektov za program Erasmus+: Mladi v akciji najdete: http://www.movit.si/http//wwwmovitsi/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/prijavni-roki/.
Prijavne roke in upravničene datume začetkov projektov za program Evropska solidarnostna enota najdete: http://www.movit.si/ese/razpisnadokumentacija/prijavni-roki-v-letu-2020/

4. Pomembna novost glede registracije organizacij
Od 22. oktobra 2019 dalje morajo organizacije, ki s projekti sodelujejo ali želijo sodelovati v razpisih za zbiranje predlogov v programih Erasmus+: Mladi v akciji ali Evropska solidarnostna enota pri upravljanju informacij o svoji organizaciji uporabljati nov sistem za registracijo. Več informacij o tem je na voljo http://www.movit.si/movit/novice/clanek/spremembe-sistema-za-registracijo-organizacij-za-sodelovanje-v-programih-e-mva-in-ese-1/

5. Vsebinske usmeritve za leto 2020
Posodobili smo vsebinske usmeritve za leto 2020. Za program Erasmus+: Mladi v akciji jih najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/vsebinske-smernice-za-prijavitelje/, za program Evropska solidarnostna enota pa: http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/vsebinske-smernice-prijavitelje/

Splošne in specifične vsebinske smernice za posamezni ključni ukrep in aktivnost sicer določata oba vodnika, a nacionalne agencije vsako leto pripravimo vsebinske usmeritve za za prijavitelje glede na pretekle izkušnje z izvajanjem programov. Prijaviteljem toplo priporočamo, da usmeritve smiselno upoštevajo pri pripravi projektov.

6. Razpoložljiva sredstva in razdelitev po rokih v letu 2020
Skupaj bo za financiranje projektov v vseh treh ključnih ukrepih programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2020 na voljo 2.912.450 EUR (upoštevana so le sredstva, ki so na voljo za projekte). Razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/razpisna-dokumentacija/razpolozljiva-sredstva/

V okviru programa Evropska solidarnostna enota pa bo v letu 2020 za projekte na voljo skupaj 1.815.551 EUR, razdelitev sredstev po posameznih ukrepih je na voljo tukaj.

7. Podporne aktivnosti za prijavitelje
Prijaviteljem nudimo tehnično in vsebinsko podporo pri pripravi in prijavi projektov, ki je na voljo v naslednjih oblikah:

• Informativni dnevi za prijavitelje
Informativne dneve izvajamo pred vsakim prijavnim rokom. V letu 2020 bodo informativni dnevi potekali:

- 7. 1. 2020 (pred 1. prijavnim rokom),

- 2. 4. 2020 (pred 2. prijavnim rokom) in

- 3. 9. 2020 (pred 3. prijavnim rokom).

 

• Delavnice za prijavitelje Učenje+, Učinek+ in Vključevanje+
Za pomoč pri pripravi projektnih prijav za vas pred vsakim prijavnim rokom organiziramo različne tematske delavnice. Tokrat k že utečenima Učenje+ in Učinek+ dodajamo še Vključevanje+. Več o delavnicah Učenje+ in Učinek+ najdete http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnici-ucenje-in-ucinek-15-januar-2020-ljubljana/, več o novi delavnici Vključevanje+ pa http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/vabilo-na-delavnico-vkljucevanje-13-januar-2019-ljubljana/. Delavnice so namenjene tako prijaviteljem v program Erasmus+: Mladi v akciji kot tudi v program Evropska solidarnostna enota.

• Svetovanje pred prijavo projektov
Prijaviteljem nudimo individualno svetovanje po telefonu in preko elektronske pošte. Za prijavitelje, ki v programa prvič prijavljajo projekte, pa nudimo tudi osebno svetovanje v prostorih nacionalne agencije. Več informacij najdete za Erasmus+: Mladi v akciji http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/svetovanje/ in za Evropsko solidarnostno enoto http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/

• Pomembne informacije za prijavitelje na spletni strani
Na spletni strani smo zbrali številne pomembne informacije za prijavitelje, od informacij o pomembnih značilnostih programov do zbirke pogostih vprašanj in odgovorov. Za Erasmus+ Mladi v akciji jih poiščite http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podpora/ za program Evropska solidarnostna enota pa na:http://www.movit.si/ese/podpora-za-prijavitelje/ .

8. Izobraževanja in usposabljanja v tujini
Izobraževanja in usposabljanja v tujini so namenjena spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij ter razvoju nadaljnjih projektov v okviru obeh programov. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program. Več o tem je na voljo na: http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/izobrazevanja-in-usposabljanja/

(9.1.2020) VABILO ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD POSTOJNA

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.
Celotna novica...

Objavljeno je vabilo za predlaganje kandidatov za člane sveta območne izpostave JSKD Postojna.

Več informacij je dostopnih na spletni strani https://www.postojna.si/objava/237296

 

(17.12.2019) Bodite dobrodelni, podarite 0,5 % dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.
Celotna novica...

Z akcijo 0,5 % promoviramo možnost, ki jo ima vsak, ki plačuje dohodnino v Sloveniji, da lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam.

Dobrodelnost. Beseda, ki v Sloveniji v zadnjih letih dobiva povsem drugačen pomen. Brez dobrodelnosti bi imeli v Sloveniji še precej več žalostnih zgodb, ki se nas dotaknejo na takšen ali drugačen način. Ali ste vi dobrodelni? Če boste dobrodelni na ta način, se vam ne bo nič poznalo v denarnici.

