Zavod

Kaj je zavod? “Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Zavod lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno.

Na spletu boste našli podatek, da je treba Akt overiti pri notarju. To lahko storite tudi na vsaki Upravni enoti, kjer je točka VEM. Ta možnost je veliko cenejša, “težka” vsega nekaj evrov, kolikor je treba odšteti za upravno takso. Točke VEM so sicer namenjene pomoči pri pripravi vseh listin, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register (vir). Ne pozabite s seboj prinesti osebne izkaznice!

Postopek ustanovitve zavoda, dokumenti, ki jih potrebujete:

1. Akt o ustanovitvi

“Vsebovati mora najmanj določbe o imenu in sedežu zavoda, podatke o ustanoviteljih, dejavnosti zavoda v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, določbe o organih zavoda, sredstvih, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda. Poleg akta oz. pogodbe o ustanovitvi zavoda mora imeti zavod tudi svoj statut. V njem se podrobneje razčleni organizacija zavoda, organi in njihove pristojnosti ter ostala pomembna vprašanja. Sprejme ga svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, mora pa biti skladen z zakonom in aktom o ustanovitvi.” (vir)

Na spletu boste našli podatek, da je treba Akt overiti pri notarju. To lahko storite tudi na vsaki Upravni enoti, kjer je točka VEM (Vse na Enem Mestu). Ta možnost je veliko cenejša, “težka” vsega nekaj evrov, kolikor je treba odšteti za upravno takso. Točke VEM so sicer namenjene pomoči pri pripravi vseh listin, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register (vir). Ne pozabite s seboj prinesti osebne izkaznice!

2. Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register

Primer, kako lahko predlog izgleda, na tej povezavi.

3. Sklep o imenovanju direktorja oz. direktorice

Tudi ta del lahko overite na Upravni enoti, ni pa nujno, da bodo vedeli, ali je to potrebno ali ne. Izkušnje so različne.

4. Dokaz o zagotovljenih sredstvih

Z drugimi besedami to pomeni, da morate odpreti bančni račun. Tu naletite na en mali Catch-22. Namreč, računa vam banka ne odpre, dokler nimate potrdila oz. sklepa o vpisu ustanovitve subjekta, sklepa pa ne morete dobiti brez bančnega potrdila. Zadevo rešite tako, da na banki odprete t.i. začasen ali prehoden transakcijski račun, nanj položite nekaj sredstev, dovolj je že 100 evrov (najmanj toliko je treba). Banka vam potem izda Potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala za nadaljevanje postopka registracije pravne osebe (zavoda).

Vse štiri dokumente lahko odnesete osebno ali pošljete po pošti na ustrezno Okrožno sodišče. Katero Okrožno sodišče je pristojno za vas, je odvisno od tega, kje (geografsko) bo sedež zavoda. Manj “boleča” izbira pri oddaji dokumentov je gotovo pošta, prednost osebnega obiska pa je v tem, da lahko na licu mesta z referentko/om pregledate vse papirje in ugotovite, ali je vse po reglcih ali morda še kaj manjka. V primeru poštnega pošiljanja se lahko ta proces nekolikanj podaljša.

V nekaj tednih z Okrožnega sodišča dobite Sklep o vpisu ustanovitve subjekta z vsemi pripadajočimi podatki (matična številka, davčna številka, datum ustanovitve ...). Dokument v potrditev pri ustanavljanju bančnega računa nesete na banko, kjer vam potem odprejo uraden, polnovreden transakcijski račun :), in uredijo potrebno z Ajpesom. Različne banke, različne izkušnje, zato velja to preveriti.

Vse dokumente si lahko napišete sami in brezplačno preko portala: http://www.cnvos.si/e-pravnik

VIRI:

-  http://www.ajpes.si/

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPoslovni.euprava?zdid=1412&sid=1121

http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem/okrozna_sodisca/

 

 

 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.