Kaj so NVO

NVO ni zmerljivka, ni ljubkovalna beseda oz. besedna zveza, ampak ...

Besedna zveza nevladna organizacija je izraz za organizacije, v katere se ljudje združujejo in jih ustanavljajo ne z namenom ustvarjanja dobička, ampak zaradi nekega drugega skupnega cilja, ki na različne načine doprinese k življenju v skupnostni (npr. razvoj športa, nudenje pomoči socialno ogroženim, povezovanje mladih, starejših ali drugih oseb, varstvo pred nesrečami, nudenje kulturnih dobrin, varstvo človekovih pravic itd.).

 

 

 

Najpogostejše oblike nevladnih organizacij so društva, zveze društev, (zasebni) zavodi in ustanove (fundacije). Vsem nevladnim organizacijam pa so skupne naslednje lastnosti:

  • so pravne oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da niso ustanovljene z zakonom ali drugim oblastnim aktom, temveč se v skladu z zakonom ustanovijo z zasebnopravnim aktom o ustanovitvi;
  • ustanovijo jih lahko izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, kar pomeni, da nevladne organizacije ne more ustanoviti država, občine, javni zavodi ali druge osebe javnega prava;
  • so nepridobitne, kar pomeni, da niso bile ustanovljene z namenom opravljanja pridobitnih dejavnosti oziroma pridobivanja dobička (lahko pa pridobitne dejavnostji opravljajo kot dopolnilne, ki pripomorejo k kakovostnejšemu izvajanju nepridobitnih dejavnosti organizacije);
  • so neprofitne, kar pomeni, da svoj morebitni presežek prihodkov nad odhodki porabijo izključno za doseganje namenov in ciljev organizacije in ga ne delijo med ustanovitelje, člane oziroma druge osebe, v primeru prenehanja pa se premoženje organizacije prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom oziroma nepridobitno pravno osebo javnega prava (neprofitni javni zavod ipd.);
  • so neodvisne od drugih subjektov, kar pomeni, da imajo lahko predstavniki države, občin, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb v poslovodnem organu, v organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino glasov;
  • niso organizirane kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.Krovni zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, njihove dolžnosti in pravice je Zakon o nevladnih organizacijah.

Krovni zakon, ki opredeljuje nevladne organizacije, njihove dolžnosti in pravice je Zakon o nevladnih organizacijah.

Nevladne organizacije delujejo na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, kjer naslavljajo različne potrebe in zadovoljujejo interese ljudi na zelo različnih področjih. Večina dela v nevladnih organizacijah je opravljena na prostovoljni bazi, imajo pa lahko (če imajo dovolj finančnih sredstev) nevladne organizacije tudi zaposlene ljudi, ki skrbijo za nemoteno delovanje društva, zavoda ali ustanove.

V Sloveniji deluje več kot 27000 nevladnih organizacij na različnih področjih. Nevladne organizacije so gasilska, lovska, ribiška, kulturna, turistična, športna društva. NVO delujejo tudi na področju humanitarne in dobrodelne dejavnosti, kot sta npr. Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, na področju zdravja, kulture, varovanja okolja in živali. Poleg tega pa med NVO spadajo vsa društva upokojencev, mladinska društva, konjeniška društva, društva podeželskih žensk, študentski klubi, avto-moto društva, folklorne skupine, združenja veteranov, sadjarska društva, društva invalidov, čebelarska zveza, romska društva in tako naprej.

V nevladnih organizacijah delujejo ljudje, ki radi pomagajo, se športno ali kulturno udejstvujejo, jih druži skupno zanimanje, skrbijo za varnost človeških življenj in narave in še veliko drugega. Skupno nevladnim organizacijam pa je, da bistveno pripomorejo k višji kvaliteti življenja posameznikov.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.