Nacionalni razpisi

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere, kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.
Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vrednost: 1.250.000 EUR
Datum objave: 27.5.2019
Razpisni rok: 27.6.2019
Kontakt: Lidija Kramar
E-pošta: lidija.kramar@gov.si
  Povezava do razpisa

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal KCM, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj in vsak projektni partner je pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih dejavnosti: SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, oziroma je delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja veščin vodenja kariere) določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta organizacije, ki je v obdobju od leta 2015 do dneva objave tega javnega razpisa izvajal aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše ali strokovne delavce, ki delajo s šolajočo mladino.

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ tremi projektnimi partnerji tj. največ štiri pravne osebe – prijavitelj in trije projektni partnerji. Prijavitelj mora imeti sedež v KRVS. V kolikor prijavitelj nastopa v projektnem partnerstvu, morajo imeti vsi projektni partnerji sedež v KRVS.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.