Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2023

Predmet razpisa: Občina Pivka objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2023.
Naročnik: Občina Pivka
Vrednost: 39.000 EUR
Datum objave: 1.2.2023
Razpisni rok: 3.3.2023
Kontakt: Jana Knafelc Strle
E-pošta: jana.strle@pivka.si
Telefon: 05 7210 100
  Povezava do razpisa

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:

– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,

– imajo redno ljubiteljsko kulturno dejavnost,

– imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka, ter najmanj 1/3 članov iz občine

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,

– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev,

– vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predložijo poročilo o realizaciji sofinanciranih programov ter k poročilu predložijo tudi dokazila o porabi sredstev,

– sodelujejo na občinskih prireditvah, prireditvah v organizaciji vaških skupnosti in društev, območnih prireditvah JSKD ter drugih javnih prireditvah,

– imajo vsaj dva javna nastopa v občini v preteklem koledarskem letu ter se občinstvu predstavijo najmanj enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več sekcij.

Predmet financiranja:

1: Programi redne ljubiteljske dejavnosti

2: Kulturni projekti - javne kulturne prireditve, ki imajo širši javni interes – vsakemu prijavitelju se odobri 1 večji projekt.

3: Oprema

Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Pivka za leto 2023 znaša 39.000 evrov, od tega za programe redne ljubiteljske dejavnosti 30.000 evrov, kulturne projekte - javne kulturne prireditve 7000 evrov in za opremo 2000 evrov.

Rok za prijavo je do vključno 3. marca 2023.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.