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, zato z donacijo prispevamo k boljši požarni varnosti, ki nam jo zagotavljajo prostovoljna (nevladniška) gasilska društva, k več paketom pomoči za ljudi, ki živijo v revščini, za več postelj za brezdomce, za počitnice otrok revnih, za lokalni šport in kulturo ...

Vabimo vas, da namenite del dohodnine vaši najljubši nevladni organizaciji!

(10.12.2019) Na obisku mladinskih centrov v Antwerpnu

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.
Celotna novica...

Erasmus+ študijski obisk mladinskih delavcev in prostovoljcev v Belgiji je med 19. in 26. 11. 2019 v Antwerpnu združil skupino mladih iz Nemčije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Slovenije. Po trije udeleženci, ki smo zastopali posamezno državo, smo se v okviru enotedenske izmenjave seznanili z delovanjem in obiskali več mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij, ki delujejo v mestu.

Vsaka od udeleženih organizacij se pri svojem delu osredotoča na drugačne stvari, z drugačnimi cilji, vsem pa je skupno delo z mladimi in za mlade. Med obiskom so bile zelo opazne in poudarjene razlike v višini financiranja posameznih organizacij v Belgiji ali na področju Balkana. Res se standardi močno razlikujejo, vendar smo se vsi strinjali, da se dobre vsebine da delati tudi z manj finančnih sredstev, pomembne so predvsem ideje in volja. Zdi se, da nam včasih primanjkuje le svežih idej. Ogledi belgijskih mladinskih centrov so bili nedvomno paša za oči in vir navdiha za vse nas.
Tudi vzdušje med udeleženci je bilo izjemno in neopisljivo – en članek je res premalo, da bi lahko dobili vpogled v to, koliko pozitivne energije in dobre volje je bilo tam moč doživeti vsak dan. Resda so bile države Balkana skozi vso zgodovino znane kot bolj nemiren del sveta, vendar je bilo na izmenjavi vse to pozabljeno. Nismo bili razdvojeni, pač pa smo se tesno povezali med sabo. Družile so nas tako razlike kot tudi podobnosti naših kultur in jezikov. Tudi nemški udeleženci zaradi jezikovne prepreke niso bili zapostavljeni, temveč smo jih naučili kakšno slovansko besedo ali dve, oni pa so z nami izmenjevali nemško besedišče. Domov smo odšli z ogromno nove motivacije, idej in lepih spominov. In preostane nam še, da te ideje spravimo v realnost.

(28.11.2019) #marnamje Dosežki nevladnih junakov

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!
Celotna novica...

Slovenske nevladne organizacije smo se lansko leto ob svetovnem dnevu človekovih pravic v velikem številu pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in s pomočjo ključnika #MarNamJe ljudem pokazale, kaj vse naredimo za njih in kako pomembno je, da nas pri tem podpirajo. Letos pa bomo akcijo še razširili, saj bomo kar teden dni, od 5. do 12. decembra, po vsej Evropski uniji s ponosom predstavljali pomembne dosežke nevladnikov v letu 2019!

Evropska civilna družba bo v akciji Civic Pride ponovno s ponosom izpostavila vrednote, za katere se s skupnimi močmi borimo. V akciji bomo pozvali odločevalce na evropski in nacionalni ravni, naj se zavzamejo za nas in pripoznajo pomembnost našega dela, hkrati pa bomo o našem doprinosu k demokratični in pravični družbi ozaveščali tudi splošno javnost.

V Sloveniji bomo v video obliki ovekovečili vse večje in javno odmevne dosežke nevladnikov, ki so bili opaženi tudi v novinarskih vodah. Naj gre za zmage v boju proti antisocialnim ukrepom, v boju za ohranitev kulturne dediščine ali biotske raznovrstnosti, za nepredstavljivo uspešne donatorske, humanitarne ali zagovorniške akcije, za uspešne nevladniške akcije v vašem lokalnem okolju – vsi dosežki so pomembni!

Spomnite se pomembnih novinarskih prispevkov, kjer so izpostavljene spremembe, ki ste jih letos s svojim trdim delom dosegli – tako na nacionalni kot lokalni ravni. Pošljite nam posnetke zaslona, fotografije ali povezave do novinarskih člankov, kjer so obeleženi vaši ključni dosežki v letu 2019, mi pa jih bomo vključili v skupni video uspehov nevladniških junakov.

Zgodbe, ki jih želimo izpostaviti, niso vaša sodelovanja na raznih konferencah, organizacija posvetov in tiskovnih konferenc, temveč zgodbe, kjer ste dosegli konkretno spremembo v vašem okolju, družbi, zakonodaji  – npr. razveljavitev dela zakona o tujcih, ki dopušča zavračanje tujcev brez individualne obravnave.

Vabimo vas, da svoje prispevke do 29. 11. 2019 pošljete na pr@cnvos.si. Prav tako smo vam na omenjenem e-naslovu na voljo za dodatna vprašanja, pojasnila in smernice. Veselimo se vaših prispevkov!

(11.11.2019) Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat – kje in kako sploh začeti?

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.
Celotna novica...

Družbena omrežja so postala nepogrešljivo orodje za komuniciranje s ciljno javnostjo, saj nevladnim organizacijam omogočajo, da predstavijo svoje delo in nagovorijo podpornike in donatorje. Predpogoj za uspešno pridobivanje in komuniciranje s sledilci pa je seveda dobro poznavanje družbenih omrežij in ciljnega občinstva, ki ga nevladna organizacija želi nagovoriti.

