Zakonodaja

Zakonodaja, ki je pomembna za nevladni sektor:

- Ustava Republike Slovenije (URS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1

- Zakon o društvih (ZDru-1): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242

- Zakon o zavodih (ZZ): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10

- Zakon o ustanovah (ZU): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO428

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603

- Zakon o upravnih taksah (ZUT): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2146

- Zakon o sodnem registru (ZSReg): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO320

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735

- Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3549

- Zakon o invalidskih organizacijah (ZInvO): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1460

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3370

- Zakon o športu (ZSpo): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO515

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4323

- Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272

- Zakon o dohodnini (ZDoh-2): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697

- Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2007-01-1516

- Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4092

- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8093

- Pravilnik o vodenju evidence ustanov: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6462

- Slovenski računovodski standardi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2463

POMOČ PRI USTANOVITVAH:

- Ustanovitev in registracija društva: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1740&sid=200

- Ustanovitev zavoda: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1412&sid=1121

- Ustanovitev ustanove: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1381&sid=1120

 

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.