Ustanovitev društva

Ustanovitev društva

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov. Član društva lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje vnaprej določene pogoje v temeljnem aktu.
Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Ne glede na to pa gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost. Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva.

Zahtevo za registracijo društva poda zastopnik društva pri upravni enoti, kjer ima društvo sedež.

Vlogi morate priložiti:

 1. zapisnik ustanovnega zbora;
 2. en izvod temeljnega akta društva;
 3. seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi;
 4. dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva;
 5. odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva;
 6. naslov sedeža društva;
 7. podatke o zastopniku (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), način zastopanja in meje pooblastil za zastopanje, če društvo zastopata dva zastopnika;
 8. podatke o (nepridobitnih) dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, si pristojni organ pridobi po uradni dolžnosti.

Temeljni akt mora določiti:

 • ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),
 • namen in cilje delovanja društva,
 • dejavnost oziroma naloge društva* ,
 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
 • pravice in obveznosti članov,
 • način upravljanja društva,
 • zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),
 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • način zagotavljanja javnosti dela društva,
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

*Pridobitno dejavnost mora društvo opredeliti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.

Spremljajte nas na Facebooku!

Povezave

 

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.