Nacionalni razpisi

Active Citizens Fund v Sloveniji: Javni razpis za srednje projekte

Predmet razpisa: 14. novembra je bil v okviru Programa Active Citizens Fund v Sloveniji objavljen Javni razpis za srednje projekte v vrednosti 421.300 evrov. Glavni namen javnega razpisa je podpora NVO in njihovim projektom, ki prispevajo h krepitvi zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij in/ali povečanju podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam. Prijave so odprte do 23. 1. 2023 do 12.00 ure!
Naročnik: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM
Vrednost: 421.300 EUR
Datum objave: 14.11.2022
Razpisni rok: 23.1.2023
E-pošta: podpora@acfslovenia.si
  Povezava do razpisa

Projektni predlogi morajo nasloviti eno od prednostnih področij programa:

  •     Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  •     Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  •     Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  •     Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  •     Okolje in podnebne spremembe.

Ob tem pa morajo prijavitelji upoštevati tudi:

  •     Na področju varovanja okolja in klimatskih sprememb bodo podprti samo projekti, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti, zagovorništvo, družbene inovacije in aktivno državljanstvo.
  •     V okviru področja socialne pravičnosti in vključevanja ranljivih skupin bo zagotavljanja blaginje in osnovnih socialnih storitev podprto samo v smislu širših akcij za ozaveščanje javnosti, zagovorništvo in oblikovanje pobud za spremembe.
  •     Posebej se spodbuja vključevanje mladih pri izvajanju projektov (npr. državljanska vzgoja, mobilizacija javnosti), hkrati pa naj bo mladina tudi ena ključnih ciljnih skupin. Pri projektnih aktivnostih, ki ciljajo na mlade, je smiselno razmisliti o partnerstvih z mladinskimi organizacijami.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije (NVO), ki na dan prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Priročniku za upravljalce skladov ACF - glej razpisno dokumentacijo.
 

Dobro je vedeti

24. 11. 2022 ob 10. uri bo preko Platforme ZOOM potekala informativna delavnica, nanjo se morate obvezno prijaviti. Posnetek delavnice bo na voljo tudi na CNVOS YouTube kanalu.


 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.