Občinski razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2024

Predmet razpisa: Občina Ilirska Bistrica je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2024.
Naročnik: Občina Ilirska bistrica
Vrednost: 16.000 EUR
Datum objave: 22.1.2024
Razpisni rok: 14.2.2024
Kontakt: Erika Vrh
E-pošta: erika.vrh@ilirska-bistrica.si
Telefon: 05 7112333
  Povezava do razpisa

1.      PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica v letu 2024.

Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi skupin za samopomoč.

2.      POGOJI

Na razpis se lahko prijavijo:

-      splošne dobrodelne organizacije,

-      organizacije za kronične bolnike,

-      organizacije za samopomoč,

-      invalidske organizacije ter druge organizacije, ki izvajajo humanitarne programe.

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

-      da imajo sedež v občini Ilirska Bistrica in izvajajo dejavnost na območju občine Ilirska Bistrica oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da vključuje občane občine Ilirska Bistrica,

-      da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto,

-      da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,

-      da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-      da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-      da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,

-      da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,

-   pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli druge postavke proračuna občine Ilirska Bistrica.

Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.

Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.