Anja Avberšek, strokovnjakinja za družbene medije, vam bo na delavnici na zgoščen in nazoren način predstavila, kako delujejo posamezna družbena omrežja. Med predavanjem se boste dotaknili različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) in spoznali razlike med njimi, saj je ključ za uspeh na posameznem družbenem omrežju poznavanje njegovih specifik. Spoznali boste tudi različne uredniške plane in načine uspešnega komuniciranja s sledilci. V zadnjem delu si boste ogledali še trende, ki bodo zaznamovali to leto in posamične primere dobrih praks.

Komu je delavnica namenjena

Delavnica je namenjena vsem, ki že upravljate družbene medije svoje nevladne organizacije, pa tudi tistim, ki o tem še razmišljate. Predavateljica bo teme delavnice prilagodila znanju in potrebam prijavljenih.

Delavnico bo vodila

Anja Avberšek je svoje izkušnje na področju družbenih omrežij pridobivala v agenciji Pristop, kjer je upravljala družbena omrežja za številne blagovne znamke. Kasneje je prevzela vodenje družbenih omrežij za podjetje Lidl Slovenija, ki je zgradilo eno največjih Facebook skupnosti v Sloveniji, uspešno pa se predstavlja tudi na drugih družbenih omrežjih. Trenutno je zaposlena pri podjetju GenePlanet v vlogi Brand Managerja, kjer snuje marketinške aktivnosti za linijo produktov.

Prijava na izobraževanje

(11.11.2019) Imenovanje predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Celotna novica...

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu (pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Vsaka prostovoljska organizacija lahko v postopku predlaga največ enega kandidata. Organizacija lahko ne predlaga nobenega kandidata, kljub temu pa lahko sodeluje v postopku in ima glasovalno pravico, če pride do volitev.
Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v odboru,  ki ga bodo sestavljali  predstavniki prostovoljskih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor kandidatov in podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Zbiranje prijav se zaključi 18. novembra 2019.

Prijave lahko pošljete po pošti ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Za postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva velja naslednji rokovnik:

4. 11. 2019: pričetek kandidacijskega roka

18. 11. 2019: konec kandidacijskega roka

19. 11. 2019: pregled prejetih prijav kandidatov/-tk

21. 11. 2019: dopolnitev vlog

22. 11. 2019: objava seznama kandidatov in seznama upravičencev za glasovanje na www.prostovoljstvo.org

28. 11. 2019: predstavitev kandidatov ob 10h na Slovenski filantropiji, Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana, kjer se skuša doseči soglasje o predstavnikih in namestnikih

28. 11. 2019: razpis volitev predstavnikov in namestnikov (pogojno, če soglasje ne bo doseženo)

3. 12. 2019: konec volitev (pogojno)   

4. 12. 2019: pregled glasovnic in objava seznama predstavnikov na www.prostovoljstvo.org

 

Prilagamo obrazec za prijavo in Poslovnik postopka izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede postopka je Nina Lukashevich: nina.lukashevich@filantropija.org,  01 433 40 24 ali 051 389 895.

(10.11.2019) Nevladniški Dedek Mraz

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!
Celotna novica...

Z nekim jesenskim jutrom je na CNVOS prispelo tudi pismo našega dobrodušnega dedka Mraza. V pismu pravi, da že nestrpno čaka, da tudi letos obdari otroke zaposlenih v nevladnih organizacijah. Na naše presenečenje je bil tako neučakan, da je že kar sam rezerviral Kino Šiška, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019! Pripeljal bo tudi tolkalca Francija Krevha in harmonikaša Marka Brdnika, ki bosta otroke ob petju in plesu popeljala na edinstveno domišljijsko potovanje okoli sveta!

Vse zainteresirane organizacije prosimo, da se čim prej prijavijo in sporočijo število otrok, spol ter njihovo starost, da zagotovimo darila za prav vse otroke! Darila bodo za vse otroke enotna – prilagojena pa glede na starost in spol. Vsaka organizacija krije stroške daril za otroke svojih zaposlenih. Prispevek za darilo pa je 15 EUR.

Se vidimo 16. decembra v Kinu Šiška!
 

PRIJAVA

(16.10.2019) Objavljen prvi razpis programa »Active Citizens Fund v Sloveniji«

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.
Celotna novica...

Program Active Citizens Fund je tudi v Sloveniji zaživel. Objavljen pa je tudi razpis sklada, katerega namen je nevladnemu sektorju omogočiti odločno in kreativno naslavljanje aktualnih družbenih problemov in razviti trdna evropska civilnodružbena partnerstva.

Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS, je na otvoritvi programa poudarila, da je ACF v Sloveniji odlična priložnost za razvoj projektov na področjih, ki v Sloveniji sicer skorajda niso financirana – področja demokracije, transparentnosti in strateške litigacije. Hkrati sredstva sklada omogočajo tudi naslavljanje aktualnih družbenih problemov: populizma, lažnih novic, korupcije, kršenja človekovih pravic, podnebnih sprememb itd. S projekti sklada ACF želimo pogumno stopiti izven okvirjev znanega, se inovativno lotiti perečih problemov in ustvariti nove dobre zgodbe, zato smo za navdih na oder povabili tiste organizacije, ki jim je to v preteklosti že uspelo.

Na prvem razpisu sklada je na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe. Vse nevladne organizacije, ki imajo sveže in izvirne ideje za projekte na teh področjih, vabimo, da se prijavijo na razpis – sami ali s partnerjem, za katerega ni nujno, da je nevladna organizacija. Rok prijave na razpis je 11. 12. 2019. Več o razpisu najdete na spletni strani programa ACF v Sloveniji.

Da bi organizacijam čim bolj olajšali prijavo na razpis, bodo na CNVOS organizirali dve informativnimi delavnici, na katerih bodo podrobneje razložili, kakšne projekte potrebujemo za uspešno izpolnjevanje ciljev programa. Izvedli bodo tudi sedem delavnic, s katerimi bodo organizacijam pomagali nadgraditi projektne ideje in poiskati projektne partnerje. Prijave na delavnice so že odprte, najdete jih tukaj.

(10.10.2019) 7. seja Otroškega občinskega sveta

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.
Celotna novica...

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.

Seje so se udeležili: lanska otroška županja Tinkara Vatovec, župan Občine Postojna Igor Marentič, predstavniki občinske uprave Občine Postojna in člani šolskih parlamentov postojnskih osnovnih šol in njihovi mentorji.

Člani Otroškega občinskega sveta so soglasno izvolili novo otroško županjo Nino Blažek (OŠ Miroslava Vilharja) in dva otroška podžupana - Terezo Premrl (OŠ Antona Globočnika) in Aleksa Kontlja (OŠ Prestranek). Staro vodstvo Otroškega občinskega sveta (županja Tinkara Vatovec in podžupanji Lara Gašič in Urška Letič) je tako predalo vodenje novim mladim, ki bodo zagotovo dostojno nadaljevali njihovo delo. Seveda jim želimo vse dobro in veliko uspeha pri zagovarjanju otrokovih pravic in dolžnosti ter reševanju mladinske problematike na lokalni ravni.

(26.8.2019) Nacionalna konferenca: Poenostavitve občinskih razpisov

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.
Celotna novica...

Vabimo vas, da se udeležite nacionalne konference Poenostavitve občinskih razpisov, na kateri bomo predstavili različne možnosti poenostavitev na občinskih javnih razpisih. Na konferenci vam bomo predstavili načine poenostavitev, ki tako financerjem kot upravičencem olajšajo izvajanje aktivnosti in poročanje o rezultatih, hkrati pa omogočajo doseganje boljših rezultatov.

Na konferenci bodo predstavljeni raznoliki načini sodelovanja z občani in ustvarjanja spodbudnega okolja za tovrstno sodelovanje, hkrati pa bomo osvetlili tudi več primerov dobrih praks in vam omogočili, da svoje poglede in dileme delite s kolegi iz drugih občin.

Da bi spodbudili razmislek o boljših razpisih in nudili podporo uradnikom, smo že leta 2015 izdali Priročnik o izvajanju občinskih razpisov z dodatkom o uporabi predplačil. Še sveže iz tiskarne pa so Smernice o izvajanju občinskih razpisov, ki na kratek in preprost način razlagajo vse korake razpisnega postopka, hkrati pa posebno pozornost posvečajo uporabi pavšalov in drugih poenostavitev.

O vsem tem boste imeli priložnost razpravljati na prihajajoči konferenci.

Konferenca bo potekala 25. septembra 2019 od 9.30 do 13:30 v Tehnološkem parku, in sicer v konferenčni dvorani B23. Prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 20. septembra. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Vabljeni župani, občinski uradniki in člani ocenjevalnih komisij, seveda pa tudi vsi ostali, ki vas tema zanima.

Veselimo se druženja z vami!

(26.8.2019) Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.
Celotna novica...

Obveščamo vas, da je na spletnem mestu državne uprave in ministrstva za kulturo objavljeno vabilo na dogodek Strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021«.

Ministrstvo za kulturo organizira strokovni dialog, s katerim želi pridobiti informacije, ki bodo koristile pri pripravi analize področja za izvedbo javnega razpisa in dokumentacije Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021.

Prosijo, da jim zaradi lažje organizacije dogodka najkasneje do ponedeljka, 2. 9. 2019, do 12. ure potrdite udeležbo na strokovnem dialogu po elektronski pošti na naslov: mateja.bosnjak@gov.si.

(21.8.2019) Na CNVOS-u so zbrali statistične podatke o nevladnem sektorju za leto 2018

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.
Celotna novica...

CNVOS se lahko pohvali z najbolj obsežno javno dostopno bazo podatkov o nevladnem sektorju v Sloveniji. V njej zbirajo najpomembnejše statistične podatke o več kot 27 tisoč slovenskih nevladnih organizacijah. Vsak mesec osvežijo podatke o številu nevladnih organizacij, enkrat letno, ko Ajpes pripravi zbirne podatke iz letnih poročil, pa osvežimo tudi ostale podatke – med drugim o prihodkih in odhodkih organizacij. Bazo so pravkar posodobili s podatki za leto 2018.

V zavihku https://www.cnvos.si/nvo-sektor-dejstva-stevilke/  predstavljajo najpomembneje statistične podatke o nevladnem sektorju. Posebno pozornost so tudi letos namenili mednarodno primerljivim kazalnikom razvoja nevladnih organizacij, s pomočjo katerih razvoj sektorja spremljamo skozi dolga časovna obdobja.

Njihova analiza kaže, da skupno število zaposlenih v nevladnih organizacijah v zadnjih letih narašča v vseh oblikah nevladnih organizacij. Leta 2017 je bilo skupno število zaposlenih 7.811, lani pa 8.297. Več kot polovica zaposlenih v nevladnih organizacijah je zaposlenih v zavodih, sledijo jim zaposleni v društvih in zaposleni v ustanovah.

Skupni prihodki nevladnih organizacij so v letu 2018 znašali 917,97 milijonov evrov, kar je 44,55 milijonov več kot v letu 2017. Kljub temu, da ima statistično gledano v povprečju vsaka nevladna organizacija nekaj čez 34.400 evrov prihodkov letno, je dejanska razdelitev prihodkov drugačna. Kar 17,36 odstotkov nevladnih organizacij v letu 2018 namreč ni imelo nobenih prihodkov, še dodatnih 34,24 odstotkov pa je imelo prihodke, nižje od 5.000 evrov. Le 10,71 odstotka nevladnih organizacij je imelo več kot 50.000 evrov prihodkov.

Delež javnih sredstev je v zadnjih letih padal vse do 2017, ko je bil po petih letih prvič višji kot leto poprej in je znašal 35,57 odstotkov. Lani se je rast nadaljevala, in sicer je delež znašal 36,29 odstotkov. To je še vedno 3,72 odstotka manj kot v letu 2010. Okrog 64 odstotkov sredstev tako prihaja z drugih virov financiranja, kot so donacije, članarine, prihodki iz prodaje in podobno.

Vir: CNVOS

(21.8.2019) Kmetijska tržnica - priložnost podeželja 2019

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.
Celotna novica...

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019. Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.

Letošnjo Kmetijsko tržnico organizatorji posvečajo povezovanju kmetijstva in turizma preko gastronomije.  V strokovnem delu želijo strokovni in širši javnosti predstaviti priložnosti in izzive za sektorje kmetijstva, gastronomije in turizma, ki nam jih prinaša naziv Evropska regija gastronomije 2021. Predvsem pa želijo poudariti pomen lokalnih živil, kot priložnost za vrhunsko gastronomijo ob pogoju povezovanja med sektorji. 

V sejemskem delu, ki se bo odvijal pod šotorom in poleg, želijo privabiti raznovrstne ponudnike, ki boste imeli priložnost prestaviti svoje delovane. V prilogi najdete prijavnico in vsa podrobnejša navodila za prijavo na dogodek. Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo na spodnjih kontaktih.   

Prijavnica: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2019080613551122/Kmetijska-tr%C5%BEnica---prilo%C5%BEnost-pode%C5%BEelja-2019/

(21.8.2019) Vabilo na 19. svetovni festival praženega krompirja v Postojni

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!
Celotna novica...

V soboto, 7. septembra boste prišli na svoj račun, saj se bo v Postojni odvil že 19. svetovni festival praženega krompirja. Na parkirišču pred PTC Primorko bo od 10. ure dalje ob zabavnem, glasbeno-kulturnem dogajanju ves dan dišalo po praženem krompirju, ki ga boste lahko okušali na več kot 99 načinov!

Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi je s ciljem in namenom ohranjanja tradicije slovenskega podeželja, tradicionalne kulinarike ter prepoznavnosti praženega krompirja doma in v tujini že leta 2001 v Mokronogu organiziralo prvi festival praženega krompirja, ki se ohranja vse do danes.

Na letošnji že 19. izvedbi festivala se bo predstavilo več kot 80 pražilskih ekip iz Slovenije in tujine. Obiskovalci prireditve boste lahko na prodajnih stojnicah kupili  tudi domače točeno pivo, suhomesnate in mesne izdelke iz divjačinskega, govejega ter svinjskega mesa, ekološka žita in oljnice, bučna in olivna olja, glinene posode, idrijske čipke ter številne ostale izdelke in pridelke domače obrti.

Vabljeni torej, da se nam pridružite prvo soboto v septembru in skupaj z nami napolnite Postojno z dišečim vonjem po praženem krompirju, ki se mu nihče ne bo mogel upreti.

Naši kraji ponujajo tudi mnoge lepote, vredne obiska, zato vam podajamo nekaj uporabnih predlogov ogledov turističnih znamenitosti ter aktivnosti, s katerimi si lahko načrtujete čudovit vikend v Postojni ter si še dodatno popestrite dogajanje na dan festivala.

(21.8.2019) Zavod Fractalis išče strokovnega vodjo

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!
Celotna novica...

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo! Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje. Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!

(6.6.2019) Zelena svetovalnica

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.
Celotna novica...

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij je preko projekta Zagovorniki okolja začel izvajati Zeleno svetovalnico. To je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in pravnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjajo s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora ter prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam. Naše svetovanje je elektronsko in za uporabnike brezplačno in dolgoročno zasnovano.

Ukvarjajo se z okoljskimi in prostorskimi temami kot so: smrad, dim, kurjenje odpadkov v naravi ali pri sosedih, odlaganje odpadkov na nedovoljenih mestih, odlaganje prepovedanih odpadkov, divja odlagališča, moteča javna razsvetljava, iztekanje greznice na sosednje zemljišče, prekomerni hrup, varovanje dreves v lokalnem urbanem območju, smiselnost organizacije civilnih iniciativ in kako se jih ustanovi, kako se vključevati v občinsko prostorsko načrtovanje, pa v državno načrtovanje, kako se lotiti prenove degradiranih območij, kaj pomenijo opozorilni znaki po stanovanjskih območjih in tako dalje. Gre za res konkretne zadeve, ki ljudi motijo in se jih nikakor ne znajo lotit.
Ljudjem tovrstni pravni nasvet veliko pomeni, če sledijo navodilo, pa se v končni fazi izboljša njihova kakovost življenja. Storitev je brezplačna.

(30.5.2019) EZD delavnica: Kako do uspešne prijave

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.
Celotna novica...

KDAJ: 18. junij 2019 od 9. do 14. ure KJE: CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana KDO: Vsi, ki vas zanima program Evropa za državljane (EZD), razmišljate o prijavi na program oz. imate projektno idejo, ki jo želite razviti.

Vabilo

Ne zamudite izjemne priložnosti in se udeležite delavnice »KAKO DO USPEŠNE PRIJAVE NA RAZPIS PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE«. V letošnjem letu je 2. september edini rok za prijavo projektov na ukrep projektov civilne družbe. Na ta rok so odprte tudi prijave za ukrepa Pobratenje mest in Mreže mest.

Na delavnici boste spoznali program in razpisno dokumentacijo ter izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Ob spoznavanju z razpisnim obrazcem boste aktivno sodelovali in razvijali vaše projektne ideje. Povabili smo tudi goste, ki nam bodo približali svoje projekte, sofinancirane iz programa EZD.

Na delavnico se lahko prijavite preko spletnega obrazca, do petka, 14. junija 2019.

Vse informacije najdete v priloženem vabilu in naši spletni strani https://www.cmepius.si/kako-do-uspesne-prijave-na-razpis-ezd/.

Vljudno vabljeni, da skupaj pripravimo in razvijemo vašo projektno idejo.

(28.5.2019) YOU4EU: Osvojite 2000 EUR za razvoj inovativnih rešitev

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!
Celotna novica...

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!

Rok za prijavo na natečaj je 15. junij 2019.

Kdo se lahko prijavi?
Prijavite se lahko posamezniki ali ekipe, študenti, aktivisti, organizacije, start up podjetja ali civilne iniciative, ki želijo vplivati na boljšo družbo in procese upravljanja, ali še bolje – konzorcij različnih organizacij! Vabimo vas, da razvijete uporabniku prijazne digitalne rešitve, kot so: spletna orodja ali portali, komunikacijska orodja, mobilne aplikacije in podobno.

Kako lahko ideja prispeva vsem?
Državljanom lahko pomaga do večje vključenosti v procese odločanja in tako premosti vrzel med državljani in organi oblasti. Vaša ideja mora prispevati v smeri učinkovitejših procesov upravljanja, večje transparentnosti in krepitve demokracije.

Nagrada – kaj dobite v zameno?
V okviru natečaja je razpisana finančna nagrada v višini 2000 evrov (znesek vključuje stroške transakcij in davke, kar pomeni, da je dejanski znesek, ki ga tekmovalci prejmejo, odvisen od njihove države prebivališča). Če boste uvrščeni v finalni krog natečaja, boste imeli možnost kratke predstavite svoje ideje pred strokovnjaki za tehnologije, vladnimi predstavniki in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami na zaključnem dogodku, ki bo septembra 2019 v Zagrebu.

Javno dostopni viri in odprti podatki
Nagrajena digitalna rešitev bo morala biti na voljo kot odprtokodna rešitev, dostopna javnosti. Če rešitev temelji na razpoložljivih odprtokodnih rešitvah in uporablja oziroma spodbuja uporabo odprtih podatkov, je to še dodatna prednost.

Kako se prijavite?
Preprosto! Izpolnite prijavni obrazec na tej povezavi: [SURVEY MONKEY LINK] Prijavo je treba oddati v angleškem jeziku.

Postopek izbora in nadaljnji koraki
Vaše projektne ideje bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: učinek na skupnost, inovativnost, potencial za izvedbo, trajnost in okvir uporabe odprtih podatkov. Ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali zunanji strokovnjaki ter predstavniki iz konzorcija organizacij v projektu YOU4EU, bo o najboljših projektnih idejah odločala v dveh krogih natečaja. V kolikor bomo potrebovali dodatne informacije, bomo stopili v stik z vami v drugem krogu izbora.

Po zaključku izbora bo največ pet finalistov (ekip ali posameznikov) povabljenih, da svojo idejo predstavijo na zaključnem dogodku v Zagrebu, ki bo septembra 2019, kjer bo razglašena zmagovalna ideja in podeljena nagrada za razvoj digitalnega orodja.

Projekt YOU4EU
Natečaj je organiziran v okviru projekta »YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0«, katerega cilje je premik položaja državljanov iz pasivnih akterjev v zagovornike sprememb, ki so opolnomočeni in motivirani za sodelovanje v demokratični družbi na ravni Unije in razumejo svojo vlogo v procesih odločanja. Projekt je podprt s strani programa Evropske unije »Evropa za državljane«.

(17.1.2019) Kako ohraniti status delovanja v Javnem interesu: rok za uskladitev aktov z ZNORG je 31. marec

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.
Celotna novica...

Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu morajo do konca marca na ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem delujejo v javnem interesu, posredovati predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg. Po potrebi je treba te akte uskladiti na zboru članov ali skupščini.

Do istega datuma morajo organizacije ministrstvu posredovati tudi poročilo o delu (kar ni enako letnemu poročilu, ki ga morajo oddati na AJPES) in program bodočega delovanja, na podlagi katerega bodo ministrstva presojala, ali nevladna organizacije še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

 

(17.1.2019) Vabilo na tečaj za lokalne turistične vodnike Zeleni kras

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.
Celotna novica...

RRA Zeleni kras organizira tečaj za lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras. Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije.

Tečaj za lokalne turistične vodnike vključuje:

izobraževanje po programu v obsegu 50 ur teoretičnega dela (sejna soba Park vojaške zgodovine Pivka)
10 ur praktičnega dela na terenu (vodena avtobusna ekskurzija - praktične vaje vodenja)
samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita)
izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita)
e-gradivo predavanj
Izpit za vodnike je sestavljen iz seminarske naloge in praktičnega izpita. Pogoja za pristop k praktičnemu delu izpita je 80% prisotnost na predavanjih in izdelava seminarske naloge. Seminarske naloge bo pregledala komisija, ki bo ocenjevala udeležence na praktičnem delu izpita. Po uspešno opravljenem izpitu dobi udeleženec vodniško izkaznico in vpis v register lokalnih turističnih vodnikov.

Vsebina predavanj:

Uvod s predstavitvijo destinacije in poudarki trajnostnega turizma
Zgodovina
Geografija
Botanika
Favna
Vrste in načini vodenja
Nastopanje v javnosti
Bonton in kodeks vodnikov
Tehnika vodenja na avtobusu
Postopek v problematičnih situacijah
Kulinarika Zeleni kras
Uporaba zgodb v turističnem vodenju
Prva pomoč
Zakonodaja
Psihologija za turistične vodnike
Specialna vodenja – pohodništvo
Specialna vodenja – kolesarstvo
Registracija dejavnosti
Seminarska naloga:

Vsak vodnik pripravi predlog vodenja (po lastni izbiri)
Eno ali več dnevni programi
Seminarska naloga mora vključevati vsebinski del in tehnični itinerarij
Praktični izpit:

Vsak udeleženec odvodi 15 minutni odsek itinerarija poti (na avtobusu in terenu)
Vrstni red udeležencev bo določen z žrebom, komisija bo razpored predstavila na avtobusu
Ocenjevali bomo podano vsebino, nastop in ravnanje v morebitnih problematičnih situacijah.

Cena: 110 € + DDV

Prijave: Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 28.1.2019. Prijavnico dobite na: https://www.pivka.si/objava/170553

(19.12.2018) Evropa za državljane: informativni dnevi in delavnica

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.
Celotna novica...

V letu 2019 sta prva dva razpisna roka programa Evropa za državljane 1. februarja in 1. marca. Z nizom dogodkov bodo potencialni prijavitelji seznanjeni s programom in pripravo za oddajo kakovostnih projektnih prijav na razpis.

Na informativnem dnevu bodo predstavili program, razpisno dokumentacijo s prijavnico in novosti v letu 2019. Odgovorili bodo na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz preteklih prijav.

V začetku prihodnjega leta napovedujejo še naslednje dogodke za prijavitelje na razpis EZD.

Informativna dneva:

8. januar 2019, od 10. do 12. ure, Postojna (Boreo, MC Postojna, Vilharjeva ulica 14)
11. januar 2019, od 10. do 12. ure, Brežice (Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22)


Delavnica Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane?:

10. januar 2019, od 9. do 13. ure, Kranj (Kovačnica, Župančičeva ulica 22)
Delavnica je namenjena predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program EZD. Na delavnici bodo predstavili, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Spoznali se boste s primeri dobrih praks in razpisno dokumentacijo. Ob spoznavanju z razpisno prijavnico boste aktivno sodelovali in razvijali vaše ideje. Delavnico bo izvajala Barbara Možina, ki je sodelovala pri številnih odobrenih projektih EZD.
Skupinsko svetovanje pred razpisnim rokom:

23. januar 2019, od 9. do 13. ure, Ljubljana (CMEPIUS, Ob železnici 30a, Ljubljana)
Svetovanje bosta izvajali Barbara Možina in Darja Sekula Krstič. Na svetovanje ste vabljeni potencialni prijavitelji z že izdelano projektno idejo in osnutkom prijavnice. V začetku bo predstavljen razpis in prijavnica ter podani ključni nasveti za uspešno projektno prijavo, nato pa bo prostor za vaša vprašanja, pregled konkretnih prijavnic in priporočila za izboljšave.

(18.12.2018) Iščejo se predstavniki NVO za delovno skupino Ministrstva za kulturo

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.
Celotna novica...

Začel se je postopek izbora petih predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi pri Ministrstvu za kulturo. Rok za prijavo je 10. januar 2019.

CNVOS je s strani Ministrstva za kulturo prejel poziv k imenovanju 5 predstavnikov nevladnih organizacij v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi, in sicer za obdobje mandata ministra za kulturo. Naloga delovne skupine bo slediti uresničevanju ukrepov iz koalicijske pogodbe za področje nevladnega sektorja 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture in ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnico za sodelovanje izpolnite na dnu tega dopisa.


Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

18. 12. 2018 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
10. 1. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
11. 1. 2019 ob 10:00 – seja komisije za pregled prijav
15. 1. 2019 – rok za dopolnitev prijav
16. 1. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
21. 1. 2019 ob 10:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
21. 1. 2019 - začetek volitev (pogojno)
24. 1. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
25. 1. 2019 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

Nevladna organizacija, ki se bo prijavila za sodelovanje v postopku, mora v prijavi obvezno izkazati svoje delovanje na področju kulture.  Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference glede poznavanja delovanja NVO v kulturi in s področij kulture. Kandidati, ki bodo izbrani, bodo morali posredovati tudi svoj življenjepis.

Več informacij je dostopnih na: https://www.cnvos.si/novice/2216/postopek-izbora-5-predstavnikov-nvo-v-delovno-skupino-za-trajni-dialog-z-nevladnimi-organizacijami-v-kulturi/

(17.12.2018) #MarNamJe: Slovenija med najbolj vidnimi državami!

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!
Celotna novica...

Na dan človekovih pravic, 10. decembra, so se slovenske nevladne organizacije pridružile vseevropski kampanji #NoDayWithoutUs in ljudem okoli nas pokazale, kako skrbijo za dobrobit ljudi in okolja, v katerem živimo – ker nam je mar. V kampanji je sodelovalo več kot 10.000 organizacij, prav slovenske pa s(m)o tiste, ki s(m)o močno pripomogle k odmevnosti njenega sporočila!

V vseevropski kampanji je sodeloval pester nabor nevladnih organizacij, od velikih zvez, do nacionalnih platform nevladnih organizacij, ki združujejo različne sektorje, do zagovorniških organizacij, velikih okoljevarstvenih organizacij in manjših društev, ki skrbijo za lepše življenje ljudi v lokalnih skupnostih. Kampanji se je pridružilo 29 držav – nekateri s spletnimi kampanjami, kot smo to storili v Sloveniji (prispevke sodelujočih organizacij lahko na družbenih omrežjih poiščete s ključnikom #MarNamJe), drugi z akcijami na terenu.

V Srbiji in Italiji so v okviru kampanje #NoDayWithoutUs nevladniki priredili demonstracije proti represivni vladi in velikim infrastrukturnim projektom, v drugih državah so prižigali sveče, na javnih mestih recitirali deklaracijo človekovih pravic, mesta polepili s plakati in organizirali povezovalne dogodke in seminarje. Nekatere organizacije so minuli ponedeljek začasno ugasnile svoje spletne strani, druge, tudi slovenske, smo ustvarile video s kolažem fotografij, ki govorijo o tem, kako vsakodnevno skrbimo za spoštovanje človekovih pravic in boljši svet.

V organizaciji European Civic Forum so vse objave s ključnikom #NoDayWithoutUs zbrali tukaj.

Po njihovih ocenah smo z več kot 1000 objavami na družabnih omrežjih dosegli okrog 2 milijona ljudi; največ v Italiji, Veliki Britaniji in – Sloveniji! 

(16.10.2018) Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.
Celotna novica...

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.

RRA Zeleni kras - Center za inovativnost in razvoj
Vabi osnovnošolce in srednješolce in posameznike Primorsko-notranjske regije k sodelovanju!

Center za inovativnost in razvoj deluje pod okriljem RRA Zeleni kras. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javnem in zasebnem, neprofitnem in profitnem sektorju. Letos že četrtič izvajajo tudi natečaj »Naredimo drugače!«, ki so se mu osnovnošolci in srednješolci vedno z veseljem odzvali, z veliko novimi zamislimi.

Tako tudi letos vse zainteresirane vabijo, da naredijo drugače. Ni nujno, da gre za velike spremembe, lahko gre za nekaj povsem vsakdanjega in enostavnega, kar pa lahko naredimo na čisto drugačen način. Razmišljajte
»izven okvirjev«! Omejitev znotraj posameznih tematskih področij ni, prav tako tudi ne v idejah – odprite glave, naredimo drugače!

Želja je pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju naravnega okolja?

Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko-notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

• Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
• Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je do 2 tipkani strani A4 formata.
• Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
• Tehnični izdelki in druga inovativna orodja: izdelki in orodja naj ne presegajo višine/širine 1m.

Iščemo živahne in hitro opazne prispevke, ki nam bodo po vsebini in obliki odkrili nove poglede na svet in dileme, s katerimi se srečujemo, pa tudi nove rešitve, ki jih mladi vidite kot odgovor na prej omenjene dileme.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in  vse skupaj pošljite do petka, 17. 5. 2019, do
12.00 ure.

Svoja dela, skupaj s prijavnico in s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljite na naslov RRA Zeleni kras.

Med pravočasno prispelimi izdelki bodo glede na izvirnost, povezanost z razpisno tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela, ki bodo nagrajena.

Več o natečaju in prijavnica na povezavi: http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/nateaj-naredimo-drugae-2018_besedilo-in-prijavnica_z.pdf

(15.10.2018) Šola za župane

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.
Celotna novica...

Prvega dne Šole za župane se je po vsej Sloveniji udeležilo 237 sošolcev iz vrst politike (110) in nevladnih organizacij (127). Tudi v naši regiji je bila Šola zelo dobro obiskana. Zaključek pa je bil na v obeh srečanjih tako v Pivki kot v Cerknici enoten: več dialoga si želimo v vseh občinah po regiji. Šola za župane je eden od dobrih primerov ustvarjanja dialoga med civilno družbo in občinami/ župani.

(10.9.2018) Podaj pobudo

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018
Celotna novica...

Vabimo vas, da nam svoje predloge, pobude, potrebe in ideje za izboljšanje življenja v vaši občini sporočite že pred akcijo, do 26. septembra 2018

Šola za župane je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja vseh dvanajst regionalnih stičišč nevladnih organizacij po Sloveniji. V okviru akcije bodo stičišča NVO po vsej državi organizirala pogovore med nevladnimi organizacijami in županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah.
Akcijo pripravljamo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v politične programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.


Z akcijo bomo poskušali spodbuditi dialog med politiko in skupnostjo, predvsem pa vsebinske razprave o problematikah, ki jih zaznavajo nevladne organizacije pri svojem delu. Namen akcije je vključevanje prispevkov civilne družbe v programe za vodenje občin v naslednjem mandatu.

Predloge sprejemamo prek spletnega obrazca na povezavi https://www.boreo.si/predlogi.

Na podlagi prejetih vsebin bomo oblikovali tematska izhodišča, ki bodo rdeča nit pogovorov v Šoli za župane.

Več o šoli za župane si lahko preberete